Wednesday, February 29, 2012

Thursday of the 1st Week of Lent (Year B)

Mateo 7:7-12

Ang ebanghelyo karon nagtudlo kanato sa pagpangayo og mga maayong butang diha sa pag-ampo. Sa pag-ingon ni Cristo, “Pangayo ug hatagan kamo”, wala Niya ipasabot nga makapangayo kita sa Ginoo sa bisan unsay atong gusto. Isip usa ka Mahigugmaong Amahan, paminawon sa Ginoo ang tanan natong pag-ampo. Pero, mohatag lamang Siya sa mga butang nga makatabang kanato. Kon kita, nga mga makasasala, makamao nga mohatag sa mga butang nga makaayo ngadto sa atong mga anak, unsa na kaha ang atong Langitnong Amahan? Busa, kon ang atong gipangayo diha sa pag-ampo wala ihatag kanato, dili kita angay'ng magmahay sa Ginoo. Siya ang labing nasayod unsay angay para kanato.

Tuesday, February 28, 2012

Wednesday of the 1st Week of Lent (Year B)

Lukas 11:29-32

Ang katawhan sa Ninebe naghinulsol sa ilang mga sala sa dihang nadungog nila ang mensahe sa Dios gikan kang Jonas. Nagbag-o sila sa ilang kinabuhi tungod kay nakita nila kang Jonas ang usa ka tilimad-on gikan sa langit. Diha sa ebanghelyo gisaway ni Jesus ang katawhan tungod kay bisan sa Iyang pagsangyaw ug sa Iyang gihimong mga milagro midumili sila sa pagtoo Kaniya. Siya, nga mas labaw pa kang Jonas, wala nila dawata nga timaan gikan sa kahitas-an. Ning Kwaresma, atong pangayoon sa Ginoo ang grasya nga makasabot kita sa kadako sa sakripisyo nga gihimo ni Cristo didto sa Kalbaryo. Ang Iyang talagsaong gugma magdani unta kanato sa pagbiya sa sala ug sa pagsunod Kaniya.

Monday, February 27, 2012

Tuesday of the 1st Week of Lent (Year B)

Mateo 6:7-15

“Kon kamo mag-ampo, ayaw gamita ang daghang pulong sama sa gibuhat sa mga pagano nga nagtoo nga pinaagi sa daghang pulong sila pagadunggon.” Kining pahimangno ni Jesus tukma kaayo ning panahon sa Kwaresma kanus-a kita giawhag sa pagpalambo sa paagi sa atong pag-ampo. Diha sa pag-ampo, dili diay ang gidaghanon sa pulong maoy importante kondili ang kamatinud-anon sa atong kasingkasing. Sa pag-ampo, angay kita nga mogahin og panahon sa pagpaminaw sa mga Pulong sa Dios ug sa pagpamalandong niini sa kahilom. Dili kinahanglan nga magsigi kitag yawit kay, matud pa ni Jesus, ang Dios Amahan nasayod nang daan kon unsa ang atong gikinahanglan bisan sa wala pa kita mangayo. 

Sunday, February 26, 2012

Monday of the 1st Week of Lent (Year B)

Mateo 25:31-46

Ang sambingay sa “Katapusang Paghukom” naghatag kanato og laing dakong rason nganong angay higugmaon ang isigkaingon, ilabi na ang mga kabos tang igsoon. Si Cristo nga hari miingon: “Amen, sultihan ko kamo nga bisan unsay inyong buhaton ning ubos kong mga igsoon, inyo kining gibuhat kanako”. Usahay, maghunahuna kita nga ang pagkakabos usa ka silot gikan sa Dios. Apan, ang sambingay nagtudlo kanato nga bulahan ang mga kabos tungod kay sa talagsaong paagi nakighiusa kanila ang Dios. Dugang pa niini, ang sambingay nagpahinumdum kanato nga ang tanang maayo nga atong himoon para sa isigkaingon, bisan unsa ka gamay, bililhon kaayo sa mga mata sa Makagagahum. 

1st Sunday of Lent (Year B)

Gen 9:8-15; 1 Pet 3:18-22; Mk 1:12-15

Niadtong milabay nga Mierkoles nagsugod ang panahon sa kwaresma. Gihimo nato ang pagpamadlis og abo sa agtang agi og pagpakita sa pagdawat nato sa atong pagkatawhanon ug sa atong determinasyon nga maghinulsol sa atong mga kasal-anan. Nasayud kita nga kita tawo lamang, huyang ug dali madani sa kadaotan. Apan, nagpabilin kita nga masaligon nga inubanan sa panabang sa Dios, mabuntog nato ang gahum sa yawa ug mabiyaan ang sala.

Ang labing dakong tumong sa kwaresma mao ang paghimo og spiritwal nga pagpangandam alang sa kasaulogan sa paghalad ni Cristo sa iyang kinabuhi ug sa iyang madaugong pagkabanhaw. Ang mga pagbasa niadtong Mierkoles Badlis nagpahinumdum kanato sa mga naandan nga gimbuhaton sa panahon sa kwaresma: matinud-anong pag-ampo, pagpuasa o pagsakripisyo, ug pagtabang sa mga kabos. Kining tulo maoy giisip nga labing lig-on nga pangkontra sa tentasyon sa yawa.

Motoo ba kamo nga adunay yawa? Ang pulong nga “Satanas” (satan'el in Hebrew) o “Diyablo” (diabolos in Greek) nagpasabut og kaaway. Si Satanas mao ang kaaway nga magdala sa tawo ngadto sa kaalaotan. Ang ebanghelyo nagsaysay kanato nga si Cristo gitintal ni Satanas didto sa kamingawan sulod sa kwarenta ka adlaw. Apan nagpabilin siya nga malig-on ug ang mga anghel sa Dios mitabang kaniya.

Bisan tuod dili nato makita si Satanas, atong mabati nga siya nagalihok gayud aron kita mapalayo sa Ginoo. Sugod sa sayong kabuntagon hangtud sa lawom nga kagabhion, kapila man nato masinati ang lihok ug tintal sa yawa? Nadungog mo ba siya sa dihang siya miingon: “Duol ngadto sa imong mga silingan nga nagtapok kay nindot ang tsismis didto.” “Daota ang imong isigka-trabahante aron madaot ang iyang pangalan ug ikaw nay ipuli sa iyang taas nga posisyon.” “Unaha ang imong kaugalingon kay basin maalkanse ka.” “Pagkodigo aron modako ang imong grado.” “Panikas sa negosyo aron madato ka.” “Pangabit aron ilhon ka nga tinuod nga lalaki.” “Gawas lang og una sa opisina. Dili bitaw ka mahinungan.” “Inum og daghan samtang nia pa ka sa kalibutan. Sa langit wala nay beer.” “Ayaw kahadlok mangawat sa kwarta sa gobyerno kay daghan man mo naghimo ana.” “Palit og mahalon nga butang aron daygon ka sa mga tawo.” “Unya na lang pagtarong sa imong kinabuhi kon matigulang naka. Pasayloon bitaw ka sa Dios.” Ang mga pulong sa yawa nindot apan makadaot.

Ayaw lang gyud patintal.” Nasayod kita nga sayon lang ni isulti, apan lisud buhaton. Ang yawa makamao mogamit og panagway nga maanyag, lawas nga makadani, ug mga butang nga makasilaw. Ug basi sa atong kasinatian, dili sayon ang pagbalibad sa tintasyon ni Satanas. Apan, ang maayong balita sa ebanghelyo para kanato karon mao kini: Si Cristo nagmadaogon batok sa mga tintasyon sa yawa. Walay nahimo kaniya si Satanas! Tungod niini, kita nahatagan og dakong kadasig ug kaisog. Inubanan ni Cristo, aduna kitay katakos nga magdumili sa tintasyon sa yawa ug magmadaogon batok sa gahum ni Satanas.

Niining panahon sa kwaresma, moduol kita sa sakramento sa kumpisal ug ihalad nato ang atong mga sala ngadto ni Cristo. Uban sa pasaylo sa Ginoo, madawat usab nato ang dugang grasya ug kusog nga mao unyay atong gamiton sa pagpakigbatok sa yawa.Friday, February 24, 2012

Saturday after Ash Wednesday (Year B)

Lukas 5:27-32

Para sa mga Pariseo, ang makasasala angay'ng silotan, dili higalaon. Apan, dili ingon niini ang hunahuna ni Jesus. Matud pa niya, “Ang doktor dili para sa mga walay sakit; ang mga masakiton maoy nanginahanglan kaniya.” Pinaagi niini gipaklaro ni Jesus ang Iyang dakong tuyo sa kalibotan: “Mianhi ako aron pagdalag kapasayloan; Gitawag ko ang mga makasasala, dili ang mga matarong.” Kining ebanghelyo usa ka maayong balita para kanato tungod kay kitang tanan makasasala ug nanginahanglan sa kalooy sa Dios. Ning panahon sa Kwaresma atong seryosohon pagsanong ang pagdapit ni Cristo. Sama kang Levi, biyaan nato ang daan tang pagkatawo ug magsugod kita sa paglakaw subay sa mga paagi sa Ginoo.

Friday after Ash Wednesday (Year B)

Mateo 9:14-15

Ang pagpuasa usa ka dalaygong buhat, ilabina kon kini himoon nga boluntaryo ug pagaubanan sa gugma. Ang pagpuasa dili lang pagdumili sa pagkaon; apil usab niini ang mga buhat sa kalooy sama sa pagpaambit og pagkaon sa gigutom, paghatag og kasilongan ug bisti sa mga kabos, ug paglihok para sa hustisya ug kaangayan (Is 58:6-7). Diha sa ebanghelyo gipasabot ni Cristo nga adunay saktong panahon alang sa pagpuasa ug pagsakripisyo. Ug para kanatong mga Katoliko, ang Kwaresma maoy labing nindot nga kahigayonan sa paghimo niini. Makighiusa kita ni Cristo diha sa paghatag sa kaugalingon sa pagpangalagad ug pagsakripisyo alang sa kinabuhi ug kahamugaway sa mga kabos ug sinalikway.

Thursday after Ash Wednesday (Year B)

Lukas 9:22-25

Ang atong tawhanong kailibgon magtuklod kanato sa pagpaninguha sa mga kalibotanong butang sama sa kwarta, celfone, laptop, TV set, kotse, balay ug uban pa. Kasagaran, ang atong mga paningkamot magtumong sa pagtagbaw sa kaugalingon. Apan, ang ebanghelyo magpahinumdum kanato nga gihimo kita dili para sa kalibotan kondili para sa Gingharian sa Dios. “Aduna bay makuha ang tawo kon maiya ang tibuok kalibutan apan mawala ang iyang kinabuhi? Wala gayod!” Iasa man tuod nato ang mga materyal nga butang kon kini makapalayo kanato sa Ginoo? Ning kwaresma, disiplinahon nato ang atong kailibgon ug maninguha kita sa kaayohan sa uban kay kini ang magdala kanato og kaluwasan.

Tuesday, February 21, 2012

Ash Wednesday (Year B)

Mateo 6:1-6, 16-18

Ang Mierkoles Badlis mao ang pinakaunang adlaw sa panahon sa Kwaresma – ang higayon nga gihatag kanato aron pag-andam sa umaabot nga kasaulogan sa misteryo sa pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw ni Cristo. Tulo ka butang ang angay tang buhaton ning panahona. Una mao ang pagbasol sa mga sala. Ang Dios nga labing maloloy-on magpasaylo kanato kon kita matinud-anon sa atong paghinulsol. Ikaduha mao ang pagsakripisyo. Pinaagi niini atong madisiplina ang lawasnong kailibgon ug mapalig-on ang espiritohanong kinabuhi. Ug ikatulo mao ang paghatag og limos. Sa atong pagtabang sa mga nanginahanglan, atong gipakita ang atong gugma sa Dios nga nakighiusa sa mga kabos.

Monday, February 20, 2012

Tuesday of the 7th Week in Ordinary Time (Year B)

Marcos 9:30-37

Normal sa tawo ang mag-ambisyon. Ang mga damgo ug tinguha maoy magtuklod kanato nga motrabaho ug maningkamot pag-ayo. Apan importante nga atong susihon ang matang ug tumong sa atong mga ambisyon. Unsa may atong ginadamgo? Naninguha ba kita nga motrabaho para sa kaayohan sa uban o naglantaw kita sa atong personal nga mga interes lamang. Ang tinuod nga sumusunod ni Cristo angay nga maninguha sa pagpalambo sa paghari sa Dios pinaagi sa pagpuyo og kinabuhi nga mapaubsanon ug maalagaron. Sama ni Cristo, kita giasahan nga makat-on sa pagkalimot sa kaugalingon para sa kaayohan sa isigkaingon. Kini ang maghimo natong numero uno sa mga mata sa Ginoo.

Sunday, February 19, 2012

Monday of the 7th Week in Ordinary Time (Year B)


Marcos 9:14-29. 

Mitoo kita nga ang Dios maoy labing gamhanan. Pero usahay ang atong pagtoo magkulang ilabi na kon kita hadlaon sa mga pagsulay ug katalagman. Ang amahan sa bata nga giyawaan diha sa ebanghelyo karon naghatag kanato og maayong panig-ingnan sa pag-ampo: “Ginoo, tabangi ang akong gamay nga pagtoo.” Moingon usab kita niini tungod kay ang kinabuhi dinhi sa kalibotan dili sayon ug usahay lisod kaayo dawaton. Matud pa sa inila nga Irish Fisherman’s Prayer: “Lord, be good to me. The ocean is so wide and my boat is so small.” Taliwala sa dakong lawod sa kinabuhi, mosalig kita nga ang matag hitabo adunay hinungdan ug nga ang Ginoo magpatigayon sa tanan alang sa atong kaayohan.

Thursday, February 16, 2012

Friday of the 6th Week in Ordinary Time (Year B)

Marcos 8:34-9:1

“Kay ang buot moluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinoon niini; apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako dili mawad-an niini.” Kining panultihon ni Cristo lisod nga sabton, apan mapamatud-an kini diha sa atong kasinatian. Ang tawo nga maghunahuna lamang sa iyang kaugalingong interes magpuyo nga kulang sa kinabuhi. Wala siyay mahimong higala. Ug wala usab siyay madawat nga tinud-anay nga pagtagad o gugma. Sa laing bahin, ang tawo nga makamaong malimot sa kaugalingon alang sa kaayohan sa uban mapuno hinoon sa kinabuhi. Maiya ang daghang mga higala ug magpuyo siya nga puno sa pagdayeg ug paghigugma gikan sa uban.

Thursday of the 6th Week in Ordinary Time (B)

Marcos 8:27-33

“Kinsa man kuno ako sumala sa mga tawo?” Kining pangutana atong matubag karon pinaagi sa mga pagtulun-an mahitungod ni Cristo nga atong makuha gikan sa mga libro ug sa atong mga magtutudlo. Pero, ang ikaduhang pangutana maoy labing mahinungdanon: “Para kaninyo, kinsa man ako?” Kining pangutana interesado dili lamang sa atong masayran kalabot ni Cristo kondili sa atong mailhan Kaniya. Ang “pagkaila ni Cristo” atong makab-ot dili pinaagi sa mga libro kondili pinaagi sa atong pagpakig-uban Kaniya diha sa pagpangalagad ug sa pag-ampo. Ang atong personal nga relasyon uban sa Ginoo maoy hagit sa ebanghelyo. Busa, sa tanan natong pagabuhaton, si Cristo ato gayong sangpiton.

Wednesday, February 15, 2012

Wednesday of the 6th Week in Ordinary Time (Year B)

Marcos 8:22-26

Gihawiran ni Jesus ang kamut sa buta ug Iya kining gidala ngadto sa gawas sa balangay. Dili lang kausa kondili kaduha Niya gitapion ang Iyang mga kamut sa mga mata niini. Human ayoha, gipinahan ni Jesus ang maong buta sa dili pagbalik sa balangay. Kining ebanghelyo nahimong nindot nga hulagway sa proseso sa usa ka tawo nga gustong magbag-o sa iyang kinabuhi. Mahitabo kini dili sa usa ka pamilok lamang kondili sa hinayhinay nga paagi. Kinahanglan sa tawo nga mobiya sa iyang daang kahimtang ug magsugod pagsunod kang Cristo. Dili kini sayon ug angay ubanan og igong pasensya. Ang iyang pamilya ug mga higala adunay dakong papel sa pagsuporta ug pag-ampo alang sa iyang kabag-ohan. 

Monday, February 13, 2012

Tuesday of the 6th Week in Ordinary Time (Year B)

Marcos 8:14-21

“Bugo naba gayod kamo kaayo?” Makusganon nga gisaway ni Jesus ang mga tinun-an tungod sa kahuyang sa ilang pagsalig Kaniya. Nasaksihan nila sa kaugalingong mga mata ang milagro nga gihimo ni Jesus sa dihang Iyang gipadaghan ang pan ug isda. Pero, gibati gihapon silag kabalaka sa dihang usa na lang ka pan ang nahibilin kanila. Klaro kaayo nga wala gihapon sila makasabut. Isip mga sumusunod ni Cristo, kinahanglang maglakaw kita ning kalibotan – magtoon, magtrabaho, o magnegosyo – uban sa dakong pagsalig sa panabang sa Ginoo. Dili kita magsige'g kabalaka tungod kay kini dili makatabang kanato. Buhaton lang nato ang atong makaya; Dios nay mag-igo sa dili nato mahimo.”

Monday of the 6th Week in Ordinary Time (Year B)

Marcos 8:11-13

Matag adlaw ang Ginoo magpakita kanato sa daghang paagi kon giunsa Niya kita paghigugma. Maayong hangin, nindot nga adlaw, lami nga pagkaon, kahimsog sa lawas, gugma sa pamilya, suporta sa mga higala, saktong panghunahuna, kahigayonan sa pag-ampo, ug uban pa. Gihatagan ba nato kining tanan og bili? Gipasalamatan ba nato ang Dios nga maoy tag-iya niini? O, gibalewala lang nato ang mga gasa nga libre natong gidawat gikan Kaniya? Sama sa mga Pariseo, maghulat pa ba kita nga adunay katingalahang mga panghitabo aron kita motoo sa presensya sa Dios sa atong kinabuhi? Kinahanglan pa ba kitang maluwas sa linog, maayo sa kanser, o makadaog og lotto aron kita motoo sa Ginoo?

Sunday, February 12, 2012

6th Sunday in Ordinary Time (Year B)


Marcos 1:40-45

Sa panahon ni Cristo, ang mga sanlahon makalolooy kaayo kay gipahilayo sila sa katilingban. Giisip sila nga makatakod kang bisan kinsa nga maduol kanila. Gitoohan usab sila nga mahugaw ug dakong makasasala tungod kay ang ilang sakit giisip man nga silot gikan sa Dios. Apan, atong makita nga ang maong pagtoo wala nakababag ni Jesus sa pagtabang sa sanlahon. Gani, nagpaduol, nakighinabi, nihikam ug nag-ayo Siya kaniya. Kini magdasig kanato sa paghatag og pagpakig-uban, kasayon ug kaayohan sa atong mga masakitong igsoon. Hinumduman nato ang giingon ni Mother Teresa: “Sa tanang matang sa sakit, ang pinakagrabe mao ang kamingaw o kakulang sa pagtagad nga masinati sa tawo.”

Friday, February 10, 2012

Saturday of the 5th Week in Ordinary Time (Year B)


Marcos 8:1-10

Si Cristo naghatag og espiritohanong pagkaon pinaagi sa pagsangyaw sa Maayong Balita. Ug naghatag siya og materyal nga pagkaon pinaagi sa pagpadaghan sa pan ug isda. Pinaagi niini gipakita ni Jesus ang Iyang pagtagad sa kinatibuk-ang kaayohan sa tawo. Kini magdasig kanato sa pagbuhat og duha ka butang. Una, sa atong pagpangita og materyal nga pagkaon sa matag adlaw, dili kita malimot sa paghatag og panahon para sa pag-ampo. Hinumduman nato nga ang tawo dili mabuhi sa pan lamang kondili sa matag Pulong nga magagikan sa Dios. Ug ikaduha, sa atong pagpasalamat sa mga materyal ug espiritwal nga pagkaon, mangita kitag paagi nga makapaambit niini ngadto sa mga tawo nga gigutom.

Thursday, February 9, 2012

Friday of the 5th Week in Ordinary Time (Year B)

Marcos 7:31-37

Gidala nila kang Jesus ang usa ka tawo nga bungol ug amang, ug ila Siyang gihangyo nga ayohon kini. Misanong si Jesus sa ilang gipangayo. Gikulkog niya ang Iyang mga tudlo sa dalunggan sa tawo ug gihikap niya ang dila niini. Dayon miingon Siya: “Maabli ka!” Dihadiha nakadungog ug nakasulti ang maong tawo. Ang “pag-abli” nga gibuhat ni Cristo sa tawo nga bungol ug amang mahimo usab nato karon pinaagi sa pagkat-on sa “sign language”. Pinaagi niini mahimo nato ang pagpakigdait sa mga bungol ug amang. Masabtan nato sila ug sila usab makasabot kanato. Sa pagkat-on og sign language, tabla ra nga atong gipadayon ang pagdala sa gugma ug kalooy sa Dios para sa mga bungol ug amang.

Thursday of the 5th Week in Ordinary Time (B)

Marcos 7:24-30

“Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro.” Gisulti kini ni Jesus sa usa ka babaye nga pagano dili aron pag-insulto kondili aron pagsukod sa iyang pagtoo. Para sa mga Hudeyo, ang mga pagano o mga tawo nga lahi kanila og pagtoo sama ra og bili sa iro. Pero dili ingon niini ang pagbati ni Cristo. Sa Iyang pagtubag sa gipangayo sa babaye, gipakita ni Jesus nga ang tanang tawo managsama og bili sa mga mata sa Ginoo. Kini magdasig kanato sa pagtahud sa pagtoo sa usag-usa. Bisan tuod nagtudlo kita nga ang Katolikong Simbahan maoy naghupot sa kinatibuk-an sa kamatuoran, gidawat nato nga ang ubang relihiyon nagtudlo og mga butang nga makaayo sa tawo.

Tuesday, February 7, 2012

Tuesday of the 5th Week in Ordinary Time (Year B)

Marcos 7:1-13

“Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasingkasing halayo Kanako.” Gigamit ni Jesus kining gisulat ni propeta Isaias aron pagsaway sa binuhatan sa mga Pariseo ug mga magtutudlo sa Balaod. Kining mga tawhana nagtuman sa mga kasugoan, apan sa daghang higayon ila kining gibuhat aron sila daygon sa mga tawo. Sa mga mata sa Ginoo, ang mga pulong sa pag-ampo, ug bisan ang mga saktong buhat, mawad-an og bili kon kini dili pagaubanan og maayong kasingkasing. Kining ebanghelyo maghagit kanato sa pagsusi sa mga pagsimba ug mga apostolado nga atong gihimo. Gibuhat ba nato kini aron sa pagdayeg sa Ginoo o aron lamang ipakita sa mga tawo?

Monday, February 6, 2012

Monday of the 5th Week in Ordinary Time (Year B)

Marcos 6:53-56

Ang ebanghelyo nagsaysay nga bisan asa si Jesus moadto, dad-on sa mga tawo ang ilang mga masakiton aron Iyang ayohon. Gihatagan ni Jesus og panahon ang mga masakiton, gitugotan sila nga mohikap kaniya ug nangaayo sila. Sa laing higayon, si Jesus mismo ang mihilam sa mga masakiton ug giayo sila niya. Kining buhat sa pag-ayo kabahin gayod sa Maayong Balita nga Iyang gidala ug gusto niya nga ipadayon sa Iyang mga tinun-an: “Lakaw, ug isangyaw ninyo ang balita: ang paghari sa Dios haduol na. Ayoha ninyo ang mga masakiton . . .” [Lukas 7:22]. Aron mahimo kitang tinuod nga disipulo ni Cristo, kinahanglan nga magpakita kita og espesyal nga pagtagad sa mga masakiton ug himalatyon.

Saturday, February 4, 2012

5th Sunday in Ordinary Time (Year B)

Jb 7:1-4, 6-7; 1 Cor 9:16-19, 22-23; Mk 1:29-39

Nanglabay kanako ang mga bulan nga walay kapuslanan, ug ang daghang gabii sa kasubo ug kaalaotan. Nakaingon ko samtang diha sa higdaanan: 'Kanus-a pa ba muabot ang kabuntagon?' Unya naghunahuna ko sa akong pagbangon: 'Kadugay pa ba sa kagabhion?' Nag-alindasay ako hangtod sa kaadlawon.” Kining mga pulonga nagagikan sa usa ka tawo nga nawad-an na sa kadasig ug paglaum. Ug dili nato mabasol si Job nga maoy namatbat niini diha sa unang pagbasa. Gasunodsunod ang katalagman sa iyang kinabuhi. Nangawala kaniya ang tanan nga naghatag kaniya og kalipay – ang iyang bahandi, ang iyang mga anak, ug bisan gani ang iyang lawasnong integridad. Kining tanan nahitabo haloyo sa pagkamatarong ni Job.

Ang mga higala ni Job miingon kaniya nga kining tanang malas sa iyang kinabuhi maoy silot sa dakong sala nga iyang nahimo. “Nasuko ang Dios kanimo”, matud pa. Daghan sa mga Hudeyo ang nagtoo nga ang problema ug kasakit maoy silot sa sala. Bisan gani karon, daghan kanato aduna aning sayop nga pagtoo. Kon dunay daotang mahitabo kanato, mangutana dayon ta, “Ginoo, unsa may akong sala nga giingon mo man ako niini?” Sayop kini nga pagsabut tungod kay ang Ginoo dili man usa ka Dios nga manimalos o madinumtanon. Ato usab nga mapamatud-an nga bisan ang mga matarong, sama kang Job, makasinati usab sa kasakitan.

Haloyo sa tanang kasakit nga iyang nasinati, si Job nagpabiling matinud-anon sa Ginoo. Kaniya nagagikan kining mga pulong: “Hubo ako nga migawas sa sabakan sa akong inahan, hubo usab ako nga mobalik. Ang Dios ang naghatag, ang Dios ang nagbawi.” Si Job nakaingon niini tungod kay hugot ang iyang pagtoo nga ang tanan anaa sa mga kamot sa Ginoo, ug nga ang tanang mahitabo adunay pagtugot sa Dios bisan tuod usahay dili nato kini masabut.

Daghan kanato mobati kang Job. Ang kinabuhi dinhi sa kalibutan dili sayon. Usahay, ang mga problema mag-abut sama sa unos – anak nga nalulong sa druga, kalisud sa pagpangita og trabaho, kapakyasan sa gugma, ug seryoso nga sakit. Kining tanan pwede nga magdungan pagkahitabo sa usa ka tawo. Kon susamang kahimtang ang mahitabo kanimo ug magsugod na ikaw og pagmahay sa Ginoo, dili ikaw mabasol. May katungod ka nga magpadayag sa imong pagbati ug magpahungaw sa imong pagmahay. Apan sama kang Job, maningkamot ka unta nga dili mawad-an sa paglaum ug pagtoo. Salig nga dili ka pasagdan sa Ginoo. Si San Agustin ang nag-ingon: “Siya nga naghimo kanimo magbantay kanimo. Ang Ginoo nagpahiluna nimo sa wala pa ka mahimugso, makaako kaha siya sa pagpasagad kanimo? Ang Dios nagpasubang sa adlaw ug naghatag og ulan para sa mga maayo ug sa mga daotan, unya ikaw na hinuon ang iyang pasagdan?”

Tinuod, magpabilin gayud nga dakong misteryo ang papel sa kasakit ug pag-antos diha sa plano sa Dios. Ang ebanghelyo nagsaysay kanato giunsa ni Cristo pag-atubang ang suliran ug kasakitan sa katawhan. Siya, nga mao ang Pulong sa Dios, wala mohatag og pagpasabut sa hinungdan ug katuyoan sa mga pag-antos. Hinuon, gihatag niya ang iyang kaugalingon, panahon ug kusog, sa pag-ayo sa mga masakiton, sa pag-ampo para kanila, ug sa pagsangyaw sa maayong balita mahitungod sa Diosnong gugma. Ingon usab niini ang bokasyon sa matag Kristiyano: Molihok kita sa paghatag og kaayohan sa mga tawong gisakit, makighiusa kita kanila diha sa pag-ampo, ug isangyaw ta ang makanunayong pagpakabana sa Dios alang sa Iyang katawhan.

Pamalandongan nato kini:
  1. Giunsa man nimo pagdawat ang mga problema ug pagsulay nga miabot sa imong kinabuhi?
  2. Isip sumusunod ni Cristo, unsa may atong gibuhat aron sa pagtabang sa mga masakiton ug mga problemado natong silingan?

Friday, February 3, 2012

Saturday of the 4th Week in Ordinary Time (Year B)

Marcos 6:30-34

Human sa malampuson nga pagsangyaw, ang mga apostoles giingnan ni Jesus: “Mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamog diyotay.” Nganong importante ang pagpahulay diha sa kahilom? Una, isip lawasnon, kinahanglan natong hatagan og panahon nga makapahulay ang atong lawas aron maandam sa sunod niining mga buluhaton. Kon dili kita mohunong sa pagtrabaho, dako ang purohan nga magkasakit kita ug maluya. Ikaduha, isip espirituhanon, angay usab natong papahulayon ang atong utok ug kasingkasing aron kini makahunahuna ug makabati sa kabubut-on sa Dios. Diha sa kahilom ug sa pag-ampo, atong masinati ang kalinaw ug masabtan ang kagustohan sa Ginoo para sa atong kinabuhi.

Thursday, February 2, 2012

Friday of the 4th Week in Ordinary Time (Year B)

Marcos 6:14-29

Si Juan gipatay tungod sa iyang pagbarog sa kamatuoran. Iyang giingnan si Hari Herodes nga ang iyang pagpakigpuyo kang Herodias usa ka dakong sala tungod kay kini asawa man sa iyang igsoon. Dili matarong para sa usa ka tawo, bisan og hari siya, ang pagpanapaw. Human sa daghang katuigan, ang espiritu ni Juan nabuhi og balik sa usa ka tawo nga ginganlag Thomas More. Sama kang Juan, gipatay siya tungod sa iyang pasulti sa tinuod. Dili sakto para kang Hari Henry VIII ang pagpakasal kang Anne Boleyn tungod kay aduna siyay buhing asawa nga si Katerina. Kining ebanghelyo magpahinumdum kanato sa kadaotan sa pagpanapaw ug sa atong katungdanan sa pagsaway ning maong buhat.

Wednesday, February 1, 2012

Presentation of the Lord (Year B)

Lukas 2:22-40

Gisaulog sa Simbahan karon ang pangilin sa paghalad sa Batang Jesus didto sa templo. Ang ebanghelyo nagsaysay giunsa ni Jose ug Maria pag-adto sa templo aron pagtuman sa Balaod ni Moises nga nagsugo nga ang matag panganay'ng lalaki ihalad sa Ginoo 40 ka adlaw human mahimugso. Niining adlawa himoon ang pagbendita sa mga kandila, nga maoy simbolo ni Cristo, ang tinuod nga kahayag sa kalibotan. Sama kang Maria ug Jose, ang mga ginikanan makat-on unta sa paghalad sa ilang mga anak ngadto sa Dios. Madasig usab unta sila sa paggiya sa ilang mga anak pinaagi sa paghatag og maayong panig-ingnan aron sila mahisama kang Cristo nga motubo sa kusog, kaalam ug grasya sa Dios. 

Wednesday of the 4th Week in Ordinary Time (Year B)

Marcos 6:1-6

Tungod sa pagka-ordinaryo sa Iyang pamilya ug tungod kay Siya usa lamang ka karpentero, si Jesus wala tuohi sa Iyang tagilungsod. Kining sayop nga batasan anaa gihapon sa atong katawhan karon. Daghan kanato adunay pagpihig ug pagtahud sa mga inila, dato ug edukado, apan walay pagsalig sa mga ordinaryong tawo, kabos, ug walay grado. Apan, sa mga mata sa Ginoo, ang tawo dili pagahukman pinaagi sa iyang dungog, bahandi, o edukasyon, kondili pinaagi sa iyang kasingkasing ug gugma. Si Cristo usa ka tinuod nga propeta tungod kay Iyang gidala ang kasingkasing ug gugma sa Dios Amahan. Kita usab, mapobre o madato, adunay bokasyon sa pagkapropeta gikan sa Ginoo ug para sa Iyang katawhan.

Tuesday of the 4th Week in Ordinary Time (Year B)

Marcos 5:31-43

Duha ka tawo ang naghatag kanato og maayong panig-ingnan karon. Ang una mao si Jairo, usa ka pangulo sa sinagoga. Haloyo sa iyang kahalangdon, niduol ug nagpakilooy siya kang Jesus alang sa kaayohan sa iyang anak nga nasakit niadtong tungora. Ang pagkamapaubsanon ni Jairo ug ang iyang dakong pagsalig sa gahum ni Jesus nagdala og kaayohan sa iyang pinalanggang anak. Ang ikaduha mao ang babaye nga gitalinug-an ug nag-antos sulod sa 12 na ka tuig. Alang sa mga doktor wala na siyay purohan nga maayo sa iyang sakit; ug sa mata sa katawhan, siya mahugaw ug makasasala. Apan tungod sa iyang dakong pagtoo ug kaisog nadawat usab niya ang kaayohan gikan sa Dios.