Wednesday, March 28, 2012

Thursday of the 5th Week of Lent (Year B)

Juan 8:51-59

Kadaghanan kanato, kondili man gani kitang tanan, mahadlok nga mamatay. Pero unsa nga klaseng kamatayon ang angay natong kahadlokan? Adunay duha ka matang sa kamatayon: Ang una mao ang kamatayong lawasnon, nga maoy agianan sa laing kinabuhi; Ang ikaduha mao ang kamatayong espirituhanon, nga maoy atong dangatan kon kita magpabilin sa sala. Ang naulahing matang sa kamatayon mao ang gipasabot ni Jesus sa Iyang pag-ingon, “Ang magtuman sa akong gisulti dili gayod mamatay.” Nga sa ato pa, kon kita mosunod sa Iyang mga kasugoan, dili gayod kita makasinati og kamatayong espirituhanon. Maangkon nato ang kinabuhing dayon kon kita motoo gayod ni Cristo.

Tuesday, March 27, 2012

Wednesday of the 5th Week of Lent (Year B)

Juan 8:31-42

Gawasnon ka ba o ulipon? Diha sa ebanghelyo si Jesus nagtudlo nga ang tawo nga anaa sa kamatuoran gawasnon, pero ang makasasala ulipon sa sala. Pinasikad sa kasinatian, tinuod ang giingon ni Jesus. Ang tawo nga magpuyo sa kamatuoran walay kahadlokan. Masaligon siya nga maglakaw atubangan sa publiko ug wala siyay kaulawan. Makatulog siya og maayo tungod kay malinawon ang iyang konsensya. Sa laing bahin, ang tawo nga magpuyo sa sala kanunay'ng mabalisa. Madudahon siya kang bisan kinsa tungod kay mahadlok siya nga mahibaloan ang iyang binuhatan. Mura siya'g binilanggo tungod kay dili niya mapagawas ang iyang tinuod nga pagkatawo. Kon mao kini, magpaulipon pa ba kita sa sala?

Tuesday of the 5th Week of Lent (Year B)

Juan 8:21-30

Sa panahon sa Bibliya, nauso ang pagbahin sa mga tawo sa duha ka klase. Ang una mao ang mga langitnon – kadtong mga tawo nga naningkamot sa pagsabot sa kabubut-on sa Dios ug pagbuhat sa Iyang kagustohan. Ug ang ikaduha mao ang mga yutan-on – kadtong nangandoy lamang sa mga materyal nga butang ug nagsunod sa mga paagi sa kalibotan. Sa ebanghelyo, giingnan ni Jesus ang mga kadagkoan sa mga Hudeyo nga mangamatay sila sa ilang mga sala tungod kay giharian sila sa hunahunang kalibotanon ug wala nila dawata ang Pinadala sa Dios. Pinaagi sa bunyag nahimo kitang mga anak sa Dios ug manununod sa langit. Hinaot unta nga magkinabuhi kita isip langitnon, dili kalibotanon.

Annunciation (Year B)

Lukas 1:26-38

Gisaulog nato karon ang kapistahan sa Pagpahibalo ni Arkanghel Gabriel kang Maria nga siya manamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Ning maong misteryo atong masabtan ang usa ka Dios nga gustong mokanaog sa yuta aron makig-uban kanato, mopuyo uban kanato, ug molawas kanato pinaagi sa gugma ug kalooy. Lihok kini sa Dios nga labing makagagahum. Apan Iya kining buhaton uban sa pagtugot sa tawo. Ingon niini ang tinuod nga gugma – magrespeto sa kagawasan sa tawong gihugma. Daygon ug pasalamatan nato ang Birhen Maria tungod kay misalig siya sa mga pulong sa anghel ug midawat sa dakong hagit sa Dios. Tungod sa kamasaligon sa Mahal nga Inahan nadawat nato ang kaluwasan.

5th Sunday in Ordinary Time (Year B)

Juan 12:20-33

“Ang mahigugma sa iyang kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan ang magsalikway sa iyang kinabuhi ning kalibutana, makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan." Pinaagi ning mga pulonga, gitudloan kita ni Cristo sa matang sa kinabuhi nga angay natong puy-an. Dili kita maglinaog o maghunahuna sa kaugalingong kabulahanan lamang. Kay kon ingon kita niini, wala nay ganahan makig-uban nato ug mawad-an og kahulogan ang atong kinabuhi. Ang usa ka sumusunod kinahanglan makamao malimot sa kaugalingong kailibgon, magmanggihatagon ug magsakripisyo para sa uban. Pinaagi niini, maghatag siya og kinabuhi diha sa katilingban ug maiya ang kalipay nga tinuod karon ug sa umaabot.

Friday, March 23, 2012

Saturday of the 4th Week of Lent (Year B)

Juan 7:40-53

“Wala pay tawo nga nakasulti sama kaniya!” Mao kini ang gibalita sa mga sundalo nga gipadala aron modakop unta kang Jesus. Sila mismo nagmatuod sa talagsaong kinaadman ug gahum nga nag-uban sa mga pulong ni Jesus. Apan ang mga Pariseo wala motoo niini. Sirado na ang ilang hunahuna mahitungod kang Jesus – Dili mahitabo nga siya ang Mesiyas tungod kay siya taga-Galilea; mapanamastamason siya tungod kay giangkon niya ang Dios nga iyang amahan; ug makasasala siya tungod kay nag-ayo siya panahon sa adlaw'ng igpapahulay. Mag-ampo kita ning Kwaresma nga dili kita mahisama sa mga Pariseo nga mahukmanon kaayo ug dili makamaong motan-aw sa kanindot sa usa ka tawo. 

Thursday, March 22, 2012

Friday of the 4th Week of Lent (Year B)

Juan 7:1-2, 10, 25-30

Ang ebanghelyo nagsaysay sa pagtambong ni Jesus sa Pangilin sa mga Payag (Feast of Tabernacles). Ang maong pyesta naghandum sa panahon kanus-a ang mga Hudeyo nagpuyo sa mga payag didto sa desierto human sila makalingkawas gikan sa mga kamot sa mga Ehiptohanon. Ang mga payag maoy nagsilbi nilang lumalabay'ng pinuy-anan samtang sila nagpadulong pa sa “Yutang Gisaad” sa Dios para kanila. Kining ebanghelyo magpahinumdum kanato nga kining kalibotan nga atong gipuy-an karon lumalabay lang usab. Dili kita angay magpaulipon sa mga kalibotanong butang tungod kay ang tinuod natong pinuy-anan mao ang Langit nga gisaad ni Jesus kanato nga mitoo Kaniya.  

Thursday of the 4th Week of Lent (Year B)

Juan 5:31-47

Kinsa man ang tawo nga hambugero? Siya ang tawo nga magdayeg sa iyang kaugalingon ngadto sa uban. Iyang ipanulti ang iyang mga nahimo, nahibaloan, natigom, nadaog ug uban pa. Apan dili kini angay'ng buhaton sa usa ka Kristiyano. Sa ebanghelyo, si Cristo miingon, “Kon magsaksi ako mahitungod sa akong kaugalingon, ayaw tuohi ang akong isulti. Apan may lain nga nagsaksi mahitungod kanako.” Ang tigsaksi nga Iyang gipasabot dinhi mao si Juan nga magbubunyag, ug labaw sa tanan, ang Iyang Langitnong Amahan nga nahimuot pag-ayo Kaniya. Ang tawong dalaygon diay, sama kang Cristo, dili magdayeg sa kaugalingon. Ang iyang isigkatawo ug ang Dios Amahan maoy magpasidungog kaniya.

Tuesday, March 20, 2012

Wednesday of the 4th Week of Lent (Year B)

Juan 5:17-30

Kang kinsang kabubut-on ang masunod sa imong kinabuhi karon? Adunay mga tawo nga walay pagtagad sa hunahuna sa uban; ang ilang gusto ra gyod maoy ipasunod. Naa puy mga tawo nga gasunodsunod ra sa kagustohan sa uban – sa ilang agalon, ginikanan, mga igsoon, o kaha mga kahigalaan. Mao ni ang mga tawo nga walay baroganan. Lahi ang panig-ingnan nga gipakita ni Cristo diha sa ebanghelyo karon. Gipasabut Niya nga ang Dios Amahan ug Siya nahiusa sa gugma. Magbuhat lamang Siya sa unsay Iyang makita nga gibuhat sa Iyang Amahan. Wala gayod Siyay himoon nga ikasakit sa Iyang Amahan. Pagkanindot unta kon sa atong kinabuhi ang kabubut-on sa Dios Amahan mao usab ang matuman.

Tuesday of the 4th Week of Lent (Year B)

Juan 5:1-16

Daghang tawo mobalik sa Ginoo kon aduna nay bation sa lawas. Anha pa mabuotan kon masakit na. Apan kon maayo na, mobalik na pud sa daang binuhatan. Aduna puy mga tawo nga magbinuotan kon muabot ang dagkong suliran. Apan kon masulbad na ang problema, magpakasala na usab. Sayop kini nga kinaiya. Diha sa ebanghelyo, human ayoha ni Jesus ang tawo nga nagmasakiton sulod sa 38 ka tuig, iya kining gipahimangnoan, “Tan-awa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangil-ad nga hitabo.” Ang sala magdala gyud og kadaot ug kasakitan sa tawo. Busa, buot ni Jesus nga human kita mamaayo ug mapasaylo, mobiya gyod ta sa mga bisyo. 

Sunday, March 18, 2012

Joseph, the Husband of Mary (Year B)

Mateo 1:16, 18-21, 24

Kinsa man ang “tunay na lalaki”? Ang mga mabaw og hunahuna moingon: “Lalaki ka kon daghan kag uyab o kabit”, “Lalaki ko kon kahadlokan ka”, “Lalaki ka kon dili ka mohilak o daling maluoy”, ug “Lalaki ka kon kusog ka moinum”. Sa pagkatinuod, ang mga lalaki nga ingon ani og hunahuna maoy mga mahuyang og balatian (ang pag-inisog takuban lamang), walay igong abilidad ug kulang sa pansin (mao nga manghambog og maayo), ug kulang sa pagsalig sa kaugalingon. Ang Bibliya naghatag kanato og modelo sa tinuod nga lalaki, si Jose nga bana ni Maria. Usa siya ka tawo nga matarong, maloloy-on ug matinud-anon. Hilom lamang siya, apan daghan ang maayong binuhatan. 

Saturday, March 17, 2012

4th Sunday of Lent (B)

2 Chr 36:14-16, 19-23; Ps 137:1-6; Eph 2:4-10; Jn 3:14-21

Nahimong kabahin sa tradisyon sa Simbahan ang pagtawag ning Domingoha og “Laetare Sunday”. Ang pulong Laetare, nga nagpasabot og “Paglipay”, gikuha gikan sa unang pulong sa pasiuna sa Misa karong Domingoha. Ang maong pasiuna gikutlo gikan sa Libro ni Isaias nga nagaingon, “Paglipay alang sa Jerusalem ug pagmaya alang niya, kamong tanan nga nahigugma niya” (66:10-11). Ang susamang diwa sa kahinangop maoy atong gibati karon samtang nagkaduol na ang dakong misteryo sa Pagkabanhaw.
Ang mga pagbasa ning Domingoha nagpunting sa usa ka mahinungdanong pagtulon-an sa teolohiya nga mao kini – Ang grasya ug kalooy sa Dios maoy atong kaluwasan! Sama sa katawhan sa Juda diha sa unang pagbasa, kanunay kitang mopili sa pagbuhat og daotan, modumili sa pagpaminaw sa mga mensahero sa Dios ug sa Iyang mga pulong (2 Cro 36:16). Ang ebanghelyo naghulagway usab sa katawhan nga mas mopili sa kangitngit ug maghimo og butang nga dili makalipay sa Dios (Juan 3:19). Sakto ang giingon ni San Pablo diha sa ikaduhang pagbasa – Angay na kitang silotan uban sa tanang katawhan. Pero ang Ginoo, nga labing maloloy-on, mipadayag sa Iyang walay kinutobang gugma ug mihatag kanato og kinabuhi uban ni Cristo human kita mamatay tungod sa sala (Efeso 2:3).
Gipaklaro ni San Pablo nga ang kaluwasan dili atong binuhatan kondili Iya sa Dios. Matud pa niya: “Pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kondili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot” (Efeso 2:8). Nindot kini nga pahimangno tungod kay usahay magtoo ra ba kita nga maato ang ganti sa kinabuhing dayon pinaagi sa atong kaugalingong kahago ug mga buhat. Sayop kini nga panghunahuna. Sa pagkatinuod, dili nato mahimo ang pagluwas sa atong kaugalingon. Ang kaluwasan usa ka butang nga atong madawat gikan sa Dios. Dili nato kini mabayran, dili nato kini mapalit, ug dili nato kini makab-ot kon wala ang panabang sa Ginoo. Tungod niini, ang kaluwasan gitawag og gasa sa Dios! Ang labing nindot nga bahin sa ebanghelyo atong mabasa diha ni San Juan: “Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang Iyang Bugtong Anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kondili makabaton hinoon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang Iyang Anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kondili aron pagluwas niini” (Juan 3:16).
Ang kaluwasan usa ka libreng gasa gikan sa Dios. Nagpasabot ba kini nga dili na kita angay nga molihok alang sa pagkab-ot sa himaya nga ihatag sa Dios? Nagpasabot ba kini nga dili na kita kinahanglan magbuhat og maayo para maluwas? Nagpasabot ba kini nga mahimo ra kita magbinuang sa kinabuhi ug magpaabot lang nga luwason? DILI! Gani, aduna kitay kaakohan sa pagtuman sa mga sugo sa Dios ug sa pagsunod sa mga lakang ni Cristo, ilabi na sa Iyang kinabuhi sa paghigugma ug pagpangalagad. Ang pagbuhat sa ingon dili sayon ug dili nato kaya nga tumanon pinaagi sa atong tawhanong katakos lamang. Nanginahanglan kita sa panabang sa Dios nga andam Niyang ihatag kanato kon kita mangayo niini. Libre ang panabang sa Dios. Kini ang gasa sa kaluwasan nga Iyang ihatag kanato nga mosangpit Kaniya!

Pamalandongan nato kini:
  1. Nangandoy ba kita og kaluwasan human niining kinabuhia?
  2. Sa atong pagpaningkamot nga mahimong matarong, misalig lang ba kita sa atong kaugalingong katakos? O, nangayo ba kita og tabang gikan sa Ginoo aron matuman ang Iyang kabubut-on sa atong kinabuhi?

Friday, March 16, 2012

Saturday of the 3rd Week of Lent (Year B)

Lukas 18:9-14

Unsa man nga klase sa pag-ampo ang makapalipay sa Ginoo? Atong masayran kang propeta Oseas nga ang Dios nagtinguha sa atong gugma labaw sa atong mga hinalad (6:6). Ang atong mga halad ug sakripisyo walay bili kon kini dili ubanan og gugma para Kaniya ug sa isigkatawo. Dugang pa niini, ang Panultihon nag-ingon nga ang Dios makigbatok sa mga mapahitas-on ug malipay sa mga mapaubsanon (3:34). Tungod niini, atong masabtan ang punto sa sambingay ni Jesus. Ang pag-ampo sa Pariseo wala makapahimuot sa Ginoo tungod kay kini mapahitas-on ug mabiaybiayon sa isigkaingon. Ang pag-ampo sa kobrador sa buhis nakapahimuot sa Dios tungod kay kini mapaubsanon ug matinud-anon.

Thursday, March 15, 2012

Friday of the 3rd Week of Lent (Year B)

Marcos 12:28-34

Unsaon man nato paghigugma ang Dios nga dili nato makita? Usa ka paagi mao ang pagdayeg ug pagsimba Kaniya diha sa Santos nga Misa ug sa atong mga pag-ampo. Pinaagi niini atong giila ang Iyang kahalangdon isip Hari sa tanan ug ang Iyang kamahigumaon isip atong Amahan. Dugang pa niini, atong mapakita ang atong gugma sa Dios diha sa pag-amping ug pagpalambo sa tanan nga Iyang hinimo. Ang kalasangan, kadagatan ug tanan sa kinaiyahan Iyang gihimo para sa atong kaayohan. Angay lamang nga kini atong ampingan. Sa katapusan, ang atong gugma sa Dios mapadayag diha sa atong paghigugma sa silingan. Sa pagtabang sa nanginahanglan, tabla ra nga ang Dios maoy atong gialagaran. 

Thursday of the 3rd Week of Lent (Year B)

Lukas 11:14-23

Kang kinsang gingharian kita nahisakop – Sa Dios o sa yawa? Sa kahayag o sa kangitngit? Ang tawo nga magbuhat kanunay og maayo iya gayod sa Ginoo; samtang ang tawo nga puno sa kadaotan iya gayod ni Satanas. Apan, posible ba nga ang tawo mahimong sakop sa Dios ug sa daotan? Mahimo ba siya nga mang-Ginoo sa Domingo ug mang-Demonyo gikan sa Lunes kutob sa Sabado? O kaha, nga mangawkaw siya sa gobyerno ug unya mohatag og limos sa Simbahan o sa mga kabos? Sa pagkatinuod, “Walay tawo nga makaalagad sa duha ka agalon.” Para kanato, ang Ginoo lamang ang angay'ng alagaran. Likayan nato ang pagbuhat og daotan tungod kay kini magdala kanato sa dalan sa kaalaotan.

Tuesday, March 13, 2012

Wednesday of the 3rd Week of Lent (Year B)

Mateo 5:17-19

“Ang magtuman sa Balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong dako sa Gingharian sa Langit.” Ang Balaod nga gipasabot ni Jesus mao ang Balaod ni Moises ug ang mga pagtulon-an sa mga propeta. Sanglit nagsumikad kini sa Balaod sa Dios, angay lamang nga kini pagasundon. Sa atong panahon, adunay mga balaod nga gimugna sa gobyerno para kanato. Ang mga balaod nga makaayo sa tawo atong isipon nga moral ug angay'ng tumanon. Apan unsa may mahitabo kon ang gobyerno maghimo og balaod nga imoral sama sa Reproductive Health Bill nga magdasig sa artificial contraception? Kini ang prinsipyo'ng moral: Ang balaod nga dili matarong, dili angay'ng sundon.

Monday, March 12, 2012

Tuesday of the 3rd Week of Lent (Year B)

Mateo 18:21-35

Sa pag-ingon ni Jesus nga kita magpasaylo sa kapitoan ka pito ka higayon, buot niya nga kita magpasaylo sa isigkaingon sa walay paghunong. Pinaagi sa usa ka sambingay, gipasabot ni Jesus kanato nga kitang tanan utangan o makasasala atubangan sa Dios. Ang uban kanato dako og utang o dagko og mga sala; samtang ang uban ginagmay lang. Apan, walay usa kanato nga perpekto o walay sala. Busa, maingon nato nga kitang tanan nanginahanglan og kapasayloan. Ang Ginoo maoy unang nalooy ug nagpasaylo kanato. Ug buot Niya nga kita usab makamaong magpasaylo sa usag-usa. Kon dili kita mopasaylo sa atong isigkatawo sa kinasingkasing gayod, dili kita makalaom nga pasayloon sa Ginoo.

Sunday, March 11, 2012

Monday of the 3rd Week of Lent (Year B)

Lukas 4:24-30

Diha sa ebanghelyo gipahinumduman ni Jesus ang mga Hudeyo kang propeta Elias nga gipadala sa Dios aron pag-atiman sa usa ka pagano nga biyuda sa Sarepta. Gisaysayan usab Niya sila giunsa pagpadala sa Dios si propeta Eliseo ngadto kang Naaman, usa ka kaaway nga taga-Siria, aron pag-ayo sa iyang sakit nga sanla. Pinaagi niini gipakita ni Jesus nga ang gugma ug kalooy sa Dios dili lamang para sa mga Hudeyo kondili para sa tanan, apil ang mga lain og tinoohan ug ang mga kaaway. Madawat ba nato kining maong pagtulon-an? Hinaot unta nga kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagrespeto sa pagtoo sa ubang mga tawo ug sa paglantaw sa kaayohan ug kalamboan sa tanan.

Friday, March 9, 2012

3rd Sunday of Lent (Year B)

Ex 20:1-17; 1 Cor 1:22-25; Jn 2:13-25

Ang ebanghelyo naghulagway unsa kadako ang kasuko ni Jesus sa dihang iyang nakita ang gipanghimo sa mga tawo didto sa templo: “Naglubid si Jesus og lapdos ug giabog sa hawanan sa Templo ang tanan lakip ang mga karnero ug nating baka. Gilimbuwad niya ang lamesa sa nangilis og kwarta ug gilabay ng mga sensilyo. Giingnan niya ang namaligyag pati, 'Kuhaa ni ug dad-a sa gawas! Ayaw'g himoang merkado ang balay sa akong Amahan.'”

Ang mga Hudeyo nagtoo nga adunay mga mananap ug butang nga mas angayan ihalad sa Dios. Tungod niini, adunay mga namaligya og mananap ug nangingilis og kwarta, nga kadaghanan mga kapamilya sa mga kadagkoan sa templo. Ang mga manimbahay sa Dios, ilabi na ang mga kabos, kanunay nga mapahimuslan aning mga negosyante sa templo. Dinhi nato masabtan ang kasuko nga gipakita ni Cristo. Ang balay sa Dios nahugaw dili lang tungod sa mga mananap ug mga sensilyo nga gipamaligya kondili tungod usab sa daotang mga buhat nga nagakahitabo didto sa hawanan sa templo niadtong panahona. Ang mga pangulo sa templo nga angay unta mag-alagad sa katawhan sa Dios nagpadato ug nagpahimulos naman hinoon sa mga halad ug mga buhis nga gikan sa mga tawo.

Ang paglimpiyo sa templo nahimong simbolo sa paghugas ni Cristo sa kasingkasing sa matag tawo, nga mao usab ang templo sa Espiritu Santo. Ang kasuko ni Cristo dili sama sa atong tawhanong kapungot tungod kay kini nagtumong man sa kaluwasan sa tawo ug dili sa iyang kaalaotan. Kondenahon sa Dios ang sala, apan iya nga luwason ang makasasala.

Kanus-a man ang tawo makasala? Kanus-a man mahimong hugaw ang atong kasingkasing? Diha sa unang pagbasa, nadungog nato ang Napulo ka Sugo sa Dios. Atong sayran nga kining mga Sugo gihatag sa Dios ngadto sa mga Israelita aron mahimo nilang gabayan sa pagpuyo isip piniling katawhan ni Yahweh. Gabayan kini, dili babag, alang sa tinuod nga kalipay sa tawo. Isipon nga makasasala o hugaw ang tawo nga mosupak sa bisan usa niining Napulo ka Sugo tungod kay sa pagbuhat sa ingon naghimo siya og kadaot sa iyang isigkatawo ug sa iyang kaugalingon.

Niining panahon sa kwaresma, giagni kita sa Simbahan nga moduol sa sakramento sa kumpisal aron nga malimpiyohan ni Cristo ang atong mga sala. Sa atong pagpangandam, susihon ta nga mapaubsanon ang atong kaugalingon pinaagi sa pagpangutana:

Nagbaton ba kita og laing dios gawas kang Yahweh?
Nagpasipala ba kita sa ngalan sa Dios?
Gibalaan ba nato ang adlaw nga Domingo o Igpapahulay?
Gitahod ba nato ang atong ginikanan?
Wala ba kita magpatay?
Wala ba kita manapaw?
Wala ba kita mangawat?
Wala ba kita mamakak sa atong isigkatawo?
Wala ba kita maninguha sa kabtangan sa atong isigkaingon?
Wala ba kita maninguha sa kapikas sa atong isigkatawo?


Wednesday, March 7, 2012

Thursday of the 2nd Week of Lent (Year B)

Lukas 16:19-31


Sa sambingay wala hinganli ni Jesus ang dato; samtang ang pobre Iyang gitawag og Lazaro. Ang dato walay gihimong daotan ngadto kang Lazaro; apan wala usab siyay gibuhat nga maayo para niining makalolooy'ng tawo. Gibalewala sa dato si Lazaro, ug tungod niini, gibalewala usab siya sa Ginoo. Wala niya ilha si Lazaro, ug busa, wala usab siya ilha sa Ginoo. Didto sa langit, ang pangalan lamang ni Lazaro ang nahisulat; ang dato didto mitugpa sa lugar sa kasakit. Kining ebanghelyo mag-awhag kanatong tanan sa pagtabang sa atong mga silingan nga may panginahanglan. Dili nato ipiyong ang atong mga mata sa kasakit ug pag-antos sa uban tungod kay diha kanila ang atong Dios makig-uban. 

Tuesday, March 6, 2012

Wednesday of the 2nd Week of Lent (Year B)

Mateo 20:17-28

Unsa may atong gusto – mangalagad o alagaran? Sa pagkatinuod, daghan kanato sama ra og pangandoy ni Juan, ni Santiago ug sa ilang inahan. Gusto ta nga mapahiluna sa taas nga dapit sa katilingban aron hangdon ug silbihan. Ang pahimangno ni Jesus sa Iyang mga tinun-an angay gyod natong batonan: “Kon usa kaninyo buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan.” Nga sa ato pa, ang labing dako sa mga mata sa Dios mao sila nga makamaong magserbisyo ug maghunahuna sa kaayohan sa uban. Hinaot unta nga kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagpadayon sa pagpangalagad. Matag adlaw mangita kitag kahigayonan ug paagi nga makabuhat og maayo para sa isigkatawo.

Monday, March 5, 2012

Tuesday of the 2nd Week of Lent (Year B)


Mateo 23:1-12

Gipahimangnoan ni Jesus ang mga tinun-an nga dili mag-apas sa titulo ug dungog para ipasigarbo. Ang pagpataas sa kaugalingon dili gyod makapahimuot sa Ginoo. Matud pa sa libro ni Jaime: “Ang Dios makigbatok sa mapahitas-on, ug moganti sa mga mapaubsanon” (4:6). Diha sa ebanghelyo gisaway ni Jesus ang mga Pariseo ug mga magtutudlo sa Balaod tungod kay sa ilang pagkarelihiyoso ug pagpanudlo nahimo silang garboso ug gustong magpahangad sa mga tawo. Ning Kwaresma, maningkamot kita sa pagtangtang sa atong garbo. Sa pagbuhat og maayo, dili nato pangitaon ang pagdayeg sa mga tawo. Wala kini bili kon itandi sa ganti ug pasidungog nga giandam sa Ginoo kanila nga mahigugma Kaniya. 

Monday of the 2nd Week of Lent (Year B)

Lukas 6:36-38

Kon maghisgot kitag buhat sa kalooy, ang dali nato mahunahunaan mao ang paghatag og limos, pagpakaon sa mga kabos, ug pagduaw sa mga masakiton. Apan ang ebanghelyo karon nagtudlo kanato nga apil ning buhat sa kalooy mao ang dili paghukom ug pagkondena sa isigkatawo. Ang pagpasaylo usa ka buhat sa kalooy tungod kay pinaagi niini atong mahatagag kalinaw, kalipay ug bag-ong kahigayonan ang mga masalaypon. Ning Kwaresma maningkamot kita sa pagduol ug pagpasaylo sa mga tawo nga nakasala kanato. Kadtong wala diha ato usab nga pasayloon diha sa atong kasingkasing. Magmaloloy-on kita tungod kay ang Dios Amahan maoy unang nalooy ug nagpasaylo kanato.

Saturday, March 3, 2012

2nd Sunday of Lent (Year B)

Gen 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18; Rom 8:31-34; Mk 9:2-10

Ang milagro sa pagkausab sa panagway o pamayhon ni Cristo nahitabo human niya ipanagna ang iyang umaabut nga pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw.

Dili sayon sabton sa mga tinun-an ang gipanulti ni Cristo: “Ang Anak sa Tawo kinahanglan mag-antos sa daghang butang. Isalikway siya sa mga kadagkoan, mga pangulong pari ug magtutudlo sa Balaod. Patyon siya, apan human sa tulo ka adlaw mabanhaw.” Misamot ang ilang kahigwaos sa dihang sila giingnan: “Kon buot mong mosunod nako, isalikway ang inyong kaugalingon, pas-ana ang krus ug sunod nako”.

Si Pedro maoy nakaako sa pagpadayag sa iyang pagtutol: “Dili, Ginoo. Dili ni mahitabo kanimo!.” Sa iyang pag-ingon niini, tabla ra usab nga miingon si Pedro, “Dili sab kini angay nga mahitabo kanamo.” Tawhanon kaayo kini nga reaksyon ug dali natong masabtan. Kinsa man nato dinhi ang ganahan maghunahuna og pag-antos? Labaw na gyud kita nga lainan kon kamatayon na ang hisgotan. Kon kita lang ang pabut-on, gusto ta og kaharuhay ug maayong kaugmaon. Dili ta ganahan nga daugdaugon ug paantoson. Apan lahi ang pamaagi sa Dios. “Pahawa satanas!” matud pa ni Jesus. “Ang imong hunahuna iya sa tawo ug dili gikan sa Dios.”

Agi og tubag sa kalibog ug kahadlok sa mga tinun-an, gidala ni Jesus si Pedro, Santiago ug Juan sa usa ka bukid aron mag-ampo. Didto nasaksihan sa tulo ka tinun-an ang pagkausab sa pamayhon ni Cristo. Walay pulong nga sarang makahulagway sa maong misteryo, apan masabtan nato nga usa kadto ka talagsaon ug nindot nga talan-awon tungod kay si Pedro mismo nakasitar sa pag-ingon: “Ginoo, maayo nga ania kita dinhi. Maghimo tag tolda. Usa alang kanimo, usa kang Moises ug usa kang Elias.” Tungod sa kanindot sa panan-awon, gusto ni Pedro nga ipabilin kini hangtud sa kahangturan.

Ang tulo ka tinun-an nahingangha sa nagpalibut nga kahimayaan ni Jesus. Nasuta nila nga kining tawo nga ilang gisunod dili sama sa ordinaryo nga magtutudlo o propeta. Ang tingog nga ilang nadungog gikan sa panganod naghatag kanila og katin-awan: “Kini ang hinigugma kong Anak. Pamati kamo kaniya.” Si Jesus mao ang Anak sa Dios kang kinsang himaya ila unyang maambitan.

Pamati kamo kaniya.” Atong masabtan karon nga kining maong sugo dili lamang para sa tulo ka mga tinun-an kondili para kanatong tanan nga mitoo kang Cristo. Ang kahimayaan sa langit giaandam para kanato, apan ato lamang kining makaplagan kon kita andam maminaw sa mga pulong ni Cristo.

Niining panahon sa Kwaresma, giagni kita sa Simbahan nga magsugod sa pagpaminaw og maayo sa mga pulong ni Cristo ug sa pagsunod sa iyang kabubut-on para sa atong kinabuhi. Si Abraham mao ang modelo sa usa ka tawo nga maminaw ug masinugtanon sa kabubut-on sa Dios. Diha sa unang pagbasa, gipakita ni Abraham nga siya andam mosunod sa mga sugo sa Ginoo, bisan gani sa paghalad sa kinabuhi sa iyang anak. Nahimo kini ni Abraham tungod kay siya adunay dakong gugma sa Ginoo ug dakong pagsalig nga ang Dios labaw pa nga nahigugma kaniya.

Haloyo sa atong mga kabalaka ug kahadlok sa mga hadla sa kinabuhi, angay usab kita nga magpabilin nga masaligon sa gugma ug panalipod sa Ginoo. Diha sa bunyag, kita nahimong mga pinalanggang anak sa Dios. Ug sama kang Cristo, kita unya makaangkon sa kahimayaan nga iya sa mga anak sa Ginoo.

Pamalandongan nato kini:

  1. Maminaw ba kita pag-ayo sa Pulong sa Dios diha sa ebanghelyo ug diha sa Iyang mga magsasangyaw?
  2. Human nato madungog ang mga Pulong sa Dios, ato ba kining gipuy-an diha sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi?

Saturday of the 1st Week of Lent (Year B)

Mateo 5:43-48

Nganong gisugo man ni Cristo ang paghigugma sa atong mga kaaway? Una sa tanan, ang gugma ug pagpasaylo lamang maoy makapahunong sa pagdinumtanay ug panag-away. Ang pagdumot magbunga og pagdumot, ug ang panagbugno magbunga og panagbugno. Ug ikaduha, ang gugma lamang maoy makaayo sa samarang kasingkasing. Usahay maghunahuna kita nga ang pagpanimalos maoy maghatag kanato og kalipay. Apan dili kini tinuod. Ang tawo nga kanunay'ng manimalos mahimong madinumtanon ug dili magmalipayon. Ning panahon sa Kwaresma, angay natong hatagan og kahigayonan ang atong mga kasingkasing nga magmalinawon. Sundon nato ang gisugo ni Cristo - pasayloon nato ang atong mga kaaway.

Thursday, March 1, 2012

Friday of the 1st Week of Lent (Year B)

Mateo 5:20-26

Nakita ni Jesus ang mga Pariseo ug mga magtutudlo sa Balaod nga kulang sa pagkamatinud-anon ug pagkamahigugmaon. Iya kining napamatud-an diha sa ilang pag-inilogay sa mga dungganong dapit ug sa ilang pagsaway sa Iyang pag-ayo sa masakiton panahon sa Adlaw'ng Igpapahulay. Tungod niini, gitawag Niya sila nga mga “tigpakaaroningnun”, murag mga “pinaputing lubnganan” nga limpyo lang sa gawas apan puno sa kahugaw ang sulod. Kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagtuman sa atong mga bulohaton ug debosyon sa paagi nga kinasingkasing. Ning Kwaresma, pangayoon nato ang grasya sa pagkamatinud-anon aron mahimong bililhon ang tanan tang buhaton para sa Dios ug sa isigkaingon.