Sunday, January 31, 2016

MONDAY OF THE 4TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 5:1-20. UNSA MAY KALAINAN TALI SA TAWONG DAOTAN UG SA MAAYO? Ang mga daotang espiritu nga diha sa tawo'ng giyawaan nagpakilooy kang Hesus nga dili sila sakiton. Gawas niana, wala na silay laing gipangayo. Wala sila mangandoy nga mahiusa sa Ginoo; ug gani, mas gipili pa nila nga ipadala ngadto sa mga baboy ug malumos sa lanaw. Human ayoha ni Hesus ang tawo nga giyawaan, giayo usab niya ang iyang mga relasyon. “Pauli sa imong kaugalingong katawhan ug sultihi sila unsa kadako ang gihimo sa Ginoo kanimo.” Kining ebanghelyo nagpakita sa kalainan tali sa kahimtang sa tawo nga giharian sa yawa ug sa tawo nga nahiusa na sa Dios. Ang tawo'ng yawan-on walay makahuloganong relasyon; samtang ang tawo'ng matarong mahiusa sa gugma uban sa Dios ug sa isigkaingon.

4TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR C)

Lucas 4:21-30

Sa ebanghelyo karon, nasuko pag-ayo ang mga tawo kang Hesus ug gusto nila siya nga ihagbong sa pangpang. Unsa may ilang gikasuk-an ug nganong grabe man kaayo ang ilang kasuko? Si John Pilch, usa ka tinahod nga biblical scholar, naghatag og duha ka posibleng hinungdan niini.
Una, nabatasan sa mga Israelita ang pagpasunod sa mga anak nga lalaki sa trabaho ug panginabuhi-an sa ilang amahan. Si Hesus nakahatag og kontrobersiya tungod kay ang iyang gipangbuhat murag wala nisubay sa trabaho sa iyang amahan. “Dili ba anak man kini siya ni Jose nga panday?”, nangutana sila. Nakaila sila sa pamilya ni Hesus ug nasayod sila nga ang iyang amahan usa ka karpentiro. Busa, naglibog sila ngano nga kining tawhana lain ang gipanghimo. Nasuko sila tungod kay si Hesus nagbuhat sa trabaho sa propeta nga unta angay man siyang motabang sa iyang amahan diha sa pagpamanday.
Ug ikaduha, ang mga tawo nasuko kang Hesus tungod kay nagwali siya sa ilang lugar apan wala naghimo’g milagro. Nakadungog sila sa mga milagro nga gihimo ni Hesus sa laing mga dapit ug gusto nila nga buhaton usab niya kini sa ilaha. Tingali naghunahuna sila nga kon tinuod kining tawhana nga gamhanan, angay niyang milagrohan og una ang iyang mga kababayan. (Dili ba Pinoy man usab kini nga panghunahuna?). Apan, para kang Hesus, dili man kini ang sakto’ng kinaiya ug angay’ng pamaagi. Ug gani, nagpasumbingay siya nga ang mga propeta, sila si Elias ug Eliseo, niuna pagtabang sa mga hentil, dili sa mga Hudiyo. Tungod niini, na-insulto ug nasuko pag-ayo ang mga Hudiyo nga naminaw kang Hesus.
Si Hesus nakasabot nga ang iyang misyon para sa tanan ug nga dili siya angay’ng magpihigpihig sa iyang pagpangalagad. Bisan ang mga propeta sa Karaang Kasabutan nasayod nga ang gugma sa Ginoo dili lang para sa mga Hudiyo kondili para sa tanan. Pananglitan, diha sa unang pagbasa, si Jeremias gipili sa Ginoo aron mahimong propeta sa “mga nasod”, nga sa ato pa, ngadto sa tanang katawhan.
Unsa man ang mga hagit ning ebanghelyo para kanato karon?
Una sa tanan, si Hesus nagdasig kanato sa paghigugma ug pag-alagad sa malangkubong paagi o sa walay pagpili-pili. Ang usa ka Kristiyano angay nga maglantaw sa kaayohan sa kadaghanan, dili lang sa mga tawo nga duol sa iyang kinabuhi. Ang tinuod nga gugma andam mogakos sa tanan, dato man o pobre, edukado man o ignorante, matarong man o masalaypon. Kini ang sentro sa mensahe ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto nga atong nadungog karon. Ang gugma nga magpihig-pihig dili tinuod nga gugma. Nindot kini nga pahimangno para kanato nga adunay mentalidad nga “pang-pamilya” o “pang-pundok” lamang. Ang atong gugma kutob ra sa balay o sa gamay nga katilingban, dili pang-nasod o pang-kalibotan. Tungod niini, pwede nato nga masakripisyo ang kaayohan sa nasod para sa kabulahanan sa atong pamilya o kahigalaan.
Dugang pa niini, si Hesus nag-aghat kanato sa pagbarog o pagsulti sa kamatuoran, bisan pa’g adunay masuko o masakitan. Nasayod siya nga sa iyang pagsaway sa lina-og nga batasan ug kinaiya sa mga tawo, daghan ang maglagot kaniya. Apan bisan pa niini, gisulti niya ang tinuod. Dili bale na kon adunay masakitan o kon siya pagasakiton, basta lamang molutaw ang kamatuoran. Ang kamatuoran ug kaayohan sa tanan maoy angay’ng ipatigbabaw kaysa personal nga interes. Maayo usab kini nga pahimangno tungod kay daghan kanato makahimo man sa pagsakripisyo sa maayong hiyas ug prinsipyo aron lamang sa pagdepensa ug pagpatigayon sa kaugalingon.
Pamalandongan nato kini:
1. Aduna ba kitay kasingkasing nga makamaong maghunahuna sa kaayohan sa kadaghanan, ug dili sa kaugalingon ug sa pamilya lamang?
2. Aduna ba kitay kaisog nga modepensa sa kamatuoran atubangan sa mga tawong daotan?
Saturday, January 30, 2016

SATURDAY OF THE 3RD WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 4:35-41. ANGAY BA KITANG MAWAD-AG PAGLAOM SA PANAHON NGA KITA ADUNAY DAGKONG SULIRAN? Sa dihang gikusokuso sa dakong unos ang ilang sakayan, ang mga tinun-an mituwaw sa makusog, “Ginoo, wala ba ka mabalaka nga hapit na kita malunod?” Dili ba ingon man usab niini ang atong buot ipangutana sa Dios kon adunay mga dagkong problema nga muabot sa atong kinabuhi? Taliwala sa mga suliran, gusto kitang masayod kon ang Ginoo nagpakabana ba sa atong kahimtang. Gipahunong ni Hesus ang unos, ug giingnan ang mga tinun-an, “Nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig?” Kining ebanghelyo magpahinumdum kanato nga kontrolado sa Ginoo ang tanan ug dili kita angay’ng mahadlok. Adunay nag-ingon, “When you feel like drowning in life situations, don’t worry. Your Lifeguard walks on water.”

Thursday, January 28, 2016

FRIDAY OF THE 3RD WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)
MARCOS 4:26-34. UNSA MAY ATONG MAKAT-ONAN SA SAMBINGAY SA LISO SA MUSTASA? Ang liso dili motubo sa usa ka pamilok ug ang tanum makapamunga human sa igong panahon. Ang mga Hudiyo nagpaabot og Mesiyas nga dihadiha mopabarog sa Gingharian sa Dios. Apan, niabot si Hesus kanila sama sa usa ka bata, nitubo sulod sa dugay'ng panahon, ug nagsangyaw sulod sa katuigan. Dili ba kita susama usab sa mga Hudiyo? Gusto kita nga mausab ang hulagway sa katilingban sa dinali-ang paagi, o kaha nga mabag-o ang usa ka tawo sa usa ka pamilok lamang. Apan dili ingon niini ang pamaagi sa Dios. Bililhon para Kaniya ang atong proseso sa pagtubo, ang atong pasensya ug mga paningkamot. Adunay nag-ingon: “Do not expect miracles to happen overnight. Be patient, be loving. And little by little the change you seek will come.”