Friday, May 29, 2015

FRIDAY OF THE 8TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)

MARCOS 11:11-26. UNSA MAY MAHIMO SA DAKONG PAGTOO DIHA SA ATONG KINABUHI? Si Hesus nagtudlo: “Kon kamo may pagtuo sa Dios, makasugo kamo niining bungtora, ‘Maalsa ka ug masalibag ngadto sa dagat.’ Kon kamo mag-ampo ug mangayog usa ka butang, tuohi nga madawat ninyo kini, ug mainyo gayod kini.” Para sa mga Judiyo, ang “bungtod” maoy hulagway sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Tungod niini, ang tawo nga makasulbad sa mga problema ilang tawgon og “mountain remover”. Pinaagi ning gamay’ng kasayoran, atong masabot ang punto ni Hesus sa ebanghelyo karon. Kon kita mag-ampo nga puno sa pagtoo, madawat nato gikan sa Dios ang kahibalo ug katakos sa pagsulbad sa bisan unsang matang sa kalisdanan ning kinabuhi. Sakto ang giingon: “With faith you can move mountains, with doubt you can create them.”

Tuesday, May 26, 2015

TUESDAY OF THE 8TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


SIRAC 36:1,5-6,10-17. UNSA MAY MAS BILILHON – ANG PAGDALA’G HALAD SA TEMPLO O ANG PAGBUHAT OG MAAYO SA ISIGKATAWO? Ang libro ni Sirac nagtudlo nga ang pagdala og halad sa templo maoy usa ka paagi sa pagdayeg sa Ginoo. Pinaagi niini, atong giila nga ang Dios maoy tuburan sa tanang grasya ug angay’ng pasalamatan. Ang atong halad sa templo makalipay sa Dios kon kini bunga sa limpyo nga pagtrabaho ug kon kini ihatag nga malipayon. Sa laing bahin, ang libro ni Sirac nagtudlo usab nga ang pagbuhat og maayo sama sa pagtuman sa Balaod, pagbalos sa kalooy, ug pagtabang sa mga kabos maoy laing paagi sa pagdayeg sa Dios. Sama kini sa mga halad sa templo nga makapahimuot sa Dios ug magbayad sa mga sala. Karon, nasabtan nato nga ang atong buhaton sulod sa templo konektado diay sa atong gibuhat gawas sa templo.

Monday, May 25, 2015

MONDAY OF THE 8TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


MARCOS 10:17-27. NGANONG LISOD MAN SA USA KA DATO ANG PAGSULOD SA GINGHARIAN SA DIOS? Adunay panultihon nga nag-ingon: “Wealth is like seawater. The more we drink, the thirstier we become.” Ang bahandi dili makatagbaw. Una, mangandoy ta og linibo. Apan kon duna na tay linibo, mangandoy na man sab tag minilyon. Hangtod nga mahurot ang atong panahon, hunahuna ug kusog sa pagpadako sa atong bahandi. Kon dili kita magbantay, mahimo gayod kitang ulipon sa bahandi. Mawala kanato ang panahon para sa Ginoo ug sa isigkatawo. Gihigugma ni Hesus ang tanan, dato ug pobre, ug gusto niya nga ang tanan maluwas. Diha sa ebanghelyo, giawhag niya kita nga dili magpaulipon sa bahandi. Kinahanglan andam kita nga mawad-an niini, pinaagi sa pagtabang sa mga kabos, aron maato ang langit, nga maoy tinuod nga bahandi.

Sunday, May 24, 2015

PENTECOST SUNDAY (YEAR B)


JUAN 20:19-23. UNSA MAY ATONG GISAULOG SA KAPISTAHAN SA PENTEKOSTES? Sa adlaw sa Pentekostes atong gihandum ang dako ug misteryosong hitabo kanus-a gihatag sa Nabanhaw’ng Dios ang Balaang Espiritu ngadto sa iyang mga tinun-an, una aron sa pagkumbinsi kanila nga siya nagmadaugon batok sa sala ug kamatayon, ug ikaduha aron sa paghatag kanila og kusog ug kaisog sa pagpadayon sa buhat sa pagsangyaw pinaagi sa ilang gugma ug pagtagad sa usag-usa. Ang Pentekostes magtudlo kanato nga uban sa Espiritu sa Dios mawala ang atong mga kahadlok, madasig kita sa pagpaambit sa gugma sa Dios ngadto sa uban, ug magpuyo kitang malinawon uban sa lain-laing katawhan sa tibuok kalibotan. Busa, atong ilhon ug daygon ang presensya sa Balaang Espiritu sa atong kinabuhi ug magpuyo kita uban kaniya sa tanang higayon.

Saturday, May 23, 2015

SATURDAY OF THE 7TH WEEK OF EASTER (YEAR B)

JUAN 21:20-25. ANGAY BA KITANG MASINA SA KAHIMTANG SA UBAN? Si Pedro nangutana kang Hesus kon unsay mahitabo kang Juan, ang pinalanggang tinun-an. Sa wala pa kini mahitabo, gipanagna ni Hesus ang umaabot nga kasakit nga masinati ni Pedro. Labing siguro nakapangutana si Pedro, “Ako lang ba diay ang pagasakiton Ginoo? Siya diay?” Apan giingnan siya ni Hesus, “Kon tugotan ko siyang mabuhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo niini.  Sunod kanako.” Atong masabtan sa mga pulong ni Hesus nga dili siya buot nga masina kita sa usag-usa. Ang tanan iyang pinangga ug ang tanan gitawag nga mosunod kaniya bisan sa malisod nga dalan. Ang dakong hagit mao ang pagsalig. Nindot ang tambag sa usa ka magsusulat: “God is God. He knows what He is doing. When you can’t trace His hand, trust his Heart.”

Friday, May 22, 2015

FRIDAY OF THE 7TH WEEK OF EASTER (YEAR B)


JUAN 21:15-19. UNSAON MAN NATO PAGPAKITA ANG ATONG GUGMA SA GINOO? Kada adlaw atong mapabati sa Dios ang atong gugma pinaagi sa pagdayeg ug pagpasalamat Kaniya diha sa atong mga pag-ampo ug pagsimba. Mahimo usab nato kini pinaagi sa atong pagtuman sa Iyang mga kasugoan. Sa ebanghelyo karon gipangutana ni Hesus si Pedro kon kini nahigugma ba kaniya. Ang tubag ni Pedro, “Oo, Ginoo, gihigugma ko ikaw.” Ug miingon si Hesus, “Atimana ang akong mga karnero.” Atong masabtan dinhi nga ang gugma sa Ginoo mapakita usab nato diha sa atong pag-amping sa Iyang katawhan. Mahimo nato kini pinaagi sa atong matinud-anong pagpangalagad sa isigkatawo, ilabina sa mga nanginahanglan og tabang. Si Francis Chan nag-ingon: “Nothing you do in this life ever matter, unless it is about loving God and the people He has made.”

Wednesday, May 20, 2015

THURSDAY OF THE 7TH WEEK OF EASTER (YEAR B)


JUAN 17:20-26. SA UNSA MANG PAAGIHA KITA MAGKAHIUSA? Adunay mga tawo nga magkahiusa diha sa bisyo, sama sa pag-inum, pagpanugal, ug pangbabae. Ang uban magkahiusa sa pagpanglibak, pagpanikas, ug pagpamaligya og druga. Dili kini maayo. Diha sa ebanghelyo si Hesus nag-ampo nga kita magkahiusa sama nga siya ug ang iyang Amahan nahiusa sa gugma. Ang gugma maoy maghimo sa pagkahiusa nga positibong hiyas. Nindot kaayo kon kita magkahiusa sa pagbantay sa kalinaw, sa pagsulbad sa kapobrehon, sa pagpalig-on sa pamilya, sa pag-amping sa kinaiyahan, ug uban pa. Kini nga panaghiusa maoy atong himoon tungod kay pinaagi niini ang katilingban sa Dios malig-on. Hinumduman nato ang giingon ni Hans Urs Von Balthasar: “Even if a unity of faith is not possible, a unity of love is.”