Friday, September 30, 2016

SATURDAY OF THE 26TH WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 10:17-24. UNSA MAY MAS MAHINUNGDANON – ANG PASIDUNGOG SA KALIBOTAN O SA LANGIT? Ang 70 ka mga tinun-an namalik gikan sa usa ka misyon ug mahinangpong nagpahibalo kang Hesus mahitungod sa ilang nahimo. Unya, si Hesus miingon kanila: “Ayaw kamo paglipay niini tungod nga ang mga espiritu napailalom sa inyong gahom; hinonoa paglipay kamo nga ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa kalangitan.” Pinaagi niini, gitudloan kita ni Hesus nga walay kalampusan ug pasidungog nga mahimong ibaylo sa ganti sa kinabuhing dayon. Ang tawhanong pasidungog dili maghatag og maluntarong kalipay sa tawo. Si Thomas Merton nagtudlo: “True happiness is not found in any other reward than that of being united with God. If I seek some other reward besides God himself, I may get my reward but I cannot be happy.”

FRIDAY OF THE 26TH WEEK IN ORDINARY TIME

LUKAS 10:13-16. UNSA MAN NGA MATANG SA KATILINGBAN KITA KARON? Gisaway ni Hesus ang mga tawo sa Corasin ug Betsaida tungod kay wala sila magpakita og kausaban human sa iyang pagpanudlo ug paghimog mga milagro sa ilang distrito. Wala nila hatagi’g bili ang pagduaw sa Dios kanila. Kining makusganong pagsaway ni Hesus magsilbi nga dakong pahimangno alang kanato karon. Ang mga Pilipino gigasahan sa walay sama kanindot nga pagtoo. Nag-inusara kita nga Kristohanong nasod sa tibuok Asia. Apan daw makauulaw kaayo nga ning dapita sa kalibotan nailhan kita nga nag-una sa gidaghanon sa “graft and corruption”. Asa man ang atong pagkakristiyano? Si Jean Vanier nag-ingon: “A Christian community should do as Jesus did: propose and not impose. Its attraction must lie in the radiance cast by the love of one another.”


Tuesday, September 27, 2016

WEDNESDAY OF THE 26TH WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 9:57-62. ANDAM BA KITA NGA MOSUNOD KANG KRISTO KARON UG SA TANANG HIGAYON? Dihay gustong mosunod kang Hesus, apan siya miingon, “Sir, mouli una ako aron paglubong sa akong amahan.” Diha puy lain nga miingon, “Mosunod ako kanimo, Sir, apan tugoti una ako pagpauli aron pagpanamilit sa akong banay.” Tabla ra ni nga miingon, “Mosunod ko, pero unya na.” Dili ba ingon ani man usab ang daghan kanato. “Magbinuotan ko, pero unya na inig kahuman nako’g binuang.” “Mosimba ko, pero unya na kon magluya nako.” “Moalagad ko sa Simbahan, pero unya na kon moretiro nako.” Kini nga matang sa batasan dili makalipay sa Ginoo. Kon gusto kita mosunod kaniya, buhaton nato kini karon dayon, dili unya, dili ugma. Sakto ang pahimangno: “Satan’s greatest lie is, “You have plenty of time to get right with God.”

Monday, September 26, 2016

TUESDAY OF THE 26TH WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 9:51-56. SAKTO BA NGA KITA MAGHUNAHUNA’G KADAOT PARA SA MGA TAWO NGA DILI MODAWAT O KAHA DILI GANAHAN NATO? Sa dihang ang mga Samaritanhon nidumili sa pagdawat kang Hesus sa ilang lugar, nasuko pag-ayo ang managsuong apostoles nga si Santiago ug Juan. Gusto nilang paulana’g kalayo gikan sa langit ang maong katawhan. Dili ba ingon man usab kita niini kon aduna kitay kalagotan? Gusto nato silang panghimaraoton, pasakitan, ug paantoson. Apan dili kini maayo ug dili Kristohanon. Gibadlong ni Hesus ang mga apostoles nga naghunahuna og kadaot sa kaaway tungod kay nasayod siya nga kini magdala’g kadaot dili lamang sa tawong nasuk-an kondili sa tawo usab nga nasuko. Sakto si Ralph W. Emerson sa pag-ingon, “Sa usa ka minuto nga kasuko, gikuhaan nato’g 60 segundos nga kalinaw ang atong kinabuhi.”

Sunday, September 25, 2016

MONDAY OF THE 26TH WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 9:46-50. NGANONG DILI MAN KITA ANGAY’NG MAGMAPAHITAS-ON? Si Saint Vincent de Paul nag-ingon, “Ang garbo maoy atong pinakadakong kaaway tungod kay kini maoy tuboran sa tanang daotan ug kalaglagan sa tanang maayo.” Tinuod kini sumala sa atong kasinati-an. Kon garbo maoy maghari, anaa ang pagsumpaki-ay, pagdinaotay ug pagdinumtanay. Likayan gayod nato nga mahimong garboso tungod kay matod pa sa libro ni Santiago: “Ang Ginoo makigbatok sa mga mapahitas-on, apan maglaban siya sa mga mapaubsanon” (4:6).  Diha sa ebanghelyo, gidasig kita ni Hesus nga magmapaubsanon tungod kay ang labing ubos sa tanan maoy ilhong labing dako didto sa Langit. Sakto ang gisulat: “Being humble is more important than being wise because God doesn’t need a proud mouth that speaks much, but a kind heart that listens.”

Saturday, September 24, 2016

26TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR C)

Lukas 16:19-31

Sa usa ka plaza, dihay dato nga gipangayoan og tabang sa usa ka makililimos.
Dato: “Diay beer. Imna kini.”
Makililimos: “Sori sir, dili ko muinom. Pagkaon lang ako.”
Dato: “Diay sigarilyo, tabak-a kini.”
Makililimos: “Sori sir, dili ko manabako. Pagkaon lang ako.”
Dato: “Aw, hatagan lang taka'g numero sa swertres aron makadaug ka.”
Makililimos: “Sori sir, dili man ko manugal. Pagkaon lang ako.”
Dato: “Na hala. Mas maayo pa mouban na lang ka nako sa balay namo.”
Nalipay pag-ayo ang pobreng makililimos kay sa iyang hunahuna dalhon siya sa balay sa dato aron pakan-on. Ana kay sa pag-abot nila sa balay sa dato, nasuko man pag-ayo ang asawa niini.
Misis: “Oy, nganong nagdala man ka anang makililimos. Hugaw ug baho kaayo na siya. Pastilan manimaho ta ani sa balay. Unsa man, imo na siyang pakan-on dinhi?”
Dato: “Unsay pakan-on? Gidala nako na siya dinhi dili aron pakan-on, kondili aron ipakita nimo unsay dangatan sa tawo nga walay bisyo.”

Pagkangil-ad kaha kon kita dili na mobati’g kalooy sa atong isigkatawo. Kana bitaw’ng muabot ang panahon nga dili na kita matandog atubangan sa tawo nga adunay dako nga panginahanglan. Kana bang makaako na lang kita nga motalikod o molabay sa tawo nga mangayo kanato og tabang. Hinaut unta nga dili kini mahitabo kanato!

Sa sambingay ni Kristo, ang dato wala makasulod sa paraiso tungod kay sa dihang dinhi pa siya sa kalibutan, wala siyay gihimo nga pagtabang sa pobre nga si Lazaro. Naghinobra ang kwarta sa dato. Kada adlaw siya nagsul-ob og mga mahalong bisti. Kada adlaw siya nagpatuyang og kaon sa mga lamiang sud-an. Pero, wala gayod siyay gihimo para muarang-arang ang kahimtang sa pobre nga nag-atong sa iyang pultahan. Mas maayo pa ang mga iro kay nakahinong ni Lazaro; nagsigi og tila sa iyang mga nuka. Pero ang dato wala gayod manumbaling kaniya.

Ang sambingay nagkanayon nga sa dihang namatay na ang duha, si Lazaro nahilangit ug nakig-uban kang Abraham, apan ang dato na-impyerno ug nag-antos sa tumang kainit. Ang mga karaang tawo adunay panghunahuna nga ang pobre sa kalibutan madato sa laing kinabuhi, ug ang dato sa kalibutan mapobre human ning kinabuhia (reversal of fortune). Pero, ang nakanindot sa sambingay ni Kristo mao ang iyang pagpasabot ngano nga adunay nahitabo nga pagkabaylo sa kahimtang.

Atong masabtan sa sambingay ni Kristo nga ang dato na-impyerno dili tungod sa iyang bahandi, kondili tungod sa iyang pagkawalay kalooy ug pagkawalay pagtagad kang Lazaro. Bisan siya naghinobra sa bahandi, wala gayod siya mopaambit bisan gamay nalang sa usa ka pobre. Sa sayon nga pagsabot, kining sambingay nagtudlo kanato nga ang atong kaluwasan mag-agad sa atong pagtagad sa mga kabos nga nagpalibot kanato. Ang mga adunahan angay nga maminaw pag-ayo ning tambag ni San Pablo: “Alang sa mga dato aning kalibutana. Ayaw palabig kamapahitas-on. Ayaw’g salig sa walay kasiguruang bahandi. Hinunoa salig sa Dios nga manggihatagun, nga naghatag sa atong gikinahanglan. Pagbuhat og maayo, pagpakadato sa maayong mga buhat, sa maayong kabubut-on, ug sa kamanggihatagun. Sa ingon, makatigum kag puhunan alang sa umaabut, ug makabaton sa maayong kinabuhi” (1 Tim 6:17-19).

Dili nato ikalimod nga usahay mapul-an kita og tabang sa mga nagkalisud. Tungod kini sa daghang mga rason. Usahay, maglagut nata kay magsigi og balikbalik og palimos sa ato. Naay uban mangutang ug dili motunong sa gisaad nga pagbayad. Ang uban mangilad sa ato. Usahay pud kapuyan nata kay kita mismo galisud man usab. Ug usahay mobati kita nga dili mahurot ang mga tawo nga tabangonon. Apan bisan pa niini, nagpabilin ang Kristohanong tawag sa pagtabang sa mga kabos.

Si San Pablo nag-ingon nga diha sa atong pagtabang sa mga tawo nga nanginahanglan, kita nagtigum og puhunan para sa langit. Kon sabton nato pag-ayo, ang mga kabos dili problema kondili grasya, tungod kay sila maghatag og kahigayonan para sa uban aron maangkon ang kaluwasan. Adunay magsusulat nga nag-ingon: “The only things you can take with you into the next life are the things you’ve shared with the poor.

Sa dihang namatay kining usa ka dato nga babaye, gitagbo siya ni San Pedro ug gihatud sa iyang gamay nga balay didto sa langit. Misinta ug mireklamo kining doña.
Doña: Oy San Pedro, wala baka masayud nga dato ko sa kalibutan. Dako kaayo akong mansion. Unya, nganong gitagaan man lang ko nimog barong-barong.
San Pedro: Sori mam. Unsaon man namo paghimo'g dakong balay para nimo nga gamay ra man kaayo kag materyales nga gipadala dinhi sa langit.
Doña: Unsay materyales? Magpa-order ta karon og daghang materyales. Daghan pa kog kwarta sa bangko.
San Pedro: Sori mam. Ang imong kwarta sa kalibutan walay bili dinhi. Ang imo rang maayong mga buhat didto ang giisip nga materyales dinhi sa langit. Unya kay gamay ra man ka'g maayong binuhatan, agwantaha na lang ning barong-barong nga imong puy-an dinhi hangtud sa kahangturan.

Pamalandongan nato kini:

  1. Kinsa man ang mga kabos diha sa atong kasilinganan?
  2. Aduna ba kitay gibuhat o gihatag nga tabang alang sa kaayohan sa mga tawong adunay panginahanglan?