Wednesday, December 30, 2015

7TH DAY WITHIN THE OCTAVE OF CHRISTMAS (YEAR C)

Juan 1:1-18


UNSA MAY ANGAY NATONG BUHATON SA KATAPUSANG ADLAW SA TUIG? Kining maong adlaw maghatag kanato’g kahigayonan sa paghimo ning mga mahinungdanong butang. Una, magpasalamat kita sa Dios sa mga grasya nga atong nadawat gikan Kaniya sulod sa nilabay nga tuig. Ikaduha, mangayo kita’g pasaylo sa Ginoo kon ugaling nakahimo kita’g dili angay sa atong pagkasumusunod ni Kristo. Ug ikatulo, mamalandong kita kon unsay angay natong himoon aron mahimong mas buotan nga mga anak sa Dios. Ang ebanghelyo nagtudlo nga ang tanang maayong buhat magsugod gayod kang Hesus, ang Pulong sa Dios. Busa, atong sugdan kining bag-ong tuig pinaagi sa pagpahiluna sa atong kinabuhi diha ni Kristo ug sa pagsugod og lakaw subay sa dalan nga Iyang gi-agian.

Tuesday, December 29, 2015

6TH DAY WITHIN THE OCTAVE OF CHRISTMAS (YEAR C)

Lukas 2:36-40


UNSA MAY ANGAY NATONG HUPTAN KON KITA IG-ABOT NA SA PAGKATIGULANG? Uban sa pangedaron ang hinayhinay nga pagkaluya ug ang mga sakit-sakit sa lawas. Kon walay saktong gihawiran, ang mga tigulang dali rang mahutdag pailob ug mawad-ag paglaom. Ning mga adlawa, gipaila kita sa duha ka mga tigulang, si Simeon ug si Ana, nga nagpabiling lig-on haloyo sa ilang pangedaron. Unsa may ilang sekreto? Una, wala sila mohunong sa pag-adto sa templo ug pagsimba sa Ginoo. Ikaduha, hugot ang ilang pagtoo sa gisaad nga kaluwasan sa Ginoo, nga para kanila mao ang pinakabililhon sa tanan. Ug sa katapusan, nagpabilin silang malaumon bisan sa daghang kalisod ug pagsulay nga ilang naagi-an. Kining tulo ka mga hiyas - gugma, pagtoo, ug paglaum sa Dios maoy angay natong hawiran, ilabina kon kita ig-abot na sa katigulang.

Monday, December 28, 2015

5TH DAY WITHIN THE OCTAVE OF CHRISTMAS (YEAR C)

Lukas 2:22-35


KINSA MAN ANG TAWO NGA MALINAWON UG MALIPAYON? Si Herodes nabalisa pag-ayo ug nalisang sa iyang pagkahibalo nga adunay Batang Mesiyas nga matawo. Apan, si propeta Simeon nalipay kaayo nga nakakugos sa Batang Mesiyas didto sa templo. Tungod niini dili na niya igsapayan kon siya mamatay dihadiha dayon. Nganong managlahi man ang reaksyon ni Herodes ug ni propeta Simeon? Si Herodes tawo nga kalibotanon, naghunahuna sa kaugalingong kaayohan lamang, ug wala moila sa Dios. Ang tawo nga sama niini magpuyo gayod nga mahadlokon. Samtang si Simeon tawo nga matarong, nag-alagad sa Dios ug nag-ampo alang sa kaluwasan sa tanan. Ang tawo nga ingon niini magpabiling lig-on, malaumon ug malinawon bisan atubangan sa kamatayon.

Sunday, December 27, 2015

FEAST OF THE INNOCENTS (YEAR C)

Mateo 2:13-18

KINSA MAN ANG MGA HERODES NING MODERNONG PANAHON? Atong gihandum karon ang mga gagmay'ng bata nga sa walay kalooy gipamatay ni Hari Herodes. Gibuhat kini ni Herodes tungod sa iyang kahadlok nga mapulihan sa iyang trono pinaagi sa batang matawo nga mahimong hari sa mga Hudiyo. Sa atong panahon karon, ang pagpamatay sa mga bata nagpadayon pinaagi sa aborsyon. Ang mga aborsyonista ug ang mga tawo nga nagsuporta sa aborsyon mao ang mga bag-ong Herodes. Wala silay kahadlok o pagtahod sa Ginoo nga maoy tag-iya sa tanang kinabuhi sa tawo. Ang gipamatay ni Herodes gamay ra kaayo nga itandi sa kadaghan sa mga bata karon nga gipangpatay sa matag adlaw pinaagi sa aborsyon. Hinaot unta nga motabang kita sa pagpanalipod sa mga batang inosente, ilabina sa mga bata sulod sa sabakan sa inahan.


Saturday, December 26, 2015

FEAST OF THE HOLY FAMILY (YEAR C)

Sir 3:2-6, 12-14; Col 3:12-21; Lk 2:41-52

Sa unang Domingo human sa Pasko, saulogon sa Simbahan ang pangilin sa Sagrada Pamilya ni Jose, Maria ug Hesus. Sila ang numero uno nga modelo sa usa ka pamilya nga nagsubay sa kabubut-on sa Dios. Ang mga pagbasa ning Domingoha nagtudlo kanato og tulo ka mga mahinungdanong elemento sa usa ka Kristohanon o sagrado nga pamilya.
Una, aron ang usa ka pamilya mahimong sagrado, kinahanglan nga ang mga sakop niini mopasulod sa Dios diha sa ilang kinabuhi. Sa panahon ni Hesus, ang mga relihiyosong kalihokan, sama sa Pangilin sa Pagsaylo, maoy pamaagi sa mga tawo sa pagpadayag sa ilang dakong panginahanglan sa Dios. Ang pamilya ni Jose, Maria ug Hesus, sama sa kasagarang pamilya sa Israel, mag-adtoan sa sinagoga aron sa pag-ampo ug pagsimba sa Dios. Nasabtan nila nga kon wala ang Dios, wala silay mahimo.
Usa ka dakong obligasyon sa mga ginikanan ang pagtudlo sa mga anak, ilabina sa mga butang nga adunay kalabotan sa Dios. Ang mga ginikanan maoy unang magsasangyaw, unang katekista, sa ilang mga anak. Sila ang angayan nga mag-una sa pag-ampo diha sa panimalay ug sa pagsimba matag Domingo. Ang ilang mga maayong pulong ug buhat maoy makatabang sa pagpasabot sa mga anak unsa kamahigugmaon ang Dios.
Ikaduha, aron mahimong sagrado ang pamilya, kinahanglan sa mga sakop niini ang pagtahod, paghigugmaay  ug pagsinabtanay sa usag-usa. Si San Pablo nagkanayon: “Mga asawa, sunda ug tahora ang inyong bana kay mao kini ang angay ninyong buhaton ingon nga mga Kristohanon.” Ang mga bana maoy pangulo sa pamilya, apan magdumala sila dili sa paghawod-hawod kondili sa pag-serbisyo. Matod pa ni San Pablo ngadto sa taga Efeso: “Mga bana, higugmaa ang inyong asawa sama sa paghigugma ni Kristo sa Simbahan” (5:25). Sama nga gihalad ni Kristo ang iyang tibuok kinabuhi sa Simbahan, ang mga bana usab maghalad sa ilang kinabuhi pinaagi sa pag-atiman sa ilang pamilya.
Ang gugma ug respeto nga ihatag sa magtiayon sa usag-usa bililhon kaayo alang sa maayong pagtubo sa mga anak. Kasagaran sa mga kabataan nga nagdako sa pamilya nga malinawon ug mahigugmaon mahimo nga mga maayong tawo ug molampos sa ilang kinabuhi. Samtang sila nga nagtubo sa pamilya nga gubot ug awayon malagmit mahimong problemado ug dili magmalampuson.
Ang magtiayon, amahan ug inahan, angay nga maghiusa sa pagpadako sa mga anak. Diha sa pagdisiplina, likayan nila ang sakit nga mga pulong ug pagdagmal sa mga anak. Diha sa ebanghelyo, gipadayag ni Maria ug Jose ang ilang kabalisa ngadto sa batang Hesus sa paagi nga puno sa pagtahod: “Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabalaka pag-ayo nga nangita kanimo.” Kasagaran, ang maalam-alamong pagpasabot maoy maghulma og maayong konsensya sa mga anak.
Pinaagi sa pagtahod sa mga ginikanan, ang mga anak makapahimuot sa Dios (Col 3:20). Ang unang pagbasa nag-ingon nga kadtong motahod sa mga ginikanan makadawat og ganti ug mapasaylo sa ilang mga sala (Sir 3:3-6). Ug ang maayong pagtagad nga ihatag ngadto sa mga tigulang magpabilin gayod diha sa panumduman sa Dios (Sir 3:14).
Ug sa katapusan, aron mahimong sagrado ang pamilya, ang mga sakop kinahanglan nga magpinasayloay sa ilang mga sayop. Si San Pablo nagdasig sa matag pamilya nga maghupot og mga hiyas sa pagkamanggiloloy-on, pagkamahigugmaon, pagkamapaubsanon, pagkamaaghop, ug pagkamapailobon. Kinahanglan nilang magpasensya ug magpasaylo sa usag-usa. Kon ang usa adunay kasuko sa lain, sundon niya ang ehemplo ni Hesus nga mohatag og pasaylo ngadto sa masalaypon (Col 3:13).
Ang panagbingkil sa mga sakop diha sa pamilya nahimong problema sa daghang panimalay karon. Ang trabaho, negosyo, ug mga materyal nga butang nakakuha sa panahon para sa usag-usa. Kon wala nay lig-ong panaghiusa sa pagbati (emotional bonding), ang relasyon sa mga sakop sa pamilya, sa magtiayon ug sa mga magsuon, mahimo gayong problemado.
Kining pangilin sa sagrado nga pamilya ni Jose, Maria ug Hesus magpahimangno kanato nga ang tinuod nga kalipay mahuptan lamang sa pamilya kon anaa ang panagsuod ug panaghigugmaay sa mga sakop niini. Kon adunay panagbingkil diha sa pamilya, gitawag kita nga mouna sa pagtunol sa kamot sa pagpakighiuli. Ang maayong relasyon sa usag-usa mas mahinungdanon pa kaayo kaysa daghang mga butang ning kalibotan.
Pamalandongan nato kini:
1. Komusta man ang atong relasyon diha sa pamilya? Naghari pa ba kanato ang paghigugma ug pagtahod sa usag-usa?

2. Unsa may angay natong buhaton aron mapabilin kitang adunay panahon para sa Dios, sa isigkaingon, ug sa kaugalingon?