Friday, March 18, 2016

FEAST OF ST. JOSEPH, HUSBAND OF MARY (YEAR C)


MATEO 1:16, 18-21, 24. KINSA MAN ANG “TUNAY NGA LALAKI”? Adunay moingon: “Lalaki ka kon kahadlokan ka”, “Lalaki ka kon kusog ka moinum”, ug “Lalaki ka kon daghan kag uyab”. Sa pagkatinuod, ang mga sikolohista nagtudlo nga ang pag-inisog pwede nga takuban lamang sa lawom nga kahuyang sa tawo. Giingnan usab kita nga ang pagpanghambog usa ka timailhan sa kakulang sa self-confidence, kakulang sa abilidad, ug kakulang sa pagtagad. Ang Simbahan naghatag kanato’g modelo sa tinuod nga lalaki – si Jose nga bana ni Maria. Usa siya ka tawo nga matarong. Wala siya mag-inisog, apan nagpakita og kalig-on taliwala sa mga peligro. Hilom, apan daghan og gihimo. Sibo ni Jose ang giingon ni Henry W. Beecher: “The strength of a man consists in finding out the way in which God is going, ang going in that way too.”

No comments: