Tuesday, May 31, 2016

WEDNESDAY OF THE 9TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 12:18-27. ADUNA BAY PAGKABANHAW SA MGA PATAY? Bisan tuod ang mga Saduseo sakop sa relihiyosong pundok, sila walay pagtoo sa pagkabanhaw. Tungod kini kay ang pagkabanhaw wala hisgoti sa balaod ni Moises. Gawas niana, kasagaran sa mga Saduseo mga adunahan ug gamhanan sa katilingban, ug wala silay dakong hinungdan nga mangandoy og laing kalibotan nga maghatag og kalipay. Apan dili kita angay’ng maghupot sa susamang hunahuna ug pagbati. Si Hesus nagtudlo nga ang atong Dios usa ka Dios sa mga buhi, ug dili sa mga patay. Siya usab nag-ingon: “Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi; ang motuo kanako bisan patay na siya, mabuhi” (Juan 11:25). Nindot ang gisulti ni Martin Luther: “Our Lord has written the promise of resurrection, not in books alone, but in every leaf in springtime.”

Monday, May 30, 2016

FEAST OF THE VISITATION OF THE BLESSED VIRGIN MARY (YEAR C)


LUKAS 1:39-56. NGANONG SAULOGON MAN NATO ISIP PIYESTA SA SIMBAHAN ANG PAGDUAW NI MARIA KANG ISABEL NGA IYANG PARYENTI? Si Maria nagdali pag-adto sa Judea dili aron magbakasyon kondili aron sa pag-ayuda kang Isabel nga nagsabak sa tigulang nga pangedaron. Ang maong pagduaw dili sayon tungod kay si Maria nagsabak usab ug ang Judea medyo layo gikan sa Nazaret. Apan wala baliha ni Maria ang iyang kalisod tungod kay nasayod siya nga ang iyang paryenti mas naglisod pa kay kaniya. Kining talagsaong ehemplo magdasig kanato sa pagduaw og higala o silingan nga nanginahanglan og tabang. Sama sa gihimo ni Maria, ang atong pagbisita maoy usa ka buhat sa gugma ug pakighiusa sa malisod nga kahimtang sa uban. Si Henri Nouwen nag-ingon: “We become neighbours when we are willing to cross the road for one another.”

MONDAY OF THE 9TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 12:1-12. KINSA MAN ANG TAG-IYA SA TANAN NING KALIBOTAN? Ang Sambingay sa mga Saop magpahinumdum kanato nga ang Dios maoy tag-iya sa tanang mga butang. Matod pa sa Salmo: “The earth is the Lord’s and everything in it; the world and those who live in it” (24:1). Nindot kini nga pahimangno tungod kay daghang mga tawo ang nagkinabuhi nga murag maoy tag-iya – laog ug hakog, mapahimuslanon ug abusado - sa mga butang ning kalibotan. Tinuod man nga ang tawo maoy pinakabililhon sa tanang mga binuhat, ug tungod kaniya, gihalad sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Apan, dili nato kalimtan nga ang mga mananap, kakahoyan, kadagatan, ug kahanginan mga binuhat usab sa Dios. Iyang gipiyal sa tawo ang kabuhatan ug kinaiyahan dili lamang aron gamiton, kondili aron usab ampingan ug palamboon.

Saturday, May 28, 2016

SOLEMNITY OF THE BODY AND BLOOD OF CHRIST (YEAR C)

Gen 14:18-20; 1 Cor 11:21-26; Lukas 9:11-17

Ang piyesta nga atong gisaulog karong adlawa gitawag kaniadto og “Corpus Christi” o “Lawas ni Kristo”. Uban sa mga liturhikanhong kabag-ohan sa Vatican Council II, ang maong kapistahan giuban sa pangilin sa Bililhong Dugo ni Kristo nga gisaulog matag Hulyo 1. Mao nga karon, kini pagatawgon na og Solemnidad sa Labing Balaang Lawas ug Dugo ni Hesus. Ang Katolikong Simbahan nagsaulog niini uban sa tulo ka dagkong katuyoan: una, aron sa pagpasalamat sa Dios sa Iyang makanunayong presensya ug pagpakig-uban kanato diha sa Eukaristiya; ikaduha, aron ang mga magtotoo matudloan kalabot sa dakong misteryo nga nagpalibot sa Eukaristiya ug sa iyang kalambigitan sa kinabuhi sa mga Kristiyanos; ug ikatulo, aron nga kita madasig sa pagdawat sa makaluwas nga grasya nga magagikan sa Eukaristiya isip sakramento ug sakripisyo ni Kristo.

Sa Daang Kasabutan, ang pangalan nga Melchizedek gihisgotan sa duha lamang ka higayon. Una, diha sa libro sa Genesis nga atong gibasa karon; ug ikaduha, diha sa Salmo 110 diin atong mabasa ang inila nga linya, “Ikaw usa ka pari sa laray ni Melchizedek”. Si Melchizedek usa ka hari sa Salem ug usa usab ka pari sa labing Gamhanang Dios.   Diha sa pagbasa karon, siya nagdala og pan ug bino, mihatag og pagdayeg ngadto sa Dios ug nagpanalangin kang Abraham. Agi og balos, si Abraham mihalad sa ikanapulo nga bahin sa iyang abot ngadto sa Ginoo. Makita nato dinhi ang mga bililhong elemento sa Eukaristiya – pan ug bino, pagdayeg sa Dios, ug ang pagpanalangin para sa tawo. Tungod niini, si Melchizedek giila nga tigpasiuna sa pagkapari ni Kristo nga mao unyay maghalad og sakripisyo para sa kaluwasan sa mga tawo.

Si San Pablo nagtudlo mahitungod sa sinugdanan sa kasaulogan sa Eukaristiya. Aron paghatag og gibug-aton sa kamatuoran niining maong tradisyon, gipaklaro ni Pablo sa pag-ingon nga kining maong pagtulun-an iyang nadawat gikan sa Nabanhaw'ng Ginoo. Iyang gipasabot ang mga lihok ug pulong ni Kristo sa dihang Siya nagsaulog sa Katapusan Panihapon uban sa mga apostoles. Sa Eukaristiya adunay usa ka Dios nga mihatag sa Iyang kinatibuk-ang kinabuhi (lawas ug dugo) alang sa tanang mga tawo. Bilihon kini nga mensahe para sa taga Corinto niadtong panahona tungod kay daghan kanila nagsaulog sa Eukaristiya nga walay pagpakabana sa mga kabos ug naghunahuna lamang sa ilang personal nga interes. Para kang Pablo, ang mga tawo nga laog dili angay sa Eukaristiya tungod kay ang ilang kasingkasing wala mahasibo sa kasingkasing ni Kristo nga maoy nagtukod sa maong kasaulogan.

Ang pagpakaon sa 5 ka libo ka mga tawo ginamit ang 5 lamang ka pan ug 2 ka isda maoy usa sa dakong milagro nga gihimo ni Kristo. Sa maong estorya, atong mahinungan ang susamang mga lihok nga gipakita ni Kristo sa dihang Iyang gitukod ang Eukaristiya. Mikuha siya sa pan ug isda, mihangad ug mipasalamat sa Dios Amahan, mipikaspikas niini, ug mihatag ngadto sa iyang mga tinun-an. Pinaagi niining maong milagro, gipasabot ni Hesus kanato nga kita adunay bililhong papel sa iyang Eukaristiya. Ang tanan nga sakop sa iyang lawas kinahanglang andam nga magpaambit sa anaa kanila alang sa kabulahanan sa tanan. Kon mabendisyonan kini sa Dios, bisan unsa kini ka gamay nga butang, maghatag kini og kinabuhi ug katagbawan sa daghang mga tawo.

Pinaagi sa solemnidad sa Lawas ug Dugo ni Kristo, kita gidasig sa Simbahan nga mahimong “Eucharistic People” o Eukaristikanhong Katawhan. Ug mahitabo lamang kini kon mahimo nato ang duha ka mahinungdanong butang: Una, atong i-sentro ang atong kinabuhi sa Eukaristiya. Maghiusa kita sa pagsimba sa Ginoo diha sa Eukaristiya matag Domingo (kon mahimo gani matag adlaw) ug modawat kaniya isip pagkaon, nga maoy maghatag kanatog kahimsog, kabaskog ug kalipay sa kinabuhi. Ug ikaduha, magpuyo kita isip katilingban nga mag-alagaray, magtinabangay, magpaambitay, ug maghigugmaay subay sa panig-ingnan ni Kristo, nga maoy kasingkasing sa Eukaristiya nga atong gisaulog ug gidawat. Kini usa ka nindot nga pahinumdum nga ang Eukaristiya dili lamang usa ka Dios nga atong pagadawaton kondili usa ka Dios sa gugma nga atong dalhon ug ipaambit ngadto sa uban. Dili kita angay nga mawad-ag paglaum sa kadaghan sa mga tawo nga kabos, gigutom ug masulob-on. Dili usab kita angay nga madiskurahe sa atong kaugalingong kapobrehon ug kakulangon. Atong hinumduman nga aduna kitay Ginoo nga makig-uban ug motabang kanato. Iyang bendisyonan ang mga butang nga atong ipaambit, gamay man o dako, ug kini maghatag og igong katagbawan sa tanan.

Pamalandongan nato kini:
1.     Ato bang giila, gisimba, ug gidawat ang Dios diha sa Eukaristya?

2.     Ato bang gipaambit ang Dios ug ang gugma nga atong nadawat sa Eukaristiya ngadto sa ubang mga tawo?

SATURDAY OF THE 8TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 11:27-33. GIILA BA NATO ANG GAHUM UG KATUNGOD NI HESUS SA ATONG KINABUHI? Human gibadlong ug giabog ni Hesus ang mga nagnegosyo sa templo, gipangutana siya sa mga kadagkoan sa mga Hudiyo kon kinsay naghatag kaniya og katungod sa pagbuhat niini. Wala sila makasabot nga si Hesus, ang bugtong Anak sa Dios, maoy naghupot sa katungod sa pagdumala sa moral nga kinabuhi sa mga tawo. Isip mga sumusunod ni Kristo, angay natong ilhon kining maong katungod sa Dios nga modumala sa atong moral nga pamuyo. Siya, dili kita, ang magbuot unsay maayo ug daotan. Ang Iyang mga sugo ug pagtulon-an maoy atong sundon tungod kay kini ang kahayag sa dalan nga atong gilaktan. Ang Libro sa Panultihon nag-ingon, “We can make our plans, but the Lord determines our steps” (16:9).