Monday, October 31, 2011

All Saints' Day (Year A)

Mateo 5:1-12

Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubut-on sa Dios kay tagbawon niya sila.” Kini ang gisaad ni Cristo sa iyang mga tinun-an samtang siya nagwali didto sa usa ka bukid. Ang tawo nga maningkamot sa pagbinuotan makadawat gyud og ganti sa Dios. Kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagsunod sa mga lakang sa mga Santos, kang kinsang kapistahan atong gisaulog karon. Sa pagkatinuod, dili sayon ang pagpakabalaan, apan mahimo nato kini uban sa Diosnong panabang. Adunay miingon: “Saints are sinners who keep on trying to do good.” Ang mga santos naay kakulangon, sama nato. Pero wala sila mohunong pagpaningkamot nga mahimong matarong. Kita unta pud.

Sunday, October 30, 2011

Monday of the 31st Week (Year A)

Lukas 14:12-14

Kon magkombira ka, maoy dapita ang mga kabus, mga bakol, mga piang, ug mga buta, ug mabulahan ka kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan ka ra sa Dios inigkabanhaw sa mga matarong.” Gisulti kini ni Jesus dili tungod kay supak siya sa paghimo og kombira uban sa mga higala. Gani, siya mitambong man sa mga hikay nga gipasiugdahan sa iyang mga kahigalaan. Ang iyang tuyo mao ang pagtudlo sa kabililhon sa pagbuhat og maayo ngadto sa uban nga dili magpaabut og balos. Kining ebanghelyo karon magdasig kanato sa paghatag og unang pagtagad sa mga kabos tungod kay sila man ang labing nag-antos. Ang pobre walay ikabayad, apan ayaw kaguol kay kanimo ang Dios ra ang magbalos.

31st Sunday in Ordinary Time (Year A)

Si Jesus, sama sa ordinaryong Hudeyo, adunay dakong pagtahud sa mga balaod nga gihatag sa Langitnong Amahan ngadto sa mga Israelita pinaagi ni Moises. Kining mga balaod maoy nagsilbi nga gabayan sa mga Hudeyo sa ilang pagtuman sa Kasabutan nga gimugna tali sa Dios ug sa katawhan sa Israel.
Ang mga Magtutudlo sa Balaod maoy gitahasan sa pagtuon ug pagpasabut sa mga balaod ngadto sa katawhan. Aduna silay kalambigitan sa mga Pariseo tungod kay kining maong pundok sa mga matoohon  maoy numero uno nga tigsunod sa matag letra sa balaod. Ang mga Pariseo gitahud ug gihangad sa mga tawo tungod sa ilang mahadlokon nga pagsunod sa kasugoan.
Ang balaod gimugna alang sa kahapsay, kalinaw ug kalamboan sa katawhan. Tungod niini, maisip nato ang balaod nga sulugoon sa mga tawo. Magpabilin ang balaod nga maayo kon kini magsilbi para sa kaayohan sa katilingban. Dinhi ang problema sa mga Pariseo -- tungod sa ilang naghinobra nga pagtahud sa balaod nalimtan nila nga ang balaod gihimo para sa tawo, dili ang tawo para sa balaod. Pananglitan, gihimo nila nga mas bug-at ang pagsubay sa balaod sa Adlaw nga Igpapahulay kaysa pag-ayo sa usa ka masakiton. Mabutang na hinuon nga ang tawo maoy sulugoon sa balaod.
Diha sa ebanghelyo karon si Cristo nagdasig sa mga tinun-an sa pagsunod sa maayong pagtulun-an sa mga magtutudlo sa Balaod ug mga Pariseo. Apan, nagpahimangno usab siya sa dili pagsunod sa ilang binuhatan tungod kay kini wala mosibo sa diosnong mensahe sa gugma nga ilang giwali. Ang balaod angay gayud nga ubanan sa gugma ug kalooy kay kon dili mahimo lamang kining bug-at nga palas-onon sa mga tawo.
Gawas sa ilang kakulang sa pagkamatinud-anon, gisaway usab ni Jesus ang pagkamapasigarbohon sa mga Pariseo ug magtutudlo sa Balaod. Gipasigarbo  nila pag-ayo  ang ilang pagkamagtutudlo, pagkaamahan ug pagkapangulo sa katawhan. Gipangita nila kanunay ang pagdayeg sa mga tawo. Kini nagpakita lamang sa tinuod nilang tumong sa pagpangalagad – pagdayeg para sa ilang kaugalingon, dili para sa Dios.
“Usa ra ang inyong Magtutudlo”. Pinaagi niini gipasabut ni Jesus nga ang tanang kahibalo ug kamatuoran nagagikan sa Dios. Ang usa ka pari, titser, o ginikanan magtudlo sa unsay sakto ug tinuod. Dili sila maoy magbuot kon unsay maayo ug kon unsay kamatuoran.
“Usa ray inyong Amahan”. Gipaklaro ni Jesus sa mga tinun-an nga ang Dios lamang ang tuburan sa tanang kinabuhi dinhi sa kalibotan. Ang mga pari matawag og amahan sa kalag sa katawhan tungod kay sila man ang nagbunyag kanila ug tigdala sa sakramento. Apan ang sakramento o grasya gikan sa Ginoo ug dili iya sa mga pari.  Ang mga ginikanan matawag og amahan sa ilang mga anak tungod kay sila man ang instrumento sa paghatag og bag-ong kinabuhi. Apan ang tag-iya sa kinabuhi mao ang Dios, dili ang kalibotanong amahan.
“Usa ra ang inyong pangulo”. Pinaagi niini gipasabut ni Jesus ang mga tinun-an nga ang kabubut-on sa Ginoo lamang ang angay nilang sundon. Kon ang mga pangulo sa katawhan magtudlo sa mga butang nga dili matarong o diosnon, nan mawad-an sila og kredibilidad sa katawhan sa Dios.
Pamalandongan nato kini:
1.        Sa atong pagsunod sa  mga balaod sa Simbahan ug sa gobyerno nahimo ba kitang mahigugmaon ug maloloy-on?
2.       Sa atong pagkapari, pagkamagtutudlo, pagkaginikanan, o pagkapangulo, gidayeg ba nato ang Dios ug gisunod ang iyang kabubut-on?

31st Sunday in Ordinary Time (Year A)

Mateo 23:1-12

Tumanon ninyo ang tanan nga ilang isugo kaninyo; apan ayaw ninyog sunda ang ilang mga buhat tungod kay wala sila magtuman sa ilang giwali.” Gisaway ni Jesus ang mga Pariseo dili tungod kay sayop ang ilang gipangtudlo kondili tungod kay wala nila puy-i ang maayong pagtulon-an nga ilang gipanulti. Kining ebanghelyo magdapit kanato sa pagsaksi sa mga Kristohanong hiyas nga atong gitoohan. Kini ang mas epektibo nga paagi sa pagsangyaw sa Maayong Balita ni Cristo. Matud pa sa panultihon, “Actions speak louder than words”. Gusto ba ta nga motoo kanato ang atong mga anak o mga estudyante? Nan, sugdan nato pagpuyo og una ang matarong nga kinabuhi nga buot natong ipasunod kanila.

Friday, October 28, 2011

Saturday of the 30th Week (Year A)

Lukas 14:1, 7-11


Kon dapiton kamo sa usa ka kombira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kan-anan. . .” Kini ang pahimangno ni Jesus human niya makita ang pipila ka bisita nga nag-ilog paglingkod sa pinalabing dapit diha sa kumbira. Dili siya buot nga ang iyang mga tinun-an mahimong bintahoso ug garboso sama sa uban. Gani, midugang siya sa pag-ingon, “Ang magpataas ipaubos, ug ang magpaubos ipataas”. Kining ebanghelyo karon mag-awhag kanato sa pagpabiling mapaubsanon ug manggihunahunaon sa kahimtang sa isigkaingon. Dili kita angay'ng manglupig, manghambog ug magpasilbi sa uban. Sa ingon nga kinaiya, malipay kanato ang Ginoo ug ang atong isigkatawo.

Friday of the 30th Week (Year A)

Lukas 14:1-6

Kon mahulog sa atabay ang inyong nating karnero o baka, dili ba ninyo kini kuhaon dayon bisan pa sa Adlaw'ng Igpapahulay?” Pinaagi ning maong pangutana si Jesus nagtudlo sa mga Pariseo nga ang tawo mas labing bililhon kaysa mananap ug sa ubang binuhat. Ang balaod maayo kon kini magsilbi sa kinatibuk-ang kalamboan sa tawo; kondili, ang balaod mawad-an og kapuslanan. Kining ebanghelyo karon mag-awhag kanato sa paghatag og mas lawom nga pagtamud sa dignidad sa kada tawo. Gidasig usab kita niini nga mosuporta og mga balaod ug kalihokan nga makahatag og tinuod nga kaayohan sa tawo. Apan ang pinakauna gyud natong buhaton mao ang pagtahud ug pagtabang sa usag-usa.

Feast of Simon and Jude (Year A)

Lukas 6:12-16

Sa ebanghelyo karon si Jesus nagpili og 12 ka mga tawo nga mahimo niyang kauban sa pagpangalagad. Unsa may atong nahibaloan niining dose? Silang tanan dili adunahan, walay pormal nga edukasyon, ug walay talagsaong abilidad. Gipili sila ni Cristo dili tungod sa ilang katakos kondili tungod sa ilang mahimo uban sa gahum sa Ginoo. Kining kamatuoran angay'ng magdasig kanato sa pagsanong sa mga pagdapit sa pagpangalagad diha sa Simbahan. Kon maghunahuna kita nga dili takos, hinumduman nato nga daghan sa mga balaang alagad sa Dios kanhiay'ng makasasala – si Moises nakapatay, si David nanapaw, si Pablo nanglutos, ug si Pedro namakak. Karon, mobalibad pa ba kita sa pag-alagad sa Ginoo?  

Thursday, October 27, 2011

Thursday of the 30th Week (Year A)

Lukas 13:31-35

Sa ebanghelyo karon adunay miingon kang Jesus: “Kinahanglan mopahawa ka dinhi kay si Herodes buot mopatay kanimo.” Kini nga matang sa pagpanghulga posible nga atong masinati karon kon kita magmatinud-anon sa atong pagkapropeta. Didto sa Bukidnon aduna kitay mga pari ug mga laygo nga gihulga nga pasakitan ug patyon kon dili sila mohunong sa pagpakigbatok sa illegal logging. Bag-ohay lang didto sa North Cotabato gipatay si Father Fausto Tentorio tungod sa iyang pagsaway sa makadaot nga pagpangmina. Sama kang Cristo, ang usa ka propeta dili mahadlok magtudlo sa unsay maayo ug magsaway sa daotan. Yuna pa, nasayud ka ba nga tungod sa bunyag nahimo kang propeta?

Tuesday, October 25, 2011

Wednesday of the 30th Week (Year A)

Lukas 13:22-30Adunay mga tawo nga mosulti, “Walay impyerno”. Ang uban moingon, “Adunay impyerno pero walay tawo didto”. Naghunahuna sila niini tungod kay nagsalig sila sa dakong kalooy sa Dios. Tinuod man nga walay kinutuban ang gugma sa Ginoo, apan dili unta nato kalimtan ang Iyang hustisya. Sa ebanghelyo karon adunay nangutana, “Sir, diyotay ra bay maluwas?” Ug sa walay lipodlipod si Jesus nag-ingon nga adunay mga tawo nga dili makasulod sa Gingharian. Magdangoyngoy sila ug magkagot sa ilang ngipon didto sa gawas. Sa ato pa, aduna gyoy impyerno, ang kahimtang sa tawo nga dili makakita sa himaya sa Dios. Anhi padulong ang mga tawo nga wala maningkamot pagsunod sa matarong nga kinabuhi.

Tuesday of the 30th Week (Year A)

Lukas 13:18-21

Sa iyang damgo, si Berto gisuroy sa Ginoo sa Langit. Didto iyang nakita nga naghinobra ang gugma ug kalinaw. Human sa ilang pagsuroy, miingon si Berto: “Ginoo, pwede ba nga magdala ako og gugma ug kalinaw ngadto sa among lugar kay dako kaayo mi og panginahanglan niini”. Apan miingon ang Ginoo kaniya: “Berto, dili man ko maghatag og mga bunga. Ang akong mahatag mga liso ra. Ikaw ang magtanum ug mag-amping niini aron motubo ug mamunga”. Sa ebanghelyo karon si Jesus nagsaysay sa sambingay sa liso sa mustasa aron sa pagtudlo nga ang Paghari sa Dios (kapuno sa gugma ug kalinaw) gihatag na kanato ingon og mga liso. Anaa kanato karon ang tahas sa pag-amoma ug pagpalambo niini. 

Sunday, October 23, 2011

Monday of the 30th Week (Year A)

Lukas 13:10-17

Ang ebanghelyo karon nagsaysay kalabot sa pag-ayo ni Jesus sa babaye nga nagtikubo sulod sa 18 ka tuig. Ang “pagtikubo” naghulagway sa makasasalang kahimtang sa maong babaye. Tungod sa sala, wala siyay nawong nga ikapakita sa mga tawo. Human gitapion ni Jesus ang iyang kamot sa babaye, naayo kini ug nakatuyhad na. Ang “pagtuyhad” naghulagway sa bag-ong kinabuhi nga naangkon sa babaye tungod sa panabang ni Jesus. Kining ebanghelyo maghagit kanato sa pagbiya sa sala nga maoy maghatag og kabug-at sa atong kinabuhi, ug sa pagduol kang Cristo nga maoy maghugas sa atong mga sala. Kon malimpyo ang atong konsensya makaatubang kita sa katilingban nga walay kahadlokan. 

Saturday, October 22, 2011

30th Sunday in Ordinary Time (Year A)

Ang Ebanghelyo karon nagtudlo nga ang tinuod nga gugma sa Dios angay gayud ubanan og gugma sa isigkatawo.
Atong masabtan diha sa mga pulong ni Jesus nga ang tinuod nga gugma adunay tulo ka bahin nga dili pwede bulagon: una, ang paghigugma sa Dios; ikaduha, ang paghigugma sa isigkatawo; ug ikatulo, ang paghigugma sa kaugalingon. Ang ikatulo wala isugo sa derekta nga paagi, apan kini gihimong basehanan sa ikaduha. Ang usa ka tawo dili makahimo sa paghigugma sa iyang isigkaingon kon dili siya makamao mahigugma sa iyang kaugalingon. Labaw sa tanan, kita gisugo nga mahigugma sa Dios tungod kay siya man ang tuburan sa tanang kinabuhi, kaayo ug gugma. Apan unsaon man nato pagpadayag sa atong gugma niining Dios nga dili man nato siya makita? Aniay pipila ka sugyot:
Una, higugmaon ta ang Dios pinaagi sa pagdawat ug pagsanong sa iyang gidalit nga kaluwasan. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan atong masayran nga tungod sa dakong gugma sa Dios iyang gipadala ang iyang pinalanggang Anak aron nga ang mga tawo nga mutoo kaniya dili mamatay kondili makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan (3:16). Ang gasa nga gidalit sa Dios dili basta-basta, kondili kinabuhing madagayaon ug walay kinutuban nga gidala sa iyang bugtong Anak. Kon tinuod kita nga mahigugma sa Dios, dili nato balewalaon kining maong gasa. Hinoon, angay nato kining dawaton pinaagi sa pagsunod sa kinabuhi ug panig-ingnan sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo. Ang mainitong pagdawat ning maong gasa maoy timailhan sa atong pagtahud ug paghigugma sa naghatag niini.
Ikaduha, higugmaon nato ang Ginoo pinaagi sa atong pagpaambit sa gasa nga iyang gihatag kanato ngadto sa uban. Gipasabut ni Jesus nga ang gugma nato sa Dios walay bili kon kita dili mahigugma sa atong isigkaingon. Diha sa sulat ni San Juan, kita giingnan nga “Ang tawo nga moingon nga nahigugma sa Ginoo apan walay gugma sa iyang igsoon usa ka bakakon”. Busa, angay gayud nga ang kaluwasan nga atong nadawat gikan sa Dios – sama sa pasaylo, gugma, tabang materyal ug espiritwal, ug uban pa – ato usab nga ipaambit ngadto sa atong mga kaigsoonan ug kasilinganan aron makasinati pud sila sa gugma sa Ginoo pinaagi kanato.
Ug ikatulo, ipadayag ta ang atong gugma sa Dios pinaagi sa matinud-anong mga buhat. Ang nindot nga mga pulong walay pulos kondili kini pagaubanan sa lihok. Si Jesus mismo nagpakita sa iyang gugma sa Dios Amahan pinaagi sa pagtuman sa iyang kabubut-on ug paghatag og panahon para makig-uban Kaniya diha sa pag-ampo. Ug gipakita pud niya ang iyang gugma sa isigkatawo pinaagi sa pagtabang sa mga pobre, masakiton, ug dinaugdaug.
Busa, kon tinuod kita nga nahigugma sa Dios, sundon ta ang iyang kabubut-on ug hatagan ta siya og panahon; kon tiunay kita nga nahigugma sa isigkatawo, magmaki-angayon kita ug magtabang sa mga kabos ug masulub-on; ug kon tinuod kita nga nahigugma sa atong kaugalingon, ampingan nato ang atong kinabuhi, lawasnon ug espirituhanon.
Pamalandongan nato kini:
1.       Sa unsa mang mga paagi nato ipakita ang atong gugma sa Dios matag adlaw?
2.      Sa unsa mang mga paagi nato ipakita ang atong gugma sa isigkatawo matag adlaw?

30th Sunday in Ordinary Time (Year A)

Mateo 22:34-40

Sa ebanghelyo ning Domingoha si Cristo nagtudlo nga ang gugma para sa Dios ug sa silingan dili pwede'ng bulagon. Kinsa man ang atong silingan? Diha sa sambingay sa Buotang Samaritano, atong masabtan nga ang “silingan” mao si bisan kinsa nga adunay panginahanglan og tabang. Ang unang sulat ni San Juan nagkanayon, “Sila nga moingon, Gihigugma ko ang Dios', apan wala mahigugma sa isigkatawo, mga bakakon” (4:20). Unsaon man nato pagpatubo ang atong gugma sa Dios ug sa silingan? Mahimo nato kini pinaagi sa pagpalig-on sa atong pagtoo kang Cristo ug sa pagsalig sa Iyang mga panaad, ilabi na sa kinabuhing dayon nga Iyang ihatag sa tanan nga mosunod sa Iyang panig-ingnan sa gugma.

Friday, October 21, 2011

Saturday of the 29th Week (Year A)

Lukas 13:1-9

Ang mga Hudeyo nagtoo nga ang mga pag-antos sa usa ka tawo maoy bayad sa iyang sala. Mao kini ang hunahuna sa mga higala ni Job sa dihang si Job nag-antos sa daghang mga kasakit. Apan ang maong pagtoo dili sibo sa kahimtang ni Job tungod kay siya usa man ka matarong nga tawo. Sa pagkatinuod, ang mga Hudeyo nasayop sa ilang pagtoo. Diha sa ebanghelyo karon gipaklaro ni Cristo nga ang kamatayon sa mga Galilyanhon sa kamot ni Pilato ug sa mga taga-Siloam nga natumpagan sa Tore wala magpasabut nga sila mas labing makasasala kay sa ubang mga tawo. Busa, sa sunod higayon nga adunay usa kanato nga masakit, mag-antos, o maaksidente, dili nato angay isipon dayon nga siya gisilotan sa Dios.

Thursday, October 20, 2011

Friday of the 29th Week (Year A)

Lukas 12:54-59

Tungod sa garbo ug sa kaisog nga wala sa lugar daghang panagbingkil ang muabot sa korte. Magkinihaay ang duha ka partido bahala na og mogasto og dako. Kasagaran, magpadayon ang ilang pagdinumtanay bisan mahukman ug matapos na ang kaso. Diha sa ebanghelyo karon  si Cristo nagpahimangno sa iyang mga tinun-an: “Kon may mokiha kanimo, paningkamut sa pagpakig-uli kaniya samtang anaa pa kamo sa dalan . . .” Usa kini ka hagit sa pagpaubos. Kon makasala kita sa usa ka tawo, angay kitang moduol kaniya aron mangayo og dispensa. Kon kasohan kita sa sala nga wala nato mahimo, angay gihapon kitang moduol aron mangayo og katin-awan. Pinaagi niini, mahitabo ang daghang panaghiuliay.

Thursday of the 29th Week (Year A)

Lukas 12:49-53

Sa pagsangyaw sa Maayong Balita, si Cristo nagsulti dili sa unsay gustong madungog sa mga tawo kondili sa unsay sakto ug matarong. Adunay mga tawo nga nidawat sa Iyang mensahe ug nisunod sa Iyang panig-ingnan. apan daghan usab ang wala nakagusto sa Iyang gipangtudlo ug nasuko Kaniya. Tungod niini adunay pagbahinbahin sa mga tawo, bisan gani diha sa mga panimalay. Kining ebanghelyo karon maghagit kanato sa pagbarog ug paglihok para sa kamatuoran. Isip Kristiyanos, babagan nato ug sawayon ang bisan unsang imoralidad. Sa pagbuhat niini, kinahanglan nga magmalig-on kita tungod kay posible nga may masuko ug magpasipala kanato sama sa nasinati ni Cristo ug sa daghang mga matarong.

Wednesday, October 19, 2011

Wednesday of the 29th Week (Year A)

Lukas 12:39-48

Sa ebanghelyo karon si Cristo nagsaysay sa Sambingay sa mga Sulugoon. Kining maong sambingay magpahinumdum kanato nga kita angay mag-amping sa mga hinatag sa Dios sama sa pamilya, bahandi ug talento, ug mogamit niini alang sa paghimaya sa Iyang Ngalan. Kita dili maoy tag-iya kondili mga piniyalan lamang sa Ginoo. Bulahan kita kon maabtan sa Dios nga nagtrabaho sa tinuoray. Madawat nato ang pinakadakong ganti nga mao ang Gingharian sa Langit. Apan alaot kita kon mag-abuso kita sa atong mga gasa, magdaugdaog sa atong isigkatrabahante, ug magtapol sa pagtrabaho uban sa hunahuna nga dugay pa mobalik ang Dios. Silotan kita binase sa kadako sa mga gasa nga atong giusikan.

Monday, October 17, 2011

Tuesday of the 29th Week (Year A)

Lukas 10:1-9

Ang anihon daghan apan diyotay ra ang mangangani. Busa pag-ampo kamo sa Tag-iya sa anihon aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga moani niini.” Pinaagi sa ebanghelyo karon gipahinumduman kita ni Cristo nga ang kalibotan sama sa usa ka umahan nga adunay daghang anihonon, nga sa ato pa, daghang mga tawo nga madala ngadto sa Ginoo. Kulang kaayo ang mga mangangani tungod kay gamay ra man ang interesado magtrabaho sa mga butang nga para sa Dios ug para sa Iyang Simbahan. Kinahanglan nato nga mag-ampo alang sa dugang mangangani, dili lang mga pari kondili mga Kristiyano nga nakasabut sa ilang papel dinhi sa kalibotan isip asin ug kahayag para sa ilang isigkatawo.

Monday of the 29th Week (Year A)

Lukas 12:13-21

Daghang mga dato nga masulob-on, mahadlokon ug dili malinawon. Ngano man kini? Ang mga pulong ni Jesus sa ebanghelyo karon maghatag kanato og katin-awan:“Pagbantay kamo ug likayi ninyo ang bisan unsang kahakog kay ang tinuod nga kinabuhi sa tawo wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato.” Pagkatinuod! Ang kalibotanong bahandi dili garantiya sa kalipay sa tawo tungod kay ang mga makahulagong butang sama sa panaghigalaay, kalinaw, ug kaalam dili man materyal ug dili pud mapalit og kwarta. Likayan gyud nato ang kahakog tungod kay diha sa pag-inambitay ug pagtinabangay atong makab-ot ang tinuod nga kalipay nga iya sa mga anak sa Dios. 

Friday, October 14, 2011

29th Sunday in Ordinary Time (Year A)

Ang mga pagbasa karong Dominggoha nagpakita kanato nga ang simbahan ug gobyerno, o ang relihiyon ug politika, adunay dakong kalambigitan tungod kay kining duha ka realidad para man sa pagsilbi sa panginahanglanon sa katawhan.
Diha sa unang pagbasa, si propeta Isaias nagpadayag sa mensahe sa Ginoo ngadto sa hari sa Persia, nga ginganlag Ciro. Niining higayona, ang katawhan sa Israel nahimong binilanggo didto sa Babilonia. Apan ang Ginoo nagpili niiining pagano nga si Ciro aron maoy magtabang sa pagpabalik sa mga Israelita ngadto sa ilang yutang natawhan. Atong nadungog giunsa pagdasig sa Ginoo kining usa ka lider sa nasud nga molihok alang sa kagawasan sa katawhan sa Israel. Miingon ang Ginoo kang Ciro: “Gidala ka sa akong tuong kamot aron imong buntogon ang mga nasod . . . Ako kang gilabanan bisan wala ka makaila kanako.”
Kining maong pagbasa magpahinumdum kanato nga ang tanang gahum, apil ang politikanhong gahum, nagagikan sa Ginoo. Hinoon, ang gahum nga pinalit o kinuha sa daotang paagi gipanag-iya sa yawa ug walay kredibilidad. Ang Ginoo mopaambit og gahum sa tawo, sama sa iyang gibuhat kang Ciro, aron kini gamiton sa pag-alagad sa katawhan. Hinaot unta nga kining kamatuoran makadasig sa mga lideres sa atong nasud sa paggamit sa ilang gahum alang sa kaayohan sa katilingban sa Dios. Ang pagka-politiko usa ka espesyal nga bokasyon nga makadala sa tawo padulong sa gingharian sa Dios. Sama nga nalipay ang Ginoo kang Ciro, ang politiko makapalipay usab sa Dios pinaagi sa iyang matarong nga pagpangalagad.
Diha sa Ebanghelyo, ang mga Pariseo ug ang mga sakop ni Herodes nangutana kang Jesus: “Supak ba sa Balaod ang pagbuhis kang Cesar? Magbuhis ba ta o dili?” Ang mga Pariseo ug ang mga sakop ni Herodes walay maayong kabubut-on sa usag-usa tungod kay ang naulahi nakigkumbuya man sa mga Romanhon nga naghari-hari sa mga Hudeyo. Apan, niining tungora nagkahiusa sila tungod kay aduna silay “common enemy” nga mao si Jesus. Ang Ebanghelyo nag-ingon nga ang ilang pangutana adunay daotang katuyoan nga mao ang pagbitik ni Jesus. Kon moingon si Jesus nga supak sa Balaod ang paghatag og buhis, mapasakaan siya’g sumbong nga rebelyon sa pangagamhanan ni Cesar; ug kon moingon siya nga dili supak, masuko kaniya ang mga Hudeyo nga walay gusto sa paghatag og buhis sa mga langyaw nga nagdumala kanila. Mura kini og “no-win situation” para kang Jesus.
Apan sa kaulahian, nagmadaogon gihapon si Jesus. Bisan pa man sa kangil-ad sa tumong sa maong pangutana, gitubag kini niya sa pag-ingon: “Ihatag kang Cesar ang para kang Cesar; ihatag sa Dios ang para sa Dios.” Pinaagi niini, gipakita ni Jesus nga isip mga lumulupyo dinhi sa kalibutan, kita adunay “civil obligations” para sa kaayohan sa katilingban. Kabahin sa atong katungdanang mao ang pagbayad og buhis para sa pagpadagan ug kalambuan sa gobyerno ug sa katawhan. Tungod niini, isipon sa atong simbahan nga sala ang dili pagbayad og  saktong buhis ngadto sa gobyerno.
Hinoon, ang atong obligasyon kang Cesar o sa gobyerno sa kanunay ipaubos sa atong obligasyon sa Ginoo, nga maoy atong Labaw’ng Hari. Ihatag ta sa Ginoo ang para Kaniya sama sa katarong, hustisya ug kaangayan. Mao man gani nga kon ang usa ka pangagamhanan maghimo og lakang o programa nga dili subay sa kabubut-on sa Dios, mawad-an kini og kredibilidad ug dili na nato angay nga pagasundon.
Pamalandongan nato kini:
1.        Nagmatinud-anon ba kita sa atong mga obligasyon sa gobyerno ug sa katawhan?
2.       Kon adunay kalainan ang program sa gobyerno ug ang  kabubut-on sa Dios, unsa may atong  sundon?

Saturday of the 28th Week (Year A)

Lukas 12:8-12


Sa ebanghelyo karon atong nadungog si Jesus nga miingon, “Bisan kinsay moangkon atubangan sa katawhan nga siya akoa, mao usab ang buhaton kaniya sa Anak sa Tawo atubangan sa mga anghel sa Dios.” Para sa unang mga disipulo, ang pag-ingon nga “Kristiyano Ako” nagpasabut og pagbiya sa pamilya, pagsunod og kinabuhi nga adunay pagsakripisyo, ug pag-atubang sa mga pagbiay-biay ug pagpanglutos. Kon ingon niini ang dangatan sa mga sumusunod ni Cristo karon, aduna ba kaha kitay kaisog nga mahimong Kristiyano? Kaya kaha nato nga bisan gani gamay nga pagsuway moreklamo naman ta? Aron ilhon kita ni Cristo didto sa langit angay siguro nga magpaila pud ta nga tinuod nga Kristiyano, dili ba?

Thursday, October 13, 2011

Friday of the 28th Week (Year A)

Lukas 12:1-7

“Pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo nga mao ang pagpakaaron-ingnon. Bisan unsay gitabonan madayag, ug ang tanang tinagoan mabutyag.” Ang mga pulong ni Jesus sa ebanghelyo karon magdasig kanato sa pagmatinud-anon sa tanan natong himoon. Ang usa ka maayong buhat sama sa paghatag og limos o pagtabang sa kabos mahimong daotan kon kini atong buhaton nga pakitang-tao lamang. Bisan gani ang pagsimba o pag-ampo mawad-an og bili kon kini atong gihimo aron lang daygon sa mga tawo. Sa sunod higayon nga kita matintal sa pagpakaaron-ingnon, hinumduman nato nga walay malilong sa Dios. Maayo pag magmatinud-anon kita sa isigkatawo kay kini makalipay sa Ginoo.

Wednesday, October 12, 2011

Thursday of the 28th Week (Year A)

Lukas 11:47-54

Ang mga magtutudlo sa Balaod gitahasan nga magpasabut sa kahulogan sa Balaod sa Dios ngadto sa mga tawo. Apan sila mismo wala misunod sa espiritu sa Balaod ug gani sila pa ang nahimong babag sa mga tawo nga makasabut ug makatuman sa kabubut-on sa Ginoo. Ug tungod niini gisaway sila ni Jesus. Kining ebanghelyo karon maghatag og dakong hagit sa mga ginikanan ug mga magtutudlo. Anaa kanila ang responsabilidad sa pagpasabut sa mga Balaod sa Dios ngadto sa ilang mga anak ug mga estudyante. Ang Kristohanong buluhaton ilang itudlo diha sa panimalay, sa eskuylahan ug sa bisan asang lugar. Hinumduman lang nila nga dali silang masabtan sa mga bata kon ilang puy-an ang mga pagtulun-an sa Dios.

Tuesday, October 11, 2011

Wednesday of the 28th Week (Year A)

Lukas 11:42-46

Sa ebanghelyo karon atong nadungog si Jesus nga miingon: “Pagkaalaut ninyong mga Pariseo! Naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulo ka bahin sa mga lamas . . . apan nagpasagad kamo sa hustisya ug sa gugma sa Dios.” Ang paghatag sa Ginoo og bahin sa mga bunga sa atong tanum, trabaho, o negosyo usa ka maayo nga buhat. Pinaagi niini atong giila nga ang Dios maoy gigikanan sa tanang grasya ug nga Siya angay'ng pasalamatan. Apan mag-amping kita nga sa atong pagpangita og kabuhian dili kita manikas ug mamintaha sa atong isigkatawo. Sa atong pagpasalamat sa Ginoo diha sa Iyang templo, nindot kaayo nga ang atong ihalad mao ang mga bunga sa limpyo natong binuhatan o negosyo.

Monday, October 10, 2011

Tuesday of the 28th Week (Year A)

Lukas 11:37-41

Ang mga Pariseo nagtuman sa gisugo sa ilang balaod, apan sa daghang higayon gibuhat nila kini nga dili kinasingkasing ug pakitang-tao lamang. Busa, si Cristo nakaingon kanila: “Kamong mga Pariseo naghinlo sa gawas nga bahin sa tasa ug plato, apan sa sulod ninyo puno kamo sa panikas ug kadautan.” Pinaagi sa ebanghelyo karon kita gidasig nga magbuhat og maayo inubanan sa gugma ug sa maayong tinguha. Ang mga tawo pwede nato nga mailad, apan ang Dios dili tungod kay Siya makakita man sa tanang suok sa atong kasingkasing. Iasa man nato ang mga pagdayeg sa tawo kon ang Dios wala malipay sa atong binuhatan. Bahala na'g daoton kita sa mga tawo, basta gikahimut-an kita sa Dios. Dili ba?

Monday of the 28th Week (Year A)

Lukas 11:29-32

Ang katawhan sa Ninibe miila sa tingog sa Dios diha kang Jonas ug mibiya sila sa daotan nilang kinabuhi. Ug ang Rayna sa Habagatan miila sa gahum sa Dios diha sa kaalam ni Solomon ug mibiyahe siya gikan sa halayong dapit aron lang sa pagpaminaw sa hari. Apan ang mga Judeyo wala makakita sa presensya sa Dios diha ni Cristo bisan nagsangyaw Siya sa Maayong Balita, naghatag og kahayag sa mga buta, nagpalakaw sa mga bakol, nagbuhi sa mga patay, ug nagpasaylo sa mga sala. Ang ebanghelyo karon nagdasig kanato nga dili na maghulat og katalagman ug dagkong milagro aron moila sa presensya sa Ginoo. Sud-ongon lang nato og ayo ang palibot kay kini magpakita gyud sa gahum sa Dios.

Sunday, October 9, 2011

28th Sunday in Ordinary Time (Year A)

Mt 22:1-14

Diha sa sambingay ni Cristo, adunay tawo nga nakasulod sa kumbira sa kasal nga wala magsul-ob sa saktong bisti. Tungod niini, nasuko ang hari nga maoy nagpasiugda sa kumbira ug iyang gipagapos ang maong tawo ug gipalabay sa kangitngit. Unsa man ang mensahe niini para kanato karon? Kitang tanan gidapit sa kumbira sa Ginoo, apil ang mga makasasala. Apan sa atong pagtubag sa imbitasyon, kita gilauoman nga magsul-ob sa saktong bisti. Ang “bisti sa kasal” nga gihisgutan dinhi dili materyal kondili espiritwal sama sa bisti sa kaayo, kamanggihatagon ug kamanggiloloy-on. Kon kita wala niini, makahatag kita og eskandalo sa mga tawo ug kita dili angay moapil sa kumbira sa Dios. 

Saturday, October 8, 2011

28th Sunday in Ordinary Time (Year A)

Mateo 22:1-14

Diha sa sambingay, ang mga tawo nga giimbitar sa hari wala motunga. Ang uban nagbalewala sa imbitasyon, ang uban nagtrabaho, ug ang uban nanamastamas pa gani sa mga sulugoon sa hari. Busa, gisugo na lamang sa hari ang iyang mga sulugoon sa pag-adto sa mga kadalanan ug mga hilit nga dapit aron imbitahon ang tanan nga ilang makit-an. Ug gidala nila sa kumbira ang tanan, mga maayo ug daotan. Gigamit ni Jesus kining maong sambingay aron iyang mapasabut sa mga naminaw nga kini usab ang nagakahitabo sa iyang misyon.
Ang mensahe nga gidala ni Jesus mao ang kaluwasan nga gidalit sa Dios para sa mga tawo. Kon ang tawo motubag lamang sa gitanyag nga kaluwasan, adunay mahitabo nga kumbira o dakong selebrasyon sa kalipay. Mao unya kini ang “paghari sa Dios” dinhi sa kalibutan. Kining maayong balita gihatag una sa tanan ngadto sa mga Hudeyo. Apan, kadaghanan kanila wala maghatag og bili niini, ug gani daghan kanila nagpasipala sa mga mensahero sa Dios. Mao man gani nga sa pag-abut ni Jesus, gidapit niya ang tanan, mga maayo ug daotan. Miadto siya sa tanang lugar ug kadalanan aron sa pagdapit sa mga kabos, masakiton, ug mga makasasala sama sa mga pagano, kubrador sa buhis ug mga daotang babaye.
Karong panahona, ang Ginoo nagpadayon sa pagtanyag og kaluwasan sa mga tawo. Matag usa kanato gidapit nga mohatag og personal nga pagsanong sa imbitasyon sa kaluwasan diha ni Cristo. Ang Dios wala magpili sa iyang gidapit – dato o pobre, maayo o daotan, bata o tigulang. Apan ang pangutana mao kini: Makalugar ba kita aron sa pagsanong sa imbitasyon sa Ginoo? Wala bay mga kabilingggan nga naghawid kanato? Basin baya og sama sa mga tawo sa sambingay, gibalewala pud nato ang mensahe sa Ginoo o gibugalbugalan ba kaha nato ang iyang mga mensahero?
Sa unsa mang paagiha kita makasanong sa imbitasyon sa Ginoo? Sa hamubo nga pagkasulti, kita makahimo niini diha sa atong aktibong pagpanginlabut sa kinabuhi sa atong Simbahan, ug kini adunay tulo ka aspeto: Una, angay kita nga magmakugihon sa pagtoon sa mga pagtulun-ang Katoliko aron pagsabut sa atong gitoohan (creed dimension); ikaduha, angay kita nga mag-apil sa pagsimba ug uban pang katilingbanong pag-ampo (cult dimension); ug ikatulo, angay nato puy-an o ipakita sa atong kinabuhi ang pagtoo nga atong gihuptan (code dimension). Kining tulo ka aspeto bililhon para sa matinud-anon nga pagbuhat sa kabubut-on sa Dios. Ang pagtoo nga walay pag-ampo dali nga mahisalaag. Ang pagtoo ug pag-ampo nga dili ubanan sa buhat walay kahulugan.
Diha sa sambingay, adunay tawo nga nakasulod sa kumbira sa hari nga wala magsul-ob sa saktong bisti sa kasal. Tungod niini, nasuko ang hari ug iyang gipagapos ang maong tawo ug gipalabay sa kangitngit. Sa atong pagsanong sa imbitasyon sa Ginoo, kita usab angay nga magsul-ob sa saktong bisti sa pagkasumusunod ni Cristo. Ang “bisti” nga gihisgutan dinhi dili materyal kondili espiritwal. Ang “bisti sa kasal” para sa mga Kristiyanos mao ang mga Diosnong mithi sama sa kaayo, hustisya, kaangayan, kamanggihatagon ug kamanggiloloy-on. Diha sa Ebanghelyo, giapil ni Cristo sa pagdapit ang mga makasasala. Apan sa ilang pagsanong, gilauman sila nga magsul-ob na sa bisti sa kinabuhing Kristohanon. Sa susamang paagi, kita nga nabunyagan diha ni Cristo ug desidido’ng mosunod kaniya gilauman na usab nga magsul-ob sa bisti sa katarong. Kon kini dili nato mahimo, makahatag lamang kita og eskandalo sa mga tawo ug wala kitay luna sa Gingharian sa Dios.
Pamalandongan nato kini:
1. Ato bang gihatagan og dakong pagtagad ang mga imbitasyon sa Dios diha sa Simbahan?
2. Sa atong pagkasakop sa Lawas ni Cristo, ato bang gisul-ob ang biste sa katarong ug gugma?

Saturday of the 27th Week (Year A)

Lukas 11:27-28

Dihay miingon kang Cristo: “Pagkabulahan sa babaye nga nagsabak ug nagmatuto kanimo!” Apan gitubag kini niya: “Bulahan ang mga tawo nga naminaw sa Pulong sa Dios ug nagpuyo niini”. Kining ebanghelyo wala makapaubos sa bili sa papel ni Maria isip inahan ni Jesus. Gani, kini naghimo sa Mahal nga Birhen nga mas dalaygon tungod kay siya man ang labing nindot nga modelo sa usa ka tawo nga nagpuyo sa mga paagi sa Dios. Sa iyang pagka-inahan ni Jesus, si Maria wala nahimong mapahitas-on; hinuon, nagpabilin siyang mapaubsanon ug masinugtanon sa kabubut-on sa Dios. Karong adlawa gitawag kita nga magbaton sa susamang mga hiyas diha sa atong pagsunod ni Cristo. 

Friday, October 7, 2011

Friday of the 27th Week (Year A)

Lukas 11:15-26

Gipasanginlan si Jesus nga nagpapahawa og daotang espiritu pinaagi sa gahum ni Satanas. Apan gihimo niya kining kahigayonan sa pagtudlo sa kabililhon sa panaghiusa: “Kon diha sa gingharian ni Satanas may mga pundok nga nag-unay'g away, unsaon man paglungtad niini?” Ug miingon pa siya: “Ang dili dapig kanako, batok gayod kanako; ang dili motabang kanako pagtigom, nagpatibulaag.” Nga sa ato pa, ang kampo sa mga daotan ug ang pundok sa mga matarong pareho nga nanginahanglan og kahiusahan aron molungtad. Ang hagit kanato karon mao kini: Kitang mga anak sa Dios angay'ng maghiusa sa pagbuhat og maayo. Kon dili nato kini mahimo, magmadaugon ang mga sakop sa demonyo.

Thursday, October 6, 2011

Thursday of the 27th Week (Year A)

Lukas 11:5-13

Pangayo kamo, ug kamo hatagan; pangita kamo, ug kamo makakaplag . . .” Pinaagi ning ebanghelyo kita gidasig ni Jesus nga moduol ug magpatabang sa Iyang Amahan ilabi na sa panahon sa kalisud ug panginahanglan. Ang Ginoo dili makatalikod kanato nga Iyang mga anak. Apan kini wala magpasabot nga makapangayo kita bisan unsa na lang diha sa atong pag-ampo. Ang Dios, nga maoy labing nasayud unsay maayo, mohatag lamang sa mga butang nga makaayo kanato. Busa, dili kita mabalaka o mangluod kon ugaling dili ihatag sa Dios ang atong gipangayo. Hinuon, angay natong isipon nga kita giiway lamang sa Ginoo sa butang nga makadaot sa atong kinabuhi.

Wednesday, October 5, 2011

Wednesday of the 27th Week (Year A)

Lukas 11:1-4

Diha sa ebanghelyo karon adunay usa ka tinun-an nga mihangyo kang Jesus sa pagtudlo kanila unsaon pag-ampo. Ug Iya silang gitudloan sa usa ka mubo nga pag-ampo nga karon nailhan nato nga “Amahan Namo”. Unsa may atong makat-onan ning maong pag-ampo? Una, gitudloan kita nga ang Dios diay atong amahan. Diha sa pag-ampo, moduol kita sa Ginoo sama sa usa ka anak nga masaligon sa gugma sa usa ka amahan. Ug ikaduha, gitudloan usab kita sa pagpangayo dili sa daghang mga butang nga kalibotanon kondili sa mga butang nga mahinungdanon sa atong kaluwasan sama sa pagkaon sa matag adlaw, kapasayloan sa sala, ug kagawasan gikan sa tanang kadaot.

Tuesday, October 4, 2011

Tuesday of the 27th Week (Year A)

Lukas 10:38-42

Ang ebanghelyo karong adlawa nagsaysay mahitungod sa pagbisita ni Jesus sa managsuong Marta ug Maria. Si Marta nagkapuliki og andam sa mga butang para sa ilang bisita, samtang si Maria nakigkukabildo lamang kang Jesus. Mireklamo si Marta niini apan si Jesus miingon kaniya nga ang gibuhat sa iyang manghud maoy mas labing maayo. Ang mensahe para kanato karon mao kini: Ang pagpakighinabi uban sa Ginoo diha sa pag-ampo mahinungdanon kaayo ug dili angay'ng wad-on ilabi na panahon sa daghang trabaho. Ang pag-ampo maoy magsiguro nga ang tanan natong mga buhat mahisubay sa kabubut-on sa Dios.

Monday, October 3, 2011

Monday of th 27th Week (Year A)

Lukas 10:25-37

Sa ebanghelyo karon adunay nangutana kang Jesus, "Unsay angay kong buhaton aron makadawat og kinabuhing dayon? Agi'g tubag, gisaysay ni Jesus ang sambingay sa Buotang Samaritano. Ang Samaritano wala lamang mobati'g kalooy sa biktima sa mga tulisan, kondili milihok siya aron sa pagluwas niini. Ang mensahe para kanato mao kini: Makasulod kita sa Gingharian sa Langit kon kita makamao maluoy ug mutabang sa mga nanginahanglan samtang nia pa kita sa yuta. Sa ato pa, matag higayon nga maghimo kita og buhat sa kaluoy, mag-anam kita og kaduol sa pinuy-anan sa Dios.  

Sunday, October 2, 2011

27th Sunday in Ordinary Time (Year A)

Mateo 21:33-43

Ang sambingay sa ebanghelyo karon  naghulagway sa Ginoo isip tag-iya sa parasan. Ang ubas nga gitanum maoy hulagway nato nga mga tawo. Isip tag-iya sa parasan, ang Dios naglaum nga kitang mga ubas mamunga og daghan. Unsa man nga mga bunga? Si San Pablo nagtawag niini og "mga butang nga maayo ug matuod, hamili, matarong, putli, matahom ug halangdon." Hinaot unta nga kining mga butanga maoy atong tinguhaon sa matag adlaw tungod kay pinaagi niini ang Dios mahimuot kanato. Likayan nato ang mga butang nga yawan-on, bakak, malaw-ay ug mahugaw tungod kay kini iya sa daotan.

27th Sunday in Ordinary Time (Year A)

Mateo 21:33-43

Diha sa “Sambingay sa mga Saop”, atong masabtan nga ang tag-iya sa parasan mao ang Ginoo. Usa siya ka maayo nga tag-iya tungod kay naglantaw siya sa kaayohan sa iyang gitanum pinaagi sa pagpakoral sa iyang parasan ug sa pagpatukod og tore para sa magbantay niini. Siya usab usa ka masaligon nga tag-iya tungod kay nakahimo man siya sa pagbiya sa iyang parasan sulod sa taud-taud nga panahon.

Ang ubas nga gitanum naghulagway sa katawhan nga pinili sa Dios. Aduna silay kapasidad nga mamungag daghan ug makahatag og maayong abut. Ang tag-iya sa usa ka parasan maglaum og maayong bunga sa iyang gitanum. Ang mga ubas nga dili makahatag og maayong bunga walay kwenta ug angay lamang isalibay ug sunugon. Sa samang paagi, ang Ginoo maglaum kanunay nga ang iyang katawhan mamunga unta og daghang buhat sa gugma, kalooy ug katarong. Kon dili sila makapamunga, dili na usab sila angay nga isipon nga katawhan sa Dios.

Ang mga sulugoon nga gipadala sa tag-iya sa parasan maoy nagrepresentar sa mga propeta sa Daang Kasabutan; sila maoy magsubay kon ang pinanggang katawhan sa Dios namunga og mga maayong buhat. Ang mga saop mao ang mga Hudeyo ra usab mismo, ilabina ang mga pari ug mga Pariseo; sila maoy gitahasan nga magbantay sa piniling katawhan ug maggiya kanila sa maayong dalan. Diha sa sambingay, ang mga sulugoon nga gipadala aron pagkuha sa bahin sa tag-iya gibugalbugalan, gidagmalan ug gipamatay sa mga saop. Mao usab kini ang gibuhat sa mga Hudeyo ngadto sa mga propeta nga gipadala sa Ginoo.

Ang gipadala nga anak sa tag-iya mao si Jesus. Ang Dios Amahan nagpadala kaniya sa kalibutan aron tapokon ang katawhan nga para kaniya. Kining sambingay gihatag ni Jesus agi og pagpanagna sa iyang umaabut nga kamatayon. Sama sa nahitabo sa mga propeta, siya nga bugtong Anak sa Tag-iya sa parasan, isalikway gihapon sa mga saop ug gani ila pud nga ipapatay.

Sa pagkadungog sa mga pangulong pari ug mga Pariseo niining sambingay, nasabtan nila nga sila ang gipasabut ni Jesus nga daotang mga saop. Ug nangasuko sila pag-ayo kaniya.

Unsa may angay natong makat-onan sa Ebanghelyo karong adlawa?

Una, angay natong hatagan og dakong bili ang pagpangga sa Ginoo kanato. Iya kitang gipili isip iyang katawhan; gihimong usa ka Simbahan; gihatagan og buhing pagtoo; ug gilig-on pinaagi sa mga sakramento ug sa nagkadaiyang apostolado. Gihimo sa Ginoo ang tanan aron lamang kita mabuhi, malig-on, mapanalipdan ug makapamunga og maayo. Ang atong paghatag og bili mapakita diha sa atong pagkooperar sa grasya sa Ginoo. Hinumduman nato nga kita gihatagan sa Ginoo og kagawasan nga mopili o modumili kaniya.

Ikaduha, atong hinumduman nga kita adunay bokasyon nga mahimong buotang saop o trabahante sa Ginoo. Gipiyal sa Ginoo sa matag usa kanato ang kaayohan sa iyang katawhan. Gitahasan kita nga magbuhat kutob sa atong mahimo aron nga ang katawhan sa Dios mabuhi nga malipayon. Kining maong bokasyon gihatag sa espesyal nga paagi ngadto sa mga pangulo sa gobyerno ug sa Simbahan. Sa ilang mga kamot gisangon sa Dios ang dakong tahas nga mag-alagad sa tinuoray sa mga tawo, ilabina sa mga kabos ug dinaugdaug. Sa katapusan sa panahon, matag usa kanato maghatag og kwenta atubangan sa Ginoo kalabut sa atong gipanghimo sa mga ubos natong igsoon.

Ug sa katapusan, angay natong hatagan og bili ang presensya ug tingog sa mga propeta niining modernong panahon. Kinsa man kini sila? Sila kadtong mga tawo (pari, relihiyoso, ug mga laygo) nga walay kahadlok nga moatubang sa tanang katalagman aron lamang mapadayag pinaagi sa pulong ug sa buhat ang mensahe sa gugma nga nagagikan kang Cristo. Pananglitan, usa ka propeta ang atong makita diha sa usa ka pari nga makig-uban sa mga igsoon natong Muslim diha sa dalan aron maghimo og “rally for peace”. Usa usab ka propeta ang atong masinati diha sa usa ka mambabalaod nga makigbatok sa matag “anti-life” nga probiso nga ipasaka sa atong kongreso.

Pamalandongan nato kini:

1. Ato ba nga nasinati ang pagpangga sa Ginoo kanato diha sa mga gasa ug talento nga iyang gihatag kanato?

2. Ato ba nga giila ug girespetohan ang mga tawo nga gipadala sa Ginoo kanato ingog propeta nga maoy magpahimangno kanato sa kabubut-on sa Dios?