Friday, March 4, 2016

SATURDAY OF THE 3RD WEEK OF LENT (YEAR C)


LUKAS 18:9-14. UNSA MAN NGA KLASE SA PAG-AMPO ANG MAKAPALIPAY SA GINOO? Atong nasayran kang propeta Oseas nga ang Dios nagtinguha sa atong gugma labaw sa atong mga hinalad (Hos. 6:6). Ang atong mga halad ug sakripisyo walay bili kon kini dili ubanan og gugma para Kaniya ug sa isigkatawo. Dugang pa niini, ang Panultihon nag-ingon nga ang Dios makigbatok sa mga mapahitas-on ug malipay sa mga mapaubsanon (Pan. 3:34). Tungod niini, atong masabtan ang punto sa sambingay ni Hesus karon. Ang pag-ampo sa Pariseo wala makapahimuot sa Ginoo tungod kay kini mapahitas-on ug mabiaybiayon sa isigkaingon. Ang pag-ampo sa kobrador sa buhis nakapahimuot sa Dios tungod kay kini mapaubsanon, mahinulsolon ug matinud-anon. Gawas sa kapasayloan sa sala, nadawat pa gyod niya ang pagdayeg gikan sa Dios.

No comments: