Saturday, May 7, 2016

FEAST OF THE ASCENSION OF JESUS (YEAR C)

Lukas 24:46-53

Karong adlawa atong gisaulog ang kapistahan sa Pagsaka sa Langit ni Kristo. Kining maong misteryo nahitabo 40 ka adlaw human nabanhaw ang Ginoo.  Didto sa usa ka bukid, human niya bendisyoni ug hatagi’g katapusang pahimangno ang mga tinun-an, si Hesus hinayhinay nga nibiya sa iyang mga sumusunod ug gibayaw ngadto sa langit.

Maingon nato nga kadtong maong hitabo nakapasubo pag-ayo sa mga tinun-an ni Hesus tungod kay kadto ang katapusang higayon diin ilang nakita ang lawasnong presensya sa Magtutudlo. Apan sukwahi sa atong gituohan, atong nadungog sa Ebanghelyo nga human si Hesus gibayaw paingon sa langit, gisimba siya sa mga tinun-an ug sila namauli sa Jerusalem nga “puno sa kalipay.”

Ngano man nga gikalipay pag-ayo sa mga tinun-an ang pagbiya ni Hesus?

Una sa tanan, ang pagsaka ni Hesus sa langit maoy usa ka dakong pagmatuod sa iyang gisulti nga siya anak sa Dios ug nga siya gikan sa kahitas-an. Tungod sa ilang nasaksihan, ang mga apostoles wala nay pagduhaduha sa Dios nga ilang gitoohan.

Ikaduha, ang pagsaka sa langit ni Hesus naghatag sa mga tinun-an og dakong paglaum nga sila usab makasulod sa Gingharian sa Dios. Sa Ebanghelyo ni San Juan, si Hesus miingon sa iyang mga tinun-an: “Sa balay sa akong Amahan adunay daghang mga lawak. Sa akong pag-adto mag-andam ako og luna para kaninyo aron kon asa ako atua usab kamo” (14:3). Ang mga tinun-an gibati og dakong kalipay tungod kay si Hesus nag-una na kanila ngadto sa langit aron andamon ang ilang agianan ug lugar nga kapuy-an.

Ug ikatulo, ang mga tinun-an nagmalipayon tungod kay sila gipasaligan man ni Kristo sa iyang makanunayong presensya. “Ako makig-uban kaninyo sa kanunay, hangtud sa katapusan sa panahon” (Mt 28:20). Sa ato pa, bisan tuod si Kristo nawala sa panan-aw sa mga tinun-an, siya wala gayud mobiya kanila. Iyang gisaad nga sa dili madugay ang Balaang Espiritu ipadala sa iyang Amahan aron maoy mahimong Diosnong presensya dinhi sa kalibutan.

Unsa man ang kalambigitan ning maong Piyesta sa Pagsaka sa Langit sa atong Ginoo sa atong kinabuhi, ilabina kanatong mga Pilipino nga maghimo sa Election ugma pohon?

Una sa tanan, ang Piyesta nagpahimangno kanato nga adunay langit nga nagpaabut sa atong kinabuhi. Si Kristo nga atong Ginoo nag-una kanato; kon hain siya karon, adto usab kita paingon. Kining maong pagtoo maghatag kanato’g kadasig sa pagpuyo og matarong nga kinabuhi haloyo sa mga pagsulay ug mga kalisdanan.

Ang atong mga pulitiko angay pahinumduman nga adunay langit nga maoy angay natong tinguhaon. Daghan sa atong mga pulitiko (way labot ang pipila nga matarong), mga ambisyoso. Gusto og pangalan ug gahum. Manikas ug mamalit og boto aron lang mudaog. Apan, ambot lang kon nag-ambisyon usab sila nga mahilangit. Ang pagpakig-uban sa Dios didto sa langit maoy angay natong ambisyonan, dili ang pagka-kagawad, pagka-mayor, o kaha pagka-presidente. “Kay unsa may makuha sa tawo kon maangkon niya ang tibuok kalibotan apan kawad-an siya og kinabuhi” (Mateo 16:26).

Dungag pa niini, ang Piyesta nagpahinumdum kanato sa dakong misyon nga gibilin sa atong Ginoo. Sa wala pa siya mosaka sa langit, si Kristo miingon sa iyang mga tinun-an: “Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug agniha ang mga tawo sa pagsunod kanako. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espirito Santo, ug tudloi sila sa pagsunod sa tanan nga akong gisugo kaninyo” (Mateo 28:18-19). Kining maong misyon gisangon dili lamang sa mga apostoles kondili sa tanang mga sumusunod ni Kristo.

Karong panahona, kita na ang magpadayon sa misyon ni Kristo sa kalibutan. Kita ang “kahayag” nga gisugo sa Ginoo aron maghatag og lamdag sa katilingban. Kita ang “asin” nga gisaligan sa Ginoo nga maoy mohatag og kalami sa kinabuhi sa katawhan. Kining panahon sa kampanya ug Election maoy usa ka dakong kahigayonan nga atong ipakita ang atong pagka-kahayag ug pagka-asin sa katawhan. Mahimo nato kini kon kita magpatunhay sa katarong ug kamatuoran, maghatag og maayong ehemplo sa mga kabataan, mangampanya nga malinawon ug matinud-anon, moboto nga maampoon, ug dili mamalit ug dili mobaligya sa katungod sa pagpili.

Subo palandungon nga ning panahon sa kampanya ug Election, sukwahi sa gisugo sa Ginoo ang gibuhat sa daghang mga Kristiyano. Imbis maoy kahayag, mao na hinoon ang nagdala og kangitngit pinaagi sa pagpanaot, pagtumotumo ug pagpanglingla sa katawhan. Imbis maghatag og kalami, mao na hinooy nagdala og kadaot pinaagi sa pagpangaway ug pagpanghulga, ug sa pagpamalit ug pagbaligya og mga boto. Kining mga buhata dili gayod makalipay ni Kristo ug dili magdala kanato ngadto sa langit uban sa Ginoo.

Pamalandongan nato kini:
1. Gihatagan ba nato og bili ang misyon nga gibilin ni Kristo kanatong iyang mga tinun-an?

2. Sa unsa mang mga paagi nato gipuy-an ang mga Kristohanong pagtulon-an dinhi sa kalibotan?

No comments: