Saturday, May 14, 2011

Ika-4 nga Domingo sa Pagkabanhaw (A)

Ang ikaupat nga Domingo sa Pagkabanhaw gitudlo sa Simbahan nga “Domingo sa Maayong Magbalantay sa mga karnero”. Para kanato ang Maayong Magbalantay walay lain kondili si JesuCristo mismo. Siya ang atong modelo sa usa ka pangulo nga mohatag sa kaugalingon sa pag-alagad alang sa mauswagong kinabuhi sa katawhan.

Ang imahen sa usa ka maayong magbalantay sa karnero nahimong hulagway ni Jesus tungod kay diha kaniya anaa ang mga kalidad sa usa ka tawo nga maampingon ug maalagaron sa iyang panon. Sama sa usa ka buotang magbalantay, si Jesus makaila ug magbantay sa kada usa kanato. Mangulo siya kanato pinaagi sa iyang maayong panig-ingnan. Puno siya sa pailob ug pagkamapasayloon. Ug labaw sa tanan, si Jesus andam magsakripisyo ug motahan sa iyang kinabuhi alang sa atong kaayohan ug kaluwasan. Tungod niini, angay lamang nga kita mosunod sa mga pagtulun-an ug sa kinabuhi ni Cristo.

Halos kitang tanan adunay papel sa pagkamagbalantay. Ang mga pari ug relihiyoso adunay tahas sa pagpangulo sa mga tawo sa ilang paglawig padulong sa Gingharian sa Langit. Samtang ang mga lederes sa gobyerno adunay kaakohan sa pagtrabaho para sa kaayohan ug tingusbawan sa katawhan nga ilang gialagaran. Diha sa pamilya, ang mga ginikanan maoy magbalantay sa ilang mga anak. Diha sa tulunghaan, ang mga magtutudlo maoy magbalantay sa mga estudyante. Ug diha sa mga gagmay ug dagkong kapunungan, ang mga opisyales maoy magbalantay sa ilang mga ginsakpan. Apan, ang pangutana: Unsa man kitang matanga sa magbalantay?

Kon kita mag-alagad lamang kon dunay kwarta, ganti, o dungog nga mapaabut, mahisama kita sa gitawag ni Cristo nga “mga kawatan ug tulisan”. Kon mapahitas-on kita sa pagpangulo sa katawhan o kon wala kitay pakigdait ug pakigsandurot sa atong gialagaran, wala kitay pulos nga magbalantay. Kon kita mag-alagad lamang kon walay kahasol, dili kita maayong magbalantay. Ang tinuod nga magbalantay, sama sa gipakita ni Cristo, andam nga makalimot sa kaugalingon ug magsiguro sa kabulahanan sa uban.

Pamalandongan nato kini:

  1. Kinsa man ang mga tawo nga gisangon kanato aron bantayan o alagaran?
  2. Giunsa man nato pagbuhat ang papel sa pagkamagbalantay diha sa pamilya ug sa komunidad?