Saturday, February 28, 2009

Ika-1 nga Domingo sa Kwaresma (B)

Gen 9:8-15; 1 Pet 3:18-22; Mk 1:12-15

Si Tibo miingon sa iyang mga anak: "Sulod niining kwaresma, dili na kita mokaon og karne sa matag Biernes. Mao kini ang gisulti ni Father sa misa."

Apan usa ka Biernes niana, nakita sa kamanghurang anak nga nag-abli og delata nga beefloaf ang ilang tatay. Iya kining gibadlong: "Tay, ingon ka dili na ta mokaon og karne sa Biernes, nganong nag-abli man ka og beefloaf?"

"Dili man kini karne", dayong tubag ni Tibo.

"Unsay dili? Tay, gitawag na og beefloaf kay duna na siyay karne nga baka", mipasabut ang mga bata.

Unya nangisog si Tibo sa pag-ingon: "Oi, oi, ayaw ko ninyo ilara mga anak. Kay ngano, nagtoo ba mo nga kanang hotdog adunay sulod nga iro?"

Niadtong milabay nga Mierkoles nagsugod ang panahon sa kwaresma. Gihimo nato ang pagpamadlis og abo sa agtang agi og pagpakita sa pagdawat nato sa atong pagkatawhanon ug sa atong determinasyon nga maghinulsol sa atong mga kasal-anan. Nasayud kita nga kita tawo lamang, huyang ug dali madani sa kadaotan. Apan, nagpabilin kita nga masaligon nga inubanan sa panabang sa Dios, mabuntog nato ang gahum sa yawa ug mabiyaan ang sala.

Ang labing dakong tumong sa kwaresma mao ang paghimo og spiritwal nga pagpangandam alang sa kasaulogan sa paghalad ni Kristo sa iyang kinabuhi ug sa iyang madaugong pagkabanhaw. Ang mga pagbasa niadtong Mierkoles Badlis nagpahinumdum kanato sa mga naandan nga gimbuhaton sa panahon sa kwaresma: matinud-anong pag-ampo, pagpuasa o pagsakripisyo, ug pagtabang sa mga kabos. Kining tulo maoy giisip nga labing lig-on nga pangkontra sa tentasyon sa yawa.

Motoo ba kamo nga adunay yawa? Ang pulong nga “Satanas” (satan'el in Hebrew) o “Diyablo” (diabolos in Greek) nagpasabut og kaaway. Si Satanas mao ang kaaway nga magdala sa tawo ngadto sa kaalaotan. Ang ebanghelyo nagsaysay kanato nga si Kristo gitental ni Satanas didto sa kamingawan sulod sa kwarenta ka adlaw. Apan nagpabilin siya nga malig-on tungod kay ang mga anghel sa Dios nagtabang kaniya.

Bisan tuod dili nato makita si Satanas, atong mabati nga siya nagalihok gayud aron kita mapalayo sa Ginoo. Sugod sa sayong kabuntagon hangtud sa lawom nga kagabhion, kapila man nato masinati ang lihok ug tentasyon sa yawa? Nadungog mo ba siya sa dihang siya miingon: “Duol ngadto sa imong mga silingan nga nagtapok kay nindot ang tsismis didto.” “Daota ang imong isigka-trabahante aron madaot ang iyang pangalan ug ikaw nay ipuli sa iyang taas nga posisyon.” “Unaha ang imong kaugalingon kay basin maalkanse ka.” “Pagkodigo aron modako ang imong grado.” “Panikas sa negosyo aron madato ka.” “Pangabit aron ilhon ka nga tinuod nga lalaki.” “Gawas lang og una sa opisina. Dili bitaw ka mahinungan.” “Inum og daghan samtang nia pa ka sa kalibutan. Sa langit wala nay beer.” “Ayaw kahadlok mangawat sa kwarta sa gobyerno kay daghan man mo naghimo ana.” “Palit og mahalon nga butang aron daygon ka sa mga tawo.” “Unya na lang pagtarong sa imong kinabuhi kon matigulang naka. Pasayloon lage ka sa Dios.” Ang mga pulong sa yawa nindot apan makadaot.

Ayaw lang gyud patental.” Nasayod kita nga sayon lang ni isulti, apan lisud buhaton. Ang yawa makamao mogamit og panagway nga maanyag, lawas nga makadani, ug mga butang nga makasilaw. Ug basi sa atong kasinatian, dili sayon ang pagbalibad sa tentasyon ni Satanas. Apan, ang maayong balita sa ebanghelyo para kanato karon mao kini: Si Kristo nagmadaogon batok sa mga tentasyon sa yawa. Walay nahimo kaniya si Satanas! Tungod niini, kita nahatagan og dakong kadasig ug kaisog. Inubanan ni Kristo, aduna kitay katakos nga magdumili sa tentasyon sa yawa ug magmadaogon batok sa gahum ni Satanas.

Niining panahon sa kwaresma, moduol kita sa sakramento sa kumpisal ug ihalad nato ang atong mga sala ngadto ni Kristo. Uban sa pasaylo sa Ginoo, madawat usab nato ang dugang grasya ug kusog nga mao unyay atong gamiton sa pagpakigbatok sa yawa.

Saturday, February 21, 2009

Ika-7 nga Domingo sa Ordinaryo nga Panahon (B)

Is 43:18-19, 21-22, 24b-25; 2 Cor 1:18-22; Mk 2:1-12

Usa ka adlaw niana, si Tibo misulti sa iyang higala nga si Pilo nga aduna siya laing gibati sa iyang lawas. “Asa man imong sakit pre”, pangutana ni Pilo. Ug miingon si Tibo, “Daghan ayo ko gibati nga sakit pre.” Gitudlo niya ang dapit sa iyang ulo, kasingkasing, atay, kidney ug tuhod. “Kon mao kana pre, kinahanglan magpa-doktor gyud ka”, sugyot ni Pilo. Apan si Tibo miingon, “Mao unta lage, apan wala man koy kwarta ibayad sa doktor.” Naluoy si Pilo sa iyang higala ug miingon: “Ayaw kabalaka pre. Ubanan ta ka ug ako ray mubayad sa doktor.”

Tuod man, giubanan ni Pilo si Tibo ngadto sa doktor. Human ma check-up, nasuta sa doktor nga gamay ra kaayo ang problema ni Tibo: Adunay bun-og sa iyang tudlo. Mao diay nga sakit ang tanang dapit sa iyang lawas nga iduot sa iyang tudlo.

Adunay duha ka punto sa mga pagbasa nga makapatandog kanato. Ang una mao ang nindot nga gibuhat sa upat ka tawo alang sa ilang paralitiko nga higala. Naningkamot sila pag-ayo nga maduol ug matambalan ni Hesus ang ilang amigo nga masakiton. Sanglit daghan kaayo ang mga tawo nga nagpalibut ni Kristo, naglisud sila sa pagpaduol sa ilang masakiton ngadto sa nahimutangan ni Hesus sulod sa balay. Apan, adunay nakahunahuna kanila nga ipaagi ang ilang masakiton sa atop sa balay. Nahingangha si Hesus sa ilang pagpaningkamot ug sa ilang dakong pagtoo. Unya, giayo niya ang paralitiko sa iyang lawasnon ug espirituhanon nga balatian.

Pagkanindot unta hunahunaon kon aduna kitay mga higala nga motabang kanato nga maduol sa Dios. Kini sila ang tinuod gyud nga higala, mga tawo nga maglantaw dili lamang sa atong lawasnon nga kalipay kondili sa ato usab nga espirituhanong kaayohan. Angay tingali kitang mangutana sa atong kaugalingon: Unsa man nga klase sa mga higala ang nagpalibot kanato? Nagtabang ba sila nga mahaduol kita sa Dios o sila ba hinuon ang nakaingon nga nahisalaag kita sa laing dalan? Unsa man pud ta nga klase nga higala sa uban? Kita ba ang tawo nga nangaliyupo sa Dios aron matigayon o mamaayo ang kinabuhi sa atong mga higala? Dili ba kaha kita na hinuon ang hinungdan nga nahilayo sa Ginoo ang atong mga higala?

Ang laing punto nga makapatandog kanato mao ang pagkamapasayloon sa Ginoo. Diha sa unang pagbasa, si Yahweh namulong: “Ako ang nagpapas sa imong kasaypanan . . . Ako nang gikalimtan ang imong mga sala.” Atong masabtan nga ang Dios sa kanunay nagbag-o sa kalibutan ug naghatag og kahigayonan sa mga tawo nga magbag-o sa ilang kinabuhi. Si San Pablo, sa ikaduhang pagbasa, nag-ingon nga ang Dios matinud-anon ug makanunayon. Dili siya sama kanato nga mag-usab-usab og hunahuna ug walay baroganan. Ang Ginoo magpabilin nga manggiloloy-on ug mapasayloon. Matag higayon nga kita mobalik kaniya, atong madawat ang Iyang Amahanong pasaylo.

Apan ang pangutana mao kini: Makadawat ba kita nga ang Dios mapasayloon? Diha sa ebanghelyo, ang mga Pariseo dili makadawat nga si Hesus nagpasaylo sa sala sa usa ka tawo. Masabtan nato kini tungod kay ang mga Pariseo wala man modawat nga si Hesus usa ka Ginoo. Para kanila, ang Dios lang ang makapasaylo sa sala. Wala man sila masayod nga si Hesus mismo mao ang presensya sa usa ka mapasayloon nga Dios. Apan kita karon nga miila kang Kristo nga Dios, mitoo ba ta nga Siya mopasaylo sa mga sala sa tawo?

Adunay mga tawo nga maglisud pagtoo nga sila gipasaylo sa Dios. Pananglitan, diha sa sakramento sa kumpisal, ilang ibalikbalik pagkumpisal ang sala nga unta gipasaylo na. Sa unang pagbasa, si Yahweh miingon: “Ayaw handuma ang nangagi, ni maghandum mo sa karaang mga butang.” Nindot kini nga pahimangno tungod kay daghan kanato magpabilin nga binilanggo sa kagahapon. Daghan kanato dili makapasaylo sa kaugalingon tungod sa usa ka sayop o sala nga nahimo sa dugay nang panahon. Hangtod karon, magsigi lang gihapon ta og mahaymahay ug dili na hinuon makakita og bag-ong direksyon sa kinabuhi. Dili man kini mao ang kabubut-on sa Dios. Sa iyang pagpasaylo kanato diha sa sakramento sa kumpisal, kita gidapit sa Ginoo nga kalimtan ang nabuhat nga sala ug magsugod og bag-o nga kinabuhi.

Aduna usay mga tawo nga dili makadawat nga ang Dios mopasaylo sa usa ka dakong makasasala. Mas gusto nila nga kining daotang tawo silotan ug paantoson sa Dios. Mas malipay pa gani sila nga dili na lang pasayloon sa Ginoo kining tawhana aron maimpiyerno. Apan lahi ang kabubut-on sa Ginoo. Buot Niya nga ang tanan nga tinuoray nga magbasol sa sala pasayloon aron mahiuban kaniya sa Iyang gingharian.

Sama nga ang Dios mapasayloon, kitang tanan usab gidapit nga magpinasayloay sa usag-usa. Diha sa atong pag-ampo sa “Amahan Namo”, kita kanunay gipahinumduman nga andam mohatag og pasaylo sa mga tawo nga nakasala batok kanato.

7th Sunday in Ordinary Time (B)

Is 43:18-19, 21-22, 24b-25; 2 Cor 1:18-22; Mk 2:1-12

Four people carried a paralytic and brought him to Jesus. When the Lord noticed their great faith, he said to the paralytic, “My son, your sins are forgiven.” Upon hearing this, some teachers of the Law reacted strongly, saying, “He has no respect for God, because who can forgive sins except God?” (Mk 2:4-7).

The reaction of the Pharisees was understandable because at this point, neither they nor the other people have understood that Jesus is the true Son of God. Jesus is the complete fulfillment of God’s promise of a savior. As Saint Paul in the second reading says to the Corinthians, Jesus is the total “Yes” of God and there will be no other (1:20).

The first reading from the Book of the prophet Isaiah gives us a picture of an all-forgiving God. “I am He who blots out your offenses and remembers your sins no more” (43:25). The people of Israel were ungrateful to Yahweh. They have stopped worshipping God and have burdened Him with their sins. And yet, Yahweh kept declaring His love to them.

In Jesus, the paralytic also experienced the unconditional love and mercy of God. The paralytic never acted or said anything. Maybe he just consented to the pleadings of his friends to go to Jesus. But he was no sooner in the presence of the Lord when Jesus looked at him and assured him that he is forgiven. In the midst of so many people, the man received from the Lord total healing of his physical and spiritual self.

Some of us may not feel comfortable with the idea of an all-forgiving God. In fact, I have met people who cannot accept readily God’s great compassion for the sinner. And yet, “rich in mercy” really is part of the nature of God that we come to know in Jesus.

Once there was a very old man who used to meditate early every morning under a large tree on the bank of the Ganges River in India. One morning, having finished his meditation, the old man opened his eyes and saw a scorpion floating helplessly in the strong current of the river. As the scorpion was pulled closer to the tree, it got caught in the long roots that branched out far into the river. The scorpion struggled frantically to free itself but got more entangled in the complex network of the tree roots.

When the old man saw this, he immediately stretched himself into the extended roots and reached out to rescue the drowning scorpion. But as soon as he touched it, the animal jerked and stung him widely. Instinctively, the old man withdrew his hand, but then, after having regained his balance, he once again stretched himself out along the roots to save the agonized scorpion. But every time the old man came within reach, the scorpion stung him so badly with its poisonous tail that his hands became swollen and bloody and his face distorted by pain.

At that moment, a passer-by saw the old man stretched out on the roots struggling with the scorpion and shouted: “Hey, stupid old man. What is wrong with you? Only a fool risks his life for such an ugly, useless creature. Don’t you know that you may kill yourself to save that ungrateful animal?”

Slowly, the old man turned his head, and looking calmly at the stranger’s eyes, he said: “Friend, because it is the nature of the scorpion to sting, why should I give up my own nature to save?”

(The story is from an unknown author)

Saturday, February 14, 2009

6th Sunday in Ordinary Time (B)

Lv 13:1-2, 44-46; 1 Cor 10:31-11:1; Mk 1:40-45

Leprosy was a most dreaded disease in Biblical times. The first reading is about the special regulation for lepers from the Mosaic Law. It says that “if someone has a boil, an inflammation or a sore on his skin which could develop into leprosy, he must be brought to Aaron the priest, or to one of the priests” (Lev 13:2). The priest was to examine the person and once the leprosy was confirmed, he was to declare the leper unclean. The Law obliged the leper to live outside the cities until the disease lasts, which could easily mean until his death. He must wear worn out clothing, leave his hair uncombed, and must cry, “Unclean, unclean” to warn people of his presence.

There were two factors that contributed to the grave fear of leprosy in Biblical times, which also made lepers the most miserable creatures on earth. First was the conviction that leprosy was highly contagious that it infected anyone who makes even the slightest contact with a leper. And second was the belief that the disease was a punishment for sin.

With this background, we cannot but appreciate the courage and faith of the leper. He probably knew that by Law he was not allowed to approach anybody, much more to a rabbi like Jesus. “If you so will, you can make me clean” (Mk 1:40). By these words, the leper expressed his great faith in the healing power of the Lord.

By allowing the leper to get near Him and to speak with Him, Jesus also showed a special attitude. Seeing the leper, Jesus was deeply moved with pity. He stretched out His hand and touched the leper, saying, “I will; be clean” (Mk 1:41). We should not think that the act was effortless on the part of Jesus. Being truly human, He surely was affected by the fears and apprehensions of people and society. However, His compassion for the leper made Him overcome the fear of leprosy. By curing the leper, Jesus restored his life and his place in the community.

Today, leprosy already is highly curable and no longer causes great fear to people (though leprosy remains a great problem in many third world countries). There are, however, new diseases that cause a lot of fear and anxiety to people of modern times such as cancer and HIV/AIDS.

People who are seriously ill should find in today’s readings courage and hope in the abiding and healing presence of Jesus. They should learn to see their sickness not as punishment from God but as part of the vulnerable state of all human life as affected by original sin. If they feel the need to confess a serious sin, they should do so and receive forgiveness from God who is full of mercy and compassion.

The readings also should inspire health care professionals to give patients their expertise together with their friendship. Dame Cicely Saunders, the founder of the modern hospice movement, used to recall how she was touched by the remark of one of her patients, “I want what is in your mind and in your heart.” She understood from this appeal that patients need not only her medical expertise but also her personal involvement as well, which really means her warm, personal care, something that perhaps has been neglected in the health care profession’s quest for cures and technical excellence.

Finally, the readings should move all of us to keep a positive attitude towards the sick and the dying. Like Jesus, we must do whatever we can to provide company, comfort and healing to our ailing brothers and sisters. What Mother Teresa of Calcutta once said remains true:There is much suffering in the world - very much. Yet, I have come more and more to realize that being unwanted is the worst disease that any human being can ever experience.”

Monday, February 9, 2009

Tuesday of the 5th Week in Ordinary Time (B)

Gn 1:20-2:4; Mk 7:1-13

Today's first reading is a continuation of the creation account that we heard yesterday, a story that is quite familiar to us. God created the heavens and the earth in six days. In the beginning there was nothing. God created light and separated it from darkness. God created the waters and filled it with fish, the air and filled it with birds, the earth and filled it with plants and other living creatures. In the skies, God placed the moon, the sun and the stars. After creating these wonderful creatures, God saw everything and found them good.

Beautiful creation! Splendid! And God could have stopped there. But no, something more was lacking. On the sixth day, “God created man in his image; in the divine
image he created him; male and female he created them.” The human person was created in God’s image and likeness, with freedom and free choice. Then what happened? Boom – there was chaos!

And we ask: Why did God take the risk of creating the human being? Why did God take the risk of creating man and give him freedom, a freedom which we have abused. Why?

A respected theologian suggests that it is possible to imagine that God took the risks of creating us because He wanted someone who can establish a relationship with him, someone who will love him in return. The plants, animals, stars, and all of creation are beautiful, but they could not love God in return, they could not commune with God, unlike the human person. Human beings are the crowning glory of God’s creation because they are like Him, and they are free to love God in return.

Here, we can discern an important quality of authentic humanity. The true human being is the person who lives in intimate relationship with God. This is God’s will for humanity. He took the risk of creating us because He wanted us to establish a relationship with Him. Thus, a person is truly human when he or she shares deep friendship with God. It would be disastrous for one to neglect God or place Him second in his priorities. It is wrong for one to call on God only in times of emergency, in times of necessity. And it is sad if one doesn't take serious efforts to maintain and nourish friendship with God.

Look at the face of Jesus and what do we see? We see someone who is always in deep communion with his Father. The face of Jesus is so beautiful, so attractively human because he had lived his life in friendship with his Father. Not only that he spent much time praying, but that his whole life was spent in union with the Father. Even during the times when he did not understand, when his followers deserted him, when he was deeply troubled, Jesus remained with his Father. In the garden of Gethsemane, Jesus said, “Father, if possible take this cup away from me, but not my will be done but yours.” When he was deeply hurting, he said, “Father, Father, why have you abandoned me?” And yet, in the end, he still managed to say: “Father, into your hands I commend my spirit.”

When we look at the face of Jesus, it’s so beautiful. It’s the face of one who lived his life in full communion with God the Father. What about ours?

Sunday, February 8, 2009

Ika-5 nga Domingo sa Ordinaryo nga Panahon (B)

Jb 7:1-4, 6-7; 1 Cor 9:16-19, 22-23; Mk 1:29-39

Nanglabay kanako ang mga bulan nga walay kapuslanan, ug ang daghang gabii sa kasubo ug kaalaotan. Nakaingon ko samtang diha sa higdaanan: 'Kanus-a pa ba muabot ang kabuntagon?' Unya naghunahuna ko sa akong pagbangon: 'Kadugay pa ba sa kagabhion?' Nag-alindasay ako hangtod sa kaadlawon.” Kining mga pulonga nagagikan sa usa ka tawo nga nawad-an na sa kadasig ug paglaum. Ug dili nato mabasol si Job nga maoy namatbat niini diha sa unang pagbasa. Gasunodsunod ang katalagman sa iyang kinabuhi. Nangawala kaniya ang tanan nga naghatag kaniya og kalipay – ang iyang bahandi, ang iyang mga anak, ug bisan gani ang iyang lawasnong integridad. Kining tanan nahitabo haloyo sa pagkamatarong ni Job.

Ang mga higala ni Job miingon kaniya nga kining tanang malas sa iyang kinabuhi maoy silot sa dakong sala nga iyang nahimo. “Nasuko ang Dios kanimo”, matud pa. Daghan man sa mga Hudeyo ang nagtoo nga ang problema ug kasakit silot sa sala. Bisan gani karon, daghan kanato aduna aning sayop nga pagtoo. Kon dunay daotang mahitabo kanato, mangutana dayon ta, “Ginoo, unsa may akong sala nga giingon mo man ako niini?” Sayop kini nga pagsabut tungod kay ang Ginoo dili man usa ka Dios nga manimalos o madinumtanon. Ato usab nga mapamatud-an nga bisan ang mga matarong, sama kang Job, makasinati usab sa kapakyasan o kasakitan.

Haloyo sa tanang kasakit nga iyang nasinati, si Job nagpabiling matinud-anon sa Ginoo. Kaniya nagagikan kining mga pulong: “Hubo ako nga migawas sa sabakan sa akong inahan, hubo usab ako nga mobalik. Ang Dios ang naghatag, ang Dios ang nagbawi.” Si Job nakaingon niini tungod kay hugot ang iyang pagtoo nga ang tanan anaa sa mga kamot sa Ginoo, ug nga ang tanang mahitabo adunay pagtugot sa Dios bisan tuod usahay dili nato kini masabut.

Daghan kanato mobati kang Job. Ang kinabuhi dinhi sa kalibutan dili sayon. Usahay, ang mga problema mag-abut sama sa unos – anak nga nalulong sa druga, lisud sa pagpangita og trabaho, kapakyasan sa gugma, seryoso nga sakit, ug nagkagamay nga pagsalig sa Dios. Kining tanan pwede nga magdungan pagkahitabo sa usa ka tawo. Kon susamang kahimtang ang mahitabo kanimo ug magsugud na ikaw og pagmahay sa Ginoo, dili ikaw mabasol. May katungod ka nga magpadayag sa imong pagbati ug magpahungaw sa imong pagmahay. Apan sama kang Job, maningkamot ka unta nga dili mawad-an sa paglaum ug pagtoo. Salig nga dili ka biyaan ug pasagdan sa Ginoo. Si San Agustin ang nag-ingon: “Siya nga naghimo kanimo magbantay kanimo. Ang Ginoo nagpahiluna nimo sa wala pa ka mahimugso, makaako kaha siya sa pagpasagad kanimo? Ang Dios nagpasubang sa adlaw ug naghatag og ulan para sa mga maayo ug sa mga daotan, unya ikaw na hinuon ang iyang pasagdan?”

Tinuod, magpabilin gayud nga dakong misteryo ang papel sa kasakit ug pag-antos diha sa plano sa Dios. Ang ebanghelyo nagsaysay kanato giunsa ni Kristo pag-atubang ang suliran ug kasakitan sa katawhan. Siya, ang Pulong sa Dios, wala mohatag og pagpasabut sa hinungdan ug katuyoan sa mga pag-antos. Hinuon, gihatag niya ang iyang kaugalingon, panahon ug kusog, sa pag-ayo sa mga sakit sa tawo, sa pag-ampo para kanila, ug sa pagsangyaw sa maayong balita mahitungod sa Diosnong gugma. Ingon usab unta niini ang atong buhaton agi og tubag sa mga hadla ning kalibutan. Buhaton nato ang tanan para nga ang problema sa uban mugaan-gaan.

Karong umaabot Pebrero 11, kapistahan sa Mahal nga Birhen sa Lourdes, saulogon nato ang adlaw sa mga masakiton (World Day of the Sick). Hinumduman nato nga ang mga masakiton maoy labing duol sa kasingkasing ni Hesus ug gusto niya nga mahiusa kanila sa ilang pag-antos: “Nasakit ako ug imo akong giduaw” (Mt 25:36). Tungod niini, ang pagbisita ug pagtabang sa masakiton maoy usa ka labing mahinungdanon nga apostolado sa matag kristiyano. Uban sa mga “health professionals”, molihok kita aron sa pagpagaan sa kasakit sa mga masakiton. Hinumduman nato nga gawas sa medisina, ang mga masakiton nanginahanglan sa atong pakighigala ug pag-ampo.

Saturday, February 7, 2009

5th Sunday in Ordinary Time (B)

Jb 7:1-4, 6-7; 1 Cor 9:16-19, 22-23; Mk 1:29-39

In the first reading, Job exclaims: “I am allotted months of futility and nights of grief and misery. In bed I say, ‘When shall the day break?’ On rising, I think, ‘When shall evening come?’ and I toss restless till dawn” (Jb 7:3-4).

No one can blame Job for feeling miserable and hopeless. He has just experienced one tragedy after another. He lost everything he worked for – his property, his children and later his physical integrity. All these happened to Job despite the fact that he lived blamelessly in God’s sight.

Job’s close friends insisted that all his misfortunes were a punishment for a serious sin he committed. But Job maintained his innocence and kept his faith in God. “Naked I came from my mother’s womb, naked shall I return. Yahweh gave, Yahweh has taken away” (Jb 1:21). The foundation of Job’s faithfulness to God was his belief that all things are in God’s hands and that everything happens for a reason, even when sometimes the reason seems so unfair.

Perhaps, some of us could relate easily with the sentiments of Job. Life can be very difficult. Sometimes troubles come in bundles – death of a loved one, drug addicted child, financial problems, failure to get a decent job, serious illness, dryness in spiritual life and others. All these together can happen to a person at the same time. When you are in this situation and you started cursing the day when you were born, as Job did (Jb 3:3), we cannot blame you. Be free to express your anguish but try never to lose hope. Like Job, keep believing that God will never abandon you. As the great Saint Augustine once said:

He who made you will take care of you. Will He who took care of you before you came into being not take care of you now, when you are what He wanted you to be? Because now you are a believer; you are walking on the way of justice. Will He, then, who causes His sun to rise on the good and the evil, and His rain to fall on the just and the unjust, not take care of you? Will He neglect, forsake or desert you who are already just and live by faith?

It remains a great Christian challenge to reflect deeply on the mysterious meaning and place of suffering in the loving plan of God for every individual. The gospel passage gives us a picture of Jesus’ reaction in the midst of his suffering people. Jesus, who is the perfect revelation of God’s love for humanity, does not explain or justify suffering. Rather, He spends his time and energy healing as many people as He could from all kinds of illnesses, prays for them and continues to preach the good news of God’s love to them.

This coming February 11, the feast of our dearest Lady of Lourdes, the World Day of the sick will be observed. Let us remember that the sick people are closest to the heart of Jesus and He cares to identify Himself with them in their suffering: “I was ill and you visited me” (Mt 25:36). Visiting and helping sick people is an important ministry of every disciple of Christ, not only of health professionals. Certainly, sick people need medical care and scientific competence, but most of all, they need hope. The element of hope is something that every one of us can give them.

The most important thing we can do for the sick is to pray for them. Father Raniero Cantalamessa, a Capuchin theologian, reminds us that:

Almost all the sick of the Gospel were cured because some one presented them to Jesus and pleaded for them. The simplest prayer, which we can all make our own, is the one that the sisters Martha and Mary addressed to Jesus, in the circumstance of the sickness of their brother Lazarus: “Lord, he whom you love is ill” (Jn 11:3).