Saturday, February 28, 2015

2ND SUNDAY OF LENT (YEAR B)

Gen 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18; Rom 8:31-34; Mk 9:2-10

Ang milagro sa pagkausab sa panagway o pamayhon ni Cristo nahitabo human niya  ipanagna ang iyang umaabut nga pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw.
Dili sayon sabton sa mga tinun-an ang gipanulti ni Cristo: “Ang Anak sa Tawo kinahanglan mag-antos sa daghang butang. Isalikway siya sa mga kadagkoan, mga pangulong pari ug magtutudlo sa Balaod. Patyon siya, apan human sa tulo ka adlaw mabanhaw.” Misamot ang ilang kahigwaos sa dihang sila giingnan: “Kon buot mong mosunod nako, isalikway ang inyong kaugalingon, pas-ana ang krus ug sunod nako”.
Si Pedro maoy nakaako sa pagpadayag sa iyang pagtutol: “Dili, Ginoo. Dili ni mahitabo kanimo!.” Sa iyang pag-ingon niini, sama ra usab nga niingon si Pedro, “Dili sab kini angay nga mahitabo kanamo.” Tawhanon kaayo kini nga reaksyon ug dali natong masabtan.  Kinsa man nato dinhi ang ganahan maghunahuna og pag-antos? Labaw na gayod kita nga lainan kon kamatayon na ang hisgotan.  Kon kita lang ang pabut-on, gusto ta og kaharuhay ug maayong kaugmaon. Dili ta ganahan nga daugdaugon ug paantoson. Apan lahi ang pamaagi sa Dios. “Pahawa satanas!” matud pa ni Jesus. “Ang imong hunahuna iya sa tawo ug dili gikan sa Dios.”
Agig tubag sa kalibog ug kahadlok sa mga tinun-an, gidala ni Jesus si Pedro, Santiago ug Juan sa usa ka bukid aron mag-ampo.  Didto nasaksihan sa tulo ka tinun-an ang pagkausab sa pamayhon ni Cristo.  Walay pulong nga sarang makahulagway sa maong misteryo, apan masabtan nato nga usa kadto ka talagsaon ug nindot nga talan-awon tungod kay si Pedro mismo nakasitar sa pag-ingon: “Ginoo, maayo nga ania kita dinhi. Maghimo tag tolda. Usa alang kanimo, usa kang Moises ug usa kang Elias.” Tungod sa kanindot sa panan-awon, gusto ni Pedro nga ipabilin kini hangtud sa kahangturan.
Ang tulo ka tinun-an nahingangha sa nagpalibut nga kahimayaan ni Jesus. Nasuta nila nga kining tawo nga ilang gisunod dili sama sa ordinaryo nga magtutudlo o propeta. Ang tingog nga ilang nadungog gikan sa panganod naghatag kanilag katin-awan: “Kini ang hinigugma kong Anak. Pamati kamo kaniya.” Si Jesus mao ang Anak sa Dios kang kinsang himaya ila unyang maambitan.
“Pamati kamo kaniya.” Atong masabtan karon nga kining maong sugo dili lamang para sa tulo ka mga tinun-an kondili para kanatong tanan nga mitoo kang Cristo. Ang kahimayaan sa langit giaandam para kanato, apan ato lamang kining makaplagan kon kita andam maminaw sa mga Pulong sa Dios.
Niining panahon sa Kwaresma, gidasig kita sa Simbahan sa pagpaminaw og maayo sa mga pulong ni Cristo ug sa pagsunod sa iyang kabubut-on para sa atong kinabuhi. Si Abraham mao ang modelo sa usa ka tawo nga maminaw ug masinugtanon sa kabubut-on sa Dios. Diha sa unang pagbasa, gipakita ni Abraham nga siya andam mosunod sa mga sugo sa Ginoo, bisan gani sa paghalad sa kinabuhi sa iyang anak. Nahimo kini ni Abraham tungod kay siya adunay dakong gugma sa Ginoo ug dakong pagsalig nga ang Dios labaw pa nga nahigugma kaniya.
Haloyo sa atong mga kabalaka ug kahadlok sa mga hadla sa kinabuhi, angay usab kita nga magpabilin nga masaligon sa gugma ug panalipod sa Ginoo. Diha sa bunyag, kita nahimong mga pinalanggang anak sa Dios. Ug sama kang Cristo, kita unya makaangkon sa kahimayaan nga iya sa mga anak sa Ginoo.

Pamalandongan nato kini:


  1. Maminaw ba kita pag-ayo sa Pulong sa Dios diha sa ebanghelyo ug diha sa Iyang mga magsasangyaw?
  2. Human nato madungog ang mga Pulong sa Dios, ato ba kining gipuy-an diha sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi?

SATURDAY OF THE 1ST WEEK OF LENT (YEAR B)


MATEO 5:43-48. Nganong angay mang higugmaon ug pasayloon ang mga kaaway? Una, ang paghigugma ug pagpasaylo maoy makapahunong sa pagdinumtanay ug panag-away. Ang pagdumot magbungag pagdumot, ug ang panagbugno magbungag dugang panagbugno. Ikaduha, ang paghigugma ug pagpasaylo maoy makaayo sa samarang kasingkasing. Usahay maghunahuna kita nga ang pagpanimalos maoy maghatag kanatog kalipay. Dili kini tinuod. Ang tawo nga kanunay'ng manimalos mahimong madinumtanon ug dili magmalipayon. Ug sa katapusan, ang paghigugma ug pagpasaylo maoy magpaila nga kita mga anak gayod sa Dios. Sama nga ang Langitnong Amahan nahigugma sa mga makasasala ug buot moluwas kanila, kita usab gitawag nga mahigugma ug magpasaylo sa mga kaaway.

Friday, February 27, 2015

FRIDAY OF THE 1ST WEEK OF LENT (YEAR B)


EZEQUIEL 18:21-28. Unsa man ang Paghinulsol ug nganong importante kini pag-ayo? Ang paghinulsol o pagbasol sa sala kanunay natong ipadayag sa pulong “I’m sorry”. Apan, adunay daghang mga tawo nga abtik moingog “I’m sorry” pero wala magbasol sa tinuoray gayod. Ang basahon ni propeta Ezequiel nagtudlo nga ang kinasingkasing nga pagbasol adunay tulo ka mahinungdanong buluhaton: una, paghunong sa daotang buhat; ikaduha, pagtuman sa mga sugo sa Dios; ug ikatulo, pagpuyo sa katarong. Ang pagbuhat niining tulo, dili ang pag-ingog “sorry”, maoy magdala kanatog kaluwasan. Kini ang giingon sa Dios pinaagi sa propeta: “Kon ang tawong dautan maghinulsol sa tanang sala nga iyang nahimo ug motuman sa tanan kong mga sugo ug magbuhat subay sa balaod ug sa katarong, maluwas siya ug dili mamatay.”

Thursday, February 26, 2015

THURSDAY OF THE 1ST WEEK OF LENT (YEAR B)


MATEO 7:7-12. Paminawon ba sa Dios ang atong mga pag-ampo? Si Kristo nag-ingon, “Pangayo ug hatagan kamo.” Apan, sumala sa atong kasinati-an, daghan sa atong mga gipangayo sa Dios diha sa pag-ampo wala mahatagi’g katumanan. Tungod niini, adunay mga tawo nga maluya sa pag-ampo, ug ang uban mawad-an sa pagtoo. Unsa man diay gipasabot sa Iyang giingon, “Pangayo ug hatagan kamo?” Ang Dios motubag sa mga pag-ampo sa 3 ka paagi: Una, “Oo” tungod kay angayan kini ihatag kanimo; ikaduha, “Dili” tungod kay kini makadaot para kanimo; ug ikatulo, “Dili sa” tungod kay ang pinakanindot giandam pa para kanimo. Busa, kon dili nato madawat ang atong gi-ampo sa Dios, dili kita angay mangluod. Sabton nato nga ang Dios, nga maoy labing maalamon ug mahigugmaon, nasayod unsay angay ug dili angay para kanato.

Wednesday, February 25, 2015

WEDNESDAY OF THE 1ST WEEK OF LENT (YEAR B)


LUKAS 11:29-32. Unsa man ang makapangil-ad sa usa ka katilingban? Diha sa ebanghelyo si Hesus nakatuwaw sa pag-ingon, “Pagkadautan gayod sa katawhan niining panahona!” Nabungat niya kini tungod kay ang mga tawo nidumili sa pagtoo kaniya bisan sa mga milagro ug maayong buhat nga nag-uban sa iyang pagsangyaw. Ang katilingban, o bisan ang pamilya, nga dili moila o dili maminaw sa Dios mapuno gayod sa kadautan. Maghari kanila ang kalaog, kasina, pagdumot, panag-away ug uban pa. Ning Kwaresma, atong pangayoon sa Dios ang grasya nga makakita o mabati nato ang iyang presensya diha sa atong taliwala, ug diha sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Ang iyang talagsaong gugma magdani unta kanato sa pagbiya sa sala ug sa pagsugod og lakaw sa dalan sa katarong.