Saturday, December 31, 2016

7TH DAY IN THE OCTAVE OF CHRISTMAS

JUAN 1:1-18. UNSA MAY ATONG BUHATON NING KATAPUSANG ADLAW SA TUIG? Una, magpasalamat kita sa Dios sa mga grasya nga atong nadawat gikan Kaniya sulod sa nilabay nga tuig. Ikaduha, mangayo kitag pasaylo sa Ginoo kon ugaling nakahimo kita’g dili angay sa atong pagkasumusunod ni Kristo. Ug ikatulo, mamalandong kita kon unsay angay natong himoon aron mahimong mas buotan nga mga anak sa Dios. Ang ebanghelyo nagtudlo nga ang tanang maayong buhat magsugod gayod kang Hesus, ang Pulong sa Dios. Busa, atong sugdan kining bag-ong tuig pinaagi sa pagpahiluna og usab sa atong kinabuhi diha ni Kristo. Adunay nindot nga tambag: “Being a Christian is so much more than saying, “I love Jesus”. You must live for Him daily. When people see you, they should see Jesus, too.”

Friday, December 30, 2016

FEAST OF THE HOLY FAMILYLUKAS 2:22-35. UNSA MAY HAGIT SA PANGILIN SA SAGRADA PAMILYA? Si Jose naminaw sa giya sa kahitas-an ug gidala ang iyang pamilya ngadto sa Ehipto aron malikay sa kabangis ni Herodes. Karong panahona, ang mga pamilya gihadla dili sa usa ka daotang hari kondili sa mga kahimtang, panghunahuna ug kinaiya nga makaguba og kinabuhi. Adunay mga pamilya nga nagkatibulaag tungod kay nagbulag ang inahan ug amahan; adunay naguba tungod sa sugal, bino ug druga; adunay dili magdungan og kaon tungod sa trabaho ug negosyo; ug adunay dili magtagdanay tungod sa celphone ug ubang gadgets nga gikabuangan. Hinaot nga matag usa kanato makat-on sa pag-ampo ug pagpaminaw sa Dios aron malikay ang pamilya sa kaparotan. Nindot ang giingon ni Santa Teresa sa Calcutta: “If you want to change the world, go home and love your family.”

Wednesday, December 28, 2016

5TH DAY WITHIN THE OCTAVE OF CHRISTMAS


LUKAS 2:22-35. KINSA MAN ANG TAWO NGA MALINAWON UG MALIPAYON? Si Herodes nabalisa pag-ayo ug nalisang sa iyang pagkahibalo nga adunay Batang Mesiyas nga matawo. Apan, si propeta Simeon nalipay’g dako nga nakakugos sa Batang Mesiyas didto sa templo. Tungod niini dili na niya igsapayan kon siya mamatay dihadiha dayon. Nganong managlahi man ang reaksyon ni Herodes ug ni propeta Simeon? Si Herodes tawo nga kalibotanon, naghunahuna sa kaugalingon lamang, ug wala moila sa Dios. Ang tawo nga sama niini magpuyo gayod nga mahadlokon. Samtang si Simeon tawo nga matarong, Diosnon ug nag-ampo alang sa kaluwasan sa tanan. Ang tawo nga sama kaniya magpabiling lig-on, malinawon, ug malipayon. Sakto ang gisulat: “Joy is not the absence of suffering; it is the presence of God.”

Tuesday, December 27, 2016

THE HOLY INNOCENTS, MARTYRS


MATEO 2:13-18. KINSA MAN ANG MGA HERODES NING MODERNONG PANAHON? Atong gihandum karon ang mga gagmay'ng bata nga sa walay kalooy gipamatay ni Hari Herodes. Gibuhat kini ni Herodes tungod sa iyang kahadlok nga mapulihan sa iyang trono pinaagi sa batang matawo nga mahimong hari sa mga Hudiyo. Sa atong panahon karon, ang pagpamatay sa mga bata nagpadayon pinaagi sa aborsyon. Ang mga aborsyonista ug ang mga tawo nga nagsuporta sa aborsyon mao ang mga bag-ong Herodes. Wala silay kahadlok o pagtahod sa Ginoo nga maoy tag-iya sa tanang kinabuhi sa tawo. Ang gipamatay ni Herodes gamay ra kaayo nga itandi sa kadaghan sa mga bata karon nga gipangpatay sa matag adlaw pinaagi sa aborsyon. Hinaot unta nga motabang kita sa pagpanalipod sa mga batang inosente, ilabina sa mga bata sulod sa sabakan sa inahan.

FEAST OF ST. JOHN, THE EVANGELIST


JUAN 20:2-8. KINSA MAN ANG TINUN-AN NGA GIMAHAL NI HESUS? Ang Simbahan miila kaniya nga si San Juan, usa sa mga apostoles, nga gipasidunggan nato karon. Unsa may kalidad ning maong tinun-an nga nakapahimo niyang duol sa kasingkasing ni Hesus? Si Juan maoy labing maunongon sa tanan. Sa panahon sa pagpasakit sa atong Ginoo, ang mga tinun-an nanagan ug nanago, gawas kang Juan. Gani, didto sa tiilan sa Krus, pipila lamang ang maisogong nakig-unong sa Ginoo -  si Maria nga iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas, si Maria Magdalena, ug si Juan (cf.Juan 19:25). Aron mahimo kitang suod nga mga higala sa Dios, sundon nato si San Juan diha sa pagkamatinud-anon ug pagkamaalagaron sa Ginoo ug sa isigkatawo. Si Rick Warren nag-ingon: “The closer you live to God, the smaller everything else appears.”

Sunday, December 25, 2016

FEAST OF ST. STEPHEN, THE FIRST MARTYR


MATEO 10:17-22. UNSA MAY ATONG MAKUHA SA PAGSIMBA UG PAGSUNOD SA DIOS NGA NAGPAKATAWO? Sa unang adlaw human sa kasaulogan sa Pasko, gipasidunggan sa Simbahan si San Esteban, ang pinakaunang martir nga Kristiyano. Si San Esteban magpahinumdum kanato nga ang pagsunod ning Dios nga nahimong tawo dili sayon ug puwede nga magdala kanato sa kamatayon. Si Kristo mismo ang nag-ingon diha sa ebanghelyo, “Pagbantay kamo kay may mga tawo unya nga modakop ug motaral kaninyo.” Kining maong kamatuoran dili angay’ng makadiskurahe o makahadlok kanato. Si San Esteban nagpakita nga kining maong Dios maoy pinakabililhon sa tanan, ug tungod niini, angay natong ihalad ang tibuok tang kinabuhi alang Kaniya. Nindot ang pahinumdum: “It costs to follow Jesus. But it costs more not to.”