Friday, June 23, 2017

SOLEMNITY OF THE MOST SACRED HEART OF JESUS


MATEO 11:25-30. UNSA MAY HULAGWAY SA KASINGKASING SA DIOS? Ang Salmo 103 nag-ingon: “Maluluy-on ug mahigugmaon ang Ginoo, dugay’ng masuko ug hupong sa kaayo.” Kining maong hulagway sa kasingkasing sa Dios nahatagan og katumanan diha ni Kristo. Sa iyang pagpuyo sa kalibotan, gipakita ni Kristo ang gugma ug kalooy sa Dios para sa Iyang katawhan. Ang maong gugma walay kinutoban ug gipamatud-an sa Dios pinaagi sa paghalad sa kinabuhi sa Iyang pinalangga ug bugtong Anak didto sa Krus. Kon ingon niini kadako ang gugma sa Dios kanato, unsa may atong buhaton? Ang Unang Sulat ni San Juan adunay tubag: “Maghigugmaay kita… Kon maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios ug mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma” (4:7-16). Adunay nagsulat, “Your Lord is a fire of Love. Do not let your hearts be cold.”

Wednesday, June 21, 2017

THURSDAY OF THE 11TH WEEK IN ORDINARY TIME


MATEO 6:7-15. UNSA MAN ANG SAKTONG PAMAAGI SA PAG-AMPO? Sa pag-ampo, mosangpit kita sa Dios sama sa usa ka anak nga mamarayeg sa iyang amahan. Dayegon ug pasalamatan nato ang Dios sa Iyang makanunayong pag-amping kanato. Dili kita mangayo Kaniya sa bisan unsa na lang. Igo na nga mangayo kita sa inadlaw-adlaw natong gikinahanglan aron mabuhi nga malipayon. Uban niini, pangayoon nato ang grasya nga makapasaylo kita sa isigkatawo ug malikay sa daotang binuhatan. Human sa atong pagdayeg ug pagpangayo, kinahanglan nga mogahin kita’g panahon sa paghilom ug pagpamalandong sa mga Pulong sa Ginoo. Maayo ang pahinumdum ni Frank C. Laubach: “Prayer at its highest is a two-way conversation, and the most important part is listening to God’s replies.”

WEDNESDAY OF THE 11TH WEEK IN ORDINARY TIME


MATEO 6:1-6, 16-18. UNSA MAN ANG KINAIYA NGA ANGAY NATONG DALHON DIHA SA PAGBUHAT OG MAAYO? Si Kristo nag-ingon nga kon ang atong tuong kamot mohatag og limos, dili nato angay’ng pahibaloon ang atong walang kamot. Iya kining pamaagi sa pagtudlo kanato nga dili magpasigarbo sa atong mga maayong buhat. Usahay sa atong pagbuhat og maayo, adunay laing tawo nga mapasidunggan. Kon mahitabo kini, dili kita angay’ng masuko o masina. Hinoon, isipon nato kini nga kahigayonan sa pagpakita sa Ginoo nga ang atong pagtabang kinasingkasing gayod, ug nga wala kita mag-apas sa tawhanong pagdayeg lamang. Si Frank A. Clark nag-ingon: “Real generosity is doing something nice for someone who will never find out.” Para sa mga sumusunod ni Kristo, ang langitnong ganti mas bililhon pa kaayo kaysa pasidungog sa mga tawo.