Thursday, May 30, 2013

Friday of the 8th Week in Ordinary Time (Year C)


Marcos 11:11-26. Unsa man ang makasuko sa Ginoo? Ang ebanghelyo karon naghatag og duha ka ilhanan. Una, sa iyang pagtunglo sa kahoy'ng igera gipakita ni Jesus nga dili siya malipay kon ang iyang mga binuhat dili mamunga. Sama sa kahoy'ng igera, kita giasahan usab sa Ginoo nga mamungag daghang maayong buhat para sa kaayohan sa katawhan. Ikaduha, sa iyang paglimpyo sa Templo gipakita usab ni Jesus nga siya dili mahimuot kon ang pagsimba ug pag-ampo pagaubanan og daotang binuhatan. Sa atong pagsimba, siguradohon nato nga wala kita magpahimulos, mamintaha, o magbuhat og bisan unsang binuang sa isigkatawo. Sa atong pag-ampo, kinahanglan nga kita magmatinud-anon tungod kay ang Dios dili man nato malimbongan. 

Thursday of the 8th Week in Ordinary Time (Year C)


Marcos 10:46-52. Unsa man ang angay natong ihangyo sa Dios? Para sa usa ka buta sama kang Bartimeo, ang tanang butang walay pulos kon kini dili niya makita. Busa, sa dihang gipangutana siya ni Jesus, “Unsa may ipabuhat mo kanako?”, siya daling mitubag, “Magtutudlo, gusto unta ako makakita pag-usab.” Sa atong kinabuhi, importante kaayo nga klaro ang atong panan-aw, dili lamang sa lawasnon nga pagkasulti kondili sa espirituhanon usab. Kon depektoso ang atong panan-aw ug panglantaw, dako ang purohan nga magkawala-wala kita ug madaot ang atong kinabuhi. Busa, sama kang Bartimeo, hangyoon nato ang Dios sa paghatag kanato og saktong panan-aw aron kita magmalampuson ug magmalipayon.

Tuesday, May 28, 2013

Wednesday of the 8th Week in Ordinary Time (Year C)


Marcos 10:32-45. Unsa man ang mga nag-unang ambisyon sa atong kinabuhi? Daghan kanato mangandoy nga mahimong inila o dako sa katilingban. Aron sa pagkab-ot niini, maninguha kita nga ma-edukar, maadunahan, ug magamhanan. Wala may daotan niini, basta pagaubanan lamang kini og saktong kinaiya, binuhatan ug katuyoan. Ang atong edukasyon, bahandi, ug gahum sa katilingban dili unta makapahimo natong mapahitas-on ug mapahimuslanon. Hinoon, angay kini natong gamiton sa pag-alagad ug pagtabang sa uban. Kay sa giingon na ni Jesus, “Kon usa kaninyo buot madakong tawo, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan.” Sa mata sa Ginoo, ang pinakadungganon mao ang tawo nga mapaubsanon, matarong ug maalagaron. 

Monday, May 27, 2013

Tuesday of the 8th Week in Ordinary Time (Year C)


Marcos 10:28-31. Unsa may mapaabot sa usa ka tawo nga maghimo’g sakripisyo sa ngalan ni Cristo? Ang pagbuhat og maayo tungod lang sa premyo dili sakto. Magbuhat kita’g maayo tungod kay nasayod kita nga kini maoy angayan, dili tungod kay nagpaabot kitang premyohan. Apan, kon kagustohan sa Dios nga kita gantihan, nganong ato man siyang balibaran? Sa ebanghelyo si Jesus mipasalig nga ang tawo nga andam mobiya sa panimalay ug panginabuhian tungod kaniya ug sa Maayong Balita iyang balosan og gatosan ka pilo. Gawas sa mga grasya nga madawat ning kalibotana, maiya pa gayod ang kinabuhing dayon. Hinaot unta nga kining kamanggihatagon sa Dios magdasig kanato sa pagbuhat sa iyang kabubut-on.

Monday of the 8th Week in Ordinary Time (Year C)


Marcos 10:17-27. Daotan ba ang paghupot og salapi o kalibotanong bahandi? Lisod tubagon kining pangutanaha. Apan kini ang labing siguro: Ang tanang bahandi iya sa Ginoo; gihatag niya kini sa tawo aron gamiton sa maayong paagi. Ang mga gasa sa Dios angay nga pagaambitan, dili pahimuslan sa usa o pipila ka tawo lamang. Nganong lisod man sa usa ka dato ang pagsulod sa Gingharian sa Dios? Adunay panultihon nga nag-ingon, “Wealth is like salt water. The more you drink of it, the thirstier you become.” Ang bahandi dali makapahimong laog ug ulipon sa tawo. Kon ang bahandi makapalayo kanato sa Ginoo ug sa isigkatawo, dili na kini maayo. Kon dili nato kini mabiyaan, dili kita makasulod sa langitnong gingharian.

Sunday, May 26, 2013

Trinity Sunday (Year C)


Juan 16:12-15. Diha sa Santisima Trinidad adunay tulo ka persona nga managsama’g dignidad. Ang matag persona lahi, apan silang tulo nahiusa sa gugma para sa kada usa. Walay nagpataas kanila ug walay nagkinabuhi para sa kaugalingon lamang. Ang Santisima Trinidad magpakita kanato nga pwede diay’ng magkahiusa ang nagkadaiya. Usa kini ka pagtulun-an nga angay natong makat-onan aron kita magmalipayon ug magmalinawon. Kon ang katawhan magtahud sa dignidad sa matag tawo, sa walay pagtan-aw sa dugo, kolor, sinultihan, o relihiyon, ang kalibotan mahimong mas nindot nga puy-an.