Tuesday, September 30, 2014

ST. THERESE OF THE CHILD JESUS (YEAR A)


LUKAS 9:57-62. Unsa man ang mensahe sa kinabuhi ni Santa Teresa sa Batang Hesus? Sa iyang sinulat nga kasaysayan sa kaugalingong kinabuhi, gipaambit ni Santa Teresa ang pagtulon-an sa Gamay nga Agi-anan (The Little Way). Dinhi iyang gipasabot nga ang pagsunod ni Kristo atong mahimo diha sa matinud-anong pagbuhat sa inadlaw-adlaw buluhaton. Dili ang kadak-on sa trabaho ug dili ang kahabog sa atong posisyon sa katilingban maoy importante kondili ang kadak-on sa atong gugma. Bisan ang pagpanghugas og plato, pagpanglimpyo sa balay, pagpanglaba, ug pagbantay sa masakiton makapahimo natong balaan basta lamang kini atong buhaton nga puno sa gugma. Kining mga buhata maoy papel ni Santa Teresa diha sa kombento, ug tungod kay gihimo kini niya nga mahigugmaon, gideklara siyang santa ug doktor sa Simbahan.

Monday, September 29, 2014

TUESDAY OF THE 26TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


LUKAS 9:51-56. Sakto ba nga kita maghunahuna’g kadaot para sa mga tawo nga dili modawat o kaha dili ganahan nato? Sa dihang ang mga Samaritanhon nidumili sa pagdawat kang Hesus sa ilang lugar, nasuko pag-ayo ang managsuong apostoles nga si Santiago ug Juan. Gusto nilang paulana’g kalayo gikan sa langit ang maong katawhan. Dili ba ingon man usab kita niini kon aduna kitay kalagotan? Gusto nato silang panghimaraoton, pasakitan, ug paantoson. Apan dili kini maayo ug dili Kristohanon. Gibadlong ni Hesus ang mga apostoles nga naghunahuna og kadaot sa kaaway tungod kay nasayod siya nga kini magdala’g kadaot dili lamang sa tawong nasuk-an kondili sa tawo usab nga nasuko. Sakto si Ralph W. Emerson sa pag-ingon, “sa usa ka minuto nga kasuko, gikuhaan nato’g 60 segundos nga kalinaw ang atong kinabuhi.”

Sunday, September 28, 2014

SAINT MICHAEL THE ARCHANGEL


JUAN 1:47-51. Unsa may atong makat-onan kang San Miguel Arkanghel? Si San Miguel ang prinsipe sa mga anghel sa kalangitan nga maoy labing maunongon sa Dios. Diha sa Libro sa Gipadayag gihulagway ang dakong gubat nga nahitabo didto sa langit. Usa ka rebolusyon ang gipangulohan ni Satanas, ang anghel nga nirebelde batok sa ilang Magbubuhat. Si San Miguel mao ang maisugong nakig-away para sa Dios, ug uban sa matarong nga mga anghel, gibuntog nila si Satanas ug gitambog sa gawas sa langit. Dinhi sa kalibotan karon, si Satanas ug ang iyang panon sa mga yawa nagpadayon sa ilang rebolusyon. Buot nilang tintalon ang mga tawo sa kalibotanong mga butang ug paagi aron kini mopalayo sa Dios. Isip mga deboto ni San Miguel magpabilin unta kitang maunongon sa Dios ug makigbatok sa yawa uban sa iyang mga daotang laraw ug binuhatan.

NATIONAL SEAFARER'S DAY: KAHIGAYONAN SA PAGPAHIMANGNO

Karong Domingoha gisaulog sa Simbahang Pilipinhon ang National Seafarer’s Day. Ning maong adlaw gidasig kitang tanan nga mag-ampo alang sa kaayohan sa tanang mga marino o maglalawig sa kadagatan ug sa ilang tagsatagsa ka mga pamilya.
Sayon ba ang kinabuhi sa mga seafarers? Dinhi sa atong lungsod, adunay daghang mga seafarers, mga tawo nga nagtrabaho sa barko. Daghan kanato ang maibog magtan-aw nila tungod kay dagko ang ilang balay, nindot ang ilang sakyanan, ug aduna silay kwarta. Mao nga maghunahuna kita nga hayahay ang ilang kinabuhi. Apan sakto ba kaha ang atong gihunahuna?

Sa pagkatinuod, dili sayon ang kahimtang sa mga trabahante sa barko. Kini ang gisulti sa daghang mga seamen nga atong mga higala. Hago ug delikado ang ilang trabaho. Usahay maabtan sila sa daotangt empo ug dagkong mga balod. Mag-antos sila sa kamingaw sa ilang mga minahal. Kon adunay problema sa balay ug sa mga sakop sa pamilya, wala sila diha. Kon masakit sila, wala silay kaparaygan nga hinigugma. Usahay, dili kapugngan nga maghunahuna sila og daotan sa ilang kapikas ug magselos. Usahay usab mobati sila nga gikalimtan na sa ilang mga anak. Daghang tintasyon ang ilang masinati tungod sa kamingaw. Sa mga espesyal nga okasyon (sama sa pasko, pyesta, graduation, birthday ug ubang mga anibersaryo) kanunay silang wala sa ilang pamilya. Ug labaw sa tanan, tagsa ra sila makasimba ug makadawat sa Lawas ni Kristo.

Ang kinabuhi sa mga seafarers angay gyod natong sabton aron kita makamaong mag-amping ug mahigugma kanila. Tungod kay lisod ang ilang trabaho, kinahanglan nato silang i-ampo sa kanunay. Hatagan unta sila sa kabaskog sa lawas ug sa espiritu. Ilayo unta sila sa mga tintasyon ug daotang binuhatan. Tungod kay mamingaw ang ilang kinabuhi sa barko, kinahanglan sa mga kapikas ug mga anak nga mohatag og igong panahon para kanila pinaagi sa pagpanawag, pagsulat o pagtext aron mangumusta. Dili maayo nga motawag lang kita kon adunay pangayoon ngadto kanila. Makasubo baya palandungon nga magsigi tag text sa mga barkada, apan dili sa atong kapikas o amahan nga maoy nanginabuhi para kanato.

Tungod kay gihagoan sa mga seafarers ang pagpangita’g kwarta, dili nato sayonsayonon ang pagpangayo kanila. Nanginabuhi baya sila para sa kaugmaon sa pamilya. Nagtigum usab sila aron dili na madugay ang ilang pagtrabaho ug pagkalayo sa ilang mga minahal. Adunay daghang mga seamen nga dili na ganahan mopakita tungod kay ang mga tawo magsigi’g pangayo nila og kwarta. Maayo man nga sila motabang sa mga nanginahanglan, pero dili nato sila angay’ng abusohan.  Nindot usab kini nga pahinumdum sa mga sakop sa pamilya, ilabina sa mga anak. Ampingi ninyo ang kwarta sa inyong ginikanan nga marino. Ayaw mo palabi sa inyong pagpamalit og mga butang kalibotanon. Tabangi ninyo ang inyong ginikanan nga makatigom aron nga siya dili na magdugay sa iyang pagtrabaho ug makauban na ninyo. Usahay, masakitan kita nga magtan-aw sa mga bata nga imbis malooy sa ilang ginikanan nga seaman, mag-abuso na hinoon ug magpabadlong. Gani, ang uban moapil pa sa paggamit og drugas ug ang uban magbinuang sa pag-eskuyla.

Hinaot unta nga ning National Seafarer’s Day, modako ang atong pag-ila sa kinabuhi sa mga marino o mga trabahante sa barko. Makat-on unta kita sa pagrespeto kanila ug sa pagpasalamat kanila sa ilang pagsakripisyo para sa pamilya. Tabangan nato sila pinaagi sa inadlaw-adlaw nga pag-ampo ug sa dili pag-abuso sa ilang kwarta.

Mabuhay ang mga seafarers! 

Saturday, September 27, 2014

26TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR A)


MATEO 21:28-32. Asa man kita mahisama – sa unang anak, nga nibalibad sa sugo sa amahan apan nausab ang hunahuna ug nituman, o sa ikaduhang anak, nga niingon og “Oo” apan wala diay gihimo? Sa pagkatinuod, kitang tanan adunay kinaiya nga sama ning duha ka mga anak. Daghang higayon nga nidumili kita sa pagsunod sa mga sugo sa Dios, pero nakonsensya kita ug nagbag-o sa hunahuna ug binuhatan. Apan, aduna say mga higayon nga nanaad kita nga mosunod sa Iyang kabubut-on, apan napakyas tungod sa pagkatawhanon. Busa, dili kita angay mamili ning duha ka matang sa anak. Ang sambingay maghagit kanato sa pagkamasinugtanon ngadto sa Dios. Ang atong pag-ingon, “Oo Ginoo” atong ipakita sa buhat. Di bale kon kita mapakyas usahay. Ang importante nga kita maningkamot kutob sa mahimo aron sundon ang mga sugo sa Ginoo.

Friday, September 26, 2014

SATURDAY OF THE 25TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


LUKAS 9:43-45. Angay bang kahadlokan ang kamatuoran? Human gipanagna ni Hesus ang iyang umaabot nga pag-antos ug kamatayon, ang mga tinun-an nabalisa pag-ayo. Apan wala sila mangutana kabahin niini tungod kay nahadlok man sila. Dili nila gustong masayran ang  kamatuoran mahitungod sa umaabot nga pagpanglutos. Dili ba ingon usab kita niini. Talikdan nato ang kamatuoran. Mahadlok kitang mahibalo sa atong sakit ug tungod niini, dili kita magpadoktor. Mahadlok kitang masayod sa atong kahuyang ug tungod niini dili kita maminaw sa isulti sa uban. Ang ebanghelyo naghagit kanato sa pag-atubang sa kamatuoran. Si Hesus mismo ang nag-ingon: “Ang kamatuoran maoy maghatag kaninyo’g kaluwasan.” Pinaagi sa kamatuoran, masayran nato kon unsay angay natong buhaton o usbon sa atong kaugalingon.