Wednesday, November 30, 2011

Feast of Saint Andrew the Apostle (Year B)

Mateo 4:18-22

Kapistahan karon ni San Andres, usa sa pinakaunang sumusunod ni Cristo nga naapil sa 12 ka mga apostoles. Sa ubang bahin sa ebanghelyo, nailhan nato si San Andres nga tigdala og mga tawo ngadto sa Dios. Pananglitan, siya ang nagdala sa iyang igsoon nga si Pedro ngadto kang Jesus; siya ang nagpaila-ila sa usa ka pundok sa mga pagano ngadto ni Cristo; siya usab ang nagdala sa usa ka bata nga may 5 ka pan ug 2 ka isda ngadto kang Jesus. Basi sa atong kasinatian, dili sayon ang pagdala og tawo (anak, kapikas o higala) ngadto sa Dios. Nanginahanglan kini og igong panahon ug dakong pasensya. Sa pagbuhat nato niini, pangayoon nato ang panabang sa Ginoo uban sa pangama ni San Andres. 

Tuesday, November 29, 2011

Tuesday of the 1st Week of Advent (B)

Lukas 10:21-24


Ang pag-ampo ni Cristo diha sa ebanghelyo nagtudlo kanato og usa ka mahinungdanong butang kalabot sa kahibalo. Ang pinakabililhong matang sa kahibalo mao ang kahibalo mahitungod sa Ginoo. Bisan unsa pa kadaghan sa mga butang nga nahibaloan sa usa ka tawo, wala kini bili kon ang maong tawo wala makaila sa Ginoo. Atong masabtan kang Cristo nga ang kahibalo ug pagka-ila sa Dios makab-ot lamang sa mga tawo nga adunay simple ug mapaubsanong kasingkasing. Ang tawo nga garboso ug mapahitas-on posible nga makahibalo unsa ang Dios, apan dili gyud siya makaila KINSA ang Dios. Ang pagkaila sa Ginoo maoy bunga sa panahon nga atong gigahin sa pag-ampo ug sa paghigugma sa isigkatawo.

Monday, November 28, 2011

Monday of the 1st Week of Advent (Year B)

Mateo 8:5-11

Ang opisyal nga Romanhon diha sa ebanghelyo nahimong modelo sa duha ka mga maayong hiyas. Una, nagpakita siya og dakong pagtoo sa makaluwas nga gahum ni Cristo. Siya mismo adunay dakong gahum ug ubos sa iyang pagmando ang gatosan ka mga sundalo. Apan, miila siya nga may mas gamhanan pa kay kaniya – ang Ginoo. Ug ikaduha, nagpakita kining maong opisyal og usa ka maloloy-ong kasingkasing. Sa mga Romano niadtong higayona, ang ulipon gipakasama og bili sa usa ka mananap nga igo lang patrabahoon ug pwedeng pasakitan o ibaligya. Apan, kining maong opisyal nagpakilooy kang Jesus alang sa kaayohan sa iyang ulipon. Pagkanindot kong makabaton kita'g kasingkasing nga sama niini!

1st Sunday of Advent (B)

Marcos 13:33-37

Diha sa Ebanghelyo gipakasama ni Cristo ang iyang mga tinun-an sa usa ka sulugoon nga gitahasan sa iyang agalon sa pagbantay sa ganghaan sa iyang kabtangan. Usa kini ka dakong pagsulay sa sulugoon: Magmakugihon ba siya sa paghimo sa buluhaton nga gisangon kaniya bisan wala diha ang agalon o dili? Sanglit dili mahibaloan ang takna sa pagbalik sa agalon, ang maalamong sulugoon magmatinud-anon sa iyang pagtrabaho sa tanang adlaw. Sa samang paagi, ang mga sumusunod ni Jesus dili angay nga magpasagad sa ilang kaakohan o misyon tungod kay ang Dios moabut sa ilang kinabuhi sa bisan unsang oras sa adlaw – pwede sa sayong kabuntagon, sa udto, o sa tungang gabii. 

Saturday, November 26, 2011

1st Sunday of Advent (B)


Marcos 13:33-37
Karon ang pinakaunang adlaw sa liturhikanhong kalendaryo sa atong Simbahan, nga mao usab ang unang Domingo sa Adbyento. Ang pulong “adbyento” nagagikan sa pinulungang Latin nga adventus, nga nagpasabut og “pag-abut”. Ang adbyento mao ang panahon kanus-a kita gidapit sa Simbahan nga mangandam sa pag-abut sa Ginoo.
Duha ka klase nga pag-abut sa Dios ang atong gihunahuna niining panahon sa adbyento. Una, mangandam kita sa pagbalik-lantaw sa iyang pagpakatawo karong Disyembre 25. Pinaagi niini, mabati nato pag-usab ang dakong gugma sa Dios, nga mipadala sa Iyang bugtong Anak dili aron sa pagsilot kondili aron sa pagluwas sa kalibutan (Jn 3:16). Upat kini ka semana nga pagpangandam, nga maoy gihulagway sa upat ka kandila diha sa “advent wreath”. Ang kolor nga “green” nga naglibot sa advent wreath maoy simbolo sa walay katapusang kinabuhi nga gidala ni Jesus para kanato. Ang “violet” mao ang liturhikanhong kolor sa adbyento, nga simbolo sa paghinulsol. Ang pagbasol sa sala mao ang labing importante nga matang sa pagpangandam sa pag-abut sa Ginoo. Usahay, gamiton usab ang kolor nga “royal blue”, simbolo sa paglaum ug kahinangop, nga mao usab ang diwa sa adbyento. Mahinangpon kita nga magpaabut sa kaluwasan nga maoy gidala sa natawong Ginoo.
Ug ikaduha, ato usab nga pangandaman ang pag-abut sa Ginoo panahon sa atong kamatayon ug ang iyang pag-abut sa katapusan sa kalibutan, kanus-a kita iyang pagahukman subay sa atong binuhatan. Pagtukaw ug pagbantay kamo! Mao kini ang tawag sa Simbahan kanato ning panahon sa adbyento. Angay kita nga magmabinantayon tungod kay dili nato mahibaloan kon kanus-a gayud moabut ang Dios sa atong kinabuhi.
Diha sa Ebanghelyo, gipakasama ni Cristo ang iyang mga tinun-an sa usa ka sulugoon nga gitahasan sa iyang agalon sa pagbantay sa ganghaan sa iyang kabtangan. Sa panahon ni Jesus, daghang mga adunahan magbilin og mga sulugoon nga mobantay sa ilang yuta ug negosyo samtang sila nagpuyo sa laing dapit. Usa kini ka dakong pagsulay sa mga sulugoon nga gipiyalan: Magmakugihon ba sila sa paghimo sa buluhaton nga gisangon kanila bisan wala diha ang agalon? O, molihok lamang sila kon taliabut na ang tag-iya? Sanglit dili mahibaloan ang takna sa pagbalik sa agalon, ang mga maalamong sulugoon magmatinud-anon sa ilang pagtrabaho sa tanang adlaw. Sa susamang paagi, ang mga sumusunod ni Jesus dili angay nga magpasagad sa ilang misyon tungod kay ang Dios moabut sa ilang kinabuhi sa bisan unsang oras sa adlaw – pwede sa sayong kabuntagon, sa udto, o sa tungang gabii.
Ang usa ka ginikanan maglaum nga ang iyang mga anak magbantay ug maglimpyo sa balay samtang siya nangita pa og panginabuhian. Ang usa ka magtutudlo magdahum usab nga ang iyang mga estudyante magtrabaho sa ilang buluhaton samtang siya aduna pay importante nga gilakaw. Sa samang paagi, si Cristo nagsalig nga ang iyang mga sumusunod magpadayon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo pinaagi sa pulong ug sa buhat hangtud sa iyang pagbalik.
Pamalandongan nato kini:
1.         Unsa may atong gibuhat karon agi og pagpangandam sa pasko sa pagkatawo sa atong Ginoo?
2.        Unsa may atong gipanghimo sa matag adlaw aron mahimo kitang andam sa pakigkita sa Ginoo panahon sa atong kamatayon o kaha sa Adlaw sa Paghukom?

Saturday of the 34th Week (Year A)

Lukas 21:34-36

Daghang mga tawo mahadlok mamatay ug dili ganahan maghunahuna sa kataposan sa ilang kinabuhi. Lingawon nila ang ilang kaugalingon pinaagi sa mga kalibotanong butang ug kalihokan. Tungod niini, muabot kanila ang kamatayon nga dili sila andam. Diha sa ebanghelyo karon si Jesus nagpahimangno kanato: “Ayaw kamo patuyang sa pagkaon ug pag-inum sa makahubog nga ilimnon, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod ning kinabuhia, kay tingali unyag hikalitan kamo niadtong adlawa.” Pinaagi niini, kita gidasig nga magpuyo sa matag adlaw nga adunay panglantaw sa kinabuhi human ning kalibotana. Ampingan nato ang atong kinabuhi karon aron maandam kita para sa kinabuhing dayon.

Thursday, November 24, 2011

Friday of the 34th Week (Year A)

Lukas 21:29-33

Ang adlaw ug oras sa pagbalik sa Ginoong Jesus dili nato mahibaloan; ang Dios Amahan lamang ang nasayod niini. Apan atong masabtan sa sambingay sa Kahoy'ng Igera nga ang Ginoo maghatag kanato og mga ilhanan aron kita makaandam sa Iyang paghari sa kalibotan. Kinahanglan lamang nga kita magpabiling mabinantayon sa mga timailhan nga ihatag kanato sa Dios diha sa kinaiyahan, diha sa katilingban, o kaha diha sa sulod sa atong kasingkasing. Ang ikaduhang pag-abot sa Ginoo makalisang sa mga tawong daotan o kanila nga wala moila sa Dios; apan usa kini ka malipayon ug bulahang adlaw para sa mga tawong matarong o kanila nga dugay ra nga nangandoy sa pagtan-aw ug sa pagpakig-uban sa Dios.

Wednesday, November 23, 2011

Thursday of the 34th Week (Year A)

Lukas 21:20-28

Duha ka butang ang gipanagna ni Jesus sa ebanghelyo karon – ang pagkagun-ob sa Jerusalem ug ang ikaduhang pagbalik sa Mesiyas. Ang pagkaguba sa Jerusalem nahitabo na sa tuig 70; apan ang pagbalik sa Ginoo wala pa. Atong masabtan sa ebanghelyo nga ang katapusan sa kalibotan pagaunhan og mga katalagman. Apan dili kini angay kahadlokan sa mga tinun-an tungod kay ning higayona muabot si Jesus uban sa Iyang dakong gahum ug himaya. Ang pagtoo sa ikaduhang pagbalik ni Jesus maoy naghatag og kusog ug kaisog sa mga disipulo atubangan sa mga pagpanglutos. Kini usab unta ang magdasig kanato karon sa pagpuyo og kinabuhi nga Kristohanon haloyo sa daghang mga pagsuway ug tentasyon .

Wednesday of the 34th Week (Year A)

Lukas 21:12-19

Ang ebanghelyo nag-ingon nga ang mga sumusunod ni Cristo pagasakiton, ug ang uban patyon. Gani, ang mga disipulo pwede nga budhian sa ilang mga ginikanan, kaigsoonan ug kahigalaan. Kon ang mensahe ni Cristo usa ka Maayong Balita, nganong aduna may masuko sa Iyang mga tinun-an? Ang pinakadakong rason niini mao si Satanas. Siya ang maghulhog og mga tawo nga masuko, modumot, ug mopatay sa mga disipulo ni Cristo. Si Satanas kontra sa kamatuoran; buhaton niya ang tanan aron pugngan si bisan kinsa nga magsangyaw o magpuyo sa katarong. Apan dili kita angay mabalaka kay si Cristo mipasalig sa Iyang makanunayong pagpakig-uban sa tanan nga mobarog para Kaniya.

Monday, November 21, 2011

Tuesday of the 34th Week (Year A)

Lukas 21:5-11

Ang mga panagna ni Cristo kalabot sa pagkatumpag sa templo ug sa ubang katalagman magpahinumdum kanato nga ang tanang butang adunay katapusan. Ang tawo makahimo og dagko ug nindot nga mga edificio, apan kining tanan mangawala ra sa paglabay sa panahon. Bisan ang kaanyag, kusog, gahum ug bahandi sa tawo adunay kinutoban. Nindot kini nga pahimangno tungod kay usahay maghunahuna raba kita nga kontrolado nato ang tanang butang ug nga kita magpabilin dinhi sa kalibotan. Sayop. Ang Ginoo lamang, uban sa iyang gugma, ang walay utlanan. Busa, hugtan nato ang atong pagtoo sa Dios ug magpabilin kitang mahigugmaon aron maangkon nato ang kinabuhing dayon. 

Sunday, November 20, 2011

Monday of the 34th Week (Year A)

Lukas 21:1-4

Diha sa ebanghelyo gidayeg ni Jesus ang biyuda nga mihulog og duha ka sensilyo sa panudlanan sa templo tungod kay bisan sa iyang kakabos mihatag siya sa tanan nga iyaha. Dinhi atong masabtan nga dili ang gidak-on sa kantidad sa gihalad maoy tan-awon sa Dios kondili ang gidak-on sa kasingkasing sa naghatag. Ang usa ka gasa nga nagagikan sa tawo nga nagbagolbol o kaha nanghambog mawad-an og bili bisan pa og kini dako og presyo. Ang gasa sa biyuda gamay ra apan bilihon kaayo tungod kay giubanan man kini og dakong gugma ug pagsakripisyo. Hinaot nga sa sunod natong paghatag og gasa para sa templo ug para sa isigkatawo mahinumdum kita sa pobreng biyuda nga gidayeg sa Ginoo.

Solemnity of Christ the King [Year A]

Mateo 25:31-46

Ang sambingay sa Katapusang Paghukom naghatag kanato og bag-o nga matang sa presensya sa Dios. Makig-uban Siya kanato dili lamang isip pangulo nga mag-alagad, kondili isip usab tawo nga angay natong tabangan ug higugmaon. Ang atong kaluwasan magdepende unya sa atong pagtratar kang Cristo diha sa mga tawong gigutom, giuhaw, langyaw, hubo, masakiton ug mga priso. Si Mother Teresa nag-ingon: “Kining mga tawhana gigutom dili lamang sa pagkaon, kondili sa gugma; hubo dili lamang sa biste, kondili sa tawhanong dignidad; walay kapahulayan dili lamang tungod kay walay balay, kondili tungod sa ilang pagkasinalikway. Kini sila mao si Cristo nga nagtakuban ug nakig-uban kanato.”

Saturday, November 19, 2011

Feast of Christ the King (Year A)

Ang katapusang Domingo sa Liturhikanhong Kalendaryo mao ang pyesta sa Cristo nga Hari. Tinuyo ang pagtakdo ning maong adlaw tungod kay gusto natong ipakita nga sa katapusang panahon si Cristo ilhon nga Hari sa tibuok kalibutan. Si Pope Pius XI mao ang nagpahiluna niining maong kasaulogan diha sa liturhiya niadtong tuig 1925.
Ang unang pagbasa nagpakita kanato unsa nga matang sa Hari ang Dios. Si Yahweh gipaila nga usa ka magbalantay sa karnero – maalimahon (“Ako mismo ang mag-alima ug magbantay kanila”), manluluwas (“Pangitaon ko sila ug tapukon”), mananambal (“Bugkosan ko ang ilang mga samad ug ayohon ko ang mga nagluya”) ug maghuhukom (“Himoan kog ilhanan ang mga karnero ug mga kanding”). Unya, si San Pablo, diha sa ikaduhang pagbasa, nagpaila kang Cristo nga mao ang Labing Gamhanan sa tanan, nga mibuntog sa kamatayon, ug nga maoy maghatag og kinabuhing dayon sa tanan nga motoo kaniya. Sa katapusan sa panahon, ang tanan moila kang Cristo nga Hari ug moyukbo kaniya.
Ang Ebanghelyo nagpahimangno kanato unsay mahitabo sa katapusan sa panahon. Pinaagi sa sambingay, atong masabtan nga moabut ang higayon kanus-a si Cristo maglingkod sa iyang trono isip maghuhukom, ug kitang tanan pagahukman subay sa atong mga buhat sa gugma ug kalooy ngadto sa atong isigkatawo. Kining Ebanghelyo maghatag kanato og bag-o nga matang sa presensya sa Dios dinhi sa kalibutan. Makig-uban siya kanato dili lamang isip usa ka magbalantay sa karnero, kondili usab isip tawo nga angay natong tabangan ug higugmaon. Ang atong kaluwasan magdepende unya sa atong pagtratar kang Cristo diha sa mga kabos ug timawa – mga tawong gigutom, giuhaw, langyaw, hubo, masakiton ug mga priso. Si Mother Teresa nag-ingon: “Kining mga tawhana gigutom dili lamang sa pagkaon, kondili sa gugma; hubo dili lamang sa biste, kondili sa tawhanong dignidad ug respeto; walay kapahulayan dili lamang tungod kay walay balay, kondili tungod sa ilang pagkasinalikway. Kini sila mao si Cristo nga nagtakuban ug nakig-uban kanato.”
Niining pyesta ni Cristo nga Hari, kita gihagit sa tinud-anay nga pagpangita sa Ginoo diha sa mga panagway sa atong mga kaigsoonan nga nagsubo ug nagkalisudlisud. Usa kini ka hagit sa pagpakighiusa sa katawhan nga nag-antos, sama sa gibuhat ni Mother Teresa sa mga masakiton ug himalatyon. Sugdan nato kini sa paghimo diha sa atong tagsatagsa ka panimalay ug katilingban, diha sa mga sakop sa atong pamilya, kaparyentihan, ug mga kasilinganan.
Pamalandongan nato kini:
1. Kinsa man sa atong mga igsoon diha sa pamilya ug kasilinganan ang nanginahanglan pag-ayo sa atong presensya, atensyon ug pagtabang? 
2. Unsa may atong nahimo isip opisyal sa lungsod, pari sa simbahan, doktor, abogado, negosyante, magtutudlo, trabahante, o ginikanan aron mapatunhay ang paghari sa Dios dinhi sa kalibutan?

Friday, November 18, 2011

Saturday of the 33rd Week (Year A)

Lukas 20:27-40


Adunay mga Saduseo nga nangutana kang Jesus og kang kinsang asawa ang usa ka babaye nga naminyo sa pito ka higayon inig abot sa panahon sa pagkabanhaw. Nangutana sila niini dili tungod kay gusto sila mahibalo sa kamatuoran kondili tungod kay gusto nilang kataw-an ang pagtoo nga adunay kinabuhi human sa kamatayon. Imbis masuko, gigamit ni Cristo kini nga kahigayonan sa pagsangyaw sa pagkabanhaw nga nagpaabut sa mga matoohon. Ang Ginoo dili dios sa mga patay kondili sa mga buhi. Ang tanan nga anaa Kaniya magpabiling buhi. Hinaot unta nga kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagsunod sa kinabuhi ni Cristo aron human sa kamatayon atong madawat ang ganti sa kinabuhing dayon. 

Friday of the 33rd Week (Year A)

Lukas 19:45-48

Kinsa man ang mga tawo nga gipamugaw ni Jesus gikan sa hawanan sa templo? Sila ang mga kasabwat sa kadagkoan sa templo nga nagpaginansya og dagko diha sa ilang pagpamaligya og mga mananap ug sa pagpamaylo og mga sensilyo nga ihalaray. Kasagaran, ang mga kabos maoy maapektohan og ayo ning maong buhat. Sa pagkondena niini, gigamit ni Jesus ang mga pulong sa propeta: “Ang akong balay, balay sa pag-ampo, apan inyong gihimo nga tagboanan sa mga kawatan”. Kining ebanghelyo mag-awhag kanato sa dili pagbinuang sa mga balay alampoanan tungod kay kini templo man sa Dios. Dili usab kita magtamastamas sa matag tawo tungod kay kini templo man sa Espiritu Santo.

Wednesday, November 16, 2011

Thursday of the 33rd Week (Year A)

Lukas 19:41-44

Nagkaduol na si Jesus sa Jerusalem ug sa iyang pagkakita niini, mihilak siya, ug miingon, 'Kon nasayod ka pa unta kon unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw!'” Gihilakan ni Jesus ang katawhan sa Jerusalem tungod kay midumili sila sa pagdawat sa Mesiyas; wala nila makita ang presensya sa Dios diha ni Cristo, nga mao unta ang magdala og kalinaw sa ilang kinabuhi. Tungod sa pagdumili sa grasya sa Dios, ang ciudad sa Jerusalem nabungkag sa tuig 70 AD pinaagi sa kamot sa mga Romano. Ang nahitabo sa Jerusalem mahimo unta para kanato nga leksyon aron kita modawat gayud ni Cristo diha sa atong komunidad ug mosunod sa iyang panig-ingnan alang sa kalinaw ug katingusbawan natong tanan.

Tuesday, November 15, 2011

Wednesday of the 33rd Week (Year A)

Lukas 19:11-28

Ang sambingay sa ebanghelyo naghisgot sa usa ka hari nga masaligon sa iyang ginsakpan. Sa iyang paglakaw, gibinlan niya sila og salapi nga ilang gamiton sa bisan unsang paagi nga ilang mahunahunaan. Pinaagi niini masukod ang ilang kamatinud-anon ug kamaalagaron sa hari. Ingon usab niini ang gibuhat sa Dios kanato. Gisaligan kita Niya sa daghang mga butang sama sa kinabuhi, kabtangan, kahibalo ug talento. Gihatag usab kanato ang kagawasan sa paggamit ning mga gasa sa paagi nga atong gusto. Dinhi unya masukod ang atong gugma sa Ginoo. Ampingan ba nato ang mga gasa ug gamiton sa paagi nga makaayo? O, ipakawalay-bili ug abusaran ba nato kini sa paagi nga ikasakit sa Ginoo? 

Monday, November 14, 2011

Tuesday of the 33rd Week (Year A)

Lukas 19:1-10


Si Saqueo maoy tawo nga wala na malipay sa iyang nahimutangan. Atua siya sa ibabaw, apan gibati siya'g dakong kamingaw. Adunahan siya, apan wala siyay kahigalaan. Mao kini ang bunga sa iyang daotang binuhatan. Karon, gusto na siya nga magbag-o ug mobalik sa Ginoo. Giingnan niya si Jesus, “Ihatag ko ang katunga sa akong katigayonan ngadto sa mga kabos, ug kon ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siyag upat ka pilo.” Kining ebanghelyo nagtudlo kanato unsa ang tinuod nga paghinulsol. Pinaagi kang Saqueo atong nasabtan nga ang matinud-anong pagbasol pagaubanan gayud og dakong tinguha sa pag-ayo sa mga relasyon ug butang nga nadaot tungod sa atong mga sala nga nahimo. 

Monday of the 33rd Week (Year A)

Lukas 18:35-43

Ang makililimos diha sa ebanghelyo usa ka buta. Apan aduna siyay nakita nga wala makita sa daghan nga misunod kang Jesus. Una, nakita niya kang Cristo ang Manluluwas nga dugay nang gipaabut sa katawhan sa Israel. Ug ikaduha, nakita niya ang iyang dakong panginahanglan sa panabang sa Dios. Mao kini ang hinungdan sa iyang pagsinggit: “Jesus! Kaliwat ni David! Kaloy-i intawon ako!” Kining maong buta maoy nahimong modelo para kanato sa usa ka tawo nga nakakita sa tinuod nga kahayag. Gani, human ayoha ni Jesus, misugod dayon siya paglakaw sunod sa iyang Mesiyas. Mangutana kita karon: Nakita na ba nato ang tinuod tang Kaluwasan? Naglakaw na ba kita uban sa tinuod nga Kahayag?

Saturday, November 12, 2011

33rd Sunday in Ordinary Time (A)

Mateo 25:14-15, 19-21


Ang Sambingay sa mga Talento nagtudlo kanato og 3 ka mahinungdanong butang. Una, ang Ginoo naghatag sa matag usa kanato og lain-laing kahibalo ug abilidad. Di bale na kon unsa kadaghan ang atong talento; ang importante nga gamiton nato kini sa saktong paagi. Ikaduha, ang Ginoo dili malipay kon atong tan-ogan ang atong talento o gamiton para lamang sa kaugalingong kaayohan. Kitang tanan mga anak sa Dios ug giawhag nga magtinabangay. Gitagaan kita og klase-klaseng talento aron atong masabtan nga nanginahanglan kita sa usag-usa. Ug ikatulo, ang Ginoo mangayo sa iyang bahin inig abot sa panahon. Gantihan kita Niya kon makapakita kita og mga bunga sa atong talento.

Friday, November 11, 2011

Saturday of the 32nd Week (Year A)

Lukas 18:1-8


Sa sambingay ni Cristo, ang huwes walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa isigkatawo. Apan mihatag siya sa gipangayo sa biyuda tungod kay nagbalikbalik man kini pagduol kaniya. Kining sambingay magdasig kanato sa pagmakanunayon sa pag-ampo. Nganong madiskurahe man ta sa pag-ampo? Tungod ba kay wala ihatag sa Dios ang atong gipangayo? Sabton nato nga ang Ginoo usa ka mahigugmaong Amahan, dili sama sa huwes nga walay balatian. Tubagon Niya ang tanan natong pag-ampo, apan usahay ang Iyang tubag “Dili”. Modumili Siya sa atong gipangayo kon kini makadaot kanato o kon kini wala pa sa tukmang panahon. Busa, magpabilin kitang masaligon sa Dios nga naglantaw lamang sa atong kaugmaon.

Thursday, November 10, 2011

Friday of the 32nd Week (Year A)

Lukas 17:26-37


Gihulagway ni Jesus ang Adlaw sa Paghukom ug siya miingon: “Niadtong gabhiona, may duha ka tawo nga magdulog sa higdaanan; kuhaon ang usa ug ang usa ibilin.” Atong masabut dinhi nga kada usa kanato manubag sa kaugalingon atubangan sa Ginoo. Dili nato mapasa ang maong responsabilidad ngadto sa laing tawo. Kining ebanghelyo nindot nga pahimangno tungod kay adunay daghan kanato nga magpasagad lang ug magsalig nga maluwas tungod sa katarong ug kamaampoon sa ilang mga ginikanan, kapikas, o kaha igsuon. Sayon ra moingon, “Iapil lang ko og ampo” o “Ikaw lay pagbinuotan para nako”. Sayop! Sa Adlaw sa Paghukom, ang atong binuhatan maoy susihon, dili ang sa uban.

Thursday of the 32nd Week (Year A)

Lukas 17:20-25

Naanad na kita sa paghunahuna nga ang Gingharian sa Dios usa ka lugar nga atong makita o maadtoan. Apan ang ebanghelyo karon naghatag kanato og laing pagsabot kalabot niini. Si Jesus miingon: “Ang Gingharian sa Dios dili butang nga inyong makita. Walay makaingon, 'Ania ra!' o, 'Atua ra!'; kay ang Gingharian sa Dios anaa uban kaninyo.” Dinhi atong masabut nga ang Gingharian sa Dios usa diay ka persona, si Cristo mismo, nga atong gipadayon diha sa atong kasingkasing ug sa atong katilingban. Sa atong matinud-anong pagdawat ug pagsunod kang Cristo, atong gitugotan nga Siya ang maghari sa atong kinabuhi. Kon mahitabo kini, mahimong realidad ang Gingharian sa Langit dinhi sa Yuta.

Wednesday of the 32nd Week (Year A)

Lukas 17:11-19

Sa ebanghelyo karon giayo ni Jesus ang napulo ka sanglahon nga nagpakilooy kaniya. Apan niining napulo, usa lang ang mibalik aron sa pagdayeg ug pagpasalamat kang Jesus. Tungod niini nakapangutana siya, “Di ba napulo man ang nangaayo? Hain naman ang siyam?” Bisan tingali kita mobati og kalain sa tawo nga dili makamaong magpasalamat. Isipon nato siya nga walay grado o walay batasan. Pero ngano man lage nga sa daghang higayon balewalaon ra man pud nato ang mga butang, tabang ug pagpangga nga atong madawat gikan sa Ginoo ug sa mga tawo nga nagmahal kanato? Busa, sa sunod higayon, dili gyud ta malimot sa pagpasalamat sa Dios ug sa tanan nga nagpangga kanato. 

Tuesday, November 8, 2011

Dedication of the Basilica of St. John Lateran (Year A)

Juan 2:13-22

Gisaulog nato karon ang kapistahan sa Basilica sa Letran nga nahimutang sa Roma. Luyo sa kasayoran sa kadaghanan, ang Basilica sa Letran, dili ang Saint Peter's Basilica, mao ang katedral sa Roma. Natukod ang maong Simbahan sa panahon ni Constantino ug gikonsagrahan ni Papa Silvestre sa tuig 324. Si Constantino mao ang pinakauna nga emperador sa Roma nga nahimong Kristiyano ug tungod kaniya nahimong legal sa maong dapit ang pagtoo kang Cristo. Para sa mga magtotoo, ang katukoran sa Basilica sa Letran nahimong simbolo sa kadaogan sa Kristiyanismo atubangan sa daghan kaayong mga pagpanglutos. Angayan gayud siyang isipon nga “Inahan ug Pangulo sa tanang Simbahan sa Roma ug sa Tibuok Kalibutan.”

Tuesday of the 32nd Sunday (Year A)

Lukas 17:7-10

Kon makabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingna ninyo 'Mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan.'” Pinaagi sa usa ka sambingay gitudloan ni Jesus ang Iyang mga tinun-an sa pagsilbi sa Dios nga dili maghulat og balos. Tukma kini nga pahimangno tungod kay daghan kanato magserbisyo o maghatag og donasyon diha sa simbahan tungod kay adunay pangayoon sa Ginoo. Unya kon dili ihatag sa Dios ang gipangayo magmahaymahay dayon. Kini magpakita lamang nga ang atong pagtabang dili kinasingkasing. Ang pag-alagad sa Ginoo ug sa isigkatawo maisip nga bulawanon kon kini atong buhaton nga walay “strings attached”, nga sa ato pa, puno sa gugma ug dili magpabayad. 

Monday, November 7, 2011

Monday of the 32nd Week (Year A)

Lukas 17:1-6

Sa ebanghelyo karon si Jesus nagpahimangno sa mga tinun-an sa dili paghatag og daotang ehemplo sa uban. Ang magbuhat sa ingon angay kunong “hiktan ang liog sa usa ka dakong galingang bato ug itambog ngadto sa dagat”. Kining panultihon nagpasabut lamang sa kadako sa sala sa tawo nga maghatag og dili maayong panig-ingnan sa uban. Kon magtudlo kita sa usa ka tawo sa pagpakasala, siya magtudlo usab sa laing mga tawo sa pagpakasala, ug kini sila mao na pud ang makaingon sa daghang tawo nga makasala. Busa, dili daotang ehemplo kondili saktong panig-ingnan ang atong ipakita sa uban, ilabi na sa atong mga kabataan, aron adunay maayong kaugmaon ang atong katilingban.

Saturday, November 5, 2011

32nd Sunday in Ordinary Time (Year A)

Mateo 25:1-13

Diha sa sambingay sa ebanghelyo adunay lima ka dalaga nga gitawag og danghag tungod kay wala sila magdala og reserbang lana. Tungod niini wala sila makaapil sa kumbira. Ang laing lima mga maalamon tungod kay sila nag-andam og igong lana. Bisan nalangan pag-abut ang pamanhonon, wala mapalong ang ilang mga suga ug sila nakaapil sa dakong kasadya. Kining sambingay gigamit aron sa paghulagway sa Gingharian sa Langit. Ang pamanhonon mao si Cristo. Ang mga dalaga mao kita nga nagpaabut sa Ginoo. Ang lana mao ang atong pagtoo ug maayong binuhatan. Sa pag-abut ni Cristo sa adlaw sa atong kamatayon o sa Katapusang Paghukom, maabtan kaha kita nga adunay igong lana? 

Friday, November 4, 2011

Saturday of the 31st Week (Year A)

Lukas 16:9-15

Kon kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi niining kalibutana, kinsay mopiyal kaninyo sa tinuod nga bahandi?” Ang mga pulong ni Jesus sa ebanghelyo karon magpahinumdum kanato nga kita mga piniyalan sa Ginoo. Ang Dios maoy tag-iya sa tanan nga atua sama sa kinabuhi, pamilya, higala, talento, kahibalo, bahandi, trabaho ug uban pa. Untop kini nga pahinumdum tungod kay daghan kanato gustong manag-iya ug dili ganahan isipon nga piniyalan lamang. Kasagarang tawo nga gustong manag-iya magpahimulos ug mag-abusar sa mga butang nga anaa kanila. Apan kita, nga nasayod sa atong pagkapiniyalan, mag-amping gayod sa mga gasa sa Dios ug mogamit niini sa saktong paagi. 

Thursday, November 3, 2011

Friday of the 31st Week (Year A)

Lukas 16:1-8

Diha sa sambingay gidayeg ni Jesus ang piniyalan dili tungod sa iyang ngil-ad nga pagdumala sa kabtangan sa iyang agalon kondili sa iyang inantigo nga paglikay sa kadaot nga iya untang mahiagoman tungod sa iyang sala. Si Jesus nakasitar, “Ang mga tawo ning kalibutan mas maantigo modumala sa ilang buluhaton kay sa mga tawo nga iya sa kahayag”. Kining ebanghelyo karon maghagit kanatong mga Kristiyano sa pag-inantigo usab sa pagdumala sa atong espirituhanong kinabuhi. Kon ang tawo nga kalibutanon makamao moluwas sa kaugalingon, kita nga nagpuyo sa kahayag makamao pud unta nga mopatigayon sa atong kinabuhi. Magpalupig ba diay kita sa hunahuna ug lihok sa mga daotan? 

Thursday of the 31st Week (Year A)

Lukas 15:1-10

Ang Sambingay sa Nawalang Karnero naghulagway sa dakong gugma sa Dios alang sa mga makasasala. Sama sa maayong magbalantay nga andam mobiya sa 99 ka karnero aron pangitaon ang usa nga nahisalaag, ang Dios molihok aron makaplagan ang usa ka makasasala. Gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, “Mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa 1 ka makasasala nga maghinulsol, kay sa 99 ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsol.” Kining ebanghelyo karon mag-awhag kanato sa pag-ila sa atong kamasalaypon. Likayan nato nga mahimong “self-righteous” sama sa mga Pariseo. Ang atong matinud-anon nga pagkumpisal sa sala ikalipay pag-ayo sa Ginoo. 

Tuesday, November 1, 2011

All Souls' Day (Year A)

Wis 3:1-9; Rom 5:5-11; Jn 6:37-40

Dili dali ug dili sayon ang pagwala sa atong kasubo sa kamatayon sa atong mga minahal sa kinabuhi. Daghan kanato dinhi nagbangutan pa sa pagkamatay sa ginikanan, kapikas, igsoon, o higala. Hinoon, daghan usab kanato ang nagpabiling malig-on tungod sa gihuptan nga pagtoo sa pagkabanhaw nga ihatag ni Cristo.

Mao kini ang kabubut-on sa nagpadala kanako: walay bisan usa sa iyang gihatag kanako nga mawala, ug nga banhawon ko kini sa katapusang adlaw” (Juan 6:36). Ang mga pulong ni Cristo maoy naghatag kanato og dakong paglaum sa kinabuhing dayon ug sa kaluwasan nga ato unyang maangkon human sa kamatayon. Ang atong patay nga lawas mahimong abo sa sementeryo, apan ang atong espiritu makig-uban sa Ginoo sa iyang kahimayaan ug sa kalipay nga walay katapusan. Ang Balaang Kasulatan nagsulat: “Wala pay mata nga nakakita, wala pay dalunggan nga nakadungog, wala pay hunahuna nga nakatugkad unsa kanindot ang giandam sa Ginoo sa tanan nga mahigugma kaniya!” (1 Corinto 2:9).

Ang pundasyon sa atong pagtoo mao si Cristo mismo nga nabanhaw tulo ka adlaw human sa iyang kamatayon sa krus. Ang kamatayon ug kangitngit nawad-an og gahum batok kang kaniya. Tungod niini, matud ni San Pablo, kita nga nabunyagan diha ni Cristo mahiusa uban kaniya sa adlaw sa pagkabanhaw (Roma 6:3-9).

Aron mahimong makahuluganon kining atong pagsaulog sa “Adlaw sa Mga Kalag”, tulo ka butang ang angay natong himoon. Una, handumon nato ang atong mga kaigsoonan nga nangamatay na – ang ilang kinabuhi, ang ilang maayong panig-ingnan, ug ang atong mabulokong kasinati-an uban kanila. Maghalad kita’g pipila ka pag-ampo para sa kapasayloan sa ilang mga sala. Ug hangyoon ta usab sila nga mag-ampo para sa atong kaluwasan.

Ikaduha, atong tan-awon ug pamalandongan ang realidad sa kamatayon. Tungod sa kahadlok, kadaghanan kanato maglikay sa paghunahuna ug paghisgot mahitungod sa kamatayon. Mao nga ang kasagarang mahitabo, moabut ang kamatayon nga dili kita andam. Mas makatabang kanato kon kita modawat sa realidad sa kamatayon, moatubang ug motan-aw niini isip kabahin sa tawhanong kinabuhi. Gani, alang kanatong mga magtotoo, ang kamatayon usa ka mahinungdanong yugto tungod kay kini mao ang panahon sa atong pakighimamat sa Labaw nga Makagagahum. Pinaagi sa maampoong pagpamalandong, matabangan kita sa pagpangandam sa pag-abut sa takna sa atong kamatayon.

Ug sa katapusan, atong ipadayag ang atong dakong pagtoo sa pagkabanhaw diha sa atong pag-ampo ug sa atong kinabuhi. Sa pag-ampo, magpabilin kitang malaumon ug matoohon nga ang Ginoo nag-andam og lugar para sa matag usa kanato didto sa iyang gingharian. Dili kita magpababilin sa kasubo sa pagkawala sa atong mga minahal. Hinoon, magmasaligon kita nga moabut ang panahon kanus-a kita mahiusa pagbalik kanila. Ug diha sa kinabuhi, ipakita nato ang atong pagtoo sa pagkabanhaw pinaagi sa pagpuyo subay sa mga lakang ni Kristo, kinsa mao ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Dili kita angay nga magkinabuhi nga mura’g walay kamatayon, o magpuyo nga mura’g wala nay ugma. Gani, ang tanan natong buhaton angay natong isipon nga usa ka pagpangandam sa kinabuhing dayon.

All Souls' Day (Year A)

Juan 14:1-6


Sa balay sa akong Amahan adunay daghang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam og lugar alang kaninyo.” Kining gisulti ni Cristo diha sa ebanghelyo maghatag kanato og dakong paglaum sa kaluwasan nga atong maangkon tungod sa atong pagsunod Kaniya. Ang atong lawas mahimong abo sa menteryo, apan ang atong espiritu mahiusa sa Ginoo sa kalipay nga walay sama. Si San Pablo miingon: “Wala pay mata nga nakakita, wala pay dalunggan nga nakadungog, wala pay hunahuna nga nakatugkad unsa kanindot ang giandam sa Ginoo sa tanan nga mahigugma kaniya!” [1 Corinto 2:9]. Kon ingon ani ang nagpaabut nato, nganong mahadlok man ta mamatay? Basin kulang ta sa paghigugma sa Ginoo noh? 

All Saints' Day (Year A)

Mateo 5:1-12


Karong adlawa atong gipasidunggan ang tanang mga Santos sa Simbahan. Kinsa man ang mga Santos? Nindot kaayo palandungon nga sa unang mga yugto sa atong Simbahan, ang tanang nabunyagan diha ni Kristo ginatawag og “Mga Santos”. Pananglitan, sa iyang unang sulat ngadto sa taga Corinto, si San Pablo miingon: “Gibalaan kamo diha ni Kristo, gitawag nga mahimong mga santos, uban sa tanang tawo nga motawag kang Jesu-Cristo nga ila ug atong Dios” (1:2). Sa pagkatinuod, kitang tanan nga nabunyagan diha ni Kristo nabalaan na tungod kay kita nahiusa na uban kaniya. Apan gitawag pa gihapon kita sa pagkasantos aron sa matag adlaw mag-anam kita kahisama kang Cristo nga atong Ginoo.

Tungod sa kasinatian sa sala, hinayhinay nabalewala natong mga Kristiyanos ang kamatuoran sa atong pagkabalaan ug pagkasantos. Siguro, matag usa kanato mobati og kaulaw nga tawgon og santos tungod sa atong mga kahuyang ug inadlaw-adlaw nga kalapasan. Ug sa hinayhinay, atong nabatasan ang pagtawag og “santos” niadto lamang pipila nga gideklarar nga mga santos sa Simbahan. Sila maoy nahimong mga modelo sa kabalaan ug sa katarong; sila usab ang tigpangama o tigpanalipud para sa tanang mga sumusunod ni Cristo.

Bisan adunay mga giila nga santos sa Simbahan, dili nato angay kalimtan ang talagsaong dignidad sa atong pagkabinunyagan. Pinaagi sa bunyag kita gibalaan na diha ni Cristo ug gitawag nga mahimong mga santos sa Dios. Ang pagbalaan sa kaugalingon maoy bokasyon sa tanang Kristiyano. Mao kini ang giingon ni San Pablo ngadto sa taga Efeso: “Sukad pa sa sinugdanan kamo gipili na diha ni Kristo nga mahimong balaan ug limpyo atubangan sa Ginoo” (1:3-4).

Unsaon man nato pagpuyo sa balaan o santos nga kinabuhi? Sa hamubo nga pagkasulti, kini maglangkob sa pagpaminaw kang Cristo, pagsunod sa iyang mga lakang, ug sa pagpabiling matinud-anon haloyo sa tanang kalisdanan. Madunggan nato ang tingog ni Cristo diha sa Balaang Kasulatan, diha sa mga alagad sa Simbahan, ug diha sa pag-ampo pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. Masunod nato ang iyang gilaktan diha sa inadlaw-adlaw nato nga pagpangalagad sa atong isigkatawo, ilabina sa mga kabos ug nag-antos. Ug makapabilin kitang matinud-anon kon tinuoray kitang makigbatok sa mga pagsulay ug sa tanang daotan.

Nindot ang giingon sa usa ka magsusulat: “Saints are sinners who keep on trying to do good.” Ikalipay pag-ayo sa Ginoo kon bisan sa atong pagkatawhanon magpadayon kita nga maningkamot sa pagsunod sa kinabuhi sa Iyang Anak nga si Jesus. Kon masayop kita, mangayo kita og pasaylo. Kon madagma kita sa kadaotan, mobangon kita ug magbag-o sa kaugalingon. Sa pagkatinuod, dili sayon ang pagpakasantos, apan posible kini nga atong maangkon tungod sa panabang sa Dios nga maoy labing hingpit ug labing santos.

Niining kaspitahan sa mga santos, atong pasidunggan ug pasalamatan ang atong mga ginikanan, kaigsoonan, kahigalaan ug kasilinganan nga naningkamot pagsunod kang Cristo diha sa ilang tagsatagsa ka kinabuhi. Ang uban kanila nagpuyo na sa kahimayaan uban sa Ginoo ug nakighiusa kanato pinaagi sa ilang balaan nga espiritu.