Wednesday, January 6, 2016

THURSDAY AFTER EPIPHANY (YEAR C)


1JUAN 4:19-5:4. MAHIMO BA NGA ATONG HIGUGMAON ANG DIOS UG DILI TAGDON ANG ISIGKATAWO? Ang Unang Sulat ni San Juan adunay tubag niini: “Kon may moingon, ‘Nahigugma ako sa Dios’,apan nagdumot sa iyang isigkatawo, bakakon siya; kay unsaon man niya paghigugma ang Dios nga dili makita kon siya walay gugma sa isigkatawo nga iyang makita? Kini ang gisugo ni Kristo: Ang nahigugma sa Dios kinahanglan mahigugma sa iyang isigkatawo.” Kon mao kini, unsa may atong hagit isip mga magtotoo? Ang tema sa pagduaw ni Pope Francis dinhi sa Pilipinas maghatag kanato og ideya: “Mercy and Compassion”. Kining duha ka mga hiyas kinahanglan nga atong ugmaron diha sa atong kaugalingon. Kon matag adlaw malooy ug motabang kita og usa ka tawo, adunay labing menus 365 ka mga tawo ang atong matabangan kada tuig.

No comments: