Thursday, April 13, 2017

HOLY THURSDAY (YEAR A)

Ex. 12:1-8, 11-14; 1 Cor 11:23-26; Juan 13:1-15

Karong adlawa Huwebes Santo (Holy Thursday), ang adlaw sa wala pa mamatay si Hesu-Kristo. Gitawag usab kini og Maundy Thursday. “Maundy”, nagagikan sa pulong nga Latin “mandatum”, nga nagpasabot “sugo” (command) o “mandu” (order). Kini ang adlaw nga gisugo kita sa Ginoo.

Kasagaran, unsa may buhaton sa usa ka tawo nga padulong na mamatay? Manugon-tugon, dili ba? Para kanato, ang katapusang mga pulong ug katapusang mga lihok sa tawo nga padulong na motaliwan, importante kaayo.

Pipila ka mga oras sa wala pa siya mamatay, si Hesus nagbilin kanato og duha ka importanteng mga sugo. Ang una gisaysay ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga-Corinto: “Ang Ginoong Hesus, sa gabii nga siya gibudhian, mikuha sa pan, nagpasalamat sa Dios, ug gipikaspikas niya ang pan ug miingon, ‘Mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandum kanako.’ Human sa panihapon gikuha niya ang kupa ug miingon, ‘Mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inum ninyo niini, buhata sa paghandum kanako’” (1 Cor 11:23-26). Niining gabhiona, gitukod ni Hesus ang sakramento sa Santos nga Misa, aron mahimong kabilin ug mahimong tuboran sa grasya ug kaluwasan alang sa iyang katawhan. Uban sa Misa, gitukod usab sa Ginoo ang institusyon sa pagkapari, pundok sa mga pinili nga mangulo sa kasaulogan sa Eukaristiya.

Ang ikaduhang sugo gisugilon sa Ebanghelyo ni San Juan. Samtang nanihapon, mibiya si Hesus sa lamesa, gihukas niya ang iyang sapaw, nagbakos og tualya, naghuwad og tubig sa planggana ug gihugasan ang tiil sa mga tinun-an. Pagkahuman, namulong siya: “Kon ako nga inyong Ginoo ug Magtutudlo naghugas sa inyong mga tiil, paghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyog panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo” (Juan 13:1-15). Niining gabhiona, gimanduan ni Hesus ang mga tinun-an sa pag-atiman ug pag-alagad sa usag-usa uban sa dakong gugma.

“Buhata kini aron paghandum kanako” (Pagsaulog sa Santos nga Misa) ug “Paghinugasay kamo sa inyong mga tiil” (Pag-alagad sa usag-usa) – Kini ang duha ka bililhong sugo ni Hesus nga kinahanglang buhaton sa usa ka tinuod nga magtutuo. Duha kini ka kasugoan nga nahilambigit pag-ayo ug dili maayo nga tumanon nga wala ang usa. Ang pagsaulog sa Eukaristiya maoy magdasig kanato sa pag-alagad sa usag-usa. Ug ang paghigugma ug pagtabang sa usag-usa maoy maghatag og kahulogan sa atong pagsaulog sa Santos nga Misa.

Kining duha ka mga sugo seryoso nga gituman sa unang mga Kristiyanos. Sa Buhat sa mga Apostoles, kapitolo 2, atong masayran nga ang mga tinun-an magtapukan sa unang adlaw sa semana aron sa pagpaminaw sa mga pagtulon-an nga ihatag sa mga apostoles, pagpikas-pikas sa pan ug pag-ambit sa balaang panihapon. Unya, dili lang kana, ila pa gayod nga gituman ang sugo ni Hesus sa pag-atiman sa panginahanglan sa usag-usa.

Buhat 2:42 “Ug mainiton silang mipadayon sa pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa pagpakigsandurot uban kanila, sa pagpakigsalo sa pangaon, ug sa pag-ampo.”

Buhat 2:44 “Ang tanang mga magtutuo nagpadayon sa ilang panagkauban ug ang mga kabtangan sa matag usa gipanag-ambitan nilang tanan.”

Kini ang hulagway sa tinuod nga Kristohanon nga katilingban, a Eucharistic people. Naghiusa sa pagsimba sa Dios ug nagtinabangay sa pagtubag sa panginahanglan sa matag-usa.

Apan, ang mga tinun-an wala magpabiling matinud-anon sa mga sugo ni Kristo. Atong masayran sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto nga dihay ilang panagtigum nga dili dalaygon ug kini gisaway pag-ayo sa apostoles.

1 Corinto 11:17-22 “Gibalitaan ako nga nagkabahinbahin kamo sa inyong panagtigom ingon nga simbahan. Inigtigom ninyo ang inyong tuyo dili mao ang pagkaon  sa panihapon sa Ginoo tungod kay mag-unhanay man kamo. Ang uban dili mangabusog ug ang uban mangahubog. Wala ba kamoy kaugalingong mga balay diin kamo makakaon ug makainum?  O palabihon ba ninyo nga tamayon ang simbahan sa Dios ug pakaulawan ang mga kabos?”

Atong masabot sa sulat ni San Pablo nga ang katilingban sa mga sumusunod ni Kristo mahimong salawayon kon sila walay pagtagad sa pagbati ug kahimtang sa usag-usa. Ang ilang pagpikaspikas sa pan mawad-an og bili ug dili na angayang tawgon nga Panihapon sa Ginoo kon sila dili magtagad sa panginahanglanon sa mga kabos nga igsoon.

Karong adlawa gusto sa Simbahan nga atong sabton ug bati-on pag-ayo kining maong pagtulon-an. Pamalandongan nato kini:

1. Ang kahiusahan nga atong gipakita sa Santos nga Misa ato bang gipuy-an diha sa atong kinabuhi sa katilingban?


2. Ang atong pagsimba matag Domingo nakapahimo ba natong maluluy-on ug matinabangon sa isigkaingon?

No comments: