Monday, March 13, 2017

MONDAY OF THE 2ND WEEK OF LENT


LUKAS 6:36-38. KINSA MAN ANG TAWO NGA MALOLOY-ON? Kon maghisgot kita’g buhat sa kalooy, ang una natong mahunahunaan mao ang paghatag og limos, pagpakaon sa mga kabos, ug pagduaw sa mga masakiton. Apan ang ebanghelyo karon nagtudlo nga apil sa buhat sa kalooy mao ang dili paghukom ug pagkondena sa isigkatawo. Ang pagpasaylo usa ka buhat sa kalooy tungod kay pinaagi niini atong gihataga’g kalinaw ug bag-ong kahigayonan ang mga masalaypon. Adunay nag-ingon, “It takes a strong heart to love, but it takes an even stronger heart to continue to love after it’s been hurt.” Ning Kwaresma gidapit kita nga mahimong maloloy-on. Pasayloon nato ang mga tawo nga nakasala kanato ug makighiuli kita kanila. Magmaloloy-on kita tungod kay ang Dios Amahan maoy unang nalooy ug nagpasaylo kanato.

No comments: