Wednesday, March 30, 2016

SATURDAY OF THE OCTAVE OF EASTER (YEAR C)


MARCOS 16:9-15. NGANONG KINAHANGLAN NATONG ISANGYAW ANG EBANGHELYO? Si Oswald J. Smith nag-ingon, “We talk of the Second Coming of Christ; but, half of the world has never heard of the first.” Sakto siya. Daghan kaayo ang mga tawo nga wala pa makadungog mahitungod kang Kristo. Dinhi sa ato, daghan na ang nakabati sa ebanghelyo, apan wala kini magpasabot nga sila nakaila na sa tinuoray kang Kristo, o kaha nakasinati na sa gugma sa Dios. Sa pagkatinuod, ang atong katilingban nanginahanglan pa og daghang magsasangyaw sa kaayo sa Dios. Panahon na nga atong tubagon ang gisugo sa Nabanhaw'ng Ginoo: “Panglakaw kamo sa tibuok kalibotan ug isangyaw kining Maayong Balita.” Himoon nato ang matag adlaw sa atong kinabuhi nga kahigayonan sa pagsangyaw sa gugma sa Dios ngadto sa isigkatawo.

FRIDAY OF THE OCTAVE OF EASTER (YEAR C)


JUAN 21:1-14. UNSA MAN KADAKO ANG PAGSALIG SA DIOS KANATO? Gisugo sa Nabanhaw'ng Ginoo ang mga apostoles sa pagtaktak sa ilang pukot sa tuong dapit sa sakayan. Ug didto nakakuha sila og daghang isda. Dili nato kalimtan nga sa sinugdanan sa Iyang pagsangyaw, gisugo usab ni Hesus si Pedro sa pagtaktak sa ilang pukot. Ug human nila nakuha ang daghang isda, giingnan siya ni Hesus, “Sugod karon managat na kamo og mga tawo” (Lukas 5:4-11). Ang gisugo ni Hesus sa sinugdanan, gisugo niya pag-usab human sa Iyang pagkabanhaw. Ngano man? Kini tungod kay gusto ni Hesus nga hatagan og bag-ong kahigayonan ang mga apostoles nga nibiya kaniya sa kalbaryo. Nindot ang giingon sa usa ka magsusulat, “God gives us two gifts: one is choice, the other is chance. The choice of a good life and the chance to make it the best.”

THURSDAY OF THE OCTAVE OF EASTER (YEAR C)


LUKAS 24:35-48. UNSA MAN ANG GUSTO SA NABANHAW’NG KRISTO NGA SAKSIHAN SA MGA TINUN-AN NGADTO SA KALIBOTAN? Sa iyang pag-ingon, “Kamo mga saksi niining mga butanga”, buot ni Kristo nga pamatud-an sa iyang mga tinun-an ang misteryo sa iyang kasakit ug pagkabanhaw. Siya usa ka Dios nga buhi. Gisakit siya ug gipatay sa mga daotan, apan wala siya magpabilin sa lubnganan. Nagmadaugon siya batok sa sala ug sa kamatayon, ug tungod niini, ang iyang mga sumusunod makalaum sa kinabuhing dayon. Dugang pa niini, buot ni Kristo nga ang mga tinun-an magsaksi sa kapasayloan sa mga sala nga nadawat sa tanan tungod sa iyang paghalad sa kinabuhi didto sa krus. Ang mga tinun-an maoy unang nakasinati sa pasaylo sa Nabanhaw'ng Ginoo. Busa, angay usab nga sila ang tahasan sa pagsangyaw niini ngadto sa uban.

Monday, March 28, 2016

WEDNESDAY OF THE OCTAVE OF EASTER (YEAR C)


LUKAS 24:13-35. MAKAAKO BA ANG DIOS SA PAGPASAGAD KANATO? Ang duha ka tinun-an nga naglakaw sa dalan padulong sa Emmaus napuno sa kasubo, kalibog ug kahadlok tungod sa kamatayon sa ilang Magtutudlo. Samtang sila naglakaw, niduol si Hesus ug nakig-uban kanila, apan wala sila nakaila Kaniya. Nakabantay sila nga si Hesus diay kadto sa dihang iyang “gipikaspikas ang pan” ug nakigsalo kanila. Kining maong hitabo magtudlo kanato nga sa panahon sa kalisod ug kasakit, ang Dios dili magpasagad kondili makig-uban kanato. Gidasig kita nga modawat kang Hesus diha sa Santos nga Misa aron masabtan nato ang iyang plano ug madawat ang gikinahanglang kusog ug grasya. Mosalig kita gisaad sa Dios: “Do not fear for I am with you. Do not be dismayed for I am your God. I will strengthen you and help you” (Isaias 41:10).


TUESDAY OF THE OCTAVE OF EASTER (YEAR C)


JUAN 20:11-18. UNSA MAN KABILILHON ANG ATONG PANGALAN UG PAGKATAWO? Diha pa nailhi ni Maria Magdalina ang Nabanhaw'ng Ginoo sa dihang gitawag siya niini ginamit ang iyang ngalan nga “Maria” ug sa paagi nga puno sa respeto ug gugma. Tinuod gyod ang panultihon nga nagaingon, “Ang pinakanindot nga tingog nga atong madungog mao ang atong pangalan.” Diha sa libro ni Isaias, giingnan kita nga ang pangalan sa matag tawo nahisulat sa mga palad sa Ginoo. Ingon niana kanindot ang pag-ila sa Dios sa matag usa kanato. Giingnan sa Nabanhaw'ng Kristo si Maria nga kining Dios diin Siya mopauli mao ang atong Dios, ug ang Iyang Amahan ato usab nga Amahan. Kining kamatuoran magdasig unta kanato sa paghatag og dakong bili sa atong kaugalingon isip mga anak sa Dios.