Saturday, September 10, 2016

24TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR C)

Lukas 15:1-32

Kinsa man ang Dios nga atong giila? Unsa may hulagway ning Ginoo nga atong gisimba?

Si Hesus. Siya ang hulagway sa Dios nga atong gisimba, gisunod ug gihigugma. Sa wala pa si Hesus moanhi sa kalibotan, ang tawo wala pa kaayo makaila sa Dios ug wala pa kaayo makatugkad sa kadako sa Iyang gugma. Sa pag-abot sa saktong panahon, sa dihang ang Dios nagpakatawo ug nagpuyo uban kanato, hinayhinay nasabtan sa tawo ang pagbati ug mga pamaagi sa Dios.

Si Hesus mao ang kinatibuk-an sa Dios, siya ang kumpleto nga hulagway sa Ginoo. Kon gusto kita nga makaila sa Dios ug makasabot sa Iyang mensahe, atong tan-awon si Hesus ug sabton ang Iyang gibuhat ug gitudlo. Si Hesus lahi og hulagway sa Dios nga nailhan sa mga Hudiyo. Ang Dios para sa mga Hudiyo, layo ug lisod nga duolon. Walay tawo nga motan-aw Kaniya nga dili mamatay. Dili nimo Siya puwede nga sangpiton sa Iyang ngalan. Samtang ang Dios nga atong naila kang Kristo usa ka Dios nga makig-uban, maduol ug masangpit ang ngalan, dugay nga masuko ug dili mahukmanon. Kon ang atong nailhan nga Dios sukwahi og hulagway, pamaagi, ug kabubut-on ni Hesus, nan lain nga Dios ang atong gisimba.

Sa ebanghelyo ning Domingoha, si Hesus naghatag og tulo ka sambingay nga mohulagway sa iyang pagbati ug panghunahuna alang sa tawong makasasala – ang Sambingay sa Nawalang Karnero, ang Sambingay sa Nawalang Salapi, ug ang Sambingay sa Nawalang Anak. Adunay pipila ka mahinungdanong pagtulon-an kining mga sambingay.

Una, sa atong pagpakasala, kita nahimulag sa kiliran sa Dios. Dili ang Dios maoy mipalayo kanato, kondili kita ang mipili sa pagpahilayo sa Dios. Gipalabi nato ang laing relasyon, o kaha mga butang nga kalibotanon. Aduna kitay laing gipaka-dios, nga atong gitoohan nga maghatag kanatog kalipay. Sa atong pagpakasala, sa atong pagkahimulag, ang Dios maoy unang nasakitan.

Ang atong pagpakasala, ang atong pagbiya sa Dios, usa ka gawasnon nga paghukom. Mahimo sa amahan ang pagdumili sa gipangayo sa mausikong anak, apan gihatagan niya kini og kagawasan. Wala niya ipamugos ang iyang gugma. Ingon usab niini ang Dios nga gipaila ni Hesus kanato. Masakitan Siya sa atong pagpakasala, apan gihatagan Niya kita og kagawasan sa pagpabilin o sa pagpalayo Kaniya.

Ikaduha, ang matag tawo bililhon kaayo sa Dios. Dili Siya buot nga adunay usa nga mawala; gusto Niya nga maluwas ang tanan. Biyaan niya ang 99 ka buok aron lamang sa pagpangita sa usa nga nahisalaag. Andam siya nga magtukaw, magsakripisyo sa pagpangita sa usa nga nawala. Ug sama sa buotan nga Amahan, ang Dios kada adlaw magpaabot sa pagbalik sa Iyang nawalang anak.

Ang Dios maoy molihok alang sa atong kaluwasan. Kini ang gipadayag sa ebanghelyo ni San Juan: “Kay wala ipadala sa Dios ang Iyang anak nganhi sa kalibotan aron pagsilot kondili aron pagluwas niini.” Ang pagluwas maoy gitinguha sa Dios, dili ang pagsilot. Ang paghatag og kinabuhi, dili ang pagpatay. Ang mga sambingay wala magtudlo nga ang Dios naghimaraot sa tawo nga nakasala ug naninguha sa pagpatay ug paglaglag niini sa dayon.

Ug ikatulo, ang Dios malipay pag-ayo kon makaplagan kita Niya ug madala pagbalik sa Iyang kiliran. Magpiyesta ang langit. Dapiton sa Dios ang Iyang mga higala ug magkombira Siya tungod kay ang Iyang anak namatay ug karon nabuhi, nawala ug karon nakaplagan.  

Kining mga pagtulon-an nga atong nakuha gikan sa mga sambingay ni Kristo unta maghatag og giya kanato ning panahona, ilabina sa atong pagpangitag kasulbaran ning dakong problema sa druga.

Pamalandonga nato kini:

1. Subay sa pagtulon-an sa mga sambingay, malipay kaha ang Dios sa gibuhat karon nga “extra-judicial killings” o pagpatay sa mga suspetsado nga drug addicts, pushers, ug suppliers?

2. Kon si Hesus maoy atong pabut-on, unsa may Iyang gusto nga atong buhaton sa mga drug addicts nga atong silingan, higala, paryenti, o igsoon?

No comments: