Thursday, June 30, 2016

14TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR C)

Tungod sa sakramento sa bunyag ug kompirma, atong nadawat sa ngalan ni Hesus ang bokasyon sa pagsangyaw sa paghari sa Dios ug sa pagtabang nga mahimo kini nga realidad sa kinabuhi. Matag usa kanato gitawag nga manginlabot sa buhat sa pagsangyaw sa gugma sa Dios, dili lamang ang mga pari ug kamadrehan. 

Ang mga ebanghelyo ni Mateo, Marcos ug Lucas nagsaysay mahitungod sa misyon sa 12 ka mga apostoles, nga maoy unang mga pangulo sa Simbahan. Apan, karong Domingoha atong nadungog ang ebanghelyo ni San Lucas nga naghisgot sa pagpadala ni Hesus sa 72 ka mga tinun-an. Ang numero 72 usa ka symbolic number. Sa libro sa Genesis kapitolo 10, adunay listahan sa mga kaliwat ni Noe nga gimugna sa 72 ka mga pangalan, ug gitoohan nga ang tanang katawhan sa tibuok kalibotan nagagikan sa maong kaliwatan. Sa paggamit sa numero 72, buot ni San Lukas ipasabot nga ang tahas sa pagsangyaw sa Maayong Balita dili lamang para sa pipila ka mga piniling pangulo kondili para sa tanang mga binunyagan. Kinahanglan nga moapil ang tanan sa pagsangyaw tungod kay ang Maayong Balita ni Kristo ipakuyanap man sa tibuok kalibotan.

Si Hesus nag-ingon: “Ang anihon daghan, apan diyotay ra ang mangangani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga moani niini.” Kinsa man ang Tag-iya sa Uma? Ang Dios Amahan. Kinsa man ang anihonon? Sila ang mga tawo nga wala pa makabati ug makasinati sa dakong gugma sa Dios. Kinsa man ang mga mangangani sa Dios? Walay lain kondili kita nga mga binunyagan. Si Kristo nag-aghat kanato sa pag-ampo nga unta madugangan ang mga mangangani o mga tawo nga motabang sa pagpabati sa Diosnong gugma ngadto sa tanan. 

Unsa man kining atong misyon sa pagsangyaw ug unsaon man nato pagbuhat niini? Tingali maghunahuna kita sa buhat sa pagsangyaw diha sa Simbahan pinaagi sa pagwali sama sa gihimo sa mga pari, ug diha sa parokya pinaagi sa pagpanudlo sama sa gibuhat sa mga katekista. Apan kini kabahin lamang sa mas dakong misyon sa pagpabati sa gugma sa Dios. Ang Langitnong Amahan nanginahanglan og mga magsasangyaw: 
-nga mopabati sa Iyang gugma
-nga modala sa Iyang grasya ug panalangin
-nga mopasabot sa Iyang mensahe sa kaluwasan
-nga modala sa Iyang kalooy ug kapasayloan
-nga mohatag og paglaum sa mga naglisod ug nag-antos

Sa ato pa diay, ang buhat sa pagsangyaw nga gihatag kanatong tanan mao ang pagkahimong agi-anan sa grasya sa Dios, ang pagkahimong instrumento nga magdala sa Iyang gugma ngadto sa katawhan. Kini atong mahimo pinaagi sa pagpuyo sa mga gitudlo ni Hesus diha sa ebanghelyo, pinaagi sa paghimo sa Kristohanong mga buhat diha sa atong pamilya, eskuylahan, opisina, merkado ug mga dapit diin kita mahimutang.

Pamalandongan nato kini:
1.  Unsa may nakababag kanato sa pagtuman sa atong papel isip mga magsasangyaw sa Ginoo?
2. Unsa may atong buhaton aron kita mahimong instrumento sa gugma sa Dios ngadto sa ubang mga tawo?

SATURDAY OF THE 13TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

Mateo 9:14-17

UNSA MAY GIPASABOT NI HESUS SA PAG-INGON, “ANG BAG-ONG BINO ANGAY’NG ISULOD SA MGA SUDLANAN NGA BAG-O”? Ang pamaagi ug pagtulon-an ni Hesus sama sa usa ka bag-ong bino nga maghatag og kalipay sa tawo. Aron magpabilin ug mapahimuslan ang iyang kalami, kinahanglan kining ibutang sa bag-o ug maayong kasingkasing, nga maoy silbing sudlanan niini. Dili nato mapuy-an ang Kristohanong kinabuhi kon ang atong kasingkasing magpabilin pa sa iyang ngil-ad nga kinaiya ug batasan. Ang Kristohanong buhat kinahanglang magagikan sa maayong kasingkasing kay kondili, mahimo kining pakitang-tao lamang sama sa gibuhat sa mga Pariseo diha sa ilang pag-ampo ug pagpuasa. Himoon nato nga pag-ampo ang Salmo 51:10: “Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me.”

FRIDAY OF THE 13TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

Mateo 9:9-13

BUKAS BA ANG ATONG KASINGKASING SA TAWAG SA DIOS? Si Mateo usa ka kobrador sa buhis. Giisip siya nga dakong makasasala tungod sa iyang pagpakigkumbuya sa mga banyagang Romano ug sa daot nga sistema sa pagpaningil og buhis. Apan, bisan sa iyang pagkatawhanon, si Mateo nagpakita og abli nga kasingkasing. Sa dihang gitawag siya ni Hesus, dali siya nga nibiya sa iyang lingkoranan aron sa pagsunod sa Ginoo. Ang iyang pagdapit kang Hesus sa kumbira didto sa iyang panimalay nagpakita sa iyang pagdawat sa Dios sulod sa iyang kinabuhi. Kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagsusi kon unsang matang sa kinabuhi ang atong gipuy-an karon – moral ba o dili, diosnon ba o yawan-on? Hinaot nga sama kang Mateo, kita andam nga mobiya sa atong daotang kinabuhi aron sa pagsunod kang Kristo.

Tuesday, June 28, 2016

SOLEMNITY OF PETER AND PAUL (YEAR C)

MATEO 16:13-19. ANGAY BA KITANG MAWAD-AG PAGLAUM SA TAWO NGA MAKASASALA? Ang duha ka santos nga gipasidunggan karon pareho nga kanhiay'ng makasasala. Si Pedro ang nagbudhi sa Ginoo; samtang si Pablo ang naglutos sa unang mga Kristiyano. Apan ang Dios nilihok aron pagluwas kanilang duha. Human sa Pagkabanhaw, gihatagan ni Kristo si Pedro og kahigayonan nga makabawi sa iyang sayop. Ug labaw sa tanan, gihatag kaniya ang bug-at nga katungdanan sa pagkapangulo sa Simbahan. Sa iyang bahin, si Pablo, bisan dili apil sa 12 ka mga apostoles, gihimong piniling apostoles sa mga Hentil. Ingon niini ang mahitabo sa mga makasasala nga modawat sa ilang pagkamasalaypon ug motubag sa pagtawag ni Kristo. Sakto ang giingon sa magsusulat: “Every saint has a past and every sinner has a future.”

Monday, June 27, 2016

TUESDAY OF THE 13TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

PAMALANDONG Hunyo 28, 2016 MATEO 8:23-27. MAHADLOKON BA KITA O MASALIGON NGA PAGKASUMUSUNOD NI KRISTO? Taliwala sa dakong unos, ang mga tinun-an nga diha sa sakayan nalisang pag-ayo bisan uban kanila ang Ginoo. Tungod niini, giingnan sila ni Kristo, "Pagkagamay sa inyong pagtoo!" Kinaiya sa tawo nga mabalisa kon adunay dagkong problema. Daghan kanato, sama sa mga tinun-an, dali rang malisang kon hadlaon sa mga unos o suliran sa kinabuhi. Apan, kon kita mitoo sa gahum ug gugma sa Ginoo, angay kitang magpabiling lig-on ug maisogon. Dili kita angay nga mawad-an og paglaum. Sa iyang pagpahunong sa dakong unos, gipakita ni Hesus nga kontrolado niya ang tanan nga mahitabo ning kalibotan. Usa ka magsusulat ang nag-ingon: "You are safer with God in the storm than you are anywhere else without Him."

MONDAY OF THE 13TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

PAMALANDONG Hunyo 27, 2016 MATEO 8:18-22. UNSA MAY ATONG MAKUHA SA PAGSUNOD KANG KRISTO? Normal sa tawo ang maniguro. Maniguro ta nga makakaon og tarong, makatulog og maayo, makatrabaho nga adunay suweldo, ug makaginansiya sa negosyo. Pero, ang pagsunod kang Kristo dili maghatag og samang kasiguroan. Pananglitan, sa pagpangalagad sa isigkatawo, wala kita maglantaw nga hatagag suweldo. Sa pagsangyaw sa Maayong Balita, kita ang una nga dili mahiluna. Ug bisan gani sa pag-ampo, walay garantiya nga ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo. Sa pagsunod kang Kristo, kini ang ang sigurado: Espiritohanong kalamboan karon ug kinabuhing walay katapusan human sa atong pagpuyo ning kalibotan. Sakto si David Platt sa pag-ingon: "The cost of discipleship is high. But the cost of non-discipleship is higher."

Sunday, June 26, 2016

13TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR C)

PAMALANDONG Hunyo 26, 2016 LUKAS 9:51-62. KANUS-A MAN KITA ANGAY MAG-ALAGAD SA DIOS? Daghang mga tawo gustong moalagad sa Dios, apan dili pa karon. Adunay moingon: "Inig makatigum nako", "Kon makahuman nag eskuyla ang mga bata", "Kon wala nakoy atimanon nga mga tigulang nga ginikanan", "Inig retiro na nako sa trabaho". Kini nga mga matang sa hunahuna dili maayo. Giingnan ni Hesus ang tawo nga buot mosunod kaniya, "Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa mga minatay." Iya kining paagi sa pag-ingon: "Ayaw na hulata nga mamatay ang imong ginikanan aron moalagad kanako. Kon ang tawo buot moalagad sa Dios, sugdan niya kini paghimo karon, dili ugma ug sa umaabot." Adunay panultihon nga nag-ingon: "Do not leave for tomorrow what can be done today." Busa, sundon ug alagaran na nato si Hesus karon dayon.

Saturday, June 25, 2016

SATURDAY OF THE 12TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

PAMALANDONG Hunyo 25, 2016 MATEO 8:5-17. ASA MAN KUTOB ANG ATONG KALOOY? Kasagaran, matarantar kita sa pag-atiman sa atong mga minahal sa kinabuhi, ilabina kon sila magkasakit. Apan dili ingon niini ang atong pagtagad nga ihatag kon ang tawo nga masakit dili sakop sa atong pamilya. Ang opisyal nga Romanhon diha sa ebanghelyo naghatag kanato og ehemplo nga angay sundon. Gikalimtan niya ang iyang dungog ug estado sa katilingban ug wala niya baliha ang kahasol sa pagduol kang Hesus aron lamang mohangyo para sa kaayohan sa iyang kabos nga sulugoon. Gawas sa dakong pagtoo, ang maong opisyal nagpakita og talagsaong gugma ug kalooy. Si Mary Ash Kay, usa ka inila nga negosyante sa Estados Unidos, nag-ingon, "If you honor and serve the people who work for you, they will honor and serve you."

Friday, June 24, 2016

SOLEMNITY OF THE BIRTH OF SAINT JOHN THE BAPTIST

PAMALANDONG Hunyo 24, 2016 LUKAS 1:57-66,80. UNSA MAY MENSAHE NING KAPISTAHAN NI JUAN NGA MAGBUBUNYAG? Kini magpahinumdum nga matag bata nga mahimugso usa ka bililhong gasa gikan sa Dios. Si Zacarias ug Isabel gihatagan sa Dios og usa ka anak bisan sila mga tigulang na. Ang bata ginganla'g Juan, sa Ebreyo "Yehohanan", nga nagpasabot, "Ang Dios Manggihatagon". Si Juan nitubo nga puno sa espiritu ug gituman niya ang iyang papel, nga mao ang pag-andam sa mga tawo alang sa pag-abot sa Mesiyas. Sama kang Juan, kita mga gasa sa Dios dili lamang para sa pamilya kondili para sa kalibotan. Aduna usab kitay misyon sa pagpaila ni Kristo ngadto sa ubang mga tawo. Adunay nag-ingon, "There are two great days in a person's life. The day we are born and the day we discover why."

Thursday, June 23, 2016

THURSDAY OF THE 12TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

PAMALANDONG Hunyo 23, 2016 MATEO 7:21-29. KINSA MAN ANG TINUOD NGA KRISTIYANO? Ang pagsimba ug pag-ampo mga buhat nga relihiyoso, apan dili kini maoy makapahimo natong Kristiyano. Si Hesus nag-ingon, "Dili ang tanan nga magtawag kanako'g 'Ginoo, Ginoo, makasulod sa Gingharian sa Langit, kondili kadto lamang nagtuman sa kabubut-on sa akong Amahan." Sa ato pa, ang pagsimba mahimo lamang dalaygon kon kini ubanan og maayong buhat. Kon kita maminaw sa Pulong sa Dios apan dili magsunod niini, sama kita sa tawo nga nagtukod og balay ibabaw sa balas. Sa panahon sa pagsulay, dali ra kitang mahugno. Apan kon ang Pulong sa Dios atong puy-an kada adlaw, mahimo kitang lig-on sama sa tawo nga naghimog balay ibabaw sa bato. Busa, si San Pablo nagdasig, "Let your roots grow down into Christ, and let your lives be built on Him" (Col 2:7).

Tuesday, June 21, 2016

WEDNESDAY OF THE 12TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

PAMALANDONG Hunyo 22, 2016 MATEO 7:15-20. KINSA MAN ANG MAAYONG PROPETA? Ang propeta mao ang tawo nga magdala'g mensahe sa ngalan sa Ginoo. Pinaagi sa bunyag, matag usa kanato nahimong propeta, adunay bokasyon sa pagsangyaw sa mensahe ni Kristo ngadto sa uban. Ang kaakohan sa pagkapropeta atong matuman diha sa lain-laing kahimtang sa kinabuhi-- sa pamilya, tulonghaan, opisina, o kaha merkado. Si Kristo naghisgot mahitungod sa mga mini nga propeta. Kinsa man kini sila? Sila kadtong magsangyaw sa mensahe sa Dios apan wala magpuyo niini. Sila ang mga tawo nga maayo lang manudlo o mamadlong, apan ang kinabuhi salawayon. Ang tinuod nga propeta mao kadtong magsangyaw pinaagi sa buhat, ug kon kinahanglanon lamang, pinaagi sa pulong. Sakto ang pahimangno: "Don't let your lips and your life preach two different messages."

Monday, June 20, 2016

TUESDAY OF THE 12TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

PAMALANDONG Hunyo 21, 2016 MATEO 7:6,12-14. SA DALAN SA KINABUHI, UNSA MAY ATONG PILI-ON - ANG MASAYON O ANG MALISOD? Si Hesus nagtudlo kanato sa pagpili sa higpit nga dalan, dili sa lu-ag. Ang luag nga dalan mao ang kinabuhi nga walay kaakohan, puro katapol, kanunay lulinghayaw, ug daghang bisyo. Daghang tawo ang mopili niini. Ang maong dalan, matod ni Kristo, magdala kanato sa kangitngit ug kamatayon. Sa laing bahin, ang higpit nga dalan mao ang kinabuhi sa pagpugong ug pagdisiplina sa kaugalingon, sa pagpaningkamot, pagtrabaho ug pagpanerbisyo. Para kang Kristo, kini ang dalan nga magdala kanato sa kahayag ug kinabuhi. Busa, ang hingpit nga dalan maoy atong pili-on, bisan tuod dili daghan ang mosubay niini. Kay matod pa sa panultihon, "It's better to walk alone, than with a crowd going in the wrong direction."

Sunday, June 19, 2016

MONDAY OF THE 12TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

MATEO 7:1-5. NGANONG DILI MAN KITA ANGAY NGA MAGHUKOM SA ATONG ISIGKAINGON? Si Wayne Dyer nag-ingon, "When you judge another, you do not define them, you define yourself." Sa atong paghukom sa uban, atong gipakita ang atong daotang kinaiya, dili ang ilaha. Ang paghukom og tawo gidili ni Kristo tungod kay kini dili maayo. Matag tawo adunay lain-laing kahimtang ug matag usa lain-lain usab og kasinati-an. Dili nato hukman ang isigkatawo tungod kay wala man kita masayod sa iyang mga giagian sa kinabuhi. Tingali nakadungog kitag estorya mahitungod kaniya, apan wala nato mabati ang iyang mga kasakit. Ang tawo magbuhat og daotan o maayo tungod sa lain-laing hinungdan ug katuyoan. Ug sanglit Dios lamang maoy makakita sa kinahiladman sa tawo, Dios lamang usab ang may katungod sa paghukom kaniya.

Saturday, June 18, 2016

SATURDAY OF THE 11TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

PAMALANDONG Hunyo 18, 2016@Mateo 6:24-34. SAYOP BA ANG MABALAKA? Dili. Normal lamang sa usa ka tawo nga mobatig kabalaka. Apan, adunay mga tawo nga hilabihan ka mabalak-on, ug kini ang dili maayo. Ang kabalaka dili makasulbad sa problema; makadugang hinoon niini. Adunay nag-ingon, "Worrying doesn't take away tomorrow's troubles; it takes away today's peace. Si Hesus nagtudlo nga dili kita angayng maguol sa kanunay tungod kay dili man kita pasagdan sa Dios. Kon giatiman niya ang mga langgam sa kahanginan ug ang mga sagbot sa yuta, unsa pa kaha kita nga iyang mga anak. Busa, sa atong pagpangitag kasulbaran sa mga suliran, mosalig usab kita sa Diosnong panabang. Matod pa sa usa ka magsusulat, "When we put our problems in God's hands, He puts His peace in our hearts."

Wednesday, June 15, 2016

THURSDAY OF THE 11TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 6:7-15. UNSA MAN ANG SAKTONG PAMAAGI SA PAG-AMPO? Sa pag-ampo, mosangpit kita sa Dios sama sa usa ka anak nga mamarayeg sa iyang amahan. Dayegon ug pasalamatan nato ang Dios sa Iyang makanunayong pag-amping kanato. Dili kita mangayo Kaniya sa bisan unsa na lang. Igo na nga mangayo kita sa inadlaw-adlaw natong gikinahanglan aron mabuhi nga malipayon. Uban niini, pangayoon nato ang grasya nga makapasaylo kita sa isigkatawo ug malikay sa daotang binuhatan. Human sa atong pagdayeg ug pagpangayo, kinahanglan nga mogahin kita’g panahon sa paghilom ug pagpamalandong sa mga Pulong sa Ginoo. Maayo ang pahinumdum ni Frank C. Laubach: “Prayer at its highest is a two-way conversation, and the most important part is listening to God’s replies.”

Tuesday, June 14, 2016

WEDNESDAY OF THE 11TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 6:1-6, 16-18. UNSA MAN ANG KINAIYA NGA ANGAY NATONG DALHON DIHA SA PAGBUHAT OG MAAYO? Si Kristo nag-ingon nga kon ang atong tuong kamot mohatag og limos, dili nato angay’ng pahibaloon ang atong walang kamot. Iya kining pamaagi sa pagtudlo kanato nga dili magpasigarbo sa atong mga maayong buhat. Usahay sa atong pagbuhat og maayo, adunay laing tawo nga mapasidunggan. Kon mahitabo kini, dili kita angay’ng masuko o masina. Hinoon, isipon nato kini nga kahigayonan sa pagpakita sa Ginoo nga ang atong pagtabang kinasingkasing gayod, ug nga wala kita mag-apas sa tawhanong pagdayeg lamang. Si Frank A. Clark nag-ingon: “Real generosity is doing something nice for someone who will never find out.” Para sa mga sumusunod ni Kristo, ang langitnong ganti mas bililhon pa kaayo kaysa pasidungog sa mga tawo.

Monday, June 13, 2016

TUESDAY OF THE 11TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 5:43-48. UNSAON MAN PAGHIGUGMA ANG MGA KAAWAY? Ang labing una nga paagi sa paghigugma sa mga kaaway mao ang pag-ampo alang kanila. Unsa may atong i-ampo para kanila? I-ampo nato sila nga makakita sa kamatuoran, magmalinawon, makat-on sa pagpasaylo, mabulahan ug magmalipayon. Nga sa ato pa, atong i-ampo ang ilang kaluwasan. Ang pag-ampo alang sa kaaway gisugyot ni Kristo tungod kay kini makaayo dili lamang sa mga kaaway kondili sa atong kaugalingon usab. Pinaagi niini, kita maoy unang magmalinawon ug maluwas. Hinayhinay nga mawala kanato ang pagdumot ug ang pagtinguha sa pagpanimalos. Adunay kamatuoran ang komentaryo ni G.K. Chesterton: “The Bible tells us to love our neighbors, and also to love our enemies; probably because generally they are the same people.”

Sunday, June 12, 2016

FEAST OF ST. ANTHONY DE PADUA (YEAR C)LUKAS 10:1-9. UNSA MAY BILI SA MGA MAGSASANGYAW NI KRISTO? Ning kapistahan ni San Antonio de Padua, kita gipahinumduman sa bililhon, apan delikado nga papel sa mga magsasangyaw sa Ginoo. Bililhon kini tungod kay “daghan ang anihonon apan gamay lang ang mga mangangani.” Gikinahanglan ang dugang nga magsasangyaw tungod kay daghan ang katawhan nga nanginahanglan og Ginoo sa ilang kinabuhi. Apan, ang maong trabaho delikado tungod kay ang mga magsasangyaw “mahisama sa mga karnero nga ipadala ngadto sa mga mabangis nga lobo.” Ang pagsangyaw kang Kristo dili sayon tungod kay ang kalibotan napuno man sa mga daotan. Apan, adunay panultihon, “A small light will do a great deal when it is in a very dark place.” Ang atong matinud-anong pagsunod kang Kristo adunay gahum sa pagbuntog sa kangitngit ning kalibotan.