Friday, November 30, 2012

Saturday of the 34th Week in Ordinary Time (Year B)


Lucas 21:34-36. Kamatayon – angay ba kining talikdan o pangandaman? Daghang mga tawo mahadlok mamatay ug dili ganahan maghunahuna sa kataposan sa ilang kinabuhi. Lingawon nila ang ilang kaugalingon pinaagi sa mga kalibotanong butang ug kalihokan. Tungod niini, muabot kanila ang kamatayon nga dili sila andam. Gipahimangnoan kita ni Jesus karon: “Ayaw kamog patuyang sa pagkaon ug pag-inum sa makahubog nga ilimnon, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod ning kinabuhia, kay tingali unyag hikalitan kamo niadtong adlawa.” Kining ebanghelyo magdasig unta kanato sa pagpuyo og kinabuhi nga adunay panglantaw sa langit. Imbis talikdan, atong pangandaman ang kamatayon tungod kay kini ang ganghaan sa kinabuhing dayon.

Thursday, November 29, 2012

Friday of the 34th Week in Ordinary Time (Year B)


Lucas 21:29-33. Masayran ba nato ang oras sa pagbalik sa Ginoo? Ang adlaw sa ikaduhang pag-abot ni Jesus dili nato mahibaloan; ang Dios Amahan lamang ang nasayod niini. Apan, bisan dili masayran, ang pagbalik sa Ginoo atong mapangandaman. Ang sambingay sa Kahoy'ng Igera nagtudlo nga ang Ginoo maghatag og mga ilhanan aron kita makaandam sa Iyang paghari sa kalibotan. Busa, gidasig kita nga magpabiling mabinantayon sa mga timailhan nga ihatag kanato sa Dios diha sa kinaiyahan, diha sa katilingban, ug diha sa atong kasingkasing. Ang ikaduhang pag-abot sa Ginoo makalilisang para sa mga tawong daotan o kanila nga wala moila sa Dios; apan usa kini ka bulahang adlaw para kanato nga dugay rang nangandoy sa pagtan-aw sa Dios ug sa pagpakig-uban Kaniya.

Wednesday, November 28, 2012

Thursday of the 34th Week in Ordinary Time (Year B)


Lukas 21:20-28. Angay ba kitang malisang sa katapusan sa panahon? Duha ka butang ang gipanagna ni Jesus diha sa ebanghelyo – ang pagkagun-ob sa Jerusalem ug ang ikaduhang pagbalik sa Mesiyas. Ang pagkaguba sa Jerusalem nahitabo na sa tuig 70; apan ang pagbalik sa Ginoo wala pa. Atong masabtan sa ebanghelyo nga ang katapusan sa kalibotan pagaunhan og mga katalagman. Apan dili kini angay kahadlokan sa mga tinun-an tungod kay sa maong higayon muabot si Jesus uban sa Iyang dakong gahum ug himaya. Ang pagtoo sa ikaduhang pagbalik ni Jesus maoy naghatag og kusog ug kaisog sa mga disipulo atubangan sa mga pagpanglutos. Kini usab unta ang magdasig kanato karon sa pagpuyog kinabuhi nga Kristohanon haloyo sa daghang mga pagsulay ug tentasyon.

Tuesday, November 27, 2012

Wednesday of the 34th Week in Ordinary Time (Year B)


Lukas 21:12-19. Kon ang mensahe ni Cristo usa ka Maayong Balita, nganong aduna may masuko sa Iyang mga magsasangyaw? Ang ebanghelyo nag-ingon nga ang mga sumusunod ni Cristo pagasakiton ug ang uban patyon. Gani, ang mga disipulo pwedeng budhian sa ilang mga ginikanan, kaigsoonan ug kahigalaan. Nganong mahitabo man ang sama niini? Ang pinakadakong hinungdan niini mao si Satanas. Siya ang mohulhog og mga tawo nga masuko, magdumot, ug mopatay sa mga disipulo ni Cristo. Si Satanas kontra sa kamatuoran; buhaton niya ang tanan aron pugngan si bisan kinsa nga magsangyaw o magpuyo nga matarong. Apan dili kita angayng mahadlok ug mabalaka tungod kay si Cristo mipasalig sa iyang makanunayong pagpakig-uban sa tanan nga mobarog para Kaniya.

Monday, November 26, 2012

Tuesday of the 34th Week in Ordinary Time (Year B)


Lukas 21:5-11. Unsa may molahutay sa mga butang nga atong gihuptan? Ang mga panagna ni Cristo kalabot sa pagkatumpag sa templo ug sa ubang katalagman magpahinumdum kanato nga ang tanang butang adunay katapusan. Ang tawo makahimo og dagko ug nindot nga mga edipisyo, apan kining tanan mangawala sa paglabay sa panahon. Bisan ang kaanyag, kusog, gahum ug bahandi adunay kinutoban. Nindot kini nga pahimangno tungod kay usahay maghunahuna kita nga kontrolado nato ang tanan ug nga kita magpabilin ning kalibotan. Sayop. Ang Ginoo lamang, uban sa Iyang gugma, ang walay utlanan. Busa, hugtan nato ang atong pagtoo sa Dios ug magpabilin kita sa Iyang gugma aron atong maangkon ang kinabuhing malungtaron uban Kaniya. 

Sunday, November 25, 2012

Monday of the 34th Week in Ordinary Time (Year B)


Lukas 21:1-4. Unsa man kabililhon ang atong gidalang halad? Gidayeg ni Jesus ang biyuda nga mihulog og duha ka sensilyo sa panudlanan sa templo, apan gisaway niya ang mga dato nga naghalad og dagkong kantidad. Atong masabtan kang Cristo nga dili ang gidak-on sa halad maoy tan-awon sa Dios kondili ang gidak-on sa kasingkasing sa naghatag. Ang mga gasa nga nagagikan sa tawo nga tikasan, tigpakaaron-ingnon ug mapasigarbohon walay bili atubangan sa Ginoo bisan pag kini dagko kaayo. Ang gasa sa biyuda gamay ra apan bililhon tungod kay giubanan kini og dakong gugma ug pagsakripisyo. Hinaot nga sa sunod natong paghatag og gasa para sa Simbahan ug para sa isigkatawo mahinumdum kita sa pobreng biyuda nga gidayeg sa Ginoo.