Wednesday, April 27, 2016

FRIDAY OF THE 5TH WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 15:12-17. UNSA MAN NGA MATANG SA GUGMA ANG ATONG IPAKITA SA ISIGKATAWO? Adunay gugma nga mailibgon ug gustong moangkon: “Gwapahan ko nimo ug ganahan ko nga maako ka.” Naay gugma nga mamili: “Kamo ray akong higugmaon kay mga edukado mo.”. Aduna puy gugma nga may kondisyon: “Higugmaon taka basta dili ka magpabadlong”. Apan, adunay matang sa gugma nga andam maghatag sa kaugalingon sa pag-alagad, pagsakripisyo, ug kon kinahanglanon, pagpakamatay alang sa kaayohan sa tawo nga gihigugma. Kini nga gugma dili laog, dili pili-an, ug walay kondisyon. Mao kini ang gugma ni Kristo para kanato ug kini usab ang gugma nga iyang gusto nga atong ihatag sa usag-usa. Nindot ang giingon ni Billy Graham: “True love is an act of the will – a concious decision to do what is best for the other person instead of ourselves.”

THURSDAY OF THE 5TH WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 15:9-11. UNSA MAN NGA MATANG SA KALIPAY ANG GUSTO NATONG MAANGKON? Dinhi sa kalibotan adunay kalipay nga atong makuha gikan sa bahandi, materyal nga butang, sex, druga, alkohol, ug uban pa. Apan atong mabantayan nga kining matanga sa kalipay mabaw ug lumalabay. Si Kristo maoy nagtanyag kanato og kalipay nga hingpit ug malungtaron. Ang maong kalipay maangkon nato kon kita magpabilin diha Kaniya ug mosunod sa Iyang mga sugo. Nakasulay kana ba sa pagtabang og tawo nga kabos kaayo ug wala gayoy mahimo? Human sa pagbuhat niini, aduna kay mabati nga talagsaong kalipay. Ang maayong buhat iya sa Dios, ug ang iya sa Dios maghatag gayod nato og tinuod nga kalipay. Ang magsusulat nga si Zoroaster nag-ingon: “Doing good to others is not a duty. It is a joy, for it increase our own health and happiness.”

WEDNESDAY OF THE 5TH WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 15:1-8. UNSA MAN KITA NGA MATANG SA SANGA SA PUNOAN SA PARAS? Adunay duha ka klase sa mga sanga sa paras: ang mabungahon ug ang dili mabungahon. Kasagaran, ang mga sanga nga walay bunga putlon aron nga ang nutrisyon sa punoan dili mausik ug mapahimuslan sa mga sanga nga mabungahon. Matag karon ug unya, ang mga sanga nga mabungahon pul-ongan aron makabunga pag mas daghan. Kitang mga Kristiyano mao ang mga sanga; si Kristo mao ang atong punoan. Aron kita makabunga, kinahanglan kitang magpabilin kang Kristo. Ug aron kita mas labing magmabungahon, kinahanglan kitang pul-ongan sa garbo, kahakog, ug ubang daotang batasan. Matod pa sa usa ka magsusulat: “Every living thing needs to be pruned so it can reach its fullest potential – including you and me.”

Tuesday, April 26, 2016

TUESDAY OF THE 5TH WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 14:27-31. UNSA MAN NGA MATANG SA KALINAW ANG ATONG BUOT ANGKONON? Ang Ebreo nga pulong shalom (kalinaw sa bisaya) nagpasabot dili lamang sa usa ka kahimtang nga hilom ug walay panag-away, kondili sa usa ka kahimtang sa tawo nga adunay dakong pagsalig sa Dios nga maoy iyang Magbalantay (Salmo 4:8). Kini nga klase sa kalinaw mao ang gipasabot ni Kristo sa Iyang pag-ingon, “Ang kalinaw ihatag ko kaninyo, kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibotan”. Ang kalinaw nga mahatag sa kalibotan anaa ra kutob sa gawas. Apan ang kalinaw nga magagikan sa Ginoo maghari diha sa kasingkasing sa mga tawo. Nindot ang gisulat: “Peace does not mean to be in a place where there is no noise, trouble, or hard work; it means to be in the midst of those things and still be calm in your heart.”

Monday, April 25, 2016

FEAST OF SAINT MARK, EVANGELIST (YEAR C)


MARCOS 16:15-20. UNSA MAY ATONG MADAWAT DIHA SA SAKRAMENTO SA BUNYAG? Ang pagpamunyag maoy usa ka dakong sugo nga gibilin ni Hesus sa iyang Simbahan. Pinaagi ning sakramento, ang tawo nga mabunyagan makaambit sa dignidad ug misyon ni Kristo. Una, tungod sa bunyag nahimo kitang mga sinagop nga mga anak sa Dios ug manununod sa Iyang gingharian. Mao kini ang atong dignidad nga dili angayng pabayloag kwarta ug sa bisan unsang butang. Ug ikaduha, tungod sa bunyag nahimo kitang mga propeta, pari ug pangulo. “Propeta” tungod kay kita adunay katungdanan sa pagsangyaw sa Maayong Balita; “Pari” tungod kay kita adunay katungdanan sa pag-ampo ug paghalad og mga sakrispisyo ngadto sa Dios; ug “Pangulo” tungod kay kita adunay katungdanan sa pagpanguna diha sa pagpangalagad sa katawhan.

Saturday, April 23, 2016

5TH SUNDAY OF EASTER (YEAR C)

Acts 14:21-27; Rev 21:1-5; Jn 13:31-35

Sa iyang nahiunang pagpanudlo, si Hesus miingon sa iyang mga tinun-an, “Higugmaa ninyo ang inyong isigkatawo sama sa paghigugma ninyo sa inyong kaugalingon.” Ang basihanan sa gugma mao ang paghigugma sa kaugalingon. Dili kini sayon himoon! Kasagaran kanato aduna may “double standard”: usa para sa atong kaugalingon ug lain para sa ubang tawo. Mapinanggaon ug maampingon kita sa atong kaugalingon, apan dili kaayo sa ubang tawo. Pananglitan: manilhig kita sa atong puloy-anan, pero dili sa gawas sa atong nataran; manglimpiyo kita sa atong comfort room, pero dili sa atong public toilets; mag-amping kita sa atong mga anak, pero magpasagad kita sa ubang mga bata.

Para kang Kristo, ang iyang mga sumusunod kinahanglan adunay maayo nga “Social Consciousness” ug dili lang maghunahuna sa kaugalingong kaayohan. Kon tinuod kita nga sakop sa usa ka lawas ni Kristo, nan kinahanglan atong ampingan ang usag-usa kanato.

 Sa Ebanghelyo karon, mas gipaklaro ni Hesus ang iyang kasugoan: “Mao kini ang akong bag-ong sugo kaninyo. Paghinigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo.” Ang basihanan sa gugma dili lang ang atong gugma sa kaugalingon kondili ang gugma ni Kristo alang kanato. Atong sayran nga kining maong sugo gipamulong ni Hesus sa dihang siya naghimo sa “Katapusang Panihapon” uban sa iyang mga apostoles ug human niya kahugasi ang ilang mga tiil. Sa wala pa siya mohatag sa sugo sa paghigugma, gipakita una niya nga siya andam mosakripisyo ug moalagad sa iyang mga tinun-an. Gipasabut usab niya nga siya andam motahan sa iyang kinabuhi para sa katawhan.

“Paghinigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo.” Atong sayran nga ang gugma ni Kristo usa ka tiunay nga gugma. Dili kini “Romantic”, o gugma nga ganagana ra. (“Higugmaon taka kutob magkasinabut kita; hangtod nga gwapa o humot ka pa; kutob ganahan pa ko nimo”; or “I will love you until further notice”). Ang gugma ni Kristo dili usab inamigo ra. (“Higugmaon ta ka kay belib ko sa imong kamaayo ug abilidad; ganahan ko sa imong maayong kinaiya o kabubut-on”). Ang gugma ni Kristo walay kondisyon ug dili pabalosan; kini walay kinutuban; ug kini andam magsakripisyo o magtahan sa kinabuhi alang sa kaayohan sa uban.

Kining Ebanghelyo maghagit kanato sa pagpalambo sa matang sa gugma nga atong ihatag sa isigkatawo. Magdasig kini kanato sa paghigugma sa matag tawo, bisan unsay ilang kahimtang ug batasan, apil ang mga kaaway, o ang mga tawo nga dili angay’ng higugmaon. Maghagit kini kanato sa pagpasaylo sa mga kaaway, sa pagtabang bisan sa mga tawo nga lahi og tinoohan o prinsipyo sa kinabuhi. Dili kini sayon nga himoon, apan uban sa grasya sa Dios, kita nga maningkamot pagsunod ni Kristo makabaton unya og kasingkasing nga sama sa kasingkasing sa Ginoo.


Karong Mayo 9, 2016, mopili na usab kita og mga tawo nga angay himoong mga pangulo sa atong Nacional ug Local nga pangagamhanan. Sa dili pa kita moboto, angay una kitang mag-ampo ug mamalandong aron makapili og maayo. Sa pagpili og kandidato nga botohan, atong hunahunaon ang tinuod nga kaayohan sa lungsod ug sa nasod. Dili nato ibaligya ang atong katungod sa pagpili sa pipila ka pesos lamang. Dili nato angayng ibaylo ang kaayohan sa katawhan sa atong kalaog sa materyal nga butang.

Sa pagpili, atong tan-awon og maayo kon ang kandidato aduna bay kasingkasing sa usa ka tinuod nga Kristiyano. Atong susihon kon siya aduna ba niining tulo ka mga dagkong “C” - Conscience, Competence, ug Commitment.

Conscience: Ang kandidato kinahanglan nga adunay maayong konsensya, saktong pagsabot unsay maayo ug unsay dautan. Mangutana kita: Ang maong kandidato aduna bay kahadlok sa Dios? Giila ba niya ug gitamod ang 10 ka mga sugo sa Dios? Motahod ba siya ug andam maminaw sa mga pagtulon-an sa Simbahan? Mabalisa pa ba siya kon makahimo’g daotan? Makamao ba siyang modawat og sayop, magpaubos, ug mangayo’g pasaylo? Mabinantayon ba siya sa iyang mga pulong ug buhat? Dili ba siya maghatag og eskandalo sa katawhan, ilabina sa mga kabataan? Makamao ba siyang malooy sa pa-it nga kahimtang sa uban. Mobati ba siya sa mga tawong ubos ug ordinaryo?

Competence: Ang kandidato kinahanglan adunay igong kahibalo ug katakus. Kini maoy maghatag kanatog kasiguroan nga ang maong kandidato makahimo sa pagpadagan og mga nindot nga programa sa atong katilingban. Busa, sa dili pa kita moboto sa kandidato, mangutana una kita: Naedukar ba kining tawhana? Aduna ba siyay ligdong nga panghunahuna ug saktong pagsabot? Hingkod na ba ang iyang panglantaw sa kinabuhi? Aduna ba siyay katakos sa pagdumala ug pagpangalagad? Nakasuway na ba siya og pagpangulo og mga tawo? Aduna ba siyay igong pagsabot sa mga balaod sa gobyerno?

Commitment: Ang kandidato kinahanglan nga magpakitag kaakohan sa pagpangalagad nga matinud-anon ug malahutayon. Masuta nato kini pinaagi sa pagtan-aw sa iyang pagdala sa pamilya ug sa iyang papel sa katilingban diin siya nahisakop. Napamatud-an na ba kining tawhana nga matinud-anon sa iyang kaminyoon ug sa iyang pamilya? Makamao ba siyang motuman sa iyang mga panaad ug mga panumpa? Maasahan ba siya sa mga trabahoon, ginagmay ug dinagko, diha sa iyang komunidad? Kon ang tubag dili o wala pa, nan walay rason nga atong pili-on ang maong kandidato.

Konsensya, Katakus ug Kamaunongon: Kini ang tulo ka mga kalidad nga atong pangitaon sa atong mga kandidato. Apan kini usab ang mga mithi nga angay natong batonan sa atong kaugalingon ingon og mga botante. Panahon na nga atong bag-ohon ang hulagway sa atong nasod. Mag-ampo kita nga ang Dios mag-uban gayod kanato sa atong pagpili og mga pangulo ning umaabot nga Eleksyon.