Saturday, November 29, 2014

FIRST SUNDAY OF ADVENT (B)

Is 63:16b-17, 19b; 64:2b-7; 1 Cor 1:3-9; Mk 13:33-37

Karon ang pinakaunang adlaw sa liturhikanhong kalendaryo sa atong Simbahan, nga mao usab ang unang Domingo sa Adbiento. Ang pulong “adbiento” nagagikan sa pinulungang Latin nga adventus, nga nagpasabut og “pag-abut”. Ang adbiento mao ang panahon kanus-a kita gidapit sa Simbahan nga mangandam sa pag-abut sa Ginoo.

Duha ka klase nga pag-abut sa Dios ang atong gihunahuna niining panahon sa adbiento. Una, mangandam kita sa pagbalik-lantaw sa iyang pagpakatawo karong Disyembre 25. Pinaagi niini, mabati nato pag-usab ang dakong gugma sa Dios, nga mipadala sa Iyang bugtong Anak dili aron sa pagsilot kondili aron sa pagluwas sa kalibutan (Jn 3:16). Upat kini ka semana nga pagpangandam, nga maoy gihulagway sa upat ka kandila diha sa “advent wreath”. Ang kolor nga “green” nga naglibot sa advent wreath maoy simbolo sa walay katapusang kinabuhi nga gidala ni Hesus para kanato. Ang “violet” mao ang liturhikanhong kolor sa adbiento, nga simbolo sa paghinulsol. Ang pagbasol sa sala mao ang labing importante nga matang sa pagpangandam sa pag-abut sa Ginoo. Usahay, gamiton usab ang kolor nga “royal blue”, simbolo sa paglaum ug kahinangop, nga mao usab ang diwa sa adbiento. Mahinangpon kita nga magpaabut sa kaluwasan nga maoy gidala sa natawong Ginoo.

Ug ikaduha, ato usab nga pangandaman ang pag-abut sa Ginoo panahon sa atong kamatayon ug ang iyang pag-abut sa katapusan sa kalibutan, kanus-a kita iyang pagahukman sumala sa atong binuhatan. Pagtukaw ug pagbantay kamo! Mao kini ang tawag sa Simbahan kanato niining panahon sa adbiento. Angay kita nga magmabinantayon tungod kay dili nato mahibaloan kon kanus-a gayud moabut ang Dios sa atong kinabuhi.

Diha sa Ebanghelyo, gipakasama ni Kristo ang iyang mga tinun-an sa usa ka sulugoon nga gitahasan sa iyang agalon sa pagbantay sa ganghaan sa iyang kabtangan. Sa panahon ni Hesus, daghang mga adunahan magbilin og mga sulugoon nga mobantay sa ilang yuta ug negosyo samtang sila nagpuyo sa laing dapit. Usa kini ka dakong pagsulay sa mga sulugoon nga gipiyalan: Magmakugihon ba sila sa paghimo sa buluhaton nga gisangon kanila bisan wala diha ang agalon? O, molihok lamang sila kon taliabut na ang tag-iya? Sanglit dili mahibaloan ang takna sa pagbalik sa agalon, ang mga maalamong sulugoon magmatinud-anon sa ilang pagtrabaho sa tanang adlaw. Sa susamang paagi, ang mga sumusunod ni Hesus dili angay nga magpasagad sa ilang misyon tungod kay ang Dios moabut sa ilang kinabuhi sa bisan unsang oras sa adlaw – pwede sa sayong kabuntagon, sa udto, o sa tungang gabii.

Ang usa ka ginikanan maglaum nga ang iyang mga anak magbantay ug maglimpyo sa balay samtang siya nangita pa og panginabuhian. Ang usa ka magtutudlo magdahum usab nga ang iyang mga estudyante magtrabaho sa ilang buluhaton samtang siya aduna pay importante nga gilakaw. Sa susamang paagi, si Kristo nagsalig nga ang iyang mga sumusunod magpadayon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo pinaagi sa pulong ug sa buhat hangtud sa iyang pagbalik.

Si Manong Robeng usa ka buotan nga bana ug mapinanggaong amahan. Usa ka gabii niana, samtang nagtan-aw siya sa dula sa PBA atubangan sa telebisyon, gipangutana siya sa iyang anak: “Tay, kon moabut karon ang anghel sa kamatayon ug moingon kanimo nga mamatay ka karong gabii, unsa may imong buhaton?” Kalmado nga mitubag si Manong Robeng: “Anak, kon mahitabo kana, tiwason lang nako kining dula sa basketball, ug pagkahuman, matulog na ako uban sa imong nanay.”


Ang usa ka tawo nga magpuyo sa maayo nga kinabuhi sama kang Manong Robeng dili malisang o matarantar sa pag-abut sa kamatayon. Labing siguro, maabtan siya sa Dios nga magtukaw ug andam sa iyang pag-abut. Ang iyang pakighimamat sa Ginoo usa ka dakong adlaw sa kalipay ug pagmaya, dili sa kahadlok ug kasakit.

SATURDAY OF THE 34TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


LUKAS 21:34-36. Kamatayon – angay ba kining talikdan o pangandaman? Daghang mga tawo mahadlok mamatay ug dili ganahan maghunahuna sa kataposan sa ilang kinabuhi. Lingawon nila ang ilang kaugalingon pinaagi sa mga kalibotanong butang ug kalihokan. Tungod niini, muabot kanila ang kamatayon nga dili sila andam. Gipahimangno-an kita ni Hesus karon: “Ayaw kamo’g patuyang sa pagkaon ug pag-inum sa makahubog nga ilimnon, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod ning kinabuhi-a, kay tingali unya’g hikalitan kamo niadtong adlawa.” Kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagpuyo og kinabuhi nga adunay panglantaw sa langit. Imbis talikdan, atong pangandaman ang kamatayon tungod kay kini ang ganghaan sa kinabuhing walay katapusan.

Thursday, November 27, 2014

FRIDAY OF THE 34TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


LUKAS 21:29-33. Masayran ba nato ang oras sa pagbalik sa Ginoo? Ang adlaw sa ikaduhang pag-abot ni Hesus dili nato mahibaloan; ang Dios Amahan lamang ang nasayod niini. Apan, bisan dili masayran, ang pagbalik sa Ginoo atong mapangandaman. Ang sambingay sa Kahoy'ng Igera nagtudlo nga ang Ginoo maghatag og mga ilhanan aron kita makaandam sa Iyang paghari sa kalibotan. Busa, gidasig kita nga magpabiling mabinantayon sa mga timailhan nga ihatag kanato sa Dios diha sa kinaiyahan, diha sa katilingban, ug diha sa atong kasingkasing. Ang Ikaduhang Pag-abot sa Ginoo makalilisang para sa mga tawong daotan o kanila nga wala moila sa Dios; apan usa kini ka bulahang adlaw para sa mga tawo nga dugay rang nangandoy sa pagtan-aw sa Dios ug sa pagpakig-uban Kaniya.

THURSDAY OF THE 34TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)
LUKAS 21:20-28. Unsa may magpaabot kanato sa katapusan sa panahon – ang pagkagun-ob ba o ang katumanan? Ang ebanghelyo nagpadayag nga ang katapusan sa panahon pagaunhan og mga katalagman - adunay mahitabong kamatay, giyera, ug mga kaguliyang sa kalangitan ug kadagatan. Makalilisang nga hunahunaon kining maong panagna. Apan, dili kita angay’ng mapuno sa kahadlok tungod kay matod pa sa ebangelyo inig abot sa panahon si Kristo motungha uban sa dakong gahum ug himaya. Dili pagkagun-ob ang muabot kondili katumanan sa mga panaad sa Dios. Ang Iyang pagbalik magdala’g kaluwasan ug kadaogan sa Iyang mga tinun-an. Ang pagtoo sa Ikaduhang Pag-anhi ni Kristo maoy magdasig kanato sa pagpuyo nga matoohon, malaumon ug mahigugmaon sa isigkaingon.

Tuesday, November 25, 2014

WEDNESDAY OF THE 34TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


LUKAS 21:12-19. Kon ang mensahe ni Kristo usa ka Maayong Balita, nganong aduna may masuko sa Iyang mga magsasangyaw? Ang ebanghelyo nag-ingon nga ang mga sumusunod ni Kristo pagasakiton ug ang uban patyon. Gani, ang mga disipulo pwedeng budhi-an sa ilang mga ginikanan, kaigsoonan ug kahigalaan. Nganong mahitabo man ang sama niini? Ang pinakadakong hinungdan niini mao si Satanas. Siya ang mohulhog og mga tawo nga masuko, magdumot, ug mopatay sa mga sumusunod ni Kristo. Si Satanas kontra sa kamatuoran; buhaton niya ang tanan aron pugngan si bisan kinsa nga magsangyaw o magpuyo nga matarong. Apan dili kita angay’ng mahadlok ug mabalaka tungod kay si Kristo mipasalig sa iyang makanunayong pagpakig-uban sa tanan nga mobarog para Kaniya.