Friday, July 31, 2015

SATURDAY OF THE 17TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


MATEO 14:1-12. UNSA MAY ATONG MAKUHA KON KITA MOBAROG SA KAMATUORAN? Ang pagsulti sa kamatuoran usa ka buhat nga dalaygon, apan lisod nga buhaton. Lisod tungod kay ang kamatuoran usahay sakit man dawaton ug makasuko sa mga tawong masalaypon. Ang pagbarog sa kamatuoran maoy nagdala kang Hesus ug kang Juan ngadto sa kamatayon – si Hesus sa sugo sa kadagkoan sa mga Hudiyo ug si Juan sa sugo ni hari Herodes. Tungod kay ang pagsulti sa kamatuoran delikado man, daghan ang maglikay sa paghimo niini. Adunay motabon sa kamatuoran ug ang uban mang-atik sa tawo aron dili dumtan. Dili kini maayo. Adunay panultihon nga nagkanayon: “Mas maayo pang pasakitan ko ikaw pinaagi sa kamatuoran kaysa lipayon ko ikaw pinaagi sa mga bakak.” Hinumdumi: “The truth may hurt for a little while but a lie hurts forever.”

Thursday, July 30, 2015

FRIDAY OF THE 17TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


MATEO 13:54-58. SAYON BA ANG PAGSANGYAW SA MENSAHE SA DIOS NGADTO SA UBAN? Sumala sa kasinatian, ang pagpasabot og tawo sa kamatuoran o kaha sa kabubut-on sa Dios lisod kaayo nga buhaton. Adunay magpabungol-bungol, adunay pilosopo, ug adunay magbiay-biay kanato. Bisan gani diha sa atong pamilya, adunay mga sakop nga gahi’g ulo ug dili madala ngadto sa Ginoo. Apan bisan tuod malisod, dili nato angay’ng talikdan ang atong kaakohan isip mga propeta sa Dios alang sa uban. Si Hesus mismo nakasinati’g pagsalikway ug pagtamay gikan sa iyang katawhan ug kaparyentihan. Apan bisan pa niini, nagpadayon siya sa pagsangyaw sa gugma sa Dios. Adunay nag-ingon: “If you are a Christ follower, you are a missionary. Whether it’s next door or across the globe, it’s our mission to share the love of Jesus.”

Wednesday, July 29, 2015

THURSDAY OF THE 17TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


MATEO 13:47-53. UNSA MAN ANG KAGUSTOHAN SA DIOS - KALUWASAN BA O KAPAROTAN SA IYANG KATAWHAN? Ang Sambingay sa Baling maghatag kanato og hulagway sa usa ka Dios nga gustong sikopon ang tanang tawo para sa Iyang gingharian. Ang klase sa baling nga gihisgotan dinhi mao ang pukot nga modakop sa tanang matang sa isda, gagmay ug dagko, ordinaryo ug talagsaon. Sa samang paagi, ang Ginoong Dios nagsugo sa Iyang mga tinun-an, nga mao karon ang mga tigpamaling, sa pag-agni sa tanang katawhan, maayo ug daotan, sulod sa Iyang simbahan. Kabubut-on sa Dios nga ang tanang tawo mahatagan og kahigayonan nga magbag-o ug maglakaw sa saktong dalan. Sa adlaw sa paghukom, ang mga matarong maiya sa Ginoo, samtang ang magpabiling daotan itambog ngadto sa impyerno.

FEAST OF ST. MARTHA


JUAN 11:19-27. UNSA MAY ANGAY NATONG SUNDON KANG SANTA MARTA? Si Marta nagpakita kanato unsa ang lig-on nga pagsalig sa Dios. Nagtoo siya nga ang Ginoo motabang sa iyang igsoon nga si Lazaro ug tungod niini nagpadala siya’g mensahe: “Ang imong hinigugma nagmasakiton”. Usa kini ka hamubong pag-ampo nga iyang gipangayo kang Hesus. Ug bisan namatay na ang iyang igsoon, si Marta nagpabilin sa iyang pagsalig sa Ginoo. Siya niingon: “Kon dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsoon. Apan nasayod ako nga bisan unsay imong pangayoon sa Dios, Iya kining ihatag kanimo.” Kining pagtoo ni Marta magdasig kanatong tanan sa pagpabiling masaligon sa panabang sa Dios. Adunay nag-ingon: “Your hardest times often leads to the greatest moments of your life. Keep the faith. It will all be worth it in the end.”

Monday, July 27, 2015

TUESDAY OF THE 17TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


MATEO 13:36-43. UNSA MAY ANGAY NATONG BUHATON SA MGA DAOTANG ELEMENTO SA KATILINGBAN? Usahay, tungod kay gusto kitang malimpyo sa mga daotan, mogamit kita’g mga paagi nga dili sakto. Pananglitan, gusto nato nga palayason ang “adik” nga anak, o dili na tagdon ang nakasala nga silingan, o kaha ipa-lethal injection ang usa ka kriminal. Kini maoy “short cut” nga mga paagi sa pagwala sa daotan. Apan, dili ingon niini ang kabubut-on sa Dios. Ang sambingay sa mga sagbot sa uma nagtudlo nga ang Dios puno sa pasensya. Itugot niya nga ang mga matarong magpuyo uban sa mga daotan aron kini masukod ug masulayan. Andam usab siya mohatag sa mga daotan og kahigayonan aron magbasol ug magbag-o. Ang maayong balita mao nga sa kaulahian, magmadaugon gayod ang mga matarong ug silotan ang magpabiling daotan.

MONDAY OF THE 17TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


MATEO 13:31-35. UNSA MAN ANG PAGTULON-AN NGA ATONG MAKAT-ONAN SA LISO SA MUSTASA? Bisan sa iyang kagamay, ang liso sa mustasa adunay talagsaong kalidad. Kon imo kining itanom sa yuta, atimanon ug bisbisan, motubo kini ug mahimong dakong tanom nga dugokan sa mga langgam tungod sa iyang mga dahon ug bunga. Pinaagi sa sambingay sa liso sa mustasa gitudloan kita ni Hesus nga ang paghari sa Dios diha sa atong kinabuhi magsugod sa gagmay'ng mga butang. Kon ang pagtoo sa Dios atong itanom sa atong kasingkasing, atimanon sa mga pag-ampo, ug bisbisan sa mga buhat sa kalooy, motubo kini ug mamungag daghang kaayohan. Sakto ang giingon sa libro ni propeta Zechariah 4:10: “Do not despise these small beginnings for the Lord rejoices to see the work begin.” Subay sab kini sa giingon: “Big things often have small beginings.”