Wednesday, April 12, 2017

HOLY WEDNESDAY


MATEO 26:14-25. MAHUTDAN BA OG GUGMA ANG DIOS KANATO? Kagahapon, ang ebanghelyo ni San Juan nagsaysay sa pagbudhi ni Hudas ug sa paglimod ni Pedro. Karon, si Mateo nagsugilon usab sa pagbudhi ni Hudas. Sa taas nga Pasyon sa Ginoo, gipaklaro ang kahuyang sa mga apostoles. Si Judas nagbaligya ni Hesus, si Pedro nipahimakak kaniya, ug ang ubang apostoles nibiya kaniya. Bisan 3 ka tuig silang nag-uban, walay bisan usa nga nilaban kang Hesus. Gisulat kining kamatuoran dili aron hukman ug kondenahon ang mga apostoles kondili aron ipakita nga ang gugma ni Kristo nagpabilin ug nagpatigbabaw sa kahuyang ug kapakyasan sa mga tinun-an. Kini angay nga magdasig kanatong tanan nga mga masalaypon ug mabudhion sa Dios. Nindot ang caption: “Your sin could be as big as a ship, but God’s mercy is greater than the ocean.”

No comments: