Monday, January 30, 2012

Monday of the 4th Week in Ordinary Time (Year B)

Marcos 5:1-20

Ang mga daotang espirito nga diha sa tawo'ng giyawaan nagpakilooy kang Jesus nga dili sila sakiton. Gawas ana, wala na silay laing gihangyo. Wala pud sila mangayo nga mahiusa kang Jesus. Gani, mas gipili nila nga ipadala ngadto sa mga baboy ug malumos sa lanaw. Human ayoha ni Jesus ang maong tawo, giayo usab Niya ang iyang mga relasyon. “Pauli sa imong kaugalingong katawhan ug sultihi sila unsa kadako ang gihimo sa Ginoo kanimo.” Kining ebanghelyo magpakita sa kalainan sa kahimtang sa tawo nga giharian sa yawa ug sa tawo nga nahiusa sa Dios. Ang tawo'ng yawan-on walay makahuloganon nga relasyon; samtang ang tawo'ng diosnon mahiusa sa isigkaingon diha sa gugma.

Sunday, January 29, 2012

4th Sunday in Ordinary Time (Year B)

Marcos 1:21-28 

Ang mga magtutudlo naghupot og dakong gahum tungod kay makapausab sila sa kinabuhi sa tawo. Anaa kanila ang katakos sa pagpanday o kaha sa pagguba sa kaugmaon sa mga estudyante. Daghan kanato dili makalimot sa magtutudlo nga nakahatag nato og katakos ug kadasig sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Apan daghan pud nga hangtud karon nag-antos pa sa kadaot nga ilang nahiagoman sa mga kamot sa ilang magtutudlo. Ang ebanghelyo naghulagway kang Cristo isip magtutudlo nga may gahum sa paggiya ug pag-ayo sa mga tawo. Hinaot nga mahimo usab kitang mga magtutudlo nga maghatag og maayong pagtulun-an ug panig-ingnan sa atong mga kabataan ug kabatan-onan.

Saturday, January 28, 2012

4th Sunday in Ordinary Time (Year B)

Marcos 1:21-28

Natingala ang mga tawo sa iyang paagi pagpanudlo kay may gibug-aton ang Iyang mga pulong. Lahi kaayo sa mga magtutudlo sa balaod.”

Unsa man ang nakalahi sa paagi sa pagpanudlo ni Cristo? Unsa man ang naghatag og gibug-aton sa Iyang mga pulong?

Labaw sa tanan, ang autoridad ni Cristo anaa sa Iyang pagka-Dios. Ang mga magtutudlo sa Balaod nagpakita sa ilang autoridad pinaagi sa paggamit sa gipanulti ug komentaryo sa mga makinaadmanong tawo. Kasagaran, mosugud sila sa pag-ingon, “Sumala sa gisulti ni . . .” Apan lahi ang autoridad ni Cristo tungod kay kini nagagikan sa Iyang pagka-Siya. Siya ang bugtong Anak sa Dios Amahan. Siya ang gipadala aron pagpadayag sa Diosnong gugma para sa mga tawo. Siya mismo ang Buhing Pulong nga maggiya kanato padulong sa kinabuhing dayon. Mao nga sa Iyang pagpanudlo, si Cristo dili magpanuko sa pag-ingon, “Sultihan ko kamo, ang motoo kanako makabaton sa kinabuhing walay katapusan”.

Dugang pa niini, adunay gibug-aton ang mga gitudlo ni Cristo tungod kay kini kanunay niyang gipaubanan og buhat. Pananglitan, ang ebanghelyo karon nagsaysay nga human sa Iyang pagpanudlo, si Cristo nag-ayo sa tawo nga giyawaan. Ang mga pulong ug buhat ni Cristo dili magkabulag. Wala lamang niya isangyaw ang Gingharian sa Dios; Iya usab nga gitabangan ang mga tawo nga makasinati sa paghari sa Ginoo pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala, pag-ayo sa ilang mga sakit, ug pagtabang sa ilang kalisud ug kakabos. Samtang ang mga magtutudlo sa Balaod gisaway tungod kay maayo lang sila magtudlo sa mga buluhaton, apan dili sila makamao motabang sa pagpagaan sa problema sa mga kabos.

Unsa man ang hagit ning ebanghelyo kanato karon?

Pinaagi sa bunyag, gipaambit ni Cristo kanato ang iyang pagka-propeta. Bisan dili takus, gihatagan kita og autoridad sa pagdala ug pagtudlo sa mga Pulong sa Dios ngadto sa usag-usa. Dili lang ang mga pari ug relihiyoso, kondili kitang tanan kinahanglan nga magtudlo sa kabubut-on sa Dios ngadto sa atong mga anak, kauban sa trabaho, kaklase, ug kasilinganan.

Ug sama kang Kristo, mahuptan nato ang kredibilidad sa pagtudlo kon atong ubanan ang atong mga pulong sa mga maayong buhat. Gamiton nato ang atong gahum sa matinud-anon ug mapaubsanong paagi. Magpinasayloay kita ug magtinabangay sa kalisud aron nga ang atong mga anak o isigkatawo motoo sa mga butang nga atong gipanudlo kanila.

Usa ka tinahud nga buddhist monk ang gipangutana unsa man para kaniya ang labing nindot nga aspeto sa Kristiyanismo. Ug siya mitubag sa pag-ingon: “Makita kini diha sa gihimo nga paghugas ni Cristo sa mga tiil sa iyang mga tinun-an. Sukad masukad wala pa akoy nadunggan nga Ginoo nga moluhod atubangan sa iyang binuhat aron paghugas sa iyang mga tiil. Makatandog ug dili malabwan kitang maong klase sa gugma.”

Saturday of the 3rd Week in Ordinary Time (Year B)

Marcos 4:35-41

“Magtutudlo, wala ba ka mabalaka nga hapit na ta malunod?” Mao kini ang gituwaw sa mga tinun-an sa dihang gikusokuso sa dakong unos ang ilang sakayan. “Ginoo, wala ba ka mabalaka nga hapit na ta malunod?” Di ba ingon sab ani ang atong buot ipangutana sa Dios kon dunay mga problema nga muabot sa atong kinabuhi? Taliwala sa dagkong mga suliran, gusto ta masayod kon ang Ginoo nagpakabana ba sa atong kahimtang. Gipahunong ni Jesus ang unos, ug giingnan ang mga tinun-an, “Nganong nalisang man mo? Wala ba moy pagsalig?” Kining ebanghelyo magpahinumdum nato nga kontrolado sa Dios ang tanan ug dili ta angay mahadlok. Hinoon, mosalig kita nga dili gyud ta Niya pasagdan.

Friday, January 27, 2012

Friday of the 3rd Week in Ordinary Time (Year B)

Marcos 4:26-34

Unsay atong makat-onan sa Sambingay sa Liso sa Mustasa? Ang liso dili motubo sa usa ka pamilok lang. Ang tanum makapamunga sulod sa igong panahon, dili sa kalit lang. Ang mga Hudeyo nagpaabot og Mesiyas nga dihadiha mopabarog sa Gingharian sa Dios. Apan, niabot si Jesus kanila sama sa usa ka bata, nitubo sulod sa dugay'ng panahon, ug nagsangyaw sa Maayong Balita sulod sa katuigan. Sa samang paagi, gusto kita nga ang Dios maghimog milagro nga makapausab dayon sa hulagway sa katilingban, o kaha nga maghimo natong matarong sa dinaliang paagi. Apan dili ingon niini molihok ang Dios. Bililhon para Kaniya ang proseso sa pagtubo kay kini maoy magdala og tinuod nga kausaban sa tawo.

Thursday, January 26, 2012

Thursday of the 3rd Week in Ordinary Time (Year B)

Marcos 4:21-35

Si Jesus miingon, “Dad-on ba ang suga aron ibutang sa taksanan o ilalom sa katre? Dili ba ni ipahimutang sa tungtonganan?'” Si Cristo, ang kahayag sa kalibotan, gihatag aron mosanag diha sa pagkatawo sa Iyang mga sumusunod. Matag usa kanato gilaoman nga mahimong lamdag ug modelo sa tinuod nga gugma alang sa uban. Midugang si Jesus sa pag-ingon, “Makadawat mo sumala sa inyong nahatag, ug duna pay idugang.” Iyang gipasabot kanato nga ang Ginoo dili malupig sa Iyang pagkamanggihatagon. Kon kita makamao mohatag og gugma, labaw pa ang Dios. Ang Ginoo masayod sa atong pagpaambit og panahon, talento ug katigayonan ngadto sa uban, ug Siya magbalos kanato og napulo o gatosan ka pilo.

Wednesday, January 25, 2012

Conversion of Saint Paul (Year B)

Marcos 16:15-18

Karong adlawa gisaulog nato ang usa ka talagsaong pangilin – ang Pagkakabig ni Pablo ngadto sa Dios. Nganong gihimo man sa Simbahan nga piyesta ang kabag-ohan sa pagkatawo ni Pablo? Gibuhat kini sa Simbahan aron sa pagpahinumdum kanato sa dakong kalipay nga pagabation didto sa langit sa matag higayon nga adunay usa ka tawo nga maghinulsol sa iyang mga sala. Si Pablo nahimong makasasala tungod sa iyang pagpanglutos sa unang mga Kristiyanos. Diha na siya nakakita og kahayag sa dihang ang Dios milihok kaniya didto sa dalan sa Damasco. Mag-ampo kita sa Ginoo aron Iya usab kitang tabangan nga makakita sa atong pagkadaotan ug aron nga makasugod kita paglakaw sa hustong dalan.

Tuesday, January 24, 2012

Tuesday of the 3rd Week in Ordinary Time (Year B)

Marcos 3:31-35

“Ania ang akong inahan ug mga igsuon. Kay ang magtuman sa kabubut-on sa Dios maoy akong mga igsuon ug akong inahan.” Kining mga pulong ni Jesus diha sa ebanghelyo magdasig kanato sa pagsabot sa mga kagustohan sa Dios para sa matag usa kanato. Unsa may gusto sa Ginoo nga atong buhaton sa matag adlaw ? Unsa man nga matang sa tawo ang Iyang gusto nga atong kab-oton? Masayran lamang nato kini kon kita mamalandong sa Balaang Kasulatan, sa mga pagtulon-an sa Simbahan, ug sa atong mga kasinatian. Ang atong pagpamalandong kinahanglan ubanan sa pag-ampo ug sa pagpaminaw sa tambag sa mga matarong. Kon mahimo nato kini, dili na lisod ang pagsunod sa kabubut-on sa Dios.

Monday, January 23, 2012

Monday of the 3rd Week in Ordinary Time (Year B)

Marcos 3:23-30

Aduna bay “sala nga dili mapasaylo”? Diha sa ebanghelyo ang mga magtutudlo sa Balaod mipasangil nga si Jesus migamit sa gahum ni Beelsebul sa Iyang paghingilin sa mga yawa. Usa kini ka pagpanamastamas sa Espiritu Santo, ang gahum sa Dios nga anaa kang Cristo. Matud pa ni Jesus, ang maong sala dili gayud mapasaylo. Sa atong kabahin, mitoo ba kita sa makaluwas nga gahum ni Jesu-Cristo? Misalig ba kita nga si Cristo adunay gahum sa pagluwas kanato batok sa tanang lihok ni Satanas ug sa iyang mga kauban? Si Juan ebanghelista miingon: “Ang tawo nga motoo kang Jesus makaangkon og kinabuhing dayon; apan ang tawo nga walay pagtoo dili makadawat og kinabuhi ug pagahukman sa Dios.”  

Saturday, January 21, 2012

3rd Sunday in Ordinary Time (Year B)


Marcos 1:14-20

Ang unang pagbasa nagstorya mahitungod kang Jonas nga gitahasan sa Ginoo nga muadto sa usa ka lugar nga ginganlan og Ninive aron sa pagsangyaw batok sa mga tawo tungod sa ilang mangil-ad nga binuhatan. Matud pa sa mga batid sa Bibliya, kining Ninive usa ka dakong syudad diin ang mga tawo wala nay kahadlok sa Dios. Para sa kadaghanang mga Hudeyo niadtong panahona, ang Ninive wala nay paglaum nga maluwas. Adunay rason ang nahiunang pagdumili ni Jonas nga magsangyaw sa maong lugar. Nasayud siya nga bugal-bugalan lang unya siya o patyon sa mga tawo sa Ninive. Para kang Jonas, mas maayo pa nga tumanon sa Dios ang iyang nahiunang plano nga laglagon ang katawhan sa Ninive.

Ang labing kahibulongang bahin sa storya sa kinabuhi ni Jonas dili ang iyang pagpuyo ilalom sa tiyan sa dakong isda sulod sa tulo ka adlaw, kondili ang wala damhang pagsanong sa mga tawo sa Ninive human nila madungog ang pagsangyaw ni Jonas. Naminaw sila, nagpu-asa ug nagsakripisyo aron ipakita ang ilang paghinulsol, ug nagsugod pagpuyo sa kabubut-on sa Dios. Labing siguro, nahingangha si Jonas sa iyang kaugalingon sa dihang nakita niya kini ug nasabtan niya nga walay imposible sa Ginoo. Ang Dios, dili siya, ang mag-usab sa kasingkasing sa mga tawo.

Ang ebanghelyo nagsaysay nga si Jesus nagsugod sa iyang ministeryo pinaagi sa pag-awhag sa mga tawo sa pagbiya sa ilang daang kinabuhi: “Ania na ang Gingharian sa Dios. Bag-oha ang inyong kinabuhi ug too sa Maayong balita.” Ang gusto sa Ginoo nga matang sa pagbasol mao kanang pagaubanan sa pagtoo sa Maayong Balita. Unsa man ang Maayong Balita? Kini mao nga ang Dios nahigugma sa tanang tawo ug nga gusto Niya nga maluwas ang tawo pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan sa Iyang bugtong Anak nga si Jesus.

Kitang tanan nanginahanglan og kabag-ohan.  Sama sa katawhan sa Ninive, kitang tanan makasasala ug adunay kahuyang. Gihigugma kita sa Dios ug gusto Niya kita nga pasayloon. Mao man gani nga nagpadala siya sa Iyang Anak, ang bag-ong Jonas, aron nga magdani kanato sa pagbiya sa daan tang kinabuhi ug sa pagpuyo sa mga paagi sa Dios.

Ang pangutana karon: Andam ka ba nga magbag-o o maghinulsol? Basin moiingon kita “Unya na lang” o kaha “Sayo pa man; inig katigulang na lang nako”. Mahilig ra ba kita sa “Last two minutes”. Anha na kita magkabuang sa pagpangita og pari kon magtinga na ta. Dili kini maayo nga batasan. Kung gusto kita nga mosanong sa kabubut-on sa Dios, karon na ug di na ta maglangan! Si Jesus mismo ang miingon, “Karon na ang panahon. Bag-oha ang inyong kinabuhi.” Nasayud ang Dios nga kon mag ugma-ugma kita, dako ang puruhan nga dili gyud kita makahinulsol sa tinuoray nga paagi.

Kon nagtoo kita nga grabe na kangil-ad ang atong kinabuhi ug nga wala na kitay paglaum pang maluwas, hinumduman nato ang katawhan sa Ninive. Walay imposible sa Ginoo. Ang gugma sa Dios mas dako pa kaysa sa atong mga sala. Busa dili na kita maglangan. Karon na ang panahon. Bag-ohon na nato ang atong kinabuhi.

Pamalandongan nato kini:
1.       Sa unsa mang paagiha nato nasabtan ang Maayong Balita sa Ginoo? Nakasabot ba kita nga ang atong kaluwasan anaa sa pagsunod sa kinabuhi ug panig-ingnan ni Jesu-Cristo?
2.      Unsa man ang mga batasan ug binuhatan nga angay natong hinulsolan ug biyaan aron mamahimong gawasnon sa pagsunod kang Jesus?

Saturday of the 2nd Week in Ordinary Time (Year B)

Marcos 3:20-21

Daghan kanato nakasinati na og pagtamay gikan sa mga tawo; apan wala nay mas sakit pa kon ang pagtamay magagikan sa imong kaparyetihan ug kahigalaan. Kini ang nasinati ni Cristo sa dihang mibiya Siya sa Iyang pamilya aron sa pagbuhat sa misyon nga gisangon Kaniya sa Langitnong Amahan. Sa atong kabahin nakadawat na ba kita og pagbiay-biay tungod sa pagsunod sa kabubut-on sa Dios? Kon wala pa, angay siguro nga susihon nato pag-ayo ang matang sa atong pagkakristiyano. Basin baya kon wala kita magmatinud-anon sa atong pagkasumusunod ni Cristo. Ang tinuod nga tinun-an lutoson ug tamayon gayud tungod kay matud pa ni Cristo “Walay tinun-an nga mas labaw pa kaysa iyang magtutudlo”.

Thursday, January 19, 2012

Friday of the 2nd Week in Ordinary Time (Year B)

Marcos 3:13-19

Unsa man ang mga kalidad nga gipangita sa Ginoo diha sa Iyang mga sumusunod? Ang 12 ka mga apostoles nga gipili ug gitawag ni Jesus pulos mga simple ug ordinaryong tawo. Wala silay saktong edukasyon, bahandi ug gahum nga ikapasigarbo sa katilingban. Sa ato pa, gipili sila ni Jesus dili tungod sa ilang abilidad ug katakos kondili tungod sa ilang mahimo diha sa pagpakig-uban ug pagsunod Kaniya. Kon ang Dios magtawag kanato sa pagpangalagad, dili kita angay modumili tungod lamang sa atong mga kahuyang ug kakulangon. Ang Ginoo maoy maghatag kanato og katakos, maghimo kanatong epektibo, ug maghatag kanato og kadasig sa pagsangyaw sa gugma sa Dios pinaagi sa pulong ug buhat.

Thursday of the 2nd Week in Ordinary Time (Year B)

Marcos 3:7-12

Si Jesus wala modagan sa dihang daghan kaayong mga tawo ang miduol Kaniya. Gani, giisip niya kining kahigayonan sa pagsangyaw sa Maayong Balita ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan, ilabi na sa mga masakiton ug giyawaan. Unya na Siya mangitag panahon nga magpalayo ug mag-inusara human sa Iyang pagpangalagad. Himoon niya kini aron makapahulay ug makaampo ngadto sa Iyang Langitnong Amahan. Pamalandongan nato kini: Sa atong pagpuyo taliwala sa daghang mga tawo, unsa may atong gipanghimo? Nagpalayo ba kita sa mga nanginahanglan o naghimo ba kitag mga buhat sa kalooy para sa uban? Sa daghan natong trabaho, aduna pa ba kitay panahon para sa Ginoo?

Tuesday, January 17, 2012

Wednesday of the 2nd Week in Ordinary Time (Year B)


Marcos 3:1-6

Sa talagsaong paagi gisaysayan kita sa ebanghelyo nga si Jesus nasuko sa mga Pariseo nga nag-alirong Kaniya. Unsa may Iyang gikasuk-an? Naglagot Siya sa ilang sayop nga panghunahuna ug sa kagahi sa ilang kasingkasing. Buot ni Jesus nga tabangan ug ayohon ang tawo nga kuyos og kamut. Apan para sa mga Pariseo, dili kini angayng buhaton sa Adlawng Igpapahulay. Nganong dili man? Dili ba diay malipay ang Ginoo kon maghimo kita og buhat sa kalooy sa adlaw nga balaan? Sa pagkatinuod, ang Dios wala magdili kanato sa pagtabang sa tawong nagkalisud panahon sa Domingo. Gani, ang atong pagsimba mahimong mas makahuloganon kon kini pagaubanan sa kasingkasing nga maluloy-on.

Monday, January 16, 2012

Tuesday of the 2nd Week in Ordinary Time (Year B)


Marcos 2: 23-28

Usa sa Napulo ka Sugo sa Ginoo mao ang pagbalaan sa Adlawng Igpapahulay, nga para sa mga Katoliko mao ang adlawng Domingo. Unsaon man paghimong balaan kining maong adlaw? Isip magtotoo kinahanglan nga mohunong kita sa pagtrabaho panahon sa Domingo aron sa pagsimba ug pagdayeg sa Dios nga maoy tuboran sa tanang kaayo. Apan wala kini magpasabut nga dili gayud kita makalihok sa maong adlaw. Gani mahimo kita nga magbuhat sa atong mga apostolado ning adlawa. Kon kinahanglanon kaayo mahimo usab kita nga motrabaho aron sa pagluwas sa kaugalingon. Kini ang gipasabut ni Jesus sa Iyang pag-ingon nga “ang Adlawng Igpapahulay gibuhat alang sa kaayohan sa tawo”. 

Monday of the 2nd Week in Ordinary Time (Year B)

Marcos 2:18-22. 

“Magpuasa ba diay ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhonon uban pa kanila? Dili gayod! Apan kon kuhaon na ang pamanhonon, anha pa sila magpuasa.” Sa Iyang pagsulti niini, gipasabot ni Jesus nga ang kinabuhi sa usa ka disipulo pagaubanan og sagol nga kalipay ug kasakit. Adunay kalipay tungod kay ang pagsunod ni Cristo maghatag man sa tinun-an og nindot nga kahulogan sa kinabuhi. Diha sa paghigugma ug pag-alagad sa uban, masinati nato ang kalipay nga walay sama. Adunay kasakit tungod kay ang tinun-an kinahanglan man nga malimot sa kaugalingon ug magpas-an sa krus. Apan ang maong kasakit dili makadaot kondili makapalig-on hinoon sa atong kaugalingon.

Monday, January 9, 2012

Baptism of the Lord (Year B)

Marcos 1:7-11

Sulod sa 30 ka tuig, si Cristo nagpuyo og hilom ug ordinaryong kinabuhi. Apan human mabunyagi ni Juan, si Cristo nagsugod sa pagsangyaw sa Maayong Balita kalabot sa gugma sa Dios ngadto sa katawhan. Gihimo Niya kini dili lang sa pulong kondili sa buhat – nag-ayo Siya sa mga masakiton, nagpakaon sa mga gigutom, naghatag og paglaum sa mga kabos, ug uban pa. Ning kapistahan sa Pagbunyag ni Cristo, gipahinumduman kita sa atong kaugalingong bunyag, kanus-a kita nahimong mga sumusunod ni Cristo ug mga sinagop nga anak sa Dios. Nadawat nato dili lang ang dignidad sa pagka-anak sa Ginoo kondili apil usab ang dakong tahas sa pagpabati sa Iyang gugma ngadto sa tanan.

Saturday, January 7, 2012

Epiphany (Year B)


Is 60:1-6; Eph 3:2-3, 5-6; Mt 2:1-12

Sa Bag-ong Kasabotan adunay upat ka tawo nga ginganlag Herodes. Kining Herodes nga gihisgotan sa ebanghelyo karon mao si Herod the Great, kang kinsang kabantog naila diha sa iyang pagsugo sa pagpatay sa mga inosenteng bata. Si Hari Herodes usa ka tawo nga laog sa gahum. Nabalaka siya kanunay nga adunay mopuli sa iyang trono. Tungod niini, nahimo niyang patyon bisan ang mga sakop sa iyang pamilya.

Si Herodes usa ka tawo nga naghunahuna lamang sa iyang kaugalingong interes. Kini maoy hinungdan sa iyang walay kwentang kahadlok. Naghunahuna siya nga pinaagi sa pagpabiling hari, maiya ang kalibotan ug ang kalipay. Apan, ang iyang kalaog mao hinoon ang nagdala kaniya og kabalaka ug kagul-anan.

Sukwahi kang Herodes, ang tulo ka halangdong tawo gikan sa sidlakan mga mapaubsanon ug mahadlokon sa Dios. Ang tradisyon miila kanila nga mga hari nga nagdala sa pangalang Gaspar, Melchor ug Balthazar. Ang ebanghelyo wala moingon nga sila mga hari ug nga sila tulo ka buok. Tingali ang tradisyon naghunahuna nga adunay tulo ka hari tungod sa tulo ka mga mahalong gasa nga gihalad para sa natawong Bata – bulawan, insenso ug mira. Ang mga batid sa Bibliya karon nagtudlo nga kining tulo dili mga hari kondili mga astrologers o mga maalamong tawo nga nagtoon sa mga bitoon aron pagsabot ug pagpanagna unsay mahitabo sa kalibotan.

Ang tulo ka dumuduong puro maalamaon, apan ang ilang kalantip sa hunahuna giubanan og kamapaubsanon ug kamasinugtanon. Gani, nagpakita sila og kaikag nga mosunod sa giya sa usa ka dakong bitoon, nga niadtong tungora giisip nga ilhanan gikan sa kahitas-an. Lahi kang Herodes, kining tulo wala magtan-aw sa ilang kaugalingon lamang. Miila sila nga adunay Labaw'ng Makagagahum, ug tungod niini, mibiya sila sa ilang mga lugar aron sa pagpangita sa Dios.

Si Herodes nangita sa Bata aron kini iyang patyon; ang tulo ka maalamon gustong makaplagan ang Bata aron ilang simbahon. Tungod kay mipili sila nga moalagad sa tinuod nga Hari, ang tulo nakaangkon sa kalipay nga ilang gipangandoy. Ang ebanghelyo klaro kaayo nga miingon: “Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bitoon, ug sa ilang pagsulod nakita nila ang Bata uban sa Iyang inahan.”

Ang solemnidad sa Epipaniya magpahinumdum kanato nga si Jesus mao ang gugma sa Dios Amahan nga gipadayag sa kalibotan. Siya mao ang Manluluwas dili lamang sa mga Hudeyo, kondili sa tanang katawhan, nga gisimbolo sa mga dumuduong gikan sa sidlakan. Diha lamang kang Jesus kita makaangkon og tinuod nga kinabuhi ug kalipay. Karong adlawa, kita gihagit sa pagsunod sa panig-ingnan sa tulo ka maalamon nga nagpabiling mapaubsanon, nga mibiya sa ilang daang kinabuhi aron sa pagpangita sa Kahayag. Nakaplagan sa mga maalamon si Jesus dili sa usa ka palasyo, kondili sa pasongan. Kini magtudlo kanato nga ang Dios dali ra makit-an sa mga ordinaryong dapit diin ang mga simpleng tawo gidawat, diin walay tawo nga gidaugdaug, ug diin ang gugma ug pagtinagdanay maoy maghari.

Pamalandongan nato kini:
  1. Asa man kita nagpadulong sa atong panaw ning kinabuhia – sa kaugalingon ba (sama kang Herodes) o sa Dios (sama sa mga mago)?
  2. Unsa may angay natong buhaton aron makaplagan ang Dios – maglinaog ug magpahangad ba (sama kang Herodes) o magmangihatagon ug magmapaubsanon (sama sa mga mago)?

Friday, January 6, 2012

January 7

Juan 2:1-12

“Wala na silay bino.” Dili kini sugo kondili pahibalo. Gipahibalo ni Maria si Jesus sa pagkahurot sa bino tungod kay dili siya gusto nga maulawan ang nagpasiugda og kumbira sa kasal. Bisan tuod wala pa muabot ang panahon sa pagpadayag sa Iyang gahum, gihimo ni Jesus ang milagro sa pag-usab sa ginalon nga tubig ngadto sa lamian nga bino. Labing siguro nakasabot Siya sa gibating kaluoy sa Iyang inahan alang sa bag-ong kinasal. Kining ebanghelyo naghatag kanato og hulagway sa dakong papel ni Maria sa atong kinabuhi. Ang Mahal nga Birhen mobati sa atong mga kalisod. Kon ato siyang sumbongan sa atong mga suliran, tabangan niya kita sa pagpangayo kang Jesus og kasulbaran sa tanan.

January 6

Marcos 1:7-11

Gitahud si Juan nga bantugang propeta, apan siya mismo midawat nga ang muabot nga Mesiyas mas gamhanan pa kay kaniya. “Dili ako takus bisan gani sa paghubad sa higot sa iyang sandalyas.” Sakto si Juan. Ang Dios maoy pinakahalangdon sa tanan ug walay bisan usa ka binuhat nga adunay katakus sa pagduol, paghikap, o pagtan-aw Kaniya. Dinhi nato mabati ang kabililhon sa misteryo sa Inkarnasyon. Gikan sa pinakahabog Niyang kahimtang, ang Dios mikanaog, nagpakatawo nga Bata, nakig-uban sa mga tawo, nagpakita ug nagsangyaw, mihikap ug nag-ayo sa mga masakiton. Tanan tungod sa dakong gugma. Kon si Juan ug ang Dios nagmapaubsanon, magpabilin ba kitang mapahitas-on?

Wednesday, January 4, 2012

January 5

Juan 1:43-51

Sa unang higayon nga iyang nadungog ang ngalan ni Jesus nga taga- Nazaret, si Natanael midumili sa pagtoo nga kini Siya mao ang gipaabot sa Israel nga Manluluwas. Unsaon man pagkahitabo nga ang Mesiyas magagikan sa Nazaret, usa ka lugar nga wala mailhi? Didto na matandog si Natanael sa dihang si Jesus miingon kaniya, “Aniay tinuod nga Israelita ug walay ikasaway kaniya.” Nganong nakaila man si Jesus sa iyang pagkatawo? Nganong nakahibalo man si Jesus sa iyang kinahiladman? Kining ebanghelyo nagtudlo kanato nga ang mga ordinaryong dapit ug tawo adunay espesyal nga luna sa kasingkasing sa Dios. Gitudloan usab kita nga ang Dios nasayod sa tanan nga anaa sa atong kasingkasing.

Tuesday, January 3, 2012

January 4

Juan 1:35-42. 


“Unsa bay inyong gipangita?” Kini ang pangutana ni Jesus ngadto sa duha ka lalaki nga gustong mosunod kaniya. Sa atong pagsugod og bag-ong tuig, angay usab natong pamalandongan kining maong pangutana. Unsa may atong gustong makaplagan? Unsa may atong gipangandoy ning tuiga, kon di man gani ning kinabuhia? Sa katilingban nga kalibotanon kaayo, daghang tawo ang mangandoy og kaanyag, materyal nga butang, gahum ug dungog. Kini ang ilang gitoohan nga makalipay kanila. Apan kining mga butanga lumalabay lamang ug mawala kanato. Mas maayo pa nga mangandoy kita sa butang nga molungtad ug sa tinuod nga kalipay nga makaplagan lamang diha sa pagpakig-uban kang Cristo.

January 3

Juan 1:29-34

“Nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya, ug siya miingon, “Ania ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibotan!” Nabatasan sa mga Hudeyo ang paghalad og kordero o nating karnero didto sa templo. Lunggoan sa pari ang karnero ug ang dugo niini ibisbis sa salog sa altar ug ang unod sunogon isip gasa para sa Dios. Para sa mga Kristiyanos, si Cristo mao ang bag-ong kordero nga mihalad sa Iyang tibuok kinabuhi, lawas ug dugo, alang sa kaluwasan sa tawo. Siya ang “Nag-antos nga Sulugoon”, nga mapaubsanong midawat sa tanang pagpasakit aron mabayran ang sala sa katawhan. Diha sa Santos nga Misa kita magpasalamat sa Kordero tungod sa Iyang dakong gugma sa mga tawo.

Sunday, January 1, 2012

January 2

Juan 1:19-28

Ang mga tawo nagtan-aw kang Juan nga usa ka bantugang propeta. Daghan ang naghunahuna nga siya mao na ang Mesiyas. Mahimo nga iyang dawaton kining maong pagdayeg ug pahimuslan ang sayop nga pagtoo sa mga tawo alang sa iyang kabulahanan. Apan wala kini buhata ni Juan. Hinoon, gisultihan niya ang mga tawo sa iyang papel nga mao ang pag-andam sa dalan nga agian sa Ginoo. Talagsaon kining kinaiya nga gipakita ni Juan tungod kay kadaghanan sa mga tawo gusto man nga daygon ug yukboan. Kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagpabiling mapaubsanon bisan kon kita mahimo nang dungganon. Pailhon nato ang mga tawo dili sa atong kaayo kondili sa kaayo sa Dios. 

New Year / Mother of God (Year B)

Lukas 2:16-21

Sa unang adlaw sa tuig, gipasidunggan sa Simbahan si Maria, ang Mahal nga Inahan sa Dios. Pinaagi niini gipahinumduman kita nga magpuyo isip mga sumusunod ni Cristo uban sa giya ug panalipod sa Mahal nga Birhen. Sa iyang kinabuhi, nasinati ni Maria ang mga kalipay ug kasakit. Dihay mga higayon nga naglibog siya ug naglisud pagsabot. Apan nabatasan ni Maria nga handumon ug pamalandongan ang tanang mahitabo sa iyang kinabuhi. Nag-ampo ug namalandong siya kanunay aron iyang masabtan ang kabubut-on sa Dios. Sama ni Maria, angay kitang mogahin og panahon sa pagpamalandong sa mga nagakahitabo sa atong kinabuhi aron ato usab nga masabtan ang plano ug kabubut-on sa Dios para kanato.