Thursday, April 14, 2016

FRIDAY OF THE 3RD WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 6:52-59. ANG KONSAGRADO NGA PAN UG BINO DIHA SA SANTOS NGA MISA – SIMBOLO O PRESENSYA SA DIOS? Daghan ang maghunahuna (apil ang mga Katoliko nga wala makasabot) nga ang sagrado nga Ostya “simbolo” lamang sa presensya sa Dios. Apan sayop kini nga pagtoo. Ang kamatuoran mao nga si Hesus tinuod gayod nga anaa sa Ostya ug Bino nga gikonsagrahan sulod sa Misa. Sa Katapusang Panihapon, siya miingon samtang mitunol sa pan ug bino, “Kini mao ang akong lawas... Kini mao ang akong dugo” (1 Cor 11:24-25). Wala gayod siya moingon nga kini mao ang simbolo sa akong lawas ug dugo. Diha sa ebanghelyo karon, si Kristo namulong, “Ang akong unod mao ang matuod nga kalan-on, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon.” Kini ang misteryo sa Eukaristiya nga gihuptan sa Katolikong Simbahan.

No comments: