Monday, November 30, 2015

TUESDAY OF THE 1ST WEEK OF ADVENT (YEAR C)


LUKAS 10:21-24. UNSA MAN ANG PINAKAHABOG NGA MATANG SA KAHIBALO UG UNSAON MAN NATO PAGKAB-OT NIINI? Ang pinakabililhong matang sa kahibalo mao ang kahibalo mahitungod sa Ginoo. Bisan unsa pa kadaghan ang mga butang nga nahibal-an sa usa ka tawo, wala kini bili kon ang maong tawo wala makaila sa Ginoo. Atong masabtan kang Kristo nga ang kahibalo ug pagka-ila sa Dios makab-ot lamang sa mga tawo nga adunay malumo ug mapaubsanong kasingkasing. Ang tawo nga garboso ug mapahitas-on dili gayod makaila kinsa ang Dios. Aron mailhan ang Ginoo, kinahanglan maghatag kita og igong panahon alang sa pag-ampo ug pagpamalandong sa Iyang mga Pulong. Ang Englist poet nga si John Milton nag-ingon: “The purpose of learning is to know God, and out of that knowledge to love Him and imitate Him.”

Sunday, November 29, 2015

MONDAY OF THE 1ST WEEK OF ADVENT (YEAR C)


MATEO 4:18-22. UNSA MAN ANG PAGTULON-AN NGA ATONG MAKAT-ONAN SA KAPISTAHAN NI SAN ANDRES, USA SA PINAKAUNANG SUMUSUNOD NI KRISTO? Diha sa ebanghelyo, nailhan nato si San Andres nga tigdala og mga tawo ngadto sa Dios. Pananglitan, siya ang nagdala sa iyang igsoon nga si Pedro ngadto kang Hesus; siya ang nagpaila-ila sa usa ka pundok sa mga pagano ngadto kang Kristo; siya usab ang nagdala sa usa ka bata nga may 5 ka pan ug 2 ka isda ngadto kang Hesus. Sumala sa atong kasinatian, dili sayon ang pagdala og tawo ngadto sa Dios. Nanginahanglan kini og dakong gugma ug pasensya. Adunay nag-ingon, “Your greatest contribution to the Kingdom of God may not be something you do but someone you raise.” Dinasig ni San Andres, molihok unta kita sa pagkabig og mga tawo, kapamilya ug kahigalaan, ngadto sa Ginoo.

Saturday, November 28, 2015

1ST SUNDAY OF ADVENT (YEAR C)

Lukas 21:25-28, 34-36

Gisugdan nato karong Domingoha ang panahon sa “Adbyento”, nga maoy unang panahon sa Liturhikanhong Kalendaryo sa Simbahan. Ang pulong Adbyento nagagikan sa Latin nga adventus, nga nagpasabot og Pag-abot. Kinsa man ang muabot? Walay lain kondili si Hesus nga atong Manunubos. Ang Adbyento mao ang panahon nga gihatag sa Simbahan kanato aron kita mag-andam sa kaugalingon alang sa mahimayaong pag-abot sa Mesiyas.
Ang pinaka-inilang simbolo sa Adbyento mao ang Advent Wreath. Giporma kini nga lingin, nga may kolor nga green (simbolo sa walay kinutobang kinabuhi nga gidala ni Kristo).  Giugbokan kini og upat ka kandila (kolor violet, gawas sa ikatulo nga kolor rose) nga nagrepresentar sa upat ka semana sulod sa Adbyento. Sa unang Domingo dagkotan ang unang kandila, sa ikaduhang Domingo, dagkotan ang duha ka kandila, hangtod nga sa ikaupat nga Domingo, upat na ka kandila ang magsiga. Sa taliwala sa Advent Wreath, anaa ang ikalima nga kandila nga puti og kolor. Kini mao ang simbolo ni Kristo, ang kahayag sa kalibotan. Dagkotan kini inig abot sa Pasko, kanus-a atong handomon ang pagkatawo sa Ginoo.
Sa panahon sa Adbyento, dili lang ang kasumaran sa Pagkatawo ni Kristo maoy atong gipaabot kondili apil usab ang adlaw sa iyang Ikaduhang Pagbalik (Second Coming of Christ). Ang ebanghelyo ni San Lukas karon naghulagway mahitabo ning maong panahon. Sa unang pagpaminaw, daw bati-on kita’g kahadlok tungod kay mahitabo man ang kaguliyang sa kalangitan, kadagatan ug kayutaan; ubanan pa kini og pagtiyabaw sa katawhan tungod sa kalisang. Apan, sa kaulahi-an, atong masabtan nga ang Ikaduhang Pagbalik ni Kristo magdala diay og kadaugan sa mga anak sa Dios. Matod pa ni San Lukas: “Makita nila ang Anak sa Tawo nga munaog sa kapanganuran uban sa gahum ug dakong himaya. Inig sugod og kahitabo niini, hangad ug ipataas ang inyong mga ulo tungod kay ang inyong kaluwasan nagkaduol na!”
Andam na ba kita sa pag-abot o pagbalik sa Ginoo? Labing siguro, daghan kanato motubag nga dili pa. Aduna pay mga hugaw ug sayop sa atong kinabuhi nga angay pang limpyohan ug tarungon. Aduna pa kitay mga relasyon nga nangaguba ug aduna pay binuhatan nga salawayon. Kini ang hinungdan ngano nga adunay Adbyento. Gihatagan kita sa Simbahan og kahigayonan sa pagtangtang sa mga maot sa atong kinabuhi. Upat kini ka semana sa pagpanglimpyo, pagpakighiuli, pagtul-id, ug pagbag-o.
Busa diay, kining upat ka semana nga pagpaabot dili sama sa pagpaabot sa trak de pasahero nga laayon ta’g hinulat. Dili ni sama sa pagpaabot sa atong turno sa banko nga wala tay buhaton kondili maghulat nga tawgon ang atong pangalan. Ang pagpaabot panahon sa Adbyento usa ka panahon nga daghan ta’g buhaton. Sa iyang sulat sa taga Tesalonika, si San Pablo nag-agni sa katawhan nga dili mapuno sa kahadlok samtang nagpaabot sa Ginoo. Hinoon, angay nilang pun-on ang kaugalingon sa paghigugma sa usag-usa. Kini usab ang atong buhaton ning panahon sa Adbyento. Dili nato usikan ang kahigayonan nga gihatag kanato sa Dios. Buhaton nato kutob sa mahimo ang pagpakita og gugma ngadto sa usag-usa kay kini maoy maghatag og kahulogan sa atong Pasko, ug kini usab ang mag-andam kanato sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo.
Pamalandongan nato kini:
1. Unsa man ang mga maot ug hugaw sa atong kinabuhi nga angay natong tarongon ug limpyohan ning panahon sa Adbyento?

2. Unsaon man nato pagpadayag ang atong gugma ngadto sa atong mga silingan, ilabina ngadto sa mga nanginahanglan?

Friday, November 27, 2015

SATURDAY OF THE 34TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


LUKAS 21:34-36. KAMATAYON – ANGAY BA KINING TALIKDAN O PANGANDAMAN? Daghang mga tawo mahadlok mamatay ug dili ganahan maghunahuna sa kataposan sa ilang kinabuhi. Lingawon nila ang ilang kaugalingon pinaagi sa mga kalibotanong butang ug kalihokan. Tungod niini, muabot kanila ang kamatayon nga dili sila andam. Si Hesus nagpahimangno: “Ayaw kamo’g patuyang sa pagkaon ug pag-inum sa makahubog nga ilimnon, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod ning kinabuhi-a, kay tingali unya’g hikalitan kamo niadtong adlawa.” Kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagpuyo og moral nga kinabuhi, nga adunay panglantaw sa kinabuhing dayon nga nagpaabot human ning kinabuhia. Si Leonardo da Vinci nag-ingon: “As a well-spent day brings happy sleep, so a life well spent brings happy death.”

Thursday, November 26, 2015

FRIDAY OF THE 34TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


LUKAS 21:29-33. MASAYRAN BA NATO ANG ORAS SA PAGBALIK SA GINOO? Ang adlaw sa ikaduhang pag-abot ni Hesus dili nato mahibaloan; ang Dios Amahan lamang ang nasayod niini. Apan, bisan dili masayran, ang pagbalik sa Ginoo atong mapangandaman. Ang sambingay sa Kahoy'ng Igera nagtudlo nga ang Ginoo maghatag og mga ilhanan aron kita makaandam sa Iyang pagbalik. Busa, gidasig kita nga magpabiling mabinantayon sa mga timailhan nga ihatag kanato sa Dios diha sa atong kinabuhi. Ang Ikaduhang Pag-abot sa Ginoo makalilisang para sa mga daotan; apan usa kini ka bulahang adlaw para sa mga matarong nga dugay rang nangandoy nga makig-uban Kaniya. Sa atong pagpaabot, hinumduman nato ang giingon ni San Agustin: “Faith is to believe what you do not see; the reward of this faith is to see what you believe.”