Monday, April 4, 2016

THURSDAY OF THE 2ND WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 3:31-36. UNSAON MAN NATO PAGPAKITA ANG ATONG GUGMA? Ang tinuod nga gugma puno sa kamanggihatagon. Si Hesus miingon, “Ang Amahan nahigugma sa Iyang Anak ug gitugyan sa Amahan ang tanan ngadto Kaniya.” Sa laing higayon si Hesus misulti, “Ang tanan nga akoa imoha; ug ang tanan nga imoha akoa” (Juan 17:10). Ang gugma sa Dios Amahan ug Dios Anak wala magpabilin diha Kanila tungod kay ang tanan nga nadawat ni Hesus Iya mang gihatag kanato (Juan 15:15). Ang pulong nga “tanan” nagpasabot sa “dalan, kamatuoran, ug kinabuhi” nga gihatag ni Kristo kanato. Nindot kini nga panig-ingnan. Sa atong paghigugma sa usag-usa, dili lamang unta materyal nga butang ang atong mahatag kondili ang panig-ingnan sa kinabuhi nga nagagikan ug nagapadulong sa Dios.

No comments: