Tuesday, February 28, 2017

ASH WEDNESDAY


MATEO 6:1-6, 16-18. UNSA MAN ANG GISUGDAN SA MIYERKOLES BADLIS? Ang Mierkoles Badlis mao ang pinakaunang adlaw sa Kwaresma, ang panahon sa Liturhikanhong Kalendaryo sa Simbahan kanus-a kita mag-andam sa umaabot nga kasaulogan sa misteryo sa pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Tulo ka butang ang angay natong buhaton ning panahona. Una mao ang pagbasol sa mga sala. Ang Dios nga labing maloloy-on magpasaylo kanato kon kita mapaubsanon ug matinud-anon sa atong paghinulsol. Ikaduha mao ang pagsakripisyo. Pinaagi niini atong madisiplina ang lawasnong kailibgon ug mapalig-on ang espirituhanong kinabuhi. Ug ikatulo mao ang paghatag og limos. Sa atong pagtabang sa mga nanginahanglan, atong gipakita ang atong gugma sa Dios nga nakighiusa sa mga kabos.

Monday, February 27, 2017

TUESDAY OF THE 8TH WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 10:28-31. UNSA MAY MAPAABOT SA TAWO NGA MAGHIMO’G SAKRIPISYO SA NGALAN NI KRISTO? Si Pedro miingon sa Ginoo, “Nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kanimo.” Sa pagsulti niini, tabla ra siyang nangutana sa Ginoo, “Unsa may among makuha ning among gibuhat?” Si Hesus nakasabot sa hunahuna ni Pedro ug giingnan niya ang mga tinun-an nga ang mobiya sa panimalay o sa mga uma tungod kaniya ug sa Maayong Balita, makadawat og gatusan ka pilo nga balos ning kinabuhia ug kinabuhing dayon sa umaabot nga kalibotan. Ang “gatosan ka pilo” dili angay’ng sabton nga materyal nga butang kondili kinabuhi nga malungtaron, puno sa kahulogan ug kalipay uban sa Dios. Sakto ang giingon sa usa ka magsusulat: “The highest reward for a person’s toil is not what they get for it, but what they become by it.”

MONDAY OF THE 8TH WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 10:17-27. NGANONG ANGAY MAN KITANG MAG-AMPING SA KALIBOTANONG BAHANDI? Adunay panultihon nga nag-ingon: “Wealth is like sea-water. The more we drink, the thirstier we become.” Ang bahandi dili makatagbaw. Una, mangandoy ta og linibo. Apan kon duna na tay linibo, mangandoy na man sab tag minilyon. Hangtod nga mahurot ang atong panahon, hunahuna ug kusog sa pagpadako sa atong bahandi. Mawala kanato ang panahon para sa Ginoo ug sa isigkatawo. Gihigugma ni Hesus ang tanan, dato ug pobre, ug gusto niya nga ang tanan maluwas. Busa, giawhag niya kita nga dili magpaulipon sa bahandi ug maninguha sa langit, nga maoy tinuod nga bahandi. Tinuod ang giingon ni Billy Graham: “When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, all is lost.”

8TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (A)

MATEO 6:24-34. UNSA MAN ANG ANGAY NATONG KABALAK-AN? Ang uban natong kabalaka dagko, sama sa sakit ug panglawas, pagpa-eskuyla ug kaugmaon sa mga anak, trabaho ug negosyo. Apan, daghan sa atong kabalaka walay hinungdan, sama sa porma ug pagpangarte, matang sa pagkaon ug ilimnon, opinyon ug ikasulti sa ubang tawo, ug uban pa. Tawhanon ang pagbati og kabalaka, pero kon magpalabi na lang pud tag kabalaka, dili na kini maayo. Si Leo Buscaglia nag-ingon: "Worry never robs tomorrow of its sorrow, it only saps today of its joy." Ang sobra nga kabalaka alang lamang sa mga kalibotanon ug walay Ginoo. Si Kristo nagdasig kanato sa pagsalig sa Dios kay dili kita niya pasagdan. Dili kalibotanong mga butang ang angay natong unahon kondili ang mga mithi sa gingharian. "Seek first the Kingdom of God and His righteousness, and everything will be given unto you."

Saturday, February 25, 2017

SATURDAY OF THE 7TH WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 10:13-16. UNSA MAY ATONG PAGTAN-AW SA MGA BATA KARONG PANAHONA – KALIPAY BA O DISGRASYA? Dili ikalimod nga ning modernong panahon, nag-anam kadaghan ang mga tawo nga dili na ganahan manganak. Para kanila, ang bata perwisyo sa kinabuhi – dugang baba nga pakan-on, makahurot sa tinigum, babag sa lakwatsa, makadaot sa porma, ug maghatag og labad sa ulo. Apan, sa mga mata sa Ginoo, ang mga bata dili samok sa kinabuhi. Diha sa ebanghelyo, gikasab-an ni Hesus ang mga tinun-an nga nagpugong sa mga bata nga buot moduol kaniya. Gipahimangnoan niya sila: “Ang dili modawat sa Gingharian sa Dios sama ning mga bata dili makasulod niini.” Nindot ang giingon sa usa ka ginikanan: “Without my children, my house would be clean and my wallet would be full but my heart would be empty.”

Thursday, February 23, 2017

FRIDAY OF THE 7TH WEEK IN ORDINARY TIME

MARCOS 10:1-12. NGANONG DILI MAN ANGAY TUGOTAN ANG DIBORSYO? Ang Simbahan nagsunod sa gisugo ni Hesus nga nag-ingon: “Dili angay bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios.” Gidili sa Ginoo ang diborsyo tungod kay nasayod siya nga ang maong buhat dili maghatag og kaayohan sa tawo. Ug napamatud-an kini sa daghang kasinati-an. Sa mga nasud nga adunay diborsyo, ang mga magtiayon magpuyo nga walay kasiguroan sa gugma sa ilang kapikas. Kanunay silang mabalaka tungod kay nasayod sila nga bisan unsang orasa pwede silang biyaan sa tawo nga ilang gihigugma. Dili lang ang magtiayon maoy mobati niini kondili ang mga anak usab. Ang mga bata magpuyo nga walay kasiguroan sa lig-on ug makanunayong suporta sa ilang mga ginikanan. Ang maong kahimtang dili makaayo sa kinatibuk-ang pagtubo sa mga kabataan.


Wednesday, February 22, 2017

THURSDAY OF THE 7TH WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 9:41-50. SERYOSO BA SI HESUS SA IYANG PAGSUGO SA MGA TINUN-AN SA PAGPUTOL SA ILANG KAMOT UG TIIL, UG SA PAGLUGIT SA ILANG MATA, KON KINI MAOY HINUNGDAN SA PAGPAKASALA? Usahay si Hesus mogamit og paagi sa pag-estorya nga palabihan aron pagtudlo og usa ka bililhong pagtulon-an. Dili niya gusto nga kita mapungkol o mabuta. Buot lamang niya kitang pahimangnoan sa paglikay nga makahimo’g eskandalo o mahimong hinungdan sa laing tawo nga makasala. Ang mga kabataan ug kabatan-onan maoy dali nga maapektohan sa atong mga daotang ehemplo ug sayop nga patulon-an. Busa, angay kitang magbantay sa atong pinulongan ug linihokan sa ilang atubangan. Adunay nag-ingon: “Children are great imitators, so give them something great to imitate.”