Tuesday, April 18, 2017

WEDNESDAY OF THE 1ST WEEK OF EASTER


LUKAS 24:13-35. MAKAAKO BA ANG DIOS SA PAGPASAGAD KANATO? Ang duha ka tinun-an nga naglakaw sa dalan padulong sa Emmaus napuno sa kasubo, kalibog ug kahadlok tungod sa kamatayon sa ilang Magtutudlo. Samtang sila naglakaw, niduol si Hesus ug nakig-uban kanila, apan wala sila nakaila Kaniya. Nakabantay sila nga si Hesus diay kadto sa dihang iyang “gipikaspikas ang pan” ug nakigsalo kanila. Kining maong hitabo magtudlo kanato nga sa panahon sa kalisod ug kasakit, ang Dios dili magpasagad kondili makig-uban kanato. Gidasig kita nga modawat kang Hesus diha sa Santos nga Misa aron masabtan nato ang iyang plano ug madawat ang gikinahanglang kusog ug grasya. Mosalig kita sa gisaad sa Dios: “Do not fear for I am with you. Do not be dismayed for I am your God. I will strengthen you and help you” (Isaias 41:10).

No comments: