Monday, March 13, 2017

2ND SUNDAY OF LENT


MATEO 17:1-9. UNSA MAN ANG DALAN NGA ATONG SUBAYON PADULONG SA KAHIMAYAAN? Ang ebanghelyo karon nagsangyaw sa duha ka hulagway sa himaya: una, ang himaya sa nawong ni Hesus nga nausab ug nisanag samtang didto siya sa bukid, ug ikaduha, ang himaya sa panagway ni Hesus nga makita sa umaabot niya nga Pagkabanhaw. Taliwala ning duha ka mahimayaong nawong ni Hesus, adunay ikatulo, ang panagway ni Hesus didto sa Krus. Ang maong nawong dili nindot tan-awon tungod kay panagway kini sa kasakit ug pagsakripisyo, apan anaa dinhi ang atong kaluwasan. Pinaagi sa maong hulagway, gitudloan kita unsa ang tinuod nga gugma, nga maoy dalan padulong sa kahimayaan. Adunay nag-ingon: “The greatest symbol of love is not the heart but the cross. Why? Because the heart can stop beating but the man on the cross will never stop loving.”

No comments: