Friday, April 29, 2011

Ika-2 nga Domingo sa Pagkabanhaw (Tuig A)

Ang ikaduhang Dominggo sa Pagkabanhaw ni Cristo giisip nga Adlaw sa Diosnong Kalooy (Divine Mercy Sunday). Ang kanhiay’ng Santo Papa Juan Pablo II mao ang mideklara niini niadtong Mayo 23, 2000. Miingon siya nga “Pinaagi niini, ang Katilingbang Cristohanon dasigon sa kanunay nga muatubang sa tanang pagsuway ug pagpanglutos sa ilang kinabuhi uban sa dakong pagsalig sa walay kinutubang kalooy sa Dios”.

Ang dakong kalooy sa Ginoo maoy tema sa mga pagbasa karon. Diha sa Ebanghelyo ang Nabanhaw’ng Cristo nagpakita sa mga apostoles ug miingon, “Ang kalinaw maanaa kaninyo”. Bisan tuod gibiyaan ug gipasagdan siya sa iyang mga apostoles panahon sa iyang pag-antos didto sa Kalbaryo, si Cristo mibalik kanila nga nagdala og kalinaw. Imbis panghimaraot, kapasayloan sa sala ang nadawat sa mga tinun-an. Pinaagi niini, gipakita ni Cristo nga ang Ginoo puno sa kalooy ug dili makamaong manimalos. Tungod niini, si San Pedro, diha sa ikaduhang pagbasa, nag-agni kanato sa paghatag og pagdayeg sa Langitnong Amahan tungod sa iyang dako ug makanunayong kalooy. Dugang pa niini, si Pedro nagpahinumdum kanato nga ang gingharian sa langit maoy bugtong bahandi sa mga tinun-an ni Cristo, bahandi nga dili madunot ug dili makawat sa uban.

Unsa man ang hagit sa Adlaw sa Diosnong Kalooy para kanato karon?

Una sa tanan, kita gitawag sa pagduol kanunay sa Sacramento sa Pagkumpisal. Kitang tanan nagkinahanglan og kaluwasan ug kapasayloan tungod kay walay bisan usa kanato nga walay problema, walay bisan usa kanato nga walay sala. Ang sakramento sa pagkumpisal gibilin sa Nabanhaw’ng Ginoo sa Simbahan alang sa kinabuhi ug kaayohan sa iyang katawhan.

Ug ikaduha, kita giawhag sa pagbalos sa kaayo sa Ginoo pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan sa iyang Anak. Si Cristo nakasinati sa dakong gugma sa iyang Langitnong Amahan ug tungod niini siya nagmaunongon ug nagmasinugtanon sa kabubut-on sa Dios. Mao kini ang tinuod nga Cristohanong kinabuhi: Pagsinati sa dakong gugma sa Dios ug sa pagbalos niini pinaagi sa usa ka matarong nga kinabuhi. Ang unang pagbasa nagpakita kanato giunsa pagsunod sa mga tinun-an ang panig-ingnan ni Cristo. Ang Espiritu sa Dios nagdasig kanila sa pagpuyo isip mga igsoon – naghiusa sila sa pag-ampo, sa pagpikaspikas sa pan, sa pagtabang sa mga nanginahanglan, ug sa paghatag sa ilang bahandi para sa kaayohan sa tanan.

Pamalandongan nato kini:

1. Nabati ba nato ang dakong gugma ug kalooy sa Dios diha sa kumpisalan ug sa inadlaw-adlaw natong kinabuhi?

2. Giunsa man nato pagbalos ang Dios sa iyang pagkamahigugmaon ug pagkamapasayloon? Gipaambit ba nato kining maong gugma ug pasaylo ngadto sa uban?