Saturday, January 31, 2015

4TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR B)

Dt 18:15-20; 1 Cor 7:32-35; Mk 1:21-28

“Natingala ang mga tawo sa iyang paagi pagpanudlo kay may gibug-aton ang Iyang mga pulong. Lahi kaayo sa mga magtutudlo sa balaod.”
Unsa man ang nakalahi sa paagi sa pagpanudlo ni Kristo? Unsa man ang naghatag og gibug-aton sa Iyang mga pulong?
Labaw sa tanan, ang awtoridad ni Kristo anaa sa Iyang pagka-Dios. Ang mga magtutudlo sa Balaod nagpakita sa ilang awtoridad pinaagi sa  paggamit og mga pulong ug komentaryo gikan sa mga makinaadmanong tawo. Kasagaran, mosugud sila sa pag-ingon, “Sumala sa gisulti ni . . .” Apan lahi ang awtoridad ni Kristo tungod kay kini nagagikan sa Iyang pagka-Siya. Siya ang bugtong Anak sa Dios Amahan. Siya ang gipadala aron pagpadayag sa Diosnong gugma para sa mga tawo. Siya mismo ang Buhing Pulong nga maggiya kanato padulong sa kinabuhing dayon. Mao nga sa Iyang pagpanudlo, si Kristo dili magpanuko sa pag-ingon, “Sultihan ko kamo, ang motoo kanako makabaton sa kinabuhing walay katapusan”.
Dugang pa niini, adunay gibug-aton ang mga gitudlo ni Kristo tungod kay kini kanunay niyang gipaubanan og buhat. Pananglitan, ang ebanghelyo karon nagsaysay nga human sa Iyang pagpanudlo, si Kristo nag-ayo sa tawo nga giyawaan. Ang mga pulong ug buhat ni Kristo dili magkabulag. Wala lamang niya isangyaw ang Gingharian sa Dios; Iya usab nga gitabangan ang mga tawo nga makasinati sa paghari sa Ginoo pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala, pag-ayo sa ilang mga sakit, ug pagtabang sa ilang kalisud ug kakabos. Samtang ang mga magtutudlo sa Balaod gisaway tungod kay maayo lang sila magtudlo sa mga buluhaton, apan dili sila makamao motabang sa pagpagaan sa problema sa mga kabos.
Unsa man ang hagit ning ebanghelyo kanato karon?
Pinaagi sa bunyag, gipaambit ni Kristo kanato ang iyang  pagka-propeta. Bisan dili takus, gihatagan kita og awtoridad sa pagdala ug pagtudlo sa mga Pulong sa Dios ngadto sa usag-usa. Dili lang ang mga pari ug relihiyoso, kondili kitang tanan gitahasan nga magtudlo sa kabubut-on sa Dios ngadto sa atong mga anak, kauban sa trabaho, kaklase, ug kasilinganan.
Ug sama kang Kristo, mahuptan nato ang kredibilidad sa pagtudlo kon atong ubanan ang atong mga pulong og mga maayong buhat. Gamiton nato ang atong gahum sa matinud-anon ug mapaubsanong paagi. Magpinasayloay kita ug magtinabangay aron nga ang atong mga anak o isigkatawo motoo sa mga butang nga atong gipanudlo kanila.


Usa ka tinahud nga buddhist monk ang gipangutana unsa man para kaniya ang labing nindot nga aspeto sa Kristiyanismo. Ug siya mitubag sa pag-ingon: “Makita kini diha sa gihimo nga paghugas ni Kristo sa mga tiil sa iyang mga tinun-an. Sukad masukad wala pa akoy nadunggan nga Ginoo nga moluhod atubangan sa iyang binuhat aron paghugas sa iyang mga tiil. Makatandog ug dili malabwan kitang maong klase sa gugma.”

Thursday, January 29, 2015

THURSDAY OF THE 3RD WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


MARCOS 4:21-25. Unsa may kalainan sa pagpanghambog ug sa pagmodelo? Ang tawo nga manghambog magbuhat og maayo atubangan sa mga tawo aron daygon. Ang iyang pagmatarong dili tininuod ug dili mohangtod. Mag-alagad lamang siya kon adunay magtan-aw kaniya; kon wala, dili siya magpakabana. Samtang ang tawo nga magmodelo magbuhat og maayo aron ang mga tawo makat-on sa pagdayeg sa Ginoo. Ang iyang pagbinuotan kinasingkasing ug makanunayon. Magserbisyo siya bisan walay mga tawo tungod kay nasayod siya nga adunay nagtan-aw nga Ginoo. Diha sa ebanghelyo kita gidasig ni Hesus sa pagpakita sa atong kahayag ug katarong ngadto sa kalibotan dili aron manghambog kondili aron mahimong maayong panig-ingnan sa katawhan.

Saturday, January 24, 2015

3RD SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR B)

Jon 3:1-5, 10; 1 Cor 7:29-31; Mk 1:14-20

Usa ka titser ang naghisgot mahitungod sa isda nga lumod (whale). Gipasabut niya sa mga estudyante nga bisan dako kini nga isda, dili kini makatulon og tawo tungod kay gamay kini’g tilaok.
Usa ka bata ang miingon, “Mam, si Jonas gilamoy sa lumod.”
Ang titser mi-insister nga dili kini posible kay lagi gamay ang tilaok sa lumod.
Apan, ang bata miingon: “Mam, dili gyod masayop ang bibliya. Natulon si Jonas sa lumod.” Ug midugang ang bata sa pag-ingon, “Sagdi lang mam kay inig adto nako sa langit, pangutan-on nako si Jonas.”
“Unya kon tua si Jonas sa impyerno, unsaon man nato?” Nangutana ang titser.
Ug mitubag ang bata, “Nah, kon mao kana ikaw nay mangutana niya mam!”

Ang unang pagbasa nagstorya mahitungod kang Jonas nga gitahasan sa Ginoo nga muadto sa usa ka lugar nga ginganla’g Ninive aron sa pagsangyaw batok sa mga tawo tungod sa ilang mangil-ad nga binuhatan. Ang Ninive usa ka dakong syudad diin ang mga tawo wala nay kahadlok sa Dios. Para sa daghang mga Hudiyo niadtong panahona, ang Ninive wala nay paglaum nga maluwas. Adunay rason ang nahiunang pagdumili ni Jonas nga magsangyaw sa maong lugar. Nasayud siya nga bugal-bugalan lang unya siya o patyon sa mga tawo sa Ninive. Para kang Jonas, mas maayo pa nga tumanon sa Dios ang iyang nahiunang plano nga laglagon ang katawhan sa Ninive.
Ang labing kahibulongang bahin sa estorya sa kinabuhi ni Jonas dili ang iyang pagpuyo ilalom sa tiyan sa dakong isda sulod sa tulo ka adlaw, kondili ang wala damhang pagsanong sa mga tawo sa Ninive human nila madungog ang pagsangyaw ni Jonas. Naminaw sila, nagpuasa ug nagsakripisyo aron ipakita ang ilang paghinulsol, ug nagsugod pagpuyo sa kabubut-on sa Dios. Labing siguro, nahingangha si Jonas sa iyang kaugalingon sa dihang nakita niya kini ug nasabtan niya nga walay imposible sa Ginoo. Ang Dios, dili siya, ang mag-usab sa kasingkasing sa mga tawo.
Ang ebanghelyo nagsaysay nga si Hesus nagsugod sa iyang ministeryo pinaagi sa pag-awhag sa mga tawo sa pagbiya sa ilang daang kinabuhi: “Ania na ang Gingharian sa Dios. Bag-oha ang inyong kinabuhi ug tuo sa Maayong balita.” Ang gusto sa Ginoo nga matang sa pagbasol mao kanang pagaubanan og pagtuo sa Maayong Balita. Unsa man ang Maayong Balita? Kini mao nga ang Dios nahigugma sa tanang tawo ug nga gusto Niya nga maluwas ang tawo pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan sa Iyang bugtong Anak nga si Hesus.
Kitang tanan nanginahanglan og kabag-ohan.  Sama sa katawhan sa Ninive, kitang tanan makasasala ug adunay kahuyang. Gihigugma kita sa Dios ug gusto Niya kita nga pasayloon. Mao man gani nga nagpadala siya sa Iyang Anak, ang bag-ong Jonas, aron nga magdani kanato sa pagbiya sa daan tang kinabuhi ug sa pagpuyo sa mga paagi sa Dios.
Ang pangutana karon: Andam ba kita nga magbag-o o maghinulsol? Basin moiingon kita “Unya na lang” o kaha “Sayo pa man; inig katigulang na lang nako”. Mahilig ra ba kita sa “Last two minutes”. Anha na kita magkabuang sa pagpangita og pari kon magtinga na ta. Dili kini maayo nga batasan. Kung gusto kita nga mosanong sa kabubut-on sa Dios, karon na ug dili na ta maglangan! Si Hesus mismo ang miingon, “Karon na ang panahon. Bag-oha ang inyong kinabuhi.” Nasayud ang Dios nga kon mag ugma-ugma kita, dako ang puruhan nga dili gyod kita makahinulsol sa tinuoray nga paagi.
Kon nagtuo kita nga grabe na kangil-ad ang atong kinabuhi ug nga wala na kitay paglaum nga maluwas, hinumduman nato ang katawhan sa Ninive. Walay imposible sa Ginoo. Ang gugma sa Dios mas dako pa kaysa atong mga sala. Busa dili na kita maglangan. Karon na ang panahon. Bag-ohon na nato ang atong kinabuhi.
Pamalandongan nato kini:
1.    Sa unsa mang paagiha nato nasabtan ang Maayong Balita sa Ginoo? Nakasabot ba kita nga ang atong kaluwasan anaa sa pagsunod sa kinabuhi ug panig-ingnan ni Hesus?

2.    Unsa man ang mga batasan ug binuhatan nga angay natong hinulsolan ug biyaan aron mamahimong gawasnon sa pagsunod kang Hesus?

Thursday, January 22, 2015

FRIDAY OF THE 2ND WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)

MARCOS 3:13-19. Unsa man ang mga kalidad nga nakita sa Ginoo diha sa Iyang mga sumusunod? Ang 12 ka mga apostoles nga gipili ug gitawag ni Hesus pulos mga ordinaryong tawo. Wala silay dakong edukasyon, bahandi ug gahom nga ikapasigarbo sa katilingban. Sa ato pa, gipili sila ni Hesus dili tungod sa ilang abilidad ug katakos kondili tungod sa ilang pwedeng mahimo diha sa pagpakig-uban ug pagsunod Kaniya. Matod pa sa panultihon, “Jesus doesn’t call the qualified; He qualifies the called.” Kon ang Dios magtawag kanato sa pagpangalagad, dili kita angay’ng modumili tungod lamang sa atong mga kahuyang ug kakulangon. Ang Ginoo maoy maghatag kanato’g katakos, maghimo kanatong epektibo, ug maghatag kanato’g kadasig sa pagsangyaw sa Maayong Balita pinaagi sa atong mga maayong pulong ug buhat. 

Tuesday, January 13, 2015

WEDNESDAY OF THE 1ST WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


HEBREO 2:14-18. Makasabot ba kaha ang Dios sa kahimtang sa tawo? Usahay dili malikayan nga makapangutana kita niini, ilabina sa mga panahon nga kita hari-an sa atong pagkatawhanon. Pananglitan, masabtan ba kaha sa Dios nga usahay init ang atong ulo tungod kay aduna kitay gibati sa lawas, o tungod kay daghan kitag problema nga gihunahuna? Masabtan ba kaha sa Dios nga dili kita makapasaylo dayon tungod kay kita nasakitan pag-ayo sa gibuhat sa laing tawo? Ang Sulat ngadto sa mga Hebreo nagtudlo nga ang Ginoong Hesus makasabot pag-ayo sa atong kahimtang ug gusto niya nga kita tabangan. Gipili niya nga “mahimo siyang sama sa iyang mga igsoon sa tanang paagi aron mahimo siyang matinumanon ug maloloy-on.” Tungod kay Siya mismo nag-antos man ug gitintal, makatabang usab siya kanato nga gisakit ug gidani sa daotan.


MARCOS 1:29-39. Unsa may angay’ng magtuklod kanato sa pagduol sa Dios? Daghang mga masakiton ug giyawaan ang gipang-ayo ni Hesus. Tungod niini nahimo Siyang inila ug pinangita sa mga tawo. Gusto nila Siyang hawiran sa ilang lugar. Apan gipadayag ni Hesus kanila nga kinahanglan Siyang moadto usab sa laing dapit aron magsangyaw. Atong masabot sa ebanghelyo nga si Hesus walay gusto sa panatikong paagi sa pagsunod Kaniya. Nasayod Siya nga daghan ang moduol Kaniya aron lamang mangayo ug aron matuman ang ilang kagustohan. Dili kini ang angay’ng mahitabo sa mga sumusunod. Moduol kita ni Hesus aron makasabot sa kabubut-on sa Dios ug aron makasunod sa Iyang panig-ingnan. Kini lamang unta ang katuyoan nga magdasig kanato sa pagduol sa Ginoo.