Wednesday, October 31, 2012

All Saints Day


Pagpadayag 7:2-4; 1 Juan 3:1-3; Mateo 5:1-12

Niining “Adlaw sa mga Santos” atong gipasidunggan ang tanang nangamatay nga karon nakig-uban na sa Dios didto sa gingharian sa langit. Sila ang mga tawo nga nagpuyo og kinabuhi subay sa kabubut-on sa Dios samtang dinhi pa sa kalibutan. Sila usab ang mga tawo nga nalimpyohan sa sala pinaagi sa grasya sa Ginoo. Ugma pohon mag-ampo kita para sa tanang mga nangamatay nga nanginahanglan pa og kaluwasan. Sila ang mga tawo nga anaa pa sa gitawag nato og “purgatoryo”, usa ka lugar diin ang mga kalag hugasan sa mga sala aron mahimong angayan sa pagpakig-uban sa Ginoo. Kita nagatoo nga ang pag-ampo makatabang og dako alang sa kaluwasan sa mga kalag sa atong mga minahal sa kinabuhi.

Ang Adlaw sa mga Santos magpahinumdum kanato sa atong bokasyon sa pagkabalaan. Sa usa ka maampoon nga panagtigom, akong gipangutana ang mga sumasalmot kon kinsa ang labing una nga tawo nga mosulod sa ilang hunahuna kon madungog nila ang pulong nga “santos”. Adunay mitubag og “Pope John Paul II”; aduna puy miingon og “Mother Teresa of Calcutta”; ug diha pa gayoy lain nga miingon og “Cory Aquino”. Klaro kaayo sa mga tubag nga ang pagkasantos atong giisip nga iya lamang sa talagsaong mga tawo ug dili pwede nga mapuy-an sa mga ordinaryong tawo sama sa atong mga igsoon, higala, silingan, o kauban sa trabaho.

Apan, ang Simbahan baya nagtudlo nga ang tanang binunyagan gitawag sa usa ka kinabuhi sa kasantos (Lumen Gentium, 39). Ang pagkasantos dili lamang alang sa pipila, kondili alang kanatong tanan nga mitoo kang Cristo. Ang santos nga kinabuhi maoy usa ka pagtubag sa pagdapit ni Cristo: “Pagpakabalaan sama nga ang imong Amahan nga tua sa Langit balaan” ug “Dali, sunod kanako”. Ang mga santos mao sila nga naningkamot sa pagsunod sa pagtulun-an ug sa kinabuhi ni Cristo, ilabi na sa iyang kinabuhi sa pag-alagad. Adunay nindot nga panultihon nga nagkanayon, “Saints are sinners who keep on trying to do good”. Ang mga santos, sama sa tanang tawo, makasasala usab, apan sila wala mohunong sa pagpaningkamot nga mahisama kang Cristo.

Si Pope John Paul II nakatabang sa pagpasabut sa tinuod nga kahulugan sa kasantos. Sulod sa 27 ka tuig sa iyang pagpamuno sa Simbahan, nakadeklara siya og 1,338 ka mga beato ug 482 ka mga santos. Kini nagaapil sa mga tawo nga nagagikan sa lainlaing hut-ong sa katilingban, usa ka pagpakita nga ang pagkasantos posible nga maangkon ni bisan kinsa nga maningkamot sa pagpuyo og matarong nga kinabuhi. Si Pope John Paul II mipasabut nga daghang mga tawo sa modernong panahon nagmasulob-on tungod kay ang ilang gi-idolo mao lamang ang mga banggiitang tawo sa natad sa entablado, pelikula, musika, ug paugnat sa kusog. Para sa Santo Papa, ang tinuod nga modelo alang sa maayong kinabuhi mao ang mga santos. Ang pagsunod sa ilang panig-ingnan maoy maghatag kanatog tinuod nga kalipay.

Sa Adlaw sa mga Santos, basahon ang ebanghelyo sa “Pagkabulahan” (Beatitudes), nga kabahin sa gisangyaw ni Cristo didto sa usa ka bukid. Ang maong basahon tukma pag-ayo para niining adlawa tungod kay kini naglatid sa kahulugan sa kasantos nga buot ipasunod ni Cristo kanatong tanan. Ang “Pagkabulahan” dili baseyo nga pagtulun-an tungod kay gipuy-an man kini ni Cristo. Siya mismo ang may hugot nga pagsalig sa Dios Amahan; Siya mismo ang nagsubo; Siya mismo ang nagmapaubsanon, ang nagmanggiluloy-on, ang giuhaw sa katarong, ug ang naglihok para sa kalinaw.

Duol ba kita sa Gingharian sa Dios? Bulahan ba kita sumala sa hunahuna ni Cristo? Kon gusto kita masayod sa tubag niini, mangutana lamang kita sa atong kaugalingon: “Ang Dios lang ba ang atong gisaligan?” “Mapaubsanon ug manggiluluy-on ba kita?” “Tiunay ba ang atong kasingkasing?” “Naglihok ba kita para sa kalinaw?” “Andam ba kita nga magsakripisyo para sa kamatuoran?”

Bisan tuod kita tawhanon ug makasasala, dili nato kalimtan nga diha sa sakramento sa bunyag nadawat nato ang grasya nga makasantos (sanctifying grace). Ang Dios mismo maoy naghatag kanato og kapasidad sa pagpuyo og matarong nga kinabuhi. Ang atong papel mao lamang ang paghukom nga mopili sa pagsunod sa kinabuhi ni Cristo nga maoy maghatag kanato og tinuod nga kabulahanan.

Si Roger Federer nahimong numero uno nga tennis player sa tibuok kalibutan dili tungod kay nag-idolized siya og usa ka ordinaryong manulaay og tennis. Hinoon, sa iyang pag-ensayo, gihimo ni Federer nga inspirasyon ang mga banggiitang tennis players nga sama nila ni Rod Laver, Stefan Edberg ug Pete Sampras. Sa susamang paagi, makab-ot nato ang Kristohanong kadungganan kon atong himoon nga mga idolo ug inspirasyon ang mga santos kay sila man ang mga numero uno sa gingharian sa langit.  

Tuesday, October 30, 2012

Wednesday of the 30th Week in Ordinary Time (Year B)


Lukas 13:22-30. Aduna bay impyerno o wala? Adunay mosulti, “Walay impyerno”. Ang uban moingon, “Adunay impyerno pero walay tawo didto”. Naghunahuna sila niini tungod kay nagsalig sila sa dakong kalooy sa Dios. Tinuod man nga walay kinutoban ang gugma sa Ginoo, apan dili nato angayng kalimtan ang Iyang hustisya. Sa ebanghelyo karon adunay nangutana, “Sir, diyotay ra bay maluwas?” Ug sa walay lipodlipod si Jesus nag-ingon nga adunay mga tawo nga dili makasulod sa Gingharian; magdangoyngoy sila ug magkagot sa ilang ngipon didto sa gawas. Tungod niini, ang Katesismo nagtudlo nga ang mamatay nga adunay salang mortal nga wala makumpisal adto mopaingon sa impyerno, diin kini mag-antos sa pagkahimulag sa Dios hangtod sa hangtod.

Monday, October 29, 2012

Tuesday of the 30th Week in Ordinary Time (Year B)


Lukas 13:18-21. Unsa man ang hagit sa sambingay sa Liso sa Mustasa? Sa iyang damgo, si Berting gisuroy sa Ginoo sa Langit. Didto iyang nakita nga naghinobra ang gugma ug kalinaw. Human sa ilang pagsuroy, miingon si Berting: “Ginoo, pwede ba nga magdala ako og gugma ug kalinaw ngadto sa among lugar kay dako kaayo mig panginahanglan niini”. Apan miingon ang Ginoo kaniya: “Berting, dili man ko maghatag og mga bunga. Ang akong mahatag nimo mga liso ra. Kamong mga tawo ang magtanum ug mag-amping niini aron motubo ug mamunga”. Ang sambingay sa Liso sa Mustasa nagtudlo nga ang Paghari sa Dios – kapuno sa gugma ug kalinaw – gihatag sa Ginoo kanato ingon og mga liso. Anaa kanato karon ang tahas sa pag-amoma ug pagpalambo niini.

Sunday, October 28, 2012

Monday of the 30th Week in Ordinary Time (B)
Lukas 13:10-17. Unsa may mahitabo kon kita pagaharian na sa espiritu ni Cristo? Usa ka babaye nga nagtikubo sulod sa 18 ka tuig ang giayo ni Jesus. Ang “pagtikubo” naghulagway sa makasasalang kahimtang sa maong babaye. Tungod sa sala, wala siyay nawong nga ikapakita sa mga tawo. Human gitapion ni Jesus ang iyang kamot sa babaye, naayo kini ug nakatuyhad na. Ang “pagtuyhad” naghulagway sa bag-ong kinabuhi nga naangkon sa babaye tungod sa panabang ni Jesus. Kining ebanghelyo maghagit kanato sa pagbiya sa sala nga maoy maghatag og kabug-at sa atong kinabuhi, ug sa pagduol kang Cristo nga maoy maghugas sa atong mga sala. Kon malimpyo ang atong konsensya makaatubang na kita sa katilingban nga walay kaulawan ug walay kahadlokan. 

30th Sunday in Ordinary Time (B)


Marcos 10:46-52. Kinsa man ang mga “Bartimeo” sa atong katilingban? Sa panahon ni Jesus, daghang mga buta ang nabuhi pinaagi lamang sa pagpakilimos. Ang ilang nahimutangan diha sa daplin sa kalsada nagpakita sa ilang lisod nga kahimtang. Sila ang mga tawo nga walay papel sa katilingban. Sa dihang si Bartimeo nagpakilooy kang Jesus, gibadlong siya sa mga tawo. Ang katawhan nag-isip kaniya nga walay katungod sa pagsangpit sa mga inila ug taluhoron. Apan, sa pagkadungog ni Jesus kang Bartimeo, siya nihunong, nipatawag ug nitabang kaniya. Kon kita tinuod nga mga Kristiyano, angay lamang nga maghatag usab kita og pagtagad sa mga tawo nga anaa sa “daplin sa kalsada”, sila nga wala intawon mahatagi og bili tungod sa ilang kakulangon ug kapobrehon.