Sunday, April 23, 2017

2ND SUNDAY OF EASTER

Jn 20:19-31

Ania kita sa ikaduhang Domingo sa Pagkabanhaw sa atong Ginoo, nga karon giila na nga “Divine Mercy Sunday”. Sa iyang kinabuhi isip pari, si Santo Papa Juan Pablo II mibati og dakong kaikag sa mga pagtulon-an ni Faustina Kowalska, usa ka madre sa Poland nga gigasahan og mga talagsaong panan-awon ug pakigkukabildo uban sa Ginoong Hesus. Sa iyang personal diary, gipaambit ni Faustina ang iyang nga kasinati-an ug nasabtan kalabot sa Kalooy sa Dios. Niadtong tuig 1993, isip pangulo sa Simbahang Katoliko, gideklara sa Santo Papa nga Beata si Faustina ug gipahinungod kining Domingoha sa debosyon sa Kalooy sa Dios. Pagka Abril 30, 2000, si Faustina Kowalska gihimo nga santos sa Simbahan.

Ngano man nga kining adlawa ang gipili ni Juan Pablo II para ipahinungod sa debosyon sa Kalooy sa Dios? Kini tungod kay diha sa ebanghelyo, nga pagabasahon matag ikaduhang Domingo sa Pagkabanhaw, atong madungog nga ang Nabanhaw'ng Ginoo nagpakita sa iyang mga apostoles ug miingon kanila: “Dawata ang Espiritu Santo. Ang mga sala nga inyong pasayloon, mapasaylo sab; ang dili ninyo pasayloon, ipabilin sab nga sala.” Ang Simbahang Katoliko nag-isip niining maong teksto nga sukaranan sa sakramento sa pagpakighiuli (kompisal), ang tuburan sa kalooy sa Dios diha sa Simbanan.

Ang tibuok kinabuhi ni Kristo maoy usa ka pagpakita sa kalooy sa Dios para sa mga tawo. Sa iyang ministeryo publiko, gidawat niya ang mga makasasala, gipasaylo ug gihagit nga magbag-o sa ilang kinabuhi pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lakang. Bisan gani didto sa krus, si Cristo nagpadayon sa pagpakita og kalooy sa mga makasasala diha sa siyang pag-ingon: “Amahan ko, pasayloa sila kay wala sila masayud sa ilang gibuhat!”

Makatandog ang gihimo sa Nabanhaw'ng Ginoo sa dihang siya unang nagpakita sa iyang mga apostoles. Ang mga tinun-an nanago sa usa ka lawak tungod sa kahadlok sa mga Hudiyo sa dihang kalit nga mitungha si Hesus sa ilang atubangan ug miingon: “Ang kalinaw maanaa kaninyo!” Kanila nga mitalikod kaniya sa iyang kalisud ug pag-antos, gihatag ni Hesus  ang kalinaw. Nakasala ang mga apostoles sa ilang pagbiya ni Hesus sa kalbaryo tungod kay nanumpa man sila nga makig-unong kaniya. Angay unta sila nga sudyaan ug panghimaraoton, apan kining mga buhat dili subay sa kinaiya sa Dios. Sama sa amahan sa mausikon nga anak diha sa sambingay ni San Lukas (15:11-32), si Hesus wala gayod magpanuko sa pagdawat ug pagpasaylo sa iyang mga tinun-an.

Sila nga nakadawat sa dakong kalooy ug pasaylo sa Dios maoy gitahasan nga maghupot sa gahum sa pagpasaylo sa sala sa mga tawo. Ang mga apostoles mogamit ning maong gahum dili aron maglaglag sa mga tawo ngadto sa kaalaotan kondili para nga ang tanang magbasol makasinati sa dakong kalooy sa Dios. Ang mga obispo nga maoy manununod sa mga apostoles, inubanan sa ilang mga kaparian, mao na karon ang naghupot sa gahum sa pagpasaylo. Diha sa kompisalan, sila magdala sa kasingkasing sa Ginoo nga puno sa gugma ug kalooy sa mga tawo.

Sa atong pagdawat sa kalooy ug pasaylo sa Dios, kita usab gihagit nga magpinasayloay sa atong mga sala. Gidasig kita nga maghupot og kasingkasing nga sama sa balaan nga kasingkasing ni Hesus. Ang pagdumot, pagpanudya ug pagpanghimaraot dili angay sa tanang sumusunod ni Kristo. Kon tinuod kita nga mitoo kaniya, kinahanglan gayod nga usbon nato ang pamaagi sa atong kinabuhi, kanang subay sa mga lakang sa atong Ginoo.

Niadtong tuig 1984, ang inila nga TIME magazine nagbutang sa ilang front cover og usa ka hulagway nga nakapatandog sa tibuok kalibutan. Ang retrato nagpakita sa duha ka tawo nga naglingkod, nag-atubang sa usag-usa, ug nag-estoryahanay sulod sa usa ka prisohan. Ang batan-ong lalaki mao si Mehmet Ali Agca, nga nagpusil sa Santo Papa. Sa iyang atubangan mao si Juan Pablo II, ang Santo Papa mismo nga iyang gisulayan pagpatay.


Diha sa hulagway, gihawiran ni Juan Pablo II ang kamot ni Agca, ang kamot nga nikablit sa pusil nga nakaigo sa iyang baga. Gusto sa Santo Papa nga makita sa tibuok kalibutan kining maong talan-awon aron nga ang katawhan makat-on sa pagpasaylo sa usa'g usa. Ang gibuhat sa Santo Papa maoy usa ka makusganon nga pagsangyaw sa pagkamapasayloon sa Dios. Gigakos ug gipasaylo niya ang tawo nga nakahatag kaniya og dakong kasakit. Human sa 20 minutos nila nga panag-estoryahanay, giisa ni Agca ang tuong kamot sa Santo Papa ug gibutang sa iyang agtang aron pagpakita sa iyang dakong pagtahud sa tawo nga naghulagway sa kalooy sa Dios. 

Friday, April 21, 2017

SATURDAY OF THE 1ST WEEK OF EASTERMARCOS 16:9-15. NGANONG KINAHANGLAN NATONG ISANGYAW ANG EBANGHELYO? Si Oswald J. Smith nag-ingon, “We talk of the Second Coming of Christ; but, half of the world has never heard of the first.” Sakto siya. Daghan kaayo ang mga tawo nga wala pa makadungog mahitungod kang Kristo. Dinhi sa ato, daghan na ang nakabati sa ebanghelyo, apan wala kini magpasabot nga sila nakaila na sa tinuoray kang Kristo, o kaha nakasinati na sa gugma sa Dios. Sa pagkatinuod, ang atong katilingban nanginahanglan pa og daghang magsasangyaw sa kaayo sa Dios. Panahon na nga atong tubagon ang gisugo sa Nabanhaw'ng Ginoo: “Panglakaw kamo sa tibuok kalibotan ug isangyaw kining Maayong Balita.” Ang mga pulong ni San Pablo makadasig: “How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings…” (Roma 10:15).

FRIDAY OF THE 1ST WEEK OF EASTER


JUAN 21:1-14. UNSA MAN KADAKO ANG PAGSALIG SA DIOS KANATO? Gisugo sa Nabanhaw'ng Ginoo ang mga apostoles sa pagtaktak sa ilang pukot sa tuong dapit sa sakayan. Ug didto nakakuha sila og daghang isda. Dili nato kalimtan nga sa sinugdanan sa Iyang pagsangyaw, gisugo usab ni Hesus si Pedro sa pagtaktak sa ilang pukot. Ug human nila nakuha ang daghang isda, giingnan siya ni Hesus, “Sugod karon managat na kamo og mga tawo” (Lukas 5:4-11). Ang gisugo ni Hesus sa sinugdanan, gisugo niya pag-usab human sa Iyang pagkabanhaw. Ngano man? Kini tungod kay gusto ni Hesus nga hatagan og bag-ong kahigayonan ang mga apostoles nga nibiya kaniya sa kalbaryo. Nindot ang giingon sa usa ka magsusulat, “God gives us two gifts: one is choice, the other is chance. The choice of a good life and the chance to make it the best.”

Wednesday, April 19, 2017

THURSDAY OF THE 1ST WEEK OF EASTER


LUKAS 24:35-48. UNSA MAY GUSTO SA NABANHAW’NG KRISTO NGA ATONG ISANGYAW NGADTO SA KALIBOTAN? Sa iyang pag-ingon, “Kamo mga saksi niining mga butanga”, buot ni Kristo nga pamatud-an nato ang misteryo sa iyang kasakit ug pagkabanhaw. Siya usa ka Dios nga buhi. Gisakit siya ug gipatay sa mga daotan, apan wala siya magpabilin sa lubnganan. Nagmadaugon siya batok sa sala ug sa kamatayon, ug tungod niini, kita makalaum na sa kinabuhing dayon. Dugang pa niini, buot ni Kristo nga atong isangyaw ang kapasayloan sa mga sala sa tanan nga maghinulsol tungod sa iyang paghalad sa kinabuhi didto sa krus. Sanglit kita maoy unang nakasinati sa pasaylo sa Nabanhaw'ng Ginoo, kita ang magdasig sa uban sa pagdawat sa kapasayloan sa Dios diha sa sakramento sa kompisal.

Tuesday, April 18, 2017

WEDNESDAY OF THE 1ST WEEK OF EASTER


LUKAS 24:13-35. MAKAAKO BA ANG DIOS SA PAGPASAGAD KANATO? Ang duha ka tinun-an nga naglakaw sa dalan padulong sa Emmaus napuno sa kasubo, kalibog ug kahadlok tungod sa kamatayon sa ilang Magtutudlo. Samtang sila naglakaw, niduol si Hesus ug nakig-uban kanila, apan wala sila nakaila Kaniya. Nakabantay sila nga si Hesus diay kadto sa dihang iyang “gipikaspikas ang pan” ug nakigsalo kanila. Kining maong hitabo magtudlo kanato nga sa panahon sa kalisod ug kasakit, ang Dios dili magpasagad kondili makig-uban kanato. Gidasig kita nga modawat kang Hesus diha sa Santos nga Misa aron masabtan nato ang iyang plano ug madawat ang gikinahanglang kusog ug grasya. Mosalig kita sa gisaad sa Dios: “Do not fear for I am with you. Do not be dismayed for I am your God. I will strengthen you and help you” (Isaias 41:10).