Friday, January 8, 2016

FRIDAY AFTER EPIPHANY (YEAR C)


LUKAS 5:12-16. SA UNSA MANG PAAGIHA ANG TAWO MAHATAGAN OG LAWASNON UG ESPIRITUHANONG KAAYOHAN? Diha sa pag-ayo ni Hesus sa usa ka sanglahon makita nato ang duha ka mahinungdanong butang. Ang una mao ang pagduol ug pagpangaliyupo sa sanlahon. Ang tawo nga gustong mamaayo kinahanglang molihok ug magpakita’g dakong kagustohan. Si San Agustin ang nagpahinumdum: “God who created us without our help will not save us without our consent.” Dayon, ang ikaduha mao ang kabubut-on sa Ginoo. Ang tawo makadawat og kaayohan kon kini ihatag sa Dios nga maoy tuboran sa tanang kinabuhi, kahimsog ug kapasayloan. Ang sanglahon nagtudlo kanato unsaon pag-ampo: “Ginoo, kon buot ka, makaayo ka kanako.” Usa kini ka pag-ampo, dili sugo, nga maoy atong isulti sa Ginoo kon kita adunay ihangyo.

No comments: