Thursday, November 26, 2015

FRIDAY OF THE 34TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


LUKAS 21:29-33. MASAYRAN BA NATO ANG ORAS SA PAGBALIK SA GINOO? Ang adlaw sa ikaduhang pag-abot ni Hesus dili nato mahibaloan; ang Dios Amahan lamang ang nasayod niini. Apan, bisan dili masayran, ang pagbalik sa Ginoo atong mapangandaman. Ang sambingay sa Kahoy'ng Igera nagtudlo nga ang Ginoo maghatag og mga ilhanan aron kita makaandam sa Iyang pagbalik. Busa, gidasig kita nga magpabiling mabinantayon sa mga timailhan nga ihatag kanato sa Dios diha sa atong kinabuhi. Ang Ikaduhang Pag-abot sa Ginoo makalilisang para sa mga daotan; apan usa kini ka bulahang adlaw para sa mga matarong nga dugay rang nangandoy nga makig-uban Kaniya. Sa atong pagpaabot, hinumduman nato ang giingon ni San Agustin: “Faith is to believe what you do not see; the reward of this faith is to see what you believe.”

No comments: