Friday, December 16, 2016

DECEMBER 17
MATEO 1:1-17. GIUNSA MAN NATO PAGDAWAT ANG ATONG KALIWATAN? Ang atong mga kaliwat mahimo nga maghatag kanato’g dungog; pwede usab sila nga maghatag og kaulawan. Kasagaran, ikaulaw nato ang mga kaliwat nga nakahimo’g dakong sala. Apan, dili ingon niini ang pagbati nga gipakita sa ebanghelista nga si San Mateo. Ang iyang listahan sa kaliwat ni Hesus nag-apil sa mga tawo nga nakahimo’g eskandalo sama kang Rahab ug Tamar nga mga daotang babaye ug kang David nga nakigrelasyon sa asawa sa iyang sinaligang sundalo. Pinaagi niini, gipakita sa ebanghelyo ang dakong tuyo sa pagpakatawo ni Kristo nga mao ang pagluwas sa mga makasasala. There is room for all of us, saints and sinners, in God’s family through grace and forgiveness. Hinaot nga kita usab magdinawatay ug magpasayloay sa usag-usa.

No comments: