Friday, March 31, 2017

SATURDAY OF THE 4TH WEEK OF LENT


JUAN 7:40-53. UNSA MAY ATONG BUHATON KON KITA HULGA-ON TUNGOD SA ATONG PAGBUHAT OG MATARONG? Ang tawo nga magsulti sa kamatuoran ug magbuhat sa angay’ng buhaton makasuko sa mga tawong daotan. Dili kalikayan nga adunay manglutos ug manghulga kaniya sama sa nahitabo sa mga propeta. Ingon usab niini ang nasinati ni Kristo batok sa kadagkoan sa mga pari ug mga Pariseo. Apan, haloyo sa mga pagpanghulga, ang mga propeta ug si Hesus wala mohunong sa ilang pagsangyaw sa kamatuoran ngadto sa katawhan. Kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagbarog sa kamatuoran ug sa paghimog mga lakang alang sa kabag-ohan, kalinaw, hustisya ug kaangayan, uban sa pagsalig sa panabang sa Dios. Nindot ang giingon: “He who kneels before God can stand before anyone.”

Thursday, March 30, 2017

FRIDAY OF THE 4TH WEEK OF LENT


JUAN 7:1-2, 10, 25-30. ASA MAN ANG TINUOD NATONG PULUY-ANAN? Ang ebanghelyo nagsaysay sa pagtambong ni Hesus sa Pangilin sa mga Payag (Feast of Tabernacles). Ang maong piyesta naghandum sa panahon kanus-a ang mga Judiyo nagpuyo sa mga payag didto sa kamingawan human sila makalingkawas gikan sa mga kamot sa mga Ehiptohanon. Ang mga payag maoy nagsilbi nilang lumalabay'ng pinuy-anan samtang sila nagpadulong pa sa yutang gisaad sa Dios (Promised Land) para kanila. Kining ebanghelyo magpahinumdum nga kita usab mga lumalabay lang ning kalibotan ug dili angay’ng magpaulipon sa mga kalibotanong butang. Usa ka Australian Aboriginal Proverb nag-ingon: “We are all visitors to this time, this place. We are passing through. Our purpose here is to observe, to learn, to grow, to love . . . and then we return home.”

THURSDAY OF THE 4TH WEEK OF LENT


JUAN 5:31-47. KINSA MAN ANG TAWO NGA HAMBUGERO? Siya ang tawo nga magdayeg sa iyang kaugalingon ngadto sa uban. Iyang ipanulti ang iyang mga nahimo, nahibaloan, natigom, nadaog ug uban pa. Apan dili kini mao ang angay'ng buhaton sa usa ka Kristiyano. Sa ebanghelyo, si Kristo miingon, “Kon magsaksi ako mahitungod sa akong kaugalingon, ayaw tuohi ang akong isulti. Apan may lain nga nagsaksi mahitungod kanako.” Ang tigsaksi nga Iyang gipasabot dinhi mao si Juan nga magbubunyag, ug labaw sa tanan, ang Iyang Langitnong Amahan nga nahimuot pag-ayo kaniya. Kining ebanghelyo magtudlo kanato nga ang usa ka Kristiyano dili angay’ng mahimong hambugero. Nakasabot siya sa giingon sa Panultihon: “Maoy padayga kanimo ang ubang tawo. . . apan ayaw pag-unay pagdayeg sa imong kaugalingon” (27:2).

Wednesday, March 29, 2017

WEDNESDAY OF THE 4TH WEEK OF LENT


JUAN 5:17-30. KANG KINSA MANG KABUBUT-ON ANG ATONG GISUNOD SA ATONG KINABUHI? Adunay mga tawo nga walay pagtagad sa hunahuna sa uban; ang ilang gusto ra maoy matuman. Naa puy mga tawo nga gasunodsunod ra sa kagustohan sa uban – sa ilang agalon, ginikanan, igsoon, ug kahigalaan. Sila ang mga tawo nga walay baroganan. Lahi ang panig-ingnan nga gipakita ni Kristo diha sa ebanghelyo karon. Gipasabot niya nga ang Dios Amahan ug siya nahiusa diha sa gugma. Ang tanan nga iyang gisulti ug gibuhat nahisubay gayod sa mga buluhaton sa iyang langitnong Amahan. Pagkanindot unta kon sa atong kinabuhi ang mga laraw ug buhat sa Dios mao usab ang atong gisunod ug gipuy-an. Si Dietrich Bonhoeffer nagpahimangno: “Being a Christian is less about cautiously avoiding sin than about courageously and actively doing God’s will.”

Tuesday, March 28, 2017

TUESDAY OF THE 4TH WEEK OF LENT


JUAN 5:1-16. MATINUD-ANON BA ANG ATONG PAGBALIK SA GINOO? May mga tawo nga mobalik sa Dios kon aduna nay bati-on sa lawas. Ang uban mabuotan kon hadlaon sa mga suliran. Maingon nato nga ang sakit ug problema nahimong grasya nga nagtakoban tungod kay pinaagi niini nabalik ang tawo ngadto sa Ginoo. Apan, adunay pipila nga human mamaayo ug human masulbad ang problema, mobalik na pud sa daotang binuhatan. Dili kini angayan. Diha sa ebanghelyo, human ayoha ni Hesus ang tawo nga nagmasakiton sulod sa 38 ka tuig, iya kining gipahimangnoan: “Tan-awa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahi-agom sa labi pang mangil-ad nga hitabo.” Makahuloganon ang giingon ni Dieter F. Uchtdorf, “Healing comes when we choose to walk away from darkness and move towards a brighter light.”

Monday, March 27, 2017

MONDAY OF THE 4TH WEEK OF LENT


JUAN 4:43-54. UNSA MAY MAKUHA SA TAWO NGA ADUNAY DAKONG PAGTOO SA DIOS? Adunay tawo nga miduol kang Hesus ug mihangyo alang sa kaayohan sa iyang anak nga masakiton. Si Hesus miingon kaniya: "Pauli sa inyo. Ang imong anak naayo na." Ang tawo mipauli sa ila uban ang dakong pagsalig sa mga pulong ni Hesus. Wala niya baliha ang posibilidad nga dili mahitabo ang giingon ni Hesus ug nga kataw-an siya tungod sa iyang simpleng pagtoo. Apan, wala makawang ang iyang pagtoo tungod kay ang iyang anak naayo sumala sa giingon sa Ginoo. Kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagdala sa atong mga problema ngadto sa Dios uban ang dakong pagsalig nga kita iyang paminawon, tabangan ug ayohon. Adunay nag-ingon, “Faith is believing when it is beyond the power of reason to believe.”