Wednesday, August 28, 2013

Wednesday of the 21st Week in Ordinary Time (Year C)


Mateo 23:27-32. Unsa may atong buhaton sa mga tawo nga magsaway sa atong kakulangon? Sa libro nga “Why Am I Afraid To Tell You Who I Am?” si John Powell mipasabot nga ang hinungdan sa atong pagpakaaron-ingnon mao ang “fear of rejection”. Tungod kay mahadlok kita nga ang mga tawo dili na moangay kanato kon mahibaw-an nila ang tinuod natong pagkatawo, magbutang kita og maskara sa atong kaugalingon. Sa ebanghelyo gisaway ni Jesus ang maskara sa mga Pariseo dili aron insultohon kondili aron hagiton sila sa pagbag-o sa kaugalingon. Busa, bisan sakit ang pagdawat sa kamatuoran nga gisaway sa ubang tawo, ato silang pasalamatan tungod kay sila gigamit usab sa Ginoo aron paghagit kanato alang sa kausaban ug kabag-ohan.

Tuesday, August 27, 2013

Tuesday of the 21st Week in Ordinary Time (Year C)


Mateo 23:23-26. Unsa man nga matang sa halad ang makalipay sa Dios? Ang paghalad og “diesmos” (dies porsento sa abot sa yuta o negosyo) diha sa altar maoy usa ka makahuloganong buhat tungod kay pinaagi niini atong giila nga ang tanan natong paningkamot magbunga lamang kon kini panalanginan sa Kahitas-an. Ang paghatag og diesmos diay maoy atong paagi sa pagpasalamat sa Dios. Apan, bisan ang diesmos mawad-an og bili kon kini dili ubanan og gugma para sa silingan. Diha sa ebanghelyo gitawag ni Jesus og “tigpakaaron-ingnon” ang mga Pariseo tungod kay haloyo sa ilang makanunayong paghalad og diesmos nagkulang sila sa mga buhat sa hustisya, kalooy ug pagtoo, nga mao untay labing bililhon sa mga mata sa Ginoo. 

Monday of the 21st Week in Ordinary Time (Year C)


Mateo 23:13-22. Nganong sayop man ang pagpakaaron-ingnon? Ang pagpakaaron-ingnon usa ka matang sa pagpamakak ug pagpangilad. Usa ka tigpakaaron-ingnon ang tawo nga magpakita nga siya maayo ug matinabangon apan sa kasingkasing puno siya sa kasalawayon. Tigpakaaron-ingnon usab ang tawo nga magtudlo sa angay'ng buhaton apan siya mismo dili magbuhat sa ingon. Gitawag ni Jesus ang mga Pariseo og “mga tigpakaaron-ingnon” tungod kay ang ilang gipangtudlo ug ang ilang kinabuhi wala magkatakdo. Usahay, kita usab magpakaaron-ingnon aron tabonan ang atong pagkatawhanon. Kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagpangayog pasaylo sa Dios sa mga panahon nga kita dili matinud-anon Kaniya ug sa isigkaingon.

Friday, August 23, 2013

Saint Bartholomew, Apostle


Juan 1:41-45. Unsa man nga matang sa mga higala ang anaa kanato? Adunay higala nga makig-uban kanato panahon sa kalipay, pero dili sa kasakit. Aduna usay higala nga molaban kanato bisan sayop ang atong gihimo. Aduna pa gyoy uban nga magdala kanato dili sa kaayohan kondili sa daotang binuhatan. Maisip ba nato sila nga tinuod nga higala? Dili. Diha sa ebanghelyo, si Natanael nakakaplag og tinuod nga higala diha kang Felipe. Si Felipe nalipay pag-ayo sa dihang iyang nakita ug nadungog si Jesus. Kining kalipay nga iyang nabati gusto niyang ipaambit kang Natanael. Busa, iyang gidala si Natanael ngadto sa Ginoo. Bulahan kita kon makaangkon kita’g higala nga sama kang Felipe maoy magdani kanato ngadto sa Dios.

Thursday, August 22, 2013

Friday of the 20th Week in Ordinary Time (Year C)


Mateo 22:34-40. Unsa man nga matang sa gugma ang buot ipasunod kanato ni Jesus? Gitawag kining klase sa gugma og “agape” - gugma nga walay bayad, walay kondisyon, walay pagpihig, ug walay kinutoban. Ang pinakataas nga pagpadayag ning maong gugma nahitabo didto sa krus diin gihalad ni Jesus ang iyang tibuok kinabuhi para sa kapasayloan sa sala sa katawhan. Ang ebanghelyo karon nagdasig kanato sa paghigugma sa paagi nga sama sa gipakita ni Jesus. Magkat-on kita sa pagkalimot sa atong personal nga interes aron nga mabulahan ang uban. Motabang kita sa mga naglisod sa walay paghunahuna nga balosan. Ug magpadayon kita sa pag-alagad bisan kita masakitan sa atong gialagaran. Kini mao ang gugma nga matuod ug Kristohanon.

Wednesday, August 21, 2013

Thursday of the 20th Week in Ordinary Time (Year C)


Mateo 22:1-14. Unsa man nga matang sa bisti ang atong isul-ob sa pagtambong sa kombira sa Ginoo? Ang Kristohanong kinabuhi gihulagway sa sambingay isip usa ka dakong kombira sa kasal. Ang Dios Amahan mao ang hari nga nagdapit og mga tawo nga motambong sa kasal sa Iyang Anak nga si Cristo. Sa atong pag-apil ning maong kombira, gilaoman kita nga magsul-ob sa saktong bisti. Ang bisti nga gipasabot dinhi dili materyal kondili espiritwal. Ang “bisti sa kasal” para kanato mao ang mga mithi sa ebanghelyo sama sa kaayo, hustisya, kaangayan, kamanggihatagon ug kamanggiloloy-on. Kon wala kita ning mga mithi, wala kitay luna sa kombira sa Ginoo. Pwede kitang tawgon nga Kristiyanos lamang sa ngalan, pero dili sa binuhatan.