Saturday, April 15, 2017

HOLY SATURDAY


MARCOS 16:1-8. UNSA MAY ANGAY NATONG BATI-ON NING SABADO SANTO? Ang Sabado Santo pagatawgon og “Black Saturday” tungod kay ning adlawa nagsubo kita sa kamatayon ni Kristo. Apan, tawgon usab kinig “Joyous Saturday” tungod kay gitoohan nga ning adlawa samtang ang lawas ni Kristo nagpahulay sa Hades (lugar sa mga patay), ang iyang Espiritu nagtrabaho aron sa pagluwas sa mga kalag nga nabilanggo didto. Busa, ning Sabado Santo, managsagol ang gibati sa Simbahan – kaguol ug kahinangop. Karong gabii angay kitang motambong sa Misa sa Bihilya Paskwal tungod kay kini ang pinakadakong Misa sa tibuok tuig. Dinhi makighiusa kita sa Simbahan sa tibuok kalibotan sa pag-atong sa lubnganan ni Kristo ug sa pagpaabot sa Iyang pagkabanhaw. Tinuod ang giingon: “Earth’s saddest day and gladest day were just 3 days apart.”

No comments: