Monday, June 30, 2014

TUESDAY OF THE 13TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


MATEO 8:23-27. Mahadlokon ba kita o masaligon nga pagkasumusunod ni Kristo? Taliwala sa dakong unos, ang mga tinun-an nga diha sa sakayan nalisang pag-ayo bisan uban kanila ang Ginoo. Tungod niini, giingnan sila ni Kristo, “Pagkagamay sa inyong pagtoo!” Dili ba sama man usab kita sa mga tinun-an nga dali rang malisang kon hadlaon sa mga unos o suliran? Usahay gani mabalaka kita sa mga butang nga dili angay'ng kabalak-an. Natural sa tawo nga maguol ug mabalisa kon adunay dagkong problema. Apan kon kita nagtoo sa presensya ug pagpakig-uban sa Ginoo diha sa atong kinabuhi, angay kitang magpabiling lig-on ug maisogon. Sa iyang pagpahunong sa dakong unos, gipakita ni Jesus nga kontrolado niya ang tanan nga mahitabo ning kalibotan. Busa, dili kita angay’ng harian sa kahadlok tungod kay dili man kita niya pasagdan.

Sunday, June 29, 2014

MONDAY OF THE 13TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


MATEO 8:18-22. Unsa may atong makuha sa pagsunod kang Cristo? Normal sa tawo ang maniguro. Maniguro ta nga makakaon og tarong, makatulog og maayo, makatrabaho nga adunay sweldo, ug nga makaginansya sa negosyo. Pero, ang pagsunod kang Cristo dili maghatag og sama niini nga kasigurohan. Pananglitan, sa pagpangalagad sa isigkatawo, wala kita maglantaw nga bayran o hataga’g sweldo. Sa pagsangyaw sa Maayong Balita, kita ang una nga madisturbo ug dili mahiluna. Sa pagsulti sa kamatuoran, daghang ang atong maligsan ug masakitan. Ug bisan gani sa pag-ampo, walay garantiya nga ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo. Sa atong pagsunod kang Cristo, kini lang ang sigurado: Espirituhanong kalamboan karon ug kinabuhing walay katapusan human sa atong pagpuyo ning kalibotan.

Friday, June 27, 2014

SOLEMNITY OF PETER AND PAUL (YEAR A)


MATEO 16:13-19. Nawad-an kana ba’g paglaum sa usa ka tawo nga makasasala? Dili gyod angayan. Ang duha ka santos nga atong gipasidunggan karon pareho nga kanhiay'ng makasasala. Si Pedro ang nagbudhi sa Ginoo; samtang si Pablo ang naglutos sa unang mga sumusunod ni Kristo. Apan ang Dios nilihok aron pagluwas kanilang duha. Human sa Pagkabanhaw, gihatagan ni Kristo si Pedro og kahigayonan nga makabawi sa iyang sayop. Gani, gihatag kang Pedro ang mga yawi sa Gingharian sa Langit, bug-at nga katungdanan sa pagkapangulo sa Simbahan ni Kristo. Sa iyang bahin, si Pablo, bisan dili apil sa 12 ka mga apostoles, gihimong piniling apostoles sa mga Hentil. Ingon niini ang mahitabo sa makasasala nga modawat sa iyang pagkamasalaypon ug motubag sa hagit sa Ginoo alang sa bag-ong kinabuhi.

IMMACULATE HEART OF THE BLESSED VIRGIN MARY (YEAR A)


LUKAS 2:41-51. Nganong saulogon man ang kapistahan sa Putli nga Kasingkasing ni Maria human sa pangilin sa Balaang Kasingkasing ni Jesus? Ang kasingkasing sa usa ka inahan konektado sa kasingkasing sa iyang anak. Kon malipay ang anak, malipay usab kaayo ang inahan. Apan kon masakitan ang anak, dili usab matukib ang kasakit nga pagabati-on sa inahan. Mao kini ang kasinatian ni Maria. Sa iyang pagka-inahan sa Anak sa Dios, nahimo siyang kabahin sa tibuok kinabuhi ni Kristo, ilabina didto sa kalbaryo diin ang iyang anak gisakit ug gipatay sa krus. Maingon nato nga si Maria mao ang pinaka-unang disipulo ni Kristo. Siya ang labing duol ug labing unang sumusunod ni Kristo sa pagpangalagad ug pagsakripisyo para sa uban. Tungod niini, angayan lamang nga pasidunggan sa Simbahan ang Kasingkasing ni Maria uban sa Kasingkasing ni Jesus.

Thursday, June 26, 2014

SACRED HEART OF JESUS (YEAR A)


MATEO 11:25-30. Unsa may hulagway sa kasingkasing sa Dios? Ang Salmo karon nag-ingon: “Maluluy-on ug mahigugmaon ang Ginoo, dugay’ng masuko ug hupong sa kaayo.” Kining maong hulagway sa kasingkasing sa Dios nahatagan og kinatibuk-ang katumanan diha sa pagkatawo ni Kristo. Sa iyang pagpangalagad, pagpasakit ug pagpakamatay sa Krus, gipakita ni Kristo ang gugma ug kalooy sa Dios nga walay kinutoban. Ang kasingkasing ni Kristo maoy labing balaan tungod kay kini mao ang kasingkasing sa Dios. Kon ingon niini kamahigugmaon ang Dios, unsa may buhaton ta? Sa Ikaduhang pagbasa, si San Juan ang mitubag: “Maghigugmaay kita… Kon maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios ug mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma.” Kon mahitabo kini, mosanag kanato ang Balaang Kasingkasing ni Jesus.

Wednesday, June 25, 2014

THURSDAY OF THE 12TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


MATEO 7:21-29. Unsa may mas labing dalaygon – ang tawo nga maampoon o ang tawo nga buotan? Nindot kaayo kon kining duha ka kalidad mag-uban diha sa tawo. Pero dili ikalimod nga adunay mga tawo nga makamaong mag-ampo ug magsimba apan dili moral ang pamuyo. Kining klaseha sa mga tawo angay maminaw sa gisulti ni Kristo diha sa ebanghelyo: “Dili ang tanan nga magtawag kanako’g 'Ginoo', 'Ginoo,' makasulod sa Gingharian sa Langit, kondili kadto lamang nagtuman sa kabubut-on sa akong Amahan.” Sa ato pa diay, ang pagtoo ug pag-ampo mahimo lamang nga bililhon kon kini ubanan og sulondong kinabuhi. Dakong sayop ang pag-ingon, “Sagdi lang ang daotan kong binuhatan tungod kay sa pag-ampo ako kining gibayaran.” Si Santiago nagsulat, “Ang pagtoo nga walay binuhatan, patay.”

Tuesday, June 24, 2014

WEDNESDAY OF THE 12TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)

MATEO 7:15-20. Kinsa man ang usa ka propeta? Ang propeta mao ang tawo nga magdala'g mensahe sa ngalan sa Ginoo. Pinaagi sa bunyag, matag usa kanato nahimong propeta, adunay bokasyon sa pagsangyaw sa mensahe ni Kristo ngadto sa uban. Ang kaakohan sa pagkapropeta atong matuman diha sa lain-laing kahimtang sa atong kinabuhi – diha sa pamilya, tulonghaan, opisina, o kaha merkado. Si Kristo naghisgot mahitungod sa mga mini nga propeta. Kinsa man kini sila? Sila kadtong magsangyaw sa mensahe sa Dios apan wala magpuyo niini. Sila ang mga tawo nga maayo lang manudlo o mamadlong, apan ang kinabuhi hilabihan kasalawayon. Ang tinuod nga propeta mao kadtong magsangyaw, una sa tanan, pinaagi sa buhat, ug kon ugaling gikinahanglan pa, pinaagi sa pulong.

Monday, June 23, 2014

BIRTH OF ST. JOHN THE BAPTIST (YEAR A)


Lukas 1:57-66, 80. Unsa man ang mensahe nga atong makat-onan ning kapistahan sa pagkahimugso ni San Juan nga Magbubunyag? Kini magpahinumdum kanato nga matag bata nga mahimugso usa ka gasa gikan sa Dios ug adunay papel ning kalibotan. Bisan sa ilang katigulangon, si Zacarias ug Isabel gihatagan sa Dios og usa ka anak. Nahimo kini tungod kay walay imposible sa Dios. Ang bata ginganlag “Juan” (nagpasabot, “The Lord is gracious”) tungod kay ang iyang pagkatawo nagpakita man sa pagkamanggihatagon ug pagkamaloloy-on sa Dios. Adunay ginikanan nga moisip sa bata nga “disgrasya” o “sipyat”. Dili kini maayo. Ang magtiayon angay’ng magplano sa gidak-on sa ilang pamilya uban sa Dios. Ug matag bata nga matawo angay nilang dawaton nga mahinangpon ug mapasalamaton.