Thursday, March 9, 2017

THURSDAY OF THE 1ST WEEK OF LENT

MATEO 7:7-12. TUBAGON BA SA DIOS ANG ATONG MGA PAG-AMPO? Si Kristo nag-ingon, “Pangayo ug hatagan kamo.” Apan, sumala sa atong kasinati-an, daghan sa atong mga gipangayo sa Dios diha sa pag-ampo wala mahatagi’g katumanan. Tungod niini, adunay mga tawo nga maluya sa pag-ampo, ug ang uban mawad-ag pagtoo. Dili unta kini mahitabo kanato. Atong sabton nga ang Dios motubag sa mga pag-ampo sa 3 ka paagi: Una, “Oo” tungod kay angayan kini ihatag kanimo; ikaduha, “Dili” tungod kay kini makadaot para kanimo; ug ikatulo, “Dili pa karon” tungod kay wala pa sa sakto nga panahon. Busa, kon dili nato madawat ang atong gi-ampo sa Dios, dili kita angay’ng mangluod. Matod pa sa usa ka magsusulat: “When God gives you a NO, it is not a rejection, it is a redirection.” 

No comments: