Tuesday, April 19, 2016

WEDNESDAY OF THE 4TH WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 12:44-50. SA UNSA MANG KANGITNGIT KITA BUOT LUWASON NI HESUS? Gipasabot ni Hesus nga gusto niya kitang luwason gikan sa kangitngit sa pagkawalay pagtoo. Ang tawo nga modumili sa pagdawat ug pagpaminaw Kaniya anaa pa sa kangitngit. Siya mao ang kahayag nga gipadala sa Langitnong Amahan dinhi sa kalibotan ug Siya mao ang kinatibuk-ang hulagway sa Dios Amahan. Kini ang Iyang giingon: “Ang nakakita Kanako nakakita usab Kaniya nga nagpadala Kanako...Wala ako magsulti sa akong kagalingong kabubut-on, kondili sa Amahan nga nagpadala kanako.” Busa, kon buot kitang malamdagan ang atong kinabuhi, si Hesus maoy atong sundon. Si Pope John Paul II nag-awhag: “Do not be afraid to be saints. Follow Jesus Christ who is the source of freedom and light. Be open to the Lord so that He may lighten all your ways.”

No comments: